Heti Szemle, 1901. (10. évfolyam, 1-52. szám)

1901-12-25 / 52. szám

2 HETI S Z ELE“ (52-ik szám.) Talán elismerik-e még ma is jogosult­ságát ? Azi hiszik, hogy a jog és törvény alapján Ítélkező biró nem orvosolhatja oly igazságosan a sérelmeket, mint egy ostoba ólomgolyó ? Vagy igaz-e, hogy becsületes em­ber valamely rajta elkövetett sértést csak vérrel moshat le? És csakugyan elégtételt szolgáltat-e a párbaj? Mind olyan kérdés, melyekre a józanul gondolkozónak, higgad­tan szemlélőnek a leghatározotta1 b nem-mel kell válaszolni. E kérdésekre igenlő választ csak az úgynevezett lovagias ember ad. Mert a tár­sadalom ezt a felfogást bevette s mert fél­nek, hogy lovagiasnak nem tartják a pár­baj elől kitérőt; félnek a gyávaság vádjától, akik véletlen lábrataposás miatt nem teszik szívesen koczkára életüket, melytől a legtöbb esetben családuk boldogsága is függ. Félnek, hogy a társadalomban többé szerepűk nem jut, hogy mindenhonnan kinézik őket, ha párbajra ki nem állanak. Tehát — amilyen abszurdnak is lát­szik első pillanatra — a félelem ösztökéli a legtöbbet párbajra ; nem kell épen gyá­vának lenni, aki kerüli a párbajt, de több» mint valószínű, hogy aki párbajozik, az fél' — fél a társadalom igazságtalan Ítéletétől. Innen vau, hogy sokan, akik akadé­mikusán vitatkoznak a párbaj jogosultsága ellen, abban a pillanatban, amikor a hely­telenül felfogott kényszerűség elé állíttat­nak, nem késnek a lovagias elégtételszerzós és adás módját elfogadni. Mert úri dolog ám a párbaj 1 Becsületes lehet mindenki; nem nagy virtus. Hanem lovagiasnak lenni, az már a becsületnek fi­nomabb megkülönböztetésére vall. Nem lopni^ nem csalni, azt a paraszt is tudhatja. De a legkisebb, sokszor csak képzelt sértésért vé­res elégtételt csak ur szerezhet magának. S ki ne akarna ma ur lenni ? xlogy az urhatnámság legfattyubb haj­tása a párbaj, vitatni alig lehet. De ha már az urhatnámság napjainkban annyira elter­jedt, miért nem gondoskodunk, hogy humá­nusabb módon elégítsük ki. Nem tartjuk elegendőnek, hogy a pár­baj ellen indított és indítandó akcziókat az úgynevezett társadalom kezdeményezi. Lát­juk és tapasztaljuk, hogy ennek megfelelő A kocsitulajdonos mosolygott, jólel- küleg végig nézte a villogó tekintetű, rózsás- arczu csepséget és a tükörsima járdára lé­pett, hol szöges csizmái szokatlan zajt csaptak. A nagy Íves kapun befordult a 120 ik számú házba. — Ranagan Davis e házban lakik ? kórdó egy üveges házikó kis ablakán ki­kandikáló embertől a kocsitulajdonos. — Ott a tábla, nézze meg, volt a válasz. — Értem, köszönöm. A kapualjban egy nagy fehér márvány­tábla volt a falba illesztve, melyre a ház lakóinak neve és az ajtó száma arany be­tűkkel volt vésve. A keresőnek jó szemei voltak, mert nyomban megtalálta Ranagan Davis nevét. — Ötödik emelet 90-ik ajtó, mormolta maga elé. Ugyancsak magasan lakik. Most, hogyan jutok oda ezekkel a fájós lábaimmal ? Kissé elkedvetlenedve nézett körül és már neki akart indulni a tengernyi lépcsők­nek, midőn az emelő (a magas házaknál al­kalmazott lift) lassan, méltósággal a földre ért. foganatja nincs. Az arisztokracziának, a főuraknak kellene a párbajt kárhoztatni és akkor egyszerre vége szakadna a sok haszon­talan