Pápa és Vidéke, 20. évfolyam 1-52. sz. (1923)

1923-10-14 / 41. szám

Nagyon kívánatos volna, hogy egyesületeink vezetői érintkezést ke­ressenek egymással. Eddig azt ta­pasztaltuk, hogy egyesöleti életünk­ben hiányzott a koncentráció. Az egyik egyesület nem igen vett tudo­mást arról, hogy a másik milyen cél szolgálatába állította munkáját. Túl­ságosan elhatároltan, izoláltan folyt a munka az egyes egyesületekben, ami által sok erő marad kihasználat­lanul. Pedig ezt a hibát könnyen ki lehetne küszöbölni, ha a vezetők néha-néha találkoznának, megbeszé­léseket folytatnának. így nagyon könnyen lehetne egységesíteni az egyesületek munkáját. Majd minden egyesületünk egy-egy íinnepélyt, előadást rendez, amelye­ket társadalmunk szívesen látogat. Ezeknek az előadásoknak egyik cél­jak a szórakoztatás, de nem lehet ez az egyetlen cél! Éppen nagy látogatottságuk miatt nagyon alkal­masak arra, hogy bizonyos értelem­ben továbbképző iskolák legyenek. Nem nehéz programmjukat úgy össze­állítani, hogy az az ismeretszerzés, továbbképzés céiját szolgálja. Most ez kétszeresen fontos, mert könyv­höz, folyóirathoz a magas árak miatt vajmi nehéz jutni. Ebből a célból természetesen az is szükséges, hogy sz egyes előadók ne általánosságban mozogjanak. Szükséges továbbá az is, hogy minden egyesület már előre megállapítsa, milyen tárgyú előadá­sokat akar tartatni. Nagyon kívánatos, hogy egy-egy fontos akcióból minden egyesület kivegye a maga részét. S itt nem­csak jótékonysági akciókra gondo­lunk. Nagyon fontos volna például a sajtó kérdése, E téren napról-napra szomorúbbak az állapotok. Ezt nem lehet csak a gazdasági helyzet szám­lájára írni, itt más ok is működik. Résen kell lennünk, mert a magyar társadalom igen könnyen felejt, nem akarja a sajtó végtelen nagy fon­tosságát megérteni még a szomorú tapasztalatok után és árán sem, s így a szomorú magyar tragédia egyik legnagyobb bűnöse, a destruktív sajtó igen könnyen újra kizárólagos hata­lommá lehet. E téren bizalommal várjuk különösen a női egyesületek munkáját. Ezt a néhány gondolatot szüksé­gesnek tartottuk elmondani most, amikor az egyesületi élet megindul. Reméljük, hogy minden egyesületünk komoly, eredményes munka szintere lesz. Sok a tennivaló, hisszük, lelkes, buzgó munkások is lesznek! HIRE K« • • • Szerkesztő változás. Kiss Szera­fin, aki hosszabb időn át fáradhatat­lan ügybuzgalommal, nemes ambíció­val és ritka szakavatottsággal végezte lapunk szerkesztését, mint már jelez­tük, bakonybéli segédkormányzóvá neveztetett ki, A lap felelős szer­kesztését Boksay Endre főgimn tanár vette át. Az új szerkesztőség cime : Liget-utca 42. szám, ahová a lap szellemi részét illető közlemények, kéziratok küldendők. A lap kiadó­hivatala, ahová az előfizetések, rek­lamációk, hirdetések küldendők, a régi helyén marad. Személyi hír. Folyó hó 11-én városunkba érkezett Hanauer A. Ist­ván váci püspök. Mint értesültünk ugyanazon délután keresztelte meg a főtemplomban dr. Tóth István volt pápai rendőrkapitány kis leányát, aki a keresztségben a Zsuzsánna nevet kapta. Áthelyezések. Tar Gyula pápai földmives iskolai igazgatót, az Uri­kaszinó elnökét Békéscsabára helyez­ték át. Helyébe Pápára kerül Kállay Ödön gazdasági főtanácsos, ki Kállay Tibor pünzügyminiszternek testvére. Ugyancsak elhelyezték Csete Endre tanárt Pápáról Karcagra. Hlyébe Németh Jenőt helyezték Pápára a földmives iskolához. Magyarország ünnepli Ameri­kát. A kultuszminiszter elrendelte, hogy az összes hazai iskolák Kolom­bus Kristóf Amerika felfedezőjének jubiláris ünneplésére iskolai ünne­pélyt tarsanak. A Képző- és Iparművészeti Társulat f. hó 10-én tartott választ­mányi ülésén elhatározta, hogy a legközelebbi