Lapok Pápa Történetéből, 2003

2003 / 5-6. szám - Mészáros Gyula: A vitéz Szügyi Zoltán vezérőrnagy 1945. július 1-i memorandumának története

Az osztrák legitimista vezetőkkel 1945 szep­temberében kerültem kapcsolatba, amikor dr. Bozóky Jenő és Czermann Antal révén a gróf Goys kastélyba megbeszélésre lettem hivatalos gróf Goys Zénóhoz, az osztrák vöröskereszt vezetőjéhez, aki egyúttal az osztrák legitimisták vezére is. Magyar részről az emigrált politiku­sok közül Bozóky és Czermann, a katonai ve­zetők közül Kudriczy István altábornagy, Né­meth János vezérkari ezredes, Kollényi György vezérkari alezredes és én vettem részt. Angol részéről Saunders őrnagy, az angol titkosszol­gálat vezetője, King százados, valamint még egy százados, akinek nevére nem emlékszem. Ez a megbeszélés akkor játszódott le, amikor Karinthiában Habsburg Ottó két öccse meglá­togatta az osztrák legitimistákat. A megbeszé­lés fedőtémája: gazdasági kapcsolatok felvétele Magyarország és Ausztria között, ha a viszo­nyok tisztázódnak. Ezen tárgyalás valódi célja a Habsburgok restaurálása volt mind Magyaror­szágon, mind Ausztriában. A fenti megbeszélés után vettem fel a kap­csolatot az ott jelen volt King századossal, akivel dr. Bozóky hozott össze. King száza­dos volt az, akivel később megbeszéltem Raffay kijövetelét. Ezek voltak azok az előz­mények, amelyek Raffayval és rajta keresztül a Független Kisgazdapárt egy részével való kapcsolat felvételéhez vetettek. Szügyi Zoltán s.k.”6 Az előzőekben említett „Memorandum” szövege a következő: „M. KIR. SZENT LÁSZLÓ HADOSZ­TÁLY PARANCSNOKA VITÉZ SZÜGYI ZOLTÁN VÖRGY BIZALMAS A MAGYAR ÁLLAM POLITIKÁJA ÉS A MAGYAR POLITIKA ESEMÉNYEI 1938-tól 1945-ig Dél Ausztria területét megszálló angol erők parancsnokának! 6 Történeti Hivatal. V-2000/30, 293-295 f. KEGYELMES URAM! Amikor a Magyar Állam politikájáról és a magyar politika 1938-tól 1945-ig tartó ese­ményeiről egy tájékoztató jellegű felterjesz­téssel fordulok nagyméltóságodhoz, ki kell jelentenem, hogy ezt, mint magánember te­szem, akit ezzel a feladattal a magyarság ré­széről senki sem bízott meg. Ezen lépésem indoklására az alábbiakat je­lentem: AJ Elöljáró angol parancsnokságomtól en­gedélyt kaptam feleségem és kisfiam felkuta­tására, akinek sorsáról már hónapok óta nem tudtam semmit. Eme kutatóutam során úgy az angol, mint az amerikai csapatok által meg­szállott részek különböző táboraiban alkal­mam volt a menekült magyarság minden réte­gével érintkezésbe jutni. Megdöbbenéssel ta­pasztaltam, hogy amíg a menekült magyarság kb. 95 %-a egységes állásfoglalással sorsának irányítását az angol nemzet jóindulatára bízta, s egy angol érdekterületnek számító Magyar- országba akar hazamenni, addig egy kb. 5 %- os kisebbség, támogatva a magyarországi kommunista párt által kiküldött agitátorokkal, mindenképpen meg akarja bontani ezt az egy­séges felfogást. Fegyelmezetlenségekkel, tör­vényellenes cselekedetekkel, tömeges szökés­re való csábítással igyekeznek a menekült magyarságot az angol és amerikai megszálló hatóságok előtt kompromittálni. Propaganda jelszavunk a közkatonák és egyszerűbb munkások felé: „Menjetek haza, otthon minden jól van, az angol és amerikai hatóságok mindenkit hazaengednek, csak a tisztjeitek akarnak itt tartani, hogy a németek­nek továbbra is rabszolgamunkát végezzetek.” A tiszti kar és az intelligensebb réteg felé más eszközökkel dolgoznak. Itt az alábbi ér­veket hangoztatják: „Mit vártok ti az angoloktól, hiszen látjá­tok, hogy szóba sem állnak veletek, vezető embereitekkel nem tárgyalnak. Előbb-utóbb úgyis kiszolgáltatnak benneteket a bolsevis­táknak, hogy megszabaduljanak élelmezése­tekkel járó gondjaiktól.” „A bolsevista Magyarországnak szüksége van vezető emberekre, menjetek haza önként, akkor semmi bántódásotok nem lesz. Az el­430

Next

/
Oldalképek
Tartalom