Dunántúli Protestáns Lap – 54. évfolyam – 1943.

II. Egyházi élet - Püspökbeiktatási ünnep

Efezusi levél 3:14—21. verseit olvasta fel, majd fel­emelő, buzgó imádságban vitte Isten színe elé a tem­plomot zsúfolásig megtöltő gyülekezetet. A Főiskolai Énekkar Vikár Sándor Örvendezzetek c. darabját adta elő hatalmas erővel Szabó Sándor főisk. ének- és zene­tanár vezényletével. A püspökszentelési beszédet D. Dr. Ravasz László püspök mondotta az Úrasztala előtt állva, János ev. 21: 5—17. alapján, megragadó erővel mutatva rá a lelkipásztori tiszt három bizonyságára: a szeretet soha el nem múló erejére, a hívek állandó pásztorolására és a pásztor egyéni életének hősiességére, igaz és szent voltára. Majd Győry Elemér püspök letette az esküt, melynek szövegét Németh Károly eker. lelkészi jegyző olvasta. A 63. dics. 1. v. ének eléneklése után, mind a kilenc dunántúli esperes odajárult a térdelő püspök elé Medgyasszay Vince ny. püspökkel az élükön és kezüket fejére téve bibliai versekkel áldották meg a primus inter pares-t. A 7. dics. 6. v. eléneklése után Győry Elemér mondotta el a szószékből első püspöki prédikációját Mt. 14 : 24—33. alapján, melyet lapunk vezető helyén közlünk. Ezután a pápai ref. leánylíceum és tanítónőképző­intézet énekkara adta elő Gara—Moyzes: Fohász című darabját remek összhangban, Ritoók István tanítónő­képző, intézet ének- és zenetanár vezényletével, az orgo- ] nán Újtz Ágnes líc. III. o. t. játszott. A Himnusz és a CXXII. zsolt. 2. v. és a 145. dics. 10. versének el­éneklése után a templomban folytatódott a közgyűlés. A püspök programmbeszédét is feszült figyelemmel hallgatta a közönség; a széles mezőt felölelő, nagy távlatokat nyitó, központi gondolatnak a szolgálatot megjelölő hatalmas beszédet lapunk jövő számában egész terjedelemben közölni fogjuk. Küldöttségek. Küldöttségileg a következők üdvö­zölték Püspök urat: 1. A magyar kir. kormány nevében: Fáji Fáy István m. kir. titkos tanácsos, vallás- és köz­oktatásügyi államtitkár. 2. Református egyetemes egyház (Egyetemes Konvent, Református testvéregyházkerületek, Budapesti és Kolozsvári Theol. Akadémiák, Országos Református Tanító-egyesület, Országos Református Sze­retetszövetség", Dunántúli Református Egyházkerület: közgyűlési alkotótagok, egyházmegyék, egyházközségek, Pápai Főiskola és Nőnevelő-intézet, Csurgói kollégium, Pápai Kollégiumi Diákszövetség) nevében : Dr. Balogh Jenő dunántúli egyházkerületi főgondnok, egyet, kon­venti elnök. 3. Magyarhoni Evangélikus Egyház (Ev. Egyházegyetem, Dunántúli Ev. Egyházkerület, Fejér— Komáromi és Veszprémi Egyházmegyék, győri, komá­romi és pápai ev. egyházközségek) nevében : Dr. Kapi Béla püspök, m. kir. titkostanácsos, az egyetemes köz­gyűlés egyházi elnöke. 4. A pécsi Erzsébet Tudomány­egyetem Hittudományi Kara nevében: Dr. Kiss Jenő egyetemi tanár. 5 A magyarországi Unitárius Egyház nevében: Kelemen Béla egyházi tanácsos, főkapitány­helyettes. 6. A pápai Római Katolikus Egyház nevében : Monsgr. Németh József apátplébános. 7. M. kir. Szom­bathelyi 3. Honvédkerületi Parancsnokság nevében: Dr. Dezső László honvédfőlelkész. 8. M. kir. Pápai Honvéd-helyőrség nevében : Bozóky Tasziló ezredes. 9. A pécsi és székesfehérvári tankerületi kir. főigazgatósá­gok és a veszprémi kir. tanfelügyelőség nevében : Dr. Koch Nándor székesfehérvári tanker. kir. főigazgató. 10. A Szent Benedek-rend Pápai Gimnáziuma nevében: Dr. Bíró Lucián gimnáziumi igazgató. 11. AzORLE, ORPSz és az Orsz. Bethlen Gábor Szövetség nevében : Szabó Imre főtitkár, budapesti esperes, m. kir. kormányfőta­nácsos. 