kiállítását dec. 16 án nyitja meg. E szerencsés időpontban kitűzött kiállítással a társulat alkal­mat akar szolgáltatni úgy a helybeli, mint a nagy kiterjedésű vidéki pub­likumnak, hogy valóban művészi ér­tékű tárgyakat vásárolhasson akár saját számára, akár karácsonyi aján­dékul. Részletesebb tudósítást ké­sőbben hozunk Apunkban. A Kath. Növédő Egyesület ma, vasárnap délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését a bencés főgimnázium dísztermében, melyen az Egyesület különböző szakosztá­lyai beszámolnak munkásságukról. A gyűlésen részt vesz a budapesti anyaegyesület propaganda-osztályá­nak elnöke, Bod Péterné is. Az egyesület tagjait s mindazokat, kik szociális munkásságát jóakaró ér­deklődéssel kisérik, tisztelettel meg­hívja az elnökség. Haller István ünneplése. Az Orsz. Kereszlényszociálista Párt a Kath. Nagygyűlés keretében Haller István pártelnök 20 éves közéleti mű­ködése alkalmából pártértekezletet tartott, amelyen megjelent Székely Gyula püspöki helynök, dr. Strommer Viktorin pannonhalmi főmonostori perjel, Bozóky Géza egyetemi tanár, Ludvig Ernő főkonzul, Török Miklós v. kormánybiztos, Törökné Kovács Hermin űrnő, a Ker.-szoc. Párt parla­menti csoportja és a nagygyűlés igei számos résztvevője. Haller htván megnyitójában kijelentette, hogy a meg nem alkuvó keresztényszociálista poiitlka óriási akadályok dacára, ön­erejéből lankadatlanul erősödik. Szabé József képviselő a pártnak a pün­kösdi kongresszus óta kifejtett tevé­kenységéről számolt be, mely idö óta 41 agitációs népgyűlést tartattak. A pártkonferencia után 120 terítékes vacsora volt Haller István tiszteletére. Az első pohárköszöntőt dr. Csepela Lajos kápolnai esperes mondotta, aki a kath. papság nevében mondott köszönetet az Egyház érdekében végr zett munkájáért. Haller István — mon­dotta — Zichy Nándor gróf eszméi­nek méltó hordozója, kifejlesztője. Bozóky Géza egyetemi tanár az in­telligencia nevében üdvözölte Haliért. Dr. Strommer Viktorin a numerus clausus megalkotóját ünnepelte, mig Horváth Gergely a munkásság, Aba János (Kassa) a felvidéki keresztény­szociálisták ragaszkodását fejezte ki. Haller István meghatva köszönte meg az üdvözlést, melyre nem tartja magát méltónak, mert csak lelkiismerete sza­vát követte és kötelességet teljesített. Visszatekint az elmúlt 20 esztendő sok nehéz napjára, melyet keresztül ­éltek azok a publicisták, akik kop­laltak, de nem mentek el a liberális lapokhoz kenyérért. Bíztak a lelki erőben. Munkaközben sokszor hin­tettek konkolyt a vetésbe, voltak olyanok, akik segítettek letaposni a vetést. Amit 20 évvel ezelőtt meg­kezdett, azt abba nem hagyja, mun­káját csak a halál akasztja meg. Gyenge sohasem leszek, — mondotta — az egyenes útról le nem térek, kivetni valót soha sem fognak találni Megegyezett az iparosokkal, s mi­dőn elutazott, azonnal el kezdték bontani a régi, rossz tetőt. Lázasan folyt a munka, hogy mire az urnő visszaérkezik körútjáról, a kis tündér­lakás készen várja. De másképpen történt. Janka annyira belemerült a gyö­nyörűséges életbe, hogy jövőjéről, az üzletről, az otthonáról teljesen megfeledkezett. Csak költekezett s mulatott a vig társaságokban. Örökké mámoros volt a lelke. A legszemer­nyibb józanság is elhagyta. S így történt, hogy az alig két hónapos túra teljesen kiforgatta vagyonából. Nem maradt egyebe, mint a teljesen le­romlott üzlet s a félig lerombolt ház. A leány rossz hire miatt mindenki a konkurens céget kereste fel rende­léseivel. Csak nem segítik elő keser­ves pénzükkel ezt a nagy cifrái ko­dást. Az iparosok pedig a munkát hagyták abba, amikor a munkára adott előleg elfogyot. A báró úr is elillant, a vig társaság pedig igyekezett őt