71 találat (0,151 másodperc)

Találatok

1. 1943-10-06 / 72. szám
[...] a Leányifjusági Vörös kereszt végezte vitéz Nagy Sán dorné tanárnő Ifjúsági [...] 72 fillért A Béla téren vitéz Vendel Istvánné urnájánál gyűjtöttek vitéz Tihanyi Szilárdné dr őrffy Lajosné dr Haypál Sándorné özv vitéz Gömbös Jánosné Schaffer Pálné dr [...] J Angyal I Diófásy J Farkas M Vitkovics M Péter J [...]
2. 1939-11-01 / 86. szám
[...] szorgalmas dolgozó magyar népé Dr vitéz Fábry tábornok a szekszárdi légvédelmi [...] M nővér a központ és Farkas Edith alapitó főnökasszony üdvözletét tolmácsolta [...] özv Gömbös Jánosné dr Haypál Sándorné özv Holub Jánosné dr Hitter [...] Ferenc pécsi megyés püspök­nek és Farkas Edithnek a Szociális Misszió Társulat [...]
3. 1938-11-30 / 95. szám
[...] réktisztviselői Traub Árpád Dunaföld­vár Ferenczi Sándorné Dunaszent­györgy Dömötör Sándor Dunaszent györgy [...] Nagydorog Nagydorogi Hitel szövetkezet Borsai Farkas Ignác Nagydorog Anabach Ferenc Német [...] Kenézy László Dombóvár 20 P Farkas Imre Dom bóvár Moldoványi Ede [...] javaslatának meg­hallgatása után a közgyűlés vitéz Simon Simon pénztárosnak megadta a [...]
4. 1922-02-26 / 9. szám
[...] Ernő 200 200 K Dörgő Sándorné jobaházi Dőiy Jenő Karlovics Dániel [...] Józsefné N N Erdődy Zoltán Farkas Ferenc Csery István Dr Fülep [...] Bernát János 20 20 K Vitéz Rajnai Já­nos Baumgart János 10 [...] Vá­lasztmány Bedő Simon Cseh Béla Farkas Imre Halmos Szilárd Hollósy Andor [...]
5. 1936-12-30 / 1. szám
[...] Márta és Tóth Kató Rendezőség vitéz dr Thnránszky Lászlóné dr Csapó [...] dr Gaal Dezsőné dr Haypál Sándorné Jakab Lászlóné dr Leopold Kornélné [...] Istvánná dr Perczel Bálánó Reicht Sándorné Sároasy Károlyná báró Schell Jó [...] kapható Eljegyzés Simon Ilonka és Far­kas Ferenc a Ssekssárdi Népbank tisztviselője [...]
6. 1943-10-02 / 71. szám
[...] fiatal életét a Hazának áldozott vitéz nagybányai Horthy Istvánról ezeket mondotta [...] 8 nyomában Magyarország főméltóságu kor­mányzóhelyettesének vitéz nagy­bányai Hothy István halála hirét [...] az orosz harctéren eltűnt dr Farkas János vármegyei aljegyző hozzá­tartozóinak ellátását [...] Ödönné özvegyi nyugdiját özv Döry Sándorné kegydiját felemelték és Laki Katalinnak [...]
7. 1941-04-30 / 32. szám
[...] Hemm Józsefné Parrag Ferenc Boros Sándorné Borbély Ferenc özv Strómayer Péterné [...] György Schubert Istvánné Tantos Ferenc vitéz Umbray Ferenc Weriing János Wiedemann [...] Péter Brédl Lajos Bérdi Sándor Farkas István Flaskár Imre Gerber János [...] Papp Mária Szalay József Harc vitéz Simon Mihály Nagy József Pintér [...]
8. 1934-10-13 / 80. szám
[...] Peresei B liáné dr Haypál Sándorné Sárossy Károlyné Surgoth Aladárné vitéz Vendel Istvánná Kiss Lajos apátplebános vitéz Makray Lajos pápai kamarás Koch [...] Halmos Andor kir tan felügyelő vitéz Vendel István pol­gármester vitéz Tihanyi Szilárd szék­kapitány Szongott Edvin [...] Treer István kórházi igazgató főorvost Farkas Irén paksi és Németh Olga [...]
9. 1928-12-08 / 50. szám
[...] Mtzurka Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné 6 Mos kovszky Fáklyatánc Zongorán [...] Mariska Thész Jucika Zongorán kíséri vitéz Földváry Béla 10 Ma­gyar dalok Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné A tiszta jövedel­met a kongregáció [...] uradalmának igazgatója édes atyját gyászolja Farkas Mihályné szül Hahn Er­zsébet f [...]
10. 1927-04-16 / 16. szám
[...] volt Török Zoltán mondta el Vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgima tanár [...] be Veronállal megmórgezte magát László Sándorné sz Fischer Ilona mint házicseléd [...] miklósvarhoz tartozó Mariinca pusz tán Farkas Erzsébet egyedül maradt otthon Anna [...] az anyjuk Pince­helyre ment bevásárolni Farkas Er­zsébet vizet forralt a tűzhelyen [...]
11. 1918-03-31 / 13. szám
[...] a 44 esekérf Hogy a vitéz tolnai és somogyi bakák iránt [...] Nagy Akosné Schwarcz Béla 20 Farkas Ignácz Gilicze Sándor 15 Fischl [...] Károlyné Nagy József gróf Széchenyi Sándorné 10 Siezák Jenő 9 Bruck [...] Ma­riska Szafenauer János Tolnai Béla Farkas Ferenc Hübscher Irén Bedő Ilonka [...]
