Pápai Hírlap – XXXVIII. évfolyam – 1941.

1941-03-22 / 12. szám

LÖWY BUTORHAZ GYŐR GR. TISZA ISTVÁN TÉR 5. IDE MENJEN, HA JÓ BÚTORT AKAR Dr. Merétey és dr. vitéz Mezey v. orvo­sok eddigi havi 50 P fuvarátalányát havi 70 P-re emelték fel. Kunt János és társának a Mádai telkekből házépítés céljaira négy telket, összesen 1381 •-ölet a megállapított 13 5 P •-ölenkénti árban eladtak. Ezzel kapcsolatban megtörténik ennek a területnek a rendezése is. Szalai Istvánnak megengedték, hogy a Szent István-uti házának emeletre vétele alkalmából a három méterre kiszélesített közlét kapuszin­szerüen beépíthesse. Ez üggyel kapcsolatban dr. Domonkos Géza t. orvos kijelentette, hogy részéről az összes közlék megszüntetését, illetve utcákká kiszélesítését tartaná egészségügyi szem­pontból kívánatosnak. A többi ügyek közül fontosabb volt még a faiskolai bérlet megszüntetésére vonatkozó határozat. Az eddig a mezőgazdasági szakiskola által bérelt területet a városi kertészet fogja igénybe venni, míg a kertészet eddigi területé­vel az alsóvárosi temetőt fogják bővíteni s ugyanott létesül a ravatalozó is. Kiegészítették még a képviselőtestületi bi­zottságokat is a következő tagokkal: állandó választmány: dr. Panner Géza; jogügyi biz.: dr. Csoknyay János; községi iskolaszék: Varga József; esküdtszéki tagokat összeíró bizottság: Fekete István; üzemi bizottság: dr. Horváth Károly; vízügyi bizottság: dr. Edelényi-Szabó Gyula; ipar-, kereskedelem- és gyárfejlesztő bizottság: Keszey Gyula és Németh Lajos; utakat felülvizsgáló bizottság: dr. Nagy Béla. A városfejlesztési javaslatot Szűcs Dezső javaslatára levették a napirendről, s azt külön közgyűlésen fogják tárgyalni. A napirend letárgyalása után interpellációk voltak. Dr. Sulyok Dezső a Szladik János utca lehetetlen állapotát tette szóvá. A polgármester megígérte, hogy az ügyet sürgősen kiadja a mű­szaki tanácsosnak. Szűcs Dezső a járásbirósági építkezés ügyében kért tájékoztatást és erélyes eljárást. Ez ügyhöz külön engedéllyel dr. Sulyok Dezső és dr. Panner Géza is hozzászóltak. Nagy nehézség mutatkozik a járásbíróságnak és szolga­bírói hivatalnak az építkezés tartama alatti el­helyezése tekintetében. A polgármester minden irányban utánjárást és szorgalmazást helyezett kilátásba. Nyilvánvaló, hogy a már állami költ­ségvetésre felvett építkezést városunknak nem szabad elszalasztania. Hajnóczky Ferenc az OTI­építkezés elmaradása, a járványkórház, szemét­telep és (az idén nélkülözött) korcsolyapálya ügyében interpellált, A polgármester válaszában előadta, hogy az OTI és kórházi építkezések ügyében a város részéről mindent megtett és meg fog tenni, a szeméttelep ügyében intéz­kezdni fog, korcsolyapályának az idén a régit felajánlotta, jövőre pedig másról gondoskodni szándékszik. Felhívás a város társadalmához. — Az árvízkárosultakért! — A Kormányzó Úr őfőméltósága legfel­sőbb elhatározásával az árvízkárosultak meg­segítéséére országos adománygyűjtést enge­délyezett. Köztudomású az a tény, hogy ismét árvíz sújtotta az ország területének tekintélyes ré­szét. Az árvíz által sújtottak között ez alka­lommal is különösen nagy számmal vannak! olyanok, akik szűkös viszonyok között élnék! és nehéz munkával küzdenek a megélhetésért. Ezek az idén még sokkal kevésbbé vannakj abban a helyzetben, hogy az elvesztett java­lkat a maguk erejéből pótolhassák. Ezért minden magyarnak hazafias köte­lessége az árvíztől sújtott vidékek lakossá­gának megsegítésére sietni, eleget téve az Államfő felhívásának és példájának. Felhívom és kérem városom minden pol­gárát, az egyesületeket és intézményeket, hogy anyagi helyzetüknek megfelelő mérvben ve­Étkezze a Közponfí-száíló éttermében Előfizetőknek kedvezmény. — Kitűnő konyha. gyék ki részüket a segítés munkájábó.l és jut­tassanak elsősorban készpénzadományt az ár­vizkárosultak javára. A készpénzadományok a 150.700. számú M. E. az árvízkárosultakért letéti számla Buda­pest elnevezésű postatakarékpénztári számlára fizetendők be. Befizetési lapok a városi kiadói hivatalban rendelkezésre állanak s ott a hiva­talos órák alatt igényelhetők. Felkérem mindazokat, akik pénzadományt küldenek be, hogy ennek megtörténtét nyil­vántartásba vétel végett a városi iktatóhiva­talban a hivatalos órák alatt feltétlenül szí­veskedjenek bejelenteni. Pápa, 1941 március 20. ' Hamuth János s. k. polgármester. A Pápai Levente=Egyesulet ujraalakuló közgyűlése. F. hó 16-án vasárnap d. e. 11 órakor