elkerülni. A báró úrról egyébként az is kisült, hogy csak Jankával szem­ben volt cimes és rangos, egyéb­ként azonban éppen olyan egyszerű származású és rangtalan tisztecske volt, mint a legtöbb földi halandó. Csak egy ember nem hagyta el a szerencsétlen, megtévelyedett leányt s ez a becsületes ember Ferenc se­géd úr volt. Mikor látta, hogy az üzlet a végső ponton áll s csak a nagy összeomlás következhetik, régi elhatározását akarta megvalósí ani. Eddig még csak álmodni sem mert volna róla. Hisz a léhűtő társaság szellemi fölé­nyével, társalgási finomságával nem birkózhatott volna meg. De ez a rettenetes helyzet s a leánynak teljes elhagyatottsága, bátorságot öntött szivébe. Egyik vasárnap szépen kiöltözött s bement abba az egyetlen ép bolt­hajtásu szobába, hova Janka vissza­húzódott. Janka éppen az elhasznált, érték­telen takarékpénztári könyveket né­zegette, (talán még felfedezhető ez­reseket keresett) s azokra az adós­ságokra gondolt, amelyek uton-út­félen kiáltoztak feléje, amikor Ferenc mondókájába kezdett. Kedves Janka, ne haragudjon és ne nevessen ki azokért az egyszerű szavakért, amiket tőlem hall, de higyje el, hogy csak a javát akarom. Ne vesse meg bennem az egyszerű, tanulatlan iparossegédet, akinek két erős karja, szorgalma és érző szive van. Legyen a feleségem. Szent es­küvel fogadom, hogy felvirágoztatom az üzletet s olyan jövőt biztosítok Jankácskának, amilyen jó mód kevés asszonynak adatott meg ebben a városban. Az öreg Kovács ha hallotta volna, bizonyosan sírt volna őrömében s megölelte volna ezt a hűséges, de­rék embert. — Miii? . . . Miii? ... — hökent fe! elképedve Jankácska ezekre a nem várt szavakra. — Ferenc, maga azt hiszi, hogy itt az idő, most vagy soha?... Itt a kedvező alkalom. Hogy talán akárki is jó lesz férjnek?... Azt hiszi, annyira sülyedtem ? . . . Nem! ... Ebből semmi sem lesz! Erről ne is álmodjon! .. . Különben is olyan szemtelenség volt ez a kihivó magatartás a részéről, hogy ezennel felmondok, s jól jegyezze meg, elsején elmehet ahová akar l... Megértette! ... Mehet Ferenc 1.. . S a szegény Ferenc, az arcul­csapdosott, becsületes lélek kitámoly­gott a szobából. Azt sem tudta, hogyan ért ki a műhelybe. Ott aztán rábo­rult egy félig kész koporsóra s a munkában megedzett segéd úgy sirt, mintha a legkedvesebb hozzátartozója feküdnék abban a még gyalulatlan tölgyfakoporsó formában. Janka kárörvendően kacagott fel, amikor az öreg, hűséges, kidobott segéd után becsukódot az ajtó. — A Ferenc ?!... A vén segéd l... Milyen érdekes !... Hát ennyire szemtelen is lehet valaki ? . . . Báró után koporsóslegény ? .. . Jól fest­hetek, mondhatom l. .. Nem, eny­nyire nem alázhatom meg magamat. Az egész város rajtam mulatna. Még a holnapi szent napon eladok min­dent s itt hagyom ezt a várost. Ha éhen pusztulok is, még akkor sem leszek koporsóslegénynek a felesége l S másnap nagy hirtelen csakugyan elkótyavetyélt mindent. Ferencet és a hitelezőket kifizette, s úgy eltűnt a városból, mintha a főid nyelte volna el. Csak úgy másfél esztendő múlva tudták meg tartózkodási helyét és hogylétét, amikor a gyámja hivata­los irást kapott egy másik megyebeli főszolgabírói hivatalból, amelyben arról értesítették, hogy Jankát beve­zették azon dolgozni nem tudó és beteg szegények lajstromába, kik a város konyháján máról holnapra tengetik nyomorult életüket. .. A gyám elszomorodva látta a sze­rencséilen leány végét. De most már semmit sem tehetett. Hisz éppen ezekben a hetekben szűnt meg gyám lenni a törvény értelmében. Janka ekkor huszonnégy éves és teljesen nagykorú volt. így elérte régi vágyát, teljesen független és önáló lett. (Vége.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom