Pápai Hírlap – XL. évfolyam – 1943.

1943-05-15 / 20. szám

PAPAI HIRLAB 194 3 niájus 15. Minőségben és ízlésben - _ Kopsíein=butor vezet. Fő-tér 14. ÜZENT AZ ÉLET. Üzent az Élet. Üzent nekem, fehér hajtású kis levelem, üzent. Siessek már, mert várva vár ezernyi rózsa s illat is, Nem baj, ha szúr, egy kis tövis, Szép ts, ha olykor hull a vér; Tavaszra nyár jön, őszre tél . . . Mert vár az Élet, Örömök, álmok, tarka lepkék, színes virágok, Sok boldog óra és virág. Egy csendes, meghitt kis világ És munka és harc és remény És küzdelem, nagy és kemény. Kis tanulók, csöpp gyermekek . . . És szeretet. r És hit, és Élet, és Erő, Pillantás bátor és merő, Madárhangok és jázminillat, Augusztus éjben futó csillag, Harmatos reggel, puha pázsit S egy vadászkutya nagyot ásít. Érzések, álmok, percek, vészek . . . Beh szép vagy Élet! Élet, élet! S üzent a múlt. Álomvilág, szél, mely az életről mesélt, S bólintó nátuskerti fák. Száz kis kapoccsal Még visszatart itt, még marasztal, És én vitázni kezdek véled: Nézd, nem lehet Múlt, Hív az Élet! Hát mégsem engedsz ? Hát nem érted ? Csak halmozod a képeket. A fán egy cinke lépeget, Pad a japánbirsek alatt, Számtanóra, iskolapad, Száz boldog perc és száz szekunda, Kirándulás Tapolcakútra . . . És sír egy dallam, lassan és halkan, Tizenhárom év van a dalban. Visszanézek, tart az igézet, Mozdulatlan állok a múltban És hív az Étet. * Isten veled Múlt, régi álmok . . . Most mennem kell, mennem kell, látod. Kötelesség hív és az Élet, Erős szívvel előre nézek. Üzent az Élet. Bozóky Éva. PRO PATRIA! Dr. JERFY ERVIN tart. m. kir. honv. légv. tüzérzászlós, a Magyar Pamutipari Rt. tisztvjselője február 10-én a keleti hadszintéren vívott harcokban, 29 éves korában hősi halált halt. Az ifjú hősi halott fia volt dr. Jerfy József pár évvel ezelőtt elhunyt pápai járási főszolga­bírónak. Emlékét kegyelettel őrizzük. ÚJDONSÁGOK. — Zrínyi Ilona emléke. Május 5-é­mult 300 éve, hogy a magyar történelem egyin legkiválóbb nő alakja, a legnagyobb fejedelemk nek, II. Rákóczi Ferencnek édesanyja: Zrínyi Ilona megszületett. Női eszményképünk ő akár a haza szolgálatában, akár a hitvesi hűségben, akár gyermekei nevelésében, akár az áldozat­hozatalban, vagy lemondásban. Erőt meríthe­tünk nemes egyéniségéből az idők távlatában is úgy az egyéni mártiromságra, mint a köz szolgálatára. Ezeket a jellemvonásokat dombo­rította ki az Evangélikus Nőegylet vasárnapi emlékünnepélyén. Az ünnepély kitűnő előadója, dr. Jenny Ilona, a soproni „Zrínyi Ilona nevelő­intézet" igazgatója. Alapos tanulmányokon fel­épített szabad előadásában elénk idézte Zrínyi Ilona alakját. Értékes, tanulságos és élvezetes előadása építőleg és gyönyörködtetőleg hatott a gyülekezeti termet teljesen megtöltő intelligens közönségre. Megnyitót a katonai szolgálatot tel­tesítő Bácsi Sándor helyett dr. Huszár István jartott. E megnyitó beszéd is tanúbizonyságot tett a szónok határozottságáról. Majd Ujtz Ág­nes líceumi tanuló szavalt bensőséggel. Az ün­nepi beszéd végeztével Kalmár Mihály zene­iskolai igazgató-tanár, hegedűművész játszotta nagy beleéléssel Bartók Bélának egy népi mo­tívumokra felépített szonatináját feleségének kon­geniális kíséretében. Külön dicséretet érdemel a művészházaspár az új muzsikának megismerte­tésére irányuló törekvéséért. Csizmadia György Ady: Csaba új népe című költeményének el­szavalásával, utána pedig a kollégium regös kara néhány régi népdal eléneklésével tette az emlékünnepélyt változatossá és hangulatosabbá. vitéz nagybányai Horthy István ; hősi halált halt kormányzóhelyettes urunk arcképe, amelyet közgyűlési termében helyezett el Szolnok vármegye. a burleszk határán mozogva) egyaránt hozzá­járultak