tar­totta a Pápai Levente-Egyesület újraalakuló közgyűlését a Levente-Otthon nagytermében. Ez az újraalakulás az 1939. évi II. tc. rendel­kezései alapján történt s a magyar ifjúság honvédelmi munkára való nevelését, a magyar jövő építését szolgálja. Különös nyomatékkal hangsúlyozzuk ennek az intézménynek nemzet­nevelési fontosságát s hatékony társadalmi támogatását. Ennek az intézménynek kell ké­pezni nemzetünk életében azt a pontot, ahol elnémul minden ellentét s egyenek, osztályok, felekezetek egymással kezet fogva indulnak el a levente-intézmény közös dajkálására, ál­dozatos támogatására. A közgyűlésen meg­jelentek bizonyságot tettek ugyan a 'különböző társadalmi osztályok érdeklődéséről, de ez az érdeklődés nem az a hatalmas társadalmi meg­mozdulás, amelyet a levente-intézmény mint honvédelmi intézmény megkövetel. Ennek a széleskörű társadalmi megmozdulásnak valóra kell válni s bizonyságul szolgálni arra, hogy kész mindenki teljles szívvel és lélekkel szol­gálni azt a nemzeti célt, amelynek a levente­intézmény első hordozója és munkása. Egyébként a közgyűlés nyitányát a le­vente-zenekar játékában a Magyar Hiszekegy s egy köszöntő szavalat képezte, majd a régi alelnök vitéz Karcsay Béla mondott lendületes megnyitó beszédet. Bejelentette a régi tiszti­kar lemondását s a levente-intézménynek az új alapszabályok szerint való újraalakulását. Hangsúlyozta, hogy a levente-intézmény mint A Darmol hashajtót utánozzák. Ügyeljen, mert minden tablettán a „DARMOL" szónak és T alakú bevágásnak kell lenni. Kimondot­tan eredeti csomagolásban kérje. 1% t'J-^'-""­IRODALMI ESEMÉNY HERCZEG FERENC Horkayné elmésen élesnyelvű „különvéle­ményeiből" egy kor története tárul elénk. Hincz Gyula művészi rajzaival. Ára 6*80 pengő. Megtekinthető minden könyvesboltban. SINGER ÉS WOLFNER IRODALMI INTÉZET a honvédelem kiegészítő, sőt alapvető része nem eldugott intézmény ma már, hanem mint a nemzeti öntudat elmélyítésének eszköze, — alkalmas tere a katonai és polgári társada­lom összefogásának. Végül meleg szavakkal emlékezett meg dr. Konkoly Thege Sándor­nak, az egyesület volt elnökének építő mun­kájáról. Vitéz Karcsay megnyitója után dr. Buday Ferenc ismertette az új alapszabályo­kat, majd Fekete Lajos őrnagy előterjesztette a jelölő-bizottság javaslatát az új tisztikar megalakítására. A közgyűlés a következő tisztikart válasz­totta meg: Fővédnök: József Ferenc kir. her­ceg. Díszelnök: gróf Esterházy Tamás, örö­kös tiszteletbeli elnök: dr. Konkoly-Thege Sándor kir. közjegyző. Választottak negyven­egy tb. elnököt, továbbá tb. elnök a minden­kori honvéd állomásparancsnok, jelenleg Bo­zóky Tasziló m. kir. ezredes. Elnök: dr. Nagy Béla kir. közjegyző. Alelnök: dr. Buday Fe­renc. Titkár: Nagy Endre. Jegyző: Nagy Fe­renc. Pénztáros: Kaszás István. Ellenőr: dr. Takács Lajos. Könyvtáros: Mészáros Lajos. Orvos: vitéz dr. Mezey Kálmán. Ügyész: dr. Rédei Tibor. Gazda: Török Imre. Választ­mányi rendes tagok: Borossay Jusztin, vitéz Kovács Lajos, Király István és Vér Gyula ok­tatók, továbbá Bircher József, Csernák Zoltán, Hoffmann István, Kecskés Ferenc, Molnár Jó­zsef, Simon Béla, Szalai Béla, Wéber József leventék. Szakosztályvezetők: Sí-szakásztály: Varga László. Atlétikai szakoszt.: Mayer Ist­ván. Sport szakoszt.: Tölgyes László. Kultúr­szakoszt.: Horváth István. Ének- és zene-szak­oszt.: Pernyeszi Ferenc és Bíró László. Ipari szakoszt.: Závory Zoltán. Repülő szakoszt.: Mehlhoffer Albert. Választottak 25 tb. tagot. A választás után vitéz Karcsay üdvözölte dr. Nagy Béla elnököt az új tisztikarral együtt s átadta az elnöklést áz újonnan megválasztott íelnöknek. Az új elnök a levente-intézmény nemzetnevelési feladataival foglalkozott beszé­dében s kifejtette azt, hogy a nemzet lelki integritásának megteremtésében és megtartá­sában látja a magyar jövő egyik legerősebb biztosítékát. Majd Hamuth polgármester kitörő he­lyeslés közben jelenti be a város komoly lé­pését a Levente-Otthon kibővítésére, hogy az egyesület a kitűzött nagy feladatoknak meg­felelhessen. Az új elnök záró szavai után a levente­zenekar a Himnuszt játszotta s ezzel a köz­gyűlés véget ért. Tudósításunkat azzal az óhajtással zár­juk, hogy a levente-intézmény útján lángoljon fel az erőteljesebb, gazdagabb magyar élet! (Sz. D.) Gumi esőgallér gyermekeknek és felnőtteknek; felfújható gumiállatok olcsó áron kaphatók Karczagi lllatszertárban Kossuth Lajos utca 32. szám.

Next

/
Oldalképek
Tartalom