12. Vármegyék és városok (Győr, Komárom, Veszprém, Zala vármegyék, Győr, Komárom, Veszprém városok) nevében : Dr. Mesterházy Ferenc veszprémi fő­ispán. 13. Pápa megyei város közönsége (városi tisztviselői kar, pénzintézetek, társadalmi egyesületek, Pápa és Vidéke Ipartestület) nevében: Hainuth János polgár­mester. 14. Pápai állami hivatalok és intézmények (Kir. járásbíróság, Államrendőrség, Adóhivatal, M. Kir. Posta, Földmérési Felügyelőség, Tisztiorvosi Hivatal, Dohány­gyár, Pénzügyi Biztosi Kerület, Tanítóképző és Líceum, Polgári Leányiskola, elemi népiskolák) nevében : Nyáry Dezső műszaki főtanácsos, a Földmérési Felügyelőség főnöke. 15. Pápai MÁV küldöttség nevében: Szabó Károly felügyelő, állomásfőnök. 16. Takácsi ref. egyház és politikai község nevében : Szijj József lelkipásztor. 17. Hetényi ref. egyház nevében: Zsemlye Lajos lelki­pásztor. 18. Komáromi ref. egyházmegye és a komáromi ref. egyházközségek, komáromi ref. tanítóképző és líceum igazgatótanácsa nevében : vitéz Nagy Nándor egyház­megyei gondnok, főispán. 19. Győri és mosonmagyaróvári ref. egyházközségek nevében : Balázs József győri fő­gondnok, nyug. kir. táblabíró. 20. Pápai ref. egyház­község presbitériuma és intézményei nevében: Ólé Sándor lelkipásztor, főiskolai gondnok. Közebéd. A háborús viszonyokra valói tekintettel a főiskolai köztartáson szerény, egy főételből álló ebédre gyűlt össze a vendégsereg. Itt a Kormányzó Urat dr. Balogh Jenő főgondnok úr, a vendégeket, köztük kü­lön kiemelve a legtávolabbról .jött kedves erdélyi kül­dötséget (Tavaszy Sándor eker. főjegyző és Kádár Géza köziigyigazgató) Győry Elemér püspök köszön­tötte fel. A felszolgálást a pápai Református Leány­egyesület tagjai végezték kiváló ügyességgel Cseh­Szombathy Katalin elnök vezetése melleit. Az ünnepségen jelenvoltak közül megemlítjük még Tasnádi Nagy András képviselőházi elnököt, dr. Enyedy Andor tiszáninneni püspököt, dr. Kováts j. István egyházkerületi főjegyzőt, Takács Elek m. kir. kormányfőtanácsos és Fadgyas Aladár ev. espereseket, dr. Csekey Sándor budapesti theol. tanárt, Farkas­1 falvi Farkas Géza eker. főgondnokot, Mesterházy Ernő eker. felügyelőt, dr. Lázár Andor eker. főgondnok­helyettest, m. kir. titkos tanácsost, vitéz Nagy Nándor, Mesterházy Ferenc, gr. Teleki Bé'a főispánokat, dr. Ináncsy Pap Elemér, dr. Tornyos György országgyű­lési képviselőket, Vértessy Vilmos min. tanácsos, máv üzletigazgató, Nemes Mihály Sándor gazd. főfel­ügyelő, emsgyei felügyelőt, dr. Berkv Miklós, Re­viczky István, dr. Telbisz Miklós alispánokat, dr. Var^i József győri kir. táblabírót, Alapy Gáspár, Koller Jenő, Harnuth János, dr. Tekerés Lajos polgármestereket, dr. Szentimrey Sándor főszolgabírót, dr. Harasztossy Ernő rendőrkapitányt. A püspök úr családja részéről is számosan jelen^ tek meg. A főtiszteletű asszonynak reggel a megér­kezésekor a theologiai akadémia hallgatói virágcso­korral kedveskedtek, amelyet Pongrácz Magda IV. é. th. adott át pár közvetlen szó kíséretében. Üdvözlések. Táviratban és levélben fejezték ki jó­kívánságaikat testületek és magánosok nagy számmal, ezek között: dr. Antal István nemzetvédelmi és propa­gandaminiszter, a pápai kerület országgyűlési képviselője, Vásárhelyi János erdélyi ref. püspök, Teleki József gróf dunamelléki egyházkerületi főgondnok, Vay László báró tiszántúli egyházkerületi főgondnok, dr. Raffay Sándor bányakerületi-, Thuróczy Zoltán tiszai-, Kardos Gyula dunáninneni evangélikus püspök, báró Radvánszky Albert evangélikus egyetemes felügyelő, Laszkáry Gyula dunán­inneni-, homrogdi Lichtenstein László főispán, tiszai ev. egyházkerületi felügyelő, Józan Miklós unitárius püspök,

Next

/
Oldalképek
Tartalom