78 találat (0,144 másodperc)

Találatok

1. 1907-12-01 / 48. szám (759. oldal)
[...] kerülni milyen sorsban fog részesülni Bozóky Árpád T képviselőház Midőn másfél [...] A zsidókat részesítse talán Zaj Bozóky Árpád Nehogy félreértessem nem azt [...] római kath iskolák dolgába Rakovszky István I Úgy van mi sem [...] korteseket akar magának szerezni Rakovszky István Joguk van hozzá Úgy van [...]
2. 2003 / 5-6. szám • Mészáros Gyula: A vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy 1945. július 1-i memorandumának története (430. oldal)
[...] szep­temberében kerültem kapcsolatba amikor dr Bozóky Jenő és Czermann Antal révén [...] részről az emigrált politiku­sok közül Bozóky és Czermann a katonai ve­zetők közül Kudriczy István altábornagy Né­meth János vezérkari ezredes [...] volt King századossal akivel dr Bozóky hozott össze King száza­dos volt [...]
3. 1896-07-12 / 28. szám (442. oldal)
[...] Béla elnök­lése és dr Hegedűs István jegyzősége mellett szintén fon­tos kérdések [...] a jogakadémiák fejlesztésének kérdése Előadója Bozóky Ala­jos dr jogakadémiai igazgató Javaslatai [...] a viszony egyetemi tör­vényben szabályozandó Bozóky Móricz Károly Zoványi és mások [...] július 5 iki ülésében Gyertyánffy István elnöklete alatt nagy érdeklődéssel tár­gyalták [...]
4. 1923-10-14 / 41. szám
[...] én városunkba érkezett Hanauer A Ist­ván váci püspök Mint értesültünk ugyanazon [...] meg a főtemplomban dr Tóth István volt pápai rendőrkapitány kis leányát [...] Strommer Viktorin pannonhalmi főmonostori perjel Bozóky Géza egyetemi tanár Ludvig Ernő [...] gróf eszméi­nek méltó hordozója kifejlesztője Bozóky Géza egyetemi tanár az in­telligencia [...]
5. 1913-07-27 / 31. szám
[...] A tartalomból külön kiemeljük dr Bozóky Géza rendkívül érde­kes és tartalmas [...] figyelmet érdemel a gróf Tisza Ist­ván és a magyar katolicizmus viszonyát [...] házasság első husz éve Dr Bozóky Géza Nőmozgalom és feminiz­mus Dr [...] Vass József és dr Molnár István az irói akik köré a [...]
6. 1937-12-05 / 49. szám
[...] Ká­roly v miniszterelnök és pilismaróti Bozóky Gyula ny vezérkari ezredes beszélnek [...] Natália szo­ciális testvér és pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes 4 A [...] Mika Márton Schneider Ferenc Kecskés István Böröczky Testvérek Kecskés Dezső Hőfíe [...]
7. 1907-12-01 / 48. szám
[...] Pápán megjelenő kékkabátos heti­lapban Borsos István irt e beszédhez kom­mentárt Azt [...] ugy érzi hogy Apponyi a Bozó­kynak adolt válaszban pozdorjává zúzta az [...] L 1907 819 822 Apponyi Bozókynak adott első válaszá­ban kijelentette hogy [...]
8. 1942-06-14 / 24. szám
[...] jövő kialakításá­nak ideje lesz Molnár István Ti vagytok ennek az országnak [...] vitéz Gyetvay Károly ezredes le­ventedandárparancsnokot Bozóky Ta­sziló városparancsnok ezredest Hamuth János [...] és polgári ha­tóságai képviseltették magukat Bozóky Tasziló ezredes városparancsnok meleg haneon [...] földbirtokos és dr vitéz Simon István rendőrkapitány szerve­zőtestületi tagok és nagyon [...]
9. 1942-06-21 / 25. szám
[...] temetőben A szertartást Uz­dóczy Zadravecz István püspök végezte katouai és polgári [...] búcsút a harcba intfuló katonáktól Bozóky Ta­sziló ezredes városparancsnok a hely­őrség [...] végzett munkáról Az állomásparancsnoksáí részéről BozÓky Tasziíő ezredles állomásparancsnok és Esterházy [...]
10. 1907-12-08 / 49. szám (769. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Szerkesztőség és kiadóhivatal IX Kálvin [...] Vezérczikk Keressük az igazságot Hamar István A budapesti ref theol akadémia [...] Rendelkezésünkre áll immár a dr Bozóky Árpád interpellácziójára nov 23 án [...]
11. 1871-06-18 / 25. szám (793. oldal)
[...] 2 sz küldendő g Széchenyi Istvánnak Török János által ki­vonatolt összes [...] eszmemeuettel is mely gróf Széchenyi István reformatori sikeres munkásságának ele­jétől kezdve [...] Az egyházi jog tankönyv Dr Bozóky Alajos nagyváradi kir jogakadémiai tauartól [...] jutott kezeinkhez derek irója Szűcs István magyar akadémiai levelező tag által [...]
