25 találat (0,045 másodperc)

Találatok

1. Üres lap
[...] Gyöngyösön a szerkesztőnél dr Horner István közkórházi igazgatónál Egerben a lyc [...] sem bir Marháival fuvarozás által kérésé élelmét és most ezen élelemkeresö [...] özvegy Barchetti Károlyné asszony Steinhäuser István Sir Antal Móczer Ignácz uraknál [...]
2. 1868-12-31 / 53. szám
[...] rencz Vavrik Endre póttagokul Steinhäuser István Békefy Li pót a gyöngyösi [...] adókerülőt részére rendes tagokul Rudics István Vizi Ferencz póttagokul Dobóczky Dezső [...] julius 12 én ismételt azon kérése miszerint a marhahús kimérése körül [...] föl hogy Gyöngyös város okadatolt kérése a törvénykezés rendezésénél figyelemre méltattassék [...]
3. 1869-01-07 / 1. szám
[...] mezővá­rosa képviselő testületének azon ismételt kérése miszerint a marha­hús kimérése körül [...] Szuhányi János Csiky Sándor Babies István Schaff­ner János Fülöp József Juhász [...] Tarnay Já­nos Szederkényi Sándor Knezsik István Polonkay Endre Gáby József ktíldöttségi [...]
4. 1870-07-07 / 27. szám
[...] de a tolvajt a károsult kérése daczára megnevezni nem akarta Később [...] Csősz Ignácz 3 éves Gönczy István 2 hetes Turóczy Verőn 9 [...] elnököké neveztettek ki f Melczer István a legfőbb törvényszék elnöke e [...]
5. 1870-07-14 / 28. szám
[...] Mossóczy János ügy­védeket s Burik István jogtanárt vizsgáló tagokká nevezte ki [...] sopronmegyei első alispán Rud nay István nyitramegyei második alispán Papp József [...] Jankovich Gyula országgyűlési képviselők Deréky István Buda fővárosi helyettes főbíró Biró [...] pedig lemondott azonban a képviselőtestület kérése folytán lemondását visszavette f A [...]
6. 1870-12-15 / 50. szám
[...] Oroszlány János 27 éves Rozsuyai István 1 y 3 éves Szeberényi [...] bibornokkal s most hasonló czélból kérésé föl a magyar herczegprimást fPápa [...]
7. 1871-03-16 / 11. szám
[...] Jászkun kerületek közönsége az iránt kérésé meg a megye közönségét hogy [...] által kiadassák 6 Hogy Major István és Szekeres Mihály adácsi lakosoknak [...]
8. 1875-10-28 / 43. szám
[...] grófhoz s nem tágít míg ké­rése meg nem hallgattatik Ismét kezdődik [...] meghalt 1859 József nádor 1847 István nádor él de nem nádor [...] Lajos bujdosik Bach Sándor Antal István báró Rómában követ legfeljebb leikéért [...] Fekete Sándor lövészmester Gr Koháry István költeményei Kandra Kabos szorgal­mas ifjú [...]
9. 1877-01-18 / 3. szám
[...] végrehajtási ügyében özv Sko peoz Istvánná Krejner Mártanak a kővetkező ingatla­naira [...] érvényesíteni vélnek hogy e részbeni kerese teiltet e hirdetmény közzétételének napjától [...]
10. 1877-03-29 / 13. szám
[...] érvényesíthetni vélnek hogy e részben kerese j teiket e hirdetménynek a [...] Kor­mos Rozáliának Mátyási Terézia Lengyel Istvánná és Mátyási Verőn János Antal [...]
11. 1878-06-20 / 25. szám
[...] dr Schönberger elnök dr Vezekényi István al enök dr Schwartz Dávid [...] gyöngyösi csoport elnökének dr Vezekényi Ist­ván elnöktársának buzdító serkentő a gyöngyösi [...] melyet Tisza Roff ról Horváth Istvánhoz intézett 1805 ben mely azonban [...] föllépdegélni törekszem Kazinczy e buzdítására kérésé össze Írásai közt gyomlálatlan és [...]
12. 1878-10-31 / 44. szám
[...] Petravich Antal urak mint Almásy István úr megbízottai a következő nyilatkozatot [...] határozatának alapúi szolgáló mint Almásy István úr megbízásából s nevében tett kijelentést hogy Almásy István úr a kérdéses hírlapi közlemény [...] Almásy Islván úr meg is kérésé ennek folytán Tóth Mór urat [...]
13. 1879-01-16 / 3. szám
[...] Kál máDné 50 krajczár Steinhäuser Istvánná 50 krajczár Briger Adolf 20 [...] Sir Antalné 50 kr Mészáros Istvánná 50 kr Bernekkerné 30 kr [...] frt Bgy 1 frt Kovacsóczy István 2 frt L M 3 [...] érvényesíthetni vélnek hogy e részbeni kerese r teiket e hirdetménynek a [...]
14. 1879-06-19 / 25. szám
[...] Pittler László és Felber D István Olaszország fiatal korona herczege a [...] s ez a királyné minden kérése daczára 8 napi szoba áristomra [...]
15. 1882-09-21 / 38. szám
[...] fenforgó kérdéshez bővebb előleges fölvilágositások kérése nélkül hozzászól­hassanak Az emlékirat tervezetének [...] Béla törvényszéki elnök s Kiss István jogtanár A hármas bizottság az [...]
16. 1883-03-01 / 9. szám
[...] közül a lajstromból való kitörlés kérése nélkül a gya­korlatból kilépését bejelentette [...] lakosaitól Végli Péter és Novák István gyűjtése 2 Nagy Fügéd község [...] község lakosaitól Hegedűs András Pete István és Siposs Lajos gyűjtése 6 [...] Kudlik Ignácz Koz­ma Károly Kovacsócy ístván Zsendovits József Szávits Pál Détsi [...]
17. 1886-06-15 / 24. szám
[...] kath legényegylet rendjel ünnepélye Tóth István lovagnak junius 6 án ünnepélyesen [...] pohárköszöntőket Utána főtiszt elnök Tóth István urra és ismét Tóth István ur A kosárkötőné megint a [...] Kellemes meglepetést idézett elé KisS István tiszteletbeli tag fényképész azon ajánlata és kérése hogy Tóth István lovag arczképét az egylet részére [...]
18. 1888-05-22 / 21. szám
[...] szárnyát féltve villámtól menhelyt vízben kerese 20 Majd Daksa tűzben halt [...] osztatlan tetszését vívta ki Barta István és Dobronyai Miklós is Eszterházy [...]
19. 1890-10-14 / 41. szám
[...] belátogatott s itt t Póka István egri főkáptalani jószágkor­Szeréna tudá csak [...] hadjáratban vett tevékeny részt Póka István jószágkormányzóval a karlsbadi fürdőben ismerkedett [...] Kregizky Ottó Fehér Gyula Sebestyén István Szerencsi Samuel Kohn Dávid Fejes István Barna Albert Radoiz János Keller [...] anya gyermekét a gyermek anyját kérésé jajgató sí­rással Borzasztó jeleuetek miket [...]
20. 1892-11-01 / 44. szám
[...] 13 frt 25 kr árverési kérése 11 frt 91 kr és [...] minőségben jutányos árakon szerez­hetők meg István Blay 195 2 2 könyv [...]

 

  • 1
  • 2