Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-06-14 / 24. szám

PÁPÁÉSYIÜÉKEI 2 1942. jú ius 14, vasárnap Illés, az Egyház nevében Konontz László pápai plébános, a megye részéről pedig Horváth Sámuel alispán írták alá a szer­ződéseket. R „három város" értékei Az egyesülés alkalmával összeírták a »három város« értékeit. A Belváros 196.700 Forint 37 krajcár vagyonnal ren­delkezett. A »Hosszú utcában az utcára néző emeletes, homlokzaton a város cí­merét mutató« épületet a földekkel együtt ötvenezer Forintra értékelték. A Belváros tulajdonai voltak: A Belső vá­ros majorja az »Uj utcában, a Hosszú utcában a széles viz az országos marha­vásár álláson a bíróság részére készült (1840-ben) »cédulaház«, a Hosszú utcá­ban a »belső cédulaház«, a városi ma­lom »az Alsó város korcsmája mellett, a Tapolca vizén három kerékre ép ült« (45.000 Forint értékű), az Ácháczi féle ház a Hosszú utcában. »Az épület között áll egiy kőkereszt aranyozott feszülettel, mely Pápa városának egyébként js ln­lajdOna. előtte jó lámpás.« Az épütétben négy bolt helyiség volt. A város 1842-ben vette 18.000 Forintért. A »Devecseri ut­cában< egy kert, melyben a takarmányt szokták elhelyezni. Az Alsó városnak a »Gerencsér ut­cában®, az Újváros utcában és a Hosszú utcában volt há'za,, a>» Szent Anna kápol­nával szemben pedig egy fecskendő ré­szére épült raktára . Az épületeken kí­vül még földjei és rétjei voltak. Az ösz­szesnek megbecsüli értéke: 21.949 Forinl 45 kr. A Felső városnak rétjei, földjei, a «Ser utcában fecskendőháza, a Deve­cseri utcában pedig a Szemetes korcs­mája« volt. A felsorolás szerint a Feiső város értékeit 35.036 Forintra értékelték. Az egyesülés óta egy évszázad mull el. Küzdelmes és nehéz napok rohantak el. A város a nehézségek ellenére is a fejlődés útján járt. Az elmúlt évszázad elmulasztott, vagy fel nem használt fej­lődési lehetőségeit világosan látjuk. Száz evvel ezelőtti kisebb városok szerencsés fejlődése és naggyá levése mutatja mul­tunk bűneit. Ügy érezzük azonban, hogy a boldogabb és magyarabb jövendőben városunk elkövetkező új százada a na­gyobb fejlődés, a szebb jövő kialakításá­nak ideje lesz. . Molnár István. Ti vagytok ennek az országnak a reménységei... mondotta vitéz Fekete Lajos őrnagy a vasárnapi leventenapon. — Járási levente verseny Pápán Impozáns keretek között rendezték meg a leventenapot mult vasárnap. A pápai leventeegyesület derék oktatói­kara a vezetőséggel karöltve, fáradsá­got nem ismerve, készítette elő a nagy­szabású ünnepet, melyre 47 községi küld­te el leventéit, hogy nemes küzdelemben versengjenek a levente bajnoki címért. Délelőtt megkezdődtek az atlétikai ver­senyek elődönlői, úgyhogy délutánra maradtak a döntők. Délután 3 órakor a levente-z;enekar élén példás rendben vo­nult be a ligeti sporttelepre közel 2000 pápai levente. A Himnusz eljátszása után dr. Nagy (Béla, a Leventeegyesület elnöke üdvözölte a leventenapon megje­lent vitéz Gyetvay Károly ezredes, le­ventedandárparancsnokot, Bozóky Ta­sziló városparancsnok-ezredest, Hamuth János polgármestert, majd megnyitotta a leventeünnepélyt. Móricz Gyula oktató vezetésével a leventék egy szakasza pus­káival a vállukon zártrendű gyakorlato­kat mutatott be nagy tetszés mellett. Eredmények, Az atlétikai versenyek eredményei a következők: 100 m. futás: L Mandl Lovászpa­tona 12.4 mp. (Járás.) — Intézetek részé­re kiirt versenyben 100 m. síkfutás: 1. Kőszeghy tanítóképző 11.7 mp. 3000 m.: I. Schmidl (koll.) 8.403 p. 2. Kiss Adász­tevel 8.41.5 p. Súly: 1. Szarka (koll.) II.20 m. Vidékiek közül 1. Pong'rácz 11.51 m. — 3000 m. fulás csapatversenyben 1. Kollégium 65 pont. — Kötélhúzásban el­ső lett Nórájp. — Távolugrás 5-ös csa­pat: 1. Tanítóképző 564 cm. Vidék 1. Marcal tő 524 cm. — Magasugrás 5^ös csapat: 1. Tanitóképző 153 cm. Vidék 1. Pápa VIII. körzet 145 cm. — Gránálve­tésben: Kollégium 70.28 m. 2. Lovász­patona 67.55 m. — 800 m. síkfutás: 1. Schmidl (koll.) 2.16.5 p. Vidék 1. Hor­váth Mihályháza 2.16.7 p. A tanitóképző, kollégium és a ke­reskedelmi mintacsapatainak gyakorla­tai következtek ezután korláton és nyúj­tón. A közönség ünnepelte a nagytudá­sú diáksportolókat, akik mindkét sze­ren ügyes gyakorlatokat mutattak be. A Perutz-gyári leventelányok tornaru­hában szabadgyakorlatokat végeztek zenekíséret mellett. Kosárlabdamérkő­zésen a tanítóképzősök 11:4 arányban győztek á bencések ellen. A zsinórlabda­mérkőzést a Kollégium nyerte meg 16:13 aránvban a kereskedelmivel szemben. J\ versenyek után vitéz Fekete Lajos őrnagy intézett lelkes beszédlet a leventékhez. Méltatta a nap jelentőségét, dicsérte az oktatói kar nem könnyű munkáját, majd igy szólt a leventékhez: — Ti vagytok ennek az országnak reménységei, a jövő várományosai. Ügy kell dolgoznotok, hogy minden magyar megtalálja az utat. melyen haladnia kell­Különösen a mai időkben kettőzött szor­galommal kell szolgálni hazánkat, mert ti vagytok pillérei e nemzetnek. Köteles­sémiteket a levente szent fogadalmával teljesítsétek. Az őrnagy ezután kiosztotta a ver­seny dijait, majd diszmenetben vonullak el az előkelőségek előtt a leventék. n tábortűzi műsor. Este tábortűz mellett hazafias ünne­pélyt rendeztek a leventék, majd az ejtő­ernyősök harcászati gyakorlatait nézte véjglLg a többezer főnyi közönség. A mesés fényárban úszó pályán fel­díszített sátrak előtt cserkészek ültek, majd 1 a levente-zenekar Bircher József vezényletével »Szép va"gv, gyönyörű vagy Magyarország« nyitányt játszotta, közben meggyújtották a tábortüzet. Győ­rv Antal leventeoktató »Magyarságútja« c. történeti darabját mutatták be a le­venték nagy sikerrel, melynek főszerep­lője Kőszeghy János tanítójelölt volt. A polgári fiúiskola 120 tagú énekkara ma­gyar katona-dalokat adott elő, igen nagy hatást érve el. Szekeres Lajos karnagy vezényelt. Festői látványt nyújtott ezután a Perutz-gyári leventelányok 40 tagú cso­portjának táncá. Pompás magyar ruhá­ban a képzőszenekar kísérete meli'ett magyar táncokat mutatták be. A közön­ség sokáig tapsolt a bemutatott tánc­számnak. Az ünnepélyt az ejtőernyős5k harcászati gyakorlatai fejezték be. A harcban résztvettek az ejtőernyős leven­ték is. A támadás megindítása előtt elsö­tétítették a pályát, majd 1 rakéták fénye mellett megindult a harc az erőd bevéte­léért. Géppuskák és géppisztolyok ropo­gása töltötte be a terepet. A harcban a támadó sereg gránát bedobásokkal el­foglalta az erődöt a közönség örömuj­jongása közben, amely pillanatok alatt leégett. A pápai leventehap ezzel végetért, de sokáig felejthetetlen marad minden ott megjelent magyar szivében. MÁTIS JÓZSEF. Német nyelvoktatás Szülök fievelmébe! Német nyelvből csoportos oktatást tart: Ecser Józsefné (németajkú) f. hó 15-étől. Hétköznaponkénti egy óra havidíja 10 P. ——— PÁPA, Kassai-utca,2. Telefon: 17-27. Becsüljük meg hősi halottainkat Szappan helyett használjunk BARBAX borotva-krémet. Kapható: VESZEL I-nél PÁPA F ő - u. 6, szám. Telefon: Ozlet: 1705. Iroda: 1001. A bolsevizmus elleni harcban orvosi hivatásának önfeláldozó teljesítése Köz­ben a hazáért hősi halált halt Angéii Henrik dr. közkórházi sebész-alorvos, m. kir. tartalékos orvoshadnagy ielki­üdvéért folyó hó 8-án 9 órakor mutatták be a szentmiseáldbzatot az Irgalmasrend kórházának kápolnájában. Az Intézet, mely Pápa városából az első hősi halottat adta, meghívta a re­quiemre az egyes Hatóságokat s Intéze­teket is. Szomorúan kell azonban megál­lapítani, hogy ezen a néma kegyetetaaá­son — ugyanakkor, amikor a hőslelkű fiatal orvos halálált a magyar rádió nem átaltotta három ízben is bemondlani híradásaiban és a Vezérkar méltónak találta arra, hogy megragadó példáját, a M. T. I. hivatalos jelentésében névsze­rint is kiemelje, — sem Pápa város, sem