12. 1882-10-08 / 41. szám (1307. oldal)
[...] Szabó Barnabás választatott meg Szalay István 5104 frtnyi ösztöndij alapitványt hagyományozott [...] súlyos veszteség érte br Kemény István főgondnok halálával Br Kemény emléke [...] állami főreális­kola értesítője Igazgató Schurina István Érteke zés Néhány germanismusunk kútforrása [...] 8 dik évf Igazgató Dr Bozóky Alajos Érte­kezések Történelmi visszatekintés A [...]
13. II. Egyházi élet • Püspökbeiktatási ünnep (62. oldal)
[...] című darabját remek összhangban Ritoók István tanítónő­képző intézet ének és zenetanár [...] kir kormány nevében Fáji Fáy István m kir titkos tanácsos vallás [...] kir Pápai Honvéd helyőrség nevében Bozóky Tasziló ezredes 9 A pécsi [...] tiszáninneni püspököt dr Kováts j István egyházkerületi főjegyzőt Takács Elek m [...]
14. 1941-03-22 / 12. szám
LÖWY BUTORHAZ GYŐR GR TISZA ISTVÁN TÉR 5 IDE MENJEN HA [...] területnek a rendezése is Szalai Istvánnak megengedték hogy a Szent István uti házának emeletre vétele alkalmából [...] a minden­kori honvéd állomásparancsnok jelenleg Bo­zóky Tasziló m kir ezredes Elnök [...] Varga László Atlétikai szakoszt Mayer Ist­ván Sport szakoszt Tölgyes László Kultúr­szakoszt [...]
15. 1907-12-01 / 48. szám (763. oldal)
[...] imádságot Nánássy Lajos prédikált Borsos István utazó lelkész keresztelt Erdélyi János [...] Ravasz Jánost Sófalvy Károlyt Lázár Istvánt és Kincs Gyulát kerületi tanácsbirákká [...] adta meg az érdem­leges választ Bozóky Árpád interpelláeziójára Válaszát egész terjedelmében [...] Jövel szentlélek 2 Ima Hamar István theol ak tanár úr 3 [...]
16. 1942-05-31 / 22. szám
[...] rongygyá nem tépődik Dr Antal István nemzetvédelmi pro­paganda miniszter országgyűlési képviselőnk [...] 16 FILLÉR vitéz nagybányai Horthy István kormónyzóhelyettes az ejtőernyős zászlóavatáson vitéz [...] védelmi miniszter képviseletében Dr Antal István nemzetvédelmi minisz­tert Pápa város orsz [...] Romanoiii százados beosztott tisztje kíséretében Bozóky Tasziló ezredest állomáspa­rancsnokot nemes Mártsa [...]
17. 1873-07-27 / 30. szám (955. oldal)
[...] dr Rentmeister An­tal és dr Bozóky tanár urak végre 3 a [...] frt 35 krt Ada­koztak Kánai István 10 kr András András 10 [...] Szo­bonyai János 5 kr Pozsár István 5 kr Tamás András 10 [...] Csombor János 10 kr Pintér István 10 kr Tőrök Sándor 10 [...]
18. 1894-01-25 / 4. szám (61. oldal)
öcscsének Bethlen Istóknak öreg Bethlen István fiának kit közönségesen kis grófnak [...] üldözésére másfélezer jó lovassal Egri Istvánt küldötte Filekben másfélszáz gyalog és [...] a hitetlen Herencsényi mellett Egri István hadai a hitetlen Bosnyák Tamást [...] Friedlánder nyomán magyarra átdol­gozta dr Bozóky Alajos kir tanácsos a nagyváradi [...]
19. 1943-05-15 / 20. szám
[...] előre nézek Üzent az Élet Bozóky Éva PRO PATRIA Dr JERFY [...] Bácsi Sándor helyett dr Huszár István jartott E megnyitó beszéd is [...] és hangulatosabbá vitéz nagybányai Horthy István hősi halált halt kormányzóhelyettes urunk [...] nyújtott Jeney Irén és Papp István is Kedden 11 én a [...]
20. 1906-06-10 / 24. szám (379. oldal)
[...] szalontai egyházmegye ref gyülekezet Perecz István tiszántúli püspöki titkárt választotta meg lelki­pásztorává Lelkészbeili tatás Kovács Istvánt az ongai ref gyülekezet új [...] továbbá Kapossy Luczián Beke Manó Bozóky Endre előadásai és a jellem­nevelés [...] budapesti tanári kör gondoskodik Székely István egyesületi titkár vezetése alatt Apponyi [...]