az előadás sikeréhez. Hétjőn a »Ci gány szere le m« ment zsúfolt ház előtt. Lehár-operett, jobban mondva víg opera. Régtől ismert bájos zenéje most is el­bűvölt, főleg Radnay és Hatházy primadonnák interpretálásában. Hatházy csupa kellem, csupa báj; Radnay csupa temperamentum, csupa élet. Vérbeli művésznő, akinek énekművészete és tánca egyaránt elragadó. Mindketten rengeteg tapsot kaptak. Hatházynak virág is jutott. Méltó társa volt játékban is, énekben is Leviczky An­dor, nemkülönben a gyönyörű hangú Tunyogi Péter. A máskor mindig jó Kulcsár érthetetlenül élettelen volt. Kisebb szerepében jó és kedves alakítást nyújtott Jeney Irén és Papp István is. Kedden, 11-én a »Tűzvész« bemutatója volt. A fojtott levegőjű, kissé nehézkes hala­dású prózai mü vegyes hatást keltett. Kormos Lajos mély átérzést tükröztető játéka tökéletes volt. De remek alakítást nyújtott Antal Erzsi, Szász Anna, Feszty Kató, Leviczky Andor és Papp István is. Kívánatos, hogy Szász és Feszty általában hangosabban beszéljen, a súgó pedig ; halkabban súgjon. Szerdán, 12-én az operett-együttes az »A1­vinczi huszárok«-at újította föl mindvégig lel­kes hangulatban és nagy sikerrel. A szereplők mellett Patat Leót úgy is mint karmestert, úgy is mint zeneszerzőt sokszor megtapsolták. Csütörtökön, 13-án »Egy nap avilág« című' darab ment. Furcsa, de érdekes történet, mely­ben főleg Feszty Kató excellált kitűnően pointí­rozott alakításával. Méltó partnerei voltak Kor­mos, Leviczky és Antal Erzsi. Vaszary János »mai története« általában tetszett. Papirosnapok Pápán. A papiroshulladék egyik igen fontos nyers­anyaga a papirosgyártó iparnak. A papiroshulladékgyűjtés már az egész országban be van szervezve, s a hazai gyűjtés eredménye ma már meghaladja a havi 200 vagont (azelőtt havi 60—70 vágón). De mindez kevés! Külföldi nyers­anyagra nem számíthatunk, s így fokozottan kell gyűjteni a belföldi papiroshulladékot. Budapesten a papirosnapokat május 17— 28 közötti napokon tartják. A pápai körzet a papirosnapokat május 17—28. közötti időpontban tartja meg, melynek célja elsősorban a háztartásokban ösz­szegyült papiroshulladék begyűjtése. Kérjük tehát a nagyközönséget, készítse elő a lakásában található papiroshulladékot: régi füzeteket, könyveket, hasz­nált dobozokat, régi újságokat, csomagolópapírosokat, stb. melyekért a fenti időpontban a leventék minden­hol megjelennek, hogy azokat begyűjtve a papírosgyártó iparhoz juttathassuk. Edelényi-Szabó László s. k. a Magyar Papirosipari Nyersanyagbeszerző K. F. T. pápai bizományosa. Felkérjük mindazokat a gyászbaborult családokat, akik­nek valamely hozzátartozója a haza védelmében hősi halált halt, hogy nevének Pro Patria! rovatunkban leendő megörökítése végett személyi adatait akár írásban, akár élőszóval rendelkezésünkre bocsátani szíveskedjenek. — Gyógyszertári ügyelet. A gyógy­szertári vasárnapi és éjjeli ügyeletet e héten a Piatsek-gyógyszertár, hétfőn reggeltől: május 17-től május 23-ig a Városi gyógyszertár fogja ellátni. — A „Balatoni Társaság" díszhang­versenye. A Balatoni Társaság vitéz nagybányai Horthy István kormányzóhelyettes emlékére f. hó 19-én este a Magyar Művelődés Házában dísz­hangversenyt rendez a „Hadiárvák balatoni iskolaotthona" javára. A díszülőhelyeknek meg­szabott ára nincs, de — mint a meghívó mondja,— „hős katonáinknak látniok, érezniök kell, hogy a társadalom minden rétege jó és hálás szívvel mindent megtesz hozzátartozóik érdekében." Adományok vagy a B. T. bizottságához, (Bpest, Sándor-utca 19., II.) vagy pedig izeri Izsák Gyula ügyv. elnökhöz (Országház) küldendők. Nyári íurbánoJc QVAMYFPIIY nagy választékban ÖZlUll I IlU 111 -HÓI.

Next

/
Oldalképek
Tartalom