az egyéb polgári hatóságok nem képvi­seltették magukat s az egyes Intézetek 1 közül is csak alig egynéhány. Pedig az a hősi halottunk, aki példát adott minden idők orvosának a heroikus kötelesség­teljesitesből, minden idők magyar hon­védének, az önfeláldozó bajtársiasság^ bol, d fe példát adott minden idők min­den magyarjának is az áldozatkészsége bőt, a legkevesebbet, amit megérdtemel, hogy emlékének elsősorban mi pápaiak áldoztunk volna méltó tiszteletadással'. Dr. F. J. flzt beszélik... V-t • * • hogy e héten beköszöntött .a ká­nikula. Pedig kél héttel ezélőtt rilég eny­he telünk kezdődött.­hogy az úrnapi körmenet alkalmá­val néhány lakás és üzlet ablaka nem volt feldíszítve. Ezt a tüntetést érdemes feljegyezni. Rharctérreinduló egyik pápai honvédalakulatot csütörtö­kön este hatalmas tömeg búcsúztatta a pályaudvaron. Az ünnepélyes aktus al­kalmával a város katonai és polgári ha­tóságai képviseltették magukat. Bozóky Tasziló ezredes, városparancsnok meleg haneon vett búcsút a katonáktól fés hangsúlyozta, hogv ez a harc a mi har­cunk hazánkért, családunkért és ottho­nunkért. A katonák a városparancsnok beszéde után letették az esküt. A román­nyelvű katonáktól tolmács útján vették ki az esküt. Dr. Takács Lajos a város nevében búcsúztatta a honvédeket. — Magyar Honvédek! Ma indíil út­| nak a pápai honvédalakulat egyik cso­portja messze Ukrajna felé. Hosszú út t lesz ez és ettől a harcunktól függ egy újabb ezredév, Magyarország, családunk boldlogabb jövője. Mi, akik ideiglenesen itthon maradtunk, fogadjuk, hogy tite­ket, valamint hozzátartozóitokat feg­messzebbmenően támogatjuk. A magya­rok Istene sesitsen benneteket és vigye diadalra zászlótokat. — Isten áldjon benneteket, a vi­szontlátásra! A katonák ezután elfoglalták helyei­ket a kocsikban és a cigánvzenekar in­dulójának hangjai mellett a hatalmas tömeg kalap és kendőlobogtatása köz­ben 10 Őrakor kigördüli a vonat a pálya­udvarról. Bútort Nikodémnál 100 PAPA, Fő-tér 23. sz. vegyen! Raktári Varga-u. 2 Cserkészavatások. Mult vasárnap d. j e. 10 órakor a bencés gimnázium udvarán avatta fel dr. Barabás Ince cserkészparancs­nok, a gimnázium és a r. kat. polg. iskola csapatainak újoncait. A kedves ünnepségen jelen voltak Kende J3éla földbirtokos és dr. vitéz Simon István rendőrkapitány, szerve­zőtestületi tagok és nagyon sokan a szülők köréből. — A tanítóképző cserkészújoncait Ornapján este szintén dr. Barabás Ince cserkészparancsnok avatta fel, mint közpon­ti kiküldött. A fogadalom letétele után han­gulatos tábortűzi műsorral kedveskedtek a nagy számban megjelent közönségnek a cserkészek. A tábortűzi műsornak 10 óra kö­rül volt vége, de a közönség még sokáig együtt maradt és jó hangulatban, a fiatalok táncában gyönyörködve töltötte az esti órá­kat." A győri kir. törvényszéktől. P. 3671—1941/6. szám. Hirdetmény. A győri kir. törvényszék közhírré teszi, hogy Pápa megyei város kisajátítóinak járásbírósági épület céljára szolgáló terület kisajátítása végett Ludvig Antal, Ludvig József, Ludvig Margit, Ludvig Mária. Foris Sándor, Foris Sándorné és dr. Rechnítz Edéné sz. Strausz Aranka kisajátítást szen­vedők elleni kisajátítási ügyében a kSr. törvényszék a pápai 686., 2173., 1391. számú telekkönyvi betétekben feltüntetett 152., 153., 154. hrszámú ingatlanok kárta­lanítási árának megállapítása végett az eljárás megkezdésére határnapul 1942. évi júnus hó 22. napjának 9. óráját tűzi ki és arra érdekelteket a pápai kir. járásbíróság hivatalos helyiségében megidézi. Érdekelteket figyelmezteti, hogy elma­radásuk az érdemleges határozathozatalt nem gátolja és az egyéni külön értesítés hiánya, vagy a tárgyalásról való távollétük miatt igazolásnak helye nincs. Győr, 1942. évi május hó 12. napján. Dr. Ertl Jenő sk. kir. törvényszéki bíró. A kiadmány hiteléül. Kékesi János s. hiv. tisztv.

Next

/
Oldalképek
Tartalom