vérontásnak. Mert ha a középosztályu férfiú hivatkozhatnék arra, hogy egyik-másik nemzeti kaszinóbeli gróf vagy báró megta­gadott egy kihívást, sokkal hamarább ütne a párbaj vógórája, mintha ezer bölcs tőrül-he- gyire megmagyarázza annak helytelenségét. Németországban maga a császár nyi­latkozott több Ízben a párbaj ellen ; Angliá­ban a főúri körökből, az udvarból egészen száműzték a párbajt, amennyiben drákói rendszabályokkal lépnek föl a párbajvótke- sek ellen. Francziaországban is felette szi­gorúan büntetik meg a párbaj-vétséget, bárha ott ritkább a párbaj, mint nálunk, aminek magyarázatát megtaláljuk abban a körül­ményben, hogy ott többnyire vi-tőrökkel pár­bajoznak. A vi-tőr pedig olyan fegyver, amelyik nem ösmer meg alkuvást, mint pél­dául a lapos kard vagy a pisztoly. A vi-tőr a legtöbb esetben komoly bajt, halált okoz s azért kétszer is megfontolják a francziák és csakugyan igen nyomós oknak kell lenni, hogy párbajozzanak. Nem képzelhetjük el, hogy az az em­ber, aki felebarátját párbajban megölte, bár a törvény csak enyhén büntette meg, hogyan mentheti bűnét Isten és lelkiismerete előtt, A bűnbánó gyilkost elitélik az emberek s Isten megbocsát neki, de aki párbajban oltja ki ellenfelének életét, annak ugyan megbocsátanak az emberek, ám nem lehet, hogy lelkiismerete megbocsáthasson neki. Mert megdönthetien igazság, hogy emberé­let kioltása bűn, ha mindjárt az emberek alkotta törvények és a társadalom nem is torolják meg érdem szerint. S minthogy az igazság mindig győz^ ha győzelme késik is, biztos, hogy a a párbaj vétkes és rósz szokása se fogja magát tartani. Csak bátorság kell, hogy szembeszáll, hassunk a társadalom felszeg felfogásával. Gyáva, aki fél a társadalomtól, mikor bűnt követel tőle. De bátor, aki kerüli a bűnt, bárki bármit is mondjon. Sok drága életet, sok értékes munka­anyagot menthetünk meg a hazának, ha a párbajt kiszorítjuk társadalmi szokásainkból. A magasból jövők kiszálltak, a mi emberünk beszállt, hogy felszálljon. Olvasott már az emelők czólszerüsógóről, de eddig nem ült benne. Egy egész csoport nő és férfi utitársa volt, úgy, hogy neki alig ju­tott hely. Az ötödik emeletig egy lélek sem szállt ki, de az ötödik állóhelyen az egész kupé kiürült. Emberünk csodálkozva észlelte, hogy valamenyien a 90 ik ajtó felé igyekszenek, hol fehér gránit tábláról: Dr. Ranagan Danis neve volt olvasható. Sokan látogatják, tehát hires orvos, pedig magasra vitte az Isten a sorsát, szólt magában dörmögve a falusi látogató. Egy rövid hajú, szeplős arczu hölgy érkezett elsőnek az ajtóhoz, hol vékony uj­jaival megnyomott egv aranyozott gombot, melyre az ajtó zaj nélkül és magától meg­nyílt. A gyógyulást keresőknek egész sora tódult be az előszobába. Még alig helyez­kedtek el a paciensek a körüllevő bársony padokra, midőn az üvegfal mögül egy nyú­lánk, szép férfiú jelent meg. Már a puszta megjelenése bizalomkeltő volt. Dr. Ranagan a clevelandi előkelőség beczózett orvosa volt. Az összes gyógytudo­Megyei választások. A múlt csütörtökön történtek megyénk­ben a tisztviselő választások. Az eredmény nem meglepő, többnyire a régi tisztviselők lettek megválasztva. Miután gróf Hugonnai Béla fő­ispán szép kis beszéddel megnyitotta a