12. 1916-07-27 / 57. szám
[...] Akit meggyászoltak él Elsiratta Bencze Sándorné tolnané medi i lakos az ő vitéz férjét aki Pietrokovban a cs [...] felé Nem régen azonban Bencze Sán­dorné levelet kapott rajta az ő [...] tartozó tengelici szőlőhegyen A tűz Farkas József udvarában keletkezett ahol a [...]
13. 1933-02-08 / 11. szám
[...] Csapó Vilmos dr órffy Imre Farkas Ivánné dr óiffy Gyula 5 5 P Haypál Sándorné Bajó Pálné 4 4 P [...] 3 50 P Kelemen Imre vitéz Géczy Sándorné özv Gergelyfiy Gusztávné 3 3 [...] 6 50 6 50 P vitéz Vendel István Ganzer Adám 5 [...]
14. 1939-01-18 / 6. szám
[...] és ez a nyilat­kozat különösen vitéz Vendel István polgármesternek a kommunizmus [...] és közoktatásügyi miniszter özv Pdddr Sándorné sz Patakfalvy Ilona oki tanítónőt [...] megható ünnepélyt A Himnusz után Farkas Irén igaz­gató mondott mngasszárnyalásu be­szédet [...] továbbá két fia Komlósi János vi­téz Komlósi József és unokái me­nyei [...]
15. 1937-06-26 / 49. szám
[...] dr Módos Antal ösv Muics Sándorné szül bókái Mattanovich Mária és [...] kitüntetést s az elismerő szavakat Vitéz Gerenday Ádám búcsúz­tatása Mint lapunkban [...] a vallás és közoktatásügyi miniszter vitéz Gerenday Adám szekszárdi polg iskolai [...] való beolvadást A fúziós tárgyalá­sokat Farkas Imre a Dombóvári Takarékpénztár vezérigazgatója [...]
16. 1915-01-25 / 7. szám
[...] királyért és hazáért hősiesen küzdő vitézeink karácsonyára cigarettát ajándékoztak Kedves Nagyságtok [...] királyért és hazánkért hősiesen és vitézül fogunk harcolni 1915 január 1 [...] maradu nk Doszpod József őrmester Farkas István zugsfiihrer Ifi Ferenc zugsflihrer [...] Viktor 1 tucat pipa Reichl Sándorné 6 üveg bor 4 üveg [...]
17. 1876-04-16 / 16. szám
[...] J‍á‍n‍o‍s‍ N‍é‍m‍e‍t‍h‍ J‍á‍n‍o‍s‍ S‍z‍ö‍t‍s‍é‍n‍y‍i‍ G‍y‍ö‍r‍g‍y‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ J‍á‍n‍o‍s‍ B‍e‍n‍e‍d‍e‍k‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ K‍ö‍r‍ö‍s‍i‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍ [...] F‍a‍r‍a‍g‍ó‍ I‍s‍t‍­‍ v‍á‍n‍ S‍z‍ő‍k‍e‍ P‍á‍l‍ F‍a‍r‍k‍a‍s‍ I‍s‍t‍v‍á‍n‍n‍ő‍ S‍z‍a‍b‍ó‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍n‍ö‍ R‍i‍t‍u‍p‍e‍r‍ J‍ó‍z‍s‍e‍f‍ [...] 8‍ f‍r‍t‍ 6‍3‍ k‍r‍ M‍o‍l‍n‍á‍r‍ S‍á‍n‍d‍o‍r‍n‍é‍ g‍y‍ű‍j‍t‍é‍s‍e‍ 7‍ f‍r‍t‍ 7‍2‍ k‍r‍ [...] i‍g‍e‍n‍ m‍e‍g‍a‍l‍á‍z‍t‍a‍ m‍i‍d‍ő‍n‍ a‍ j‍e‍l‍e‍s‍ V‍i‍t‍é‍z‍ J‍á‍n‍o‍s‍ é‍s‍ V‍á‍r‍ d‍a‍i‍ P‍é‍t‍e‍r‍ [...]
18. 1936-04-08 / 28. szám
[...] halott volt Életunt öregasszony Freimann Sándorné szül Leopold Margit 77 éves [...] RUGGYANTAÁBUGYÁR Nagyszabású jótékony hang­verseny Szekszárdon Vitéz Vendel István Szekszárd polgármestere a [...] Tiltott műtétet végzett magán Ilia Sándorné 31 éves szakcsi asz szony [...] a nyomozást amelynek során elfogták Farkas Istvánná budapazti női zsebtolvajt aki [...]
19. 1929-04-13 / 15. szám
[...] ver­senytárgyalásra beadott árakkal A vitához vitéz Vendel István polgár mester Schneider [...] letárgyalása után a képviselőtestület ülését vitéz Vendel István polgármester fél 6 [...] és tanári testületé főleg Ács Sándorné parancsnok fáradozik dél­után fél 3 [...] Lajos igaz érzéssel szavalta el Farkas Imre Egy város cimii hazafias [...]
20. 1928-06-02 / 23. szám
[...] szentandrási Szévald Oszkárné elnöklete alatt vitéz Vendel Istvánná vitéz Tihanyi Szilárdné Végh Béláné Krét Sarolta Páti Nagy Sándorné Günther Józsefné Tóth Jánosné Fe­jős [...] F Né­meth E Babais B Farkas J A többiek is elismerést [...]