gyűlést, Nagy László alispán emelkedett fel s úgy a maga, mint tisztviselőtársai nevében lemondott. Erre megalakították a szavazat-szedő és kijelölő-bizottságokat, s kezdetét vette a válasz­tás. Alispánnak egyhangúlag és nagy lelkese­déssel ismét Nagy László választatott. Főjegy­zőnek llosvay Áladat-, tiszti főügyésznek dr. Schönpflug Richárd,alügyésznek Almássy Ignátz. Ézek mind egyhangú választások voltak. A küldöttségileg meghívott alispán megjelenvén a közgyűlési teremben, letette a hivatalos es­küt, mire a főispán üdvözölte őt, mint a vár­megye első tisztviselőjét. Nagy László válaszá­ban kijelentette, hogy jövőre is törekedni fog fentartani a vármegye jó hírnevét. Ezután pénztárnoknak Madarassy Gyulát és ellenőrnek Pokomándy Lajost választották meg egyhangúlag. Az árvaszéki elnöki állásra kijelöltettek: llosvay Ferencz, Baudisz Jenő és Bornemissza Géza. A két utóbbi bejelentve visszalépését, közfelkiáltással ismét llosvay Ferenczet válasz­tották meg. A főszolgabirák kijelölésénél vette kez­detét a szavazás. így a nagykárolyi főszolgabírói állásra ki­jelöltettek : Gőnyei István, Szuhányi Géza és Thoma László. Összesen 403 szavazatot adtak be, a melyből Gőnyei István 230 és Szuhányi Géza 167 szavazatot nyervén, 63 szótöbbség­gel Gőnyei Istvánt választották meg. A mátészalkai és erdődi főszolgabirói ál­lásokat szavazás kérése nélkül közfelkiáltással töltötték be. A mátészalkai főszolgabirói állásra llosvay Endre, Eötvös Róbert és Péchy László volt jelölve, a két utóbb említett vissza vonva pá­lyázatát, egyhangúlag llosvay Endrét válasz­totta meg újból a közgyűlés. Az erdődi főszolgabirói állásra jelölve vol­tak : Damokos Ferencz, Thoma László és Neu- pauer János, kik közül közfelkiáltással Damokos Ferenczet választották meg. A nagybányai főszolgabirói állás betöl­tésénél nagy vihar támadt, részint ama hir miatt, hogy az eddigi főszolgabírót Dienes De­zsőt nem fogják jelölni, részint pedig mert a jelölés után a főispán a jelöltek neveit tévesen olvasta fel. De belátván a tévedést azonnal meg- korigálta, Dienes Dezsőt, llosvay Gusztávot és Neupauer Jánost jelentvén ki jelöltnek. Mi­után a két utóbbi visszalépett, Dienes egyhan­gúlag megválasztatott. mányok tudora. Szerencsés keze volt! és sok sikeres műtétet végzett. Aranyai fizették ren­delvényeit. De nemcsak mint kiváló szakte­kintélyt, hanem mint ügyes társalgót is kedvelték. A nők pláne ideálként imádták. — 'Hozta Isten önöket. Köszöntőm önöket, mint ember és javulást óhajtok mindnyájuknak, mint orvos, szólt udvariasan az egybegyűltekhez Ranagan. — Orvos ur, ón nagyon beteg vagyok, mondta a rövid hajú, szeplős hölgy. — Én már alig lólekzem, kiáltotta egy elhízott nő. — Nyomban meghalok, ha nem segít rajtam, sopánkodott egy dandy. Egész hangzavar keletkezett, mert nem csupán e három beteg, de mindannyian pa­naszkodni kezdtek. Egyedül czak a sarokba húzódott nagy szöges czizmás alak nem panaszkodott. Azért vagy más okért is dr. Ranagan tekintete véletlenül találkozott az őrével. Egész őröm- ragyogás öntötte el férfias arczát. — Valóban maga az öregem ? Kiáltotta a doktor és nagy léptekkel közeledett a sarokban ülőhöz, és messziről felényujtotla kezét.

Next

/
Oldalképek
Tartalom