Pápa és Vidéke, 39. évfolyam 1-52. sz. (1942)

1942-05-31 / 22. szám

mix. évfolyam, 22. szám ftsjia, IS42. május 31., vasárnap POLITIKAI HETILAP. MEGJELEAIA KIIRDEN VASÁRNAP. vitéz SZÜ6Y1 ZOLTÁN ott állt a zöld gyepszőnyegen. A májusi szél meglengette erős kezében a zászlót és érces hangját visszaverték a hangárok, hogy annál mélyebben vésődjön a szívbe minden szava: „a magyarok Istene kérje tőlünk számon, ha valaha hűtelenek lennénk e zászlóhoz." Egy-egy elfojtott zokogás kelt szárnyra az enyhe szélben, hirtelen néhány könnycsepp ragyogott a fű­szálakon, mit a gyorsan előkapott zsebkendő nem tudott letörölni. Néztük ezeket a legbátrabb ma­gyar katonákat, akik esküre emelték kezüket, hogy soha nem hagyják el azt a zászlót, melyről most Szűz Mária képe mosolygott le rájuk. Tudjuk, hogy a hősiesség útján nyomukba lépnek azoknak, akiknek kegyeletes emlékezéssel május utolsó vasárnapján rójjuk le szavakkal és tettekkel soha ki nem fejezhető há­lánkat. Micsoda távlat nyílott meg annak a 15.000 embernek lelkében, akik ezt a felejthetetlen, szép ünnepet végig­nézték. A hősök ünnepeltek és a béke katonái voltak a repülőtéren. Mégis, amikor a magasban döbbenetes buk­fencezéssel, himbálózással zuhantak a mélybe, amíg ki nem nyílott a fehér selyemernyő és nem rajzolódott rá a kék májusi égre, remegve álltunk és néztünk reájuk. Szivünk a torkunkban dobogott: vájjon nem történik-e baj, kinyilik-e a fehér selyem ernyő? Mit érezhet egy ejtőernyős hős, aki ott van a magasban ? Micsoda robbanásig feszült idegrendszerrel rendelkeznek ezek, akiknek élete egyetlen biztos kézmozdulattól függ csak, amikor ki­nyitják az ernyőt? Mi sarkalja őket, honnan merítik az erőt hozzá ? Kér­dések, melyekre egyedül csak azok tudnak felelni, akik nem a szürke hétköznapok nyárspolgárai, akik önnön életük kis távlatán túl látnak, akik nem törpe énjük imádói, hanem min­den idegszáluk rezgését, gondolatukat és tetteiket, szakadatlan áldozatokkal mesgyézett életüket a közösségért, a nemzetért és Hazáért tudják áldozni. Annyit írtak, beszéltek már erről, de mindez csak árnyék a fényhez, amikor a legdrágább kincsét: életét áldozza az ember. Az ejtőernyősök nemcsak fizikailag szálltak magasabbra igen sok földön járó embernél, hanem hősiességben is. Leszámoltak önmaguk­ban azzal, hogy nekik azon az úton kell járni, akiknek emlékét megidézzük hősök vasárnapján. Járniok kell, mert a ringó búzakalászos magyar mezők halk susogása, a felette éneklő pa­csirta dala, a Kárpátok zúgó fenyve­seinek őrtállása és a Duna, Tisza álma csak akkor lehet boldog, ha vannak hőseink. Mi ludjuk, hogy az a zászló, melyet vitéz Szügyi Zoltán magasra tartóit, soha nem hull a mélybe, sár nem fröccsen rá és rongygyá nem tépődik Dr. Antal István nemzetvédelmi-pro­paganda miniszter, országgyűlési képviselőnk cimére érkezett a következő levél: Kedves Barátom i Hálásan köszönöm, hogy a „Pápa és Vidéke" cimü poli­tikai hetilapban megjelent Mert hősök vigyáznak reá! Szűz Mária I Te mosolyogsz le Az ejtősök zászlajáról. Zászlójuktól a győzelem Azért soha el nem pártol. Lengj csak lengj te, drága zászló Diadalról, diadalra I Óvd meg őket Szűz Mária ! Mindnyájunknak Patronája I nyílt levélre figyelmemet felhívni méltóztattál. Leveled vétele után azon­nal utasítottam Pápa közel­látásügyi kormányzóbiztosát az iránt, hogy a fe1emlitett anomáliákat haladéktalanul és eredmény esen szüntesse meg. Az ilyen és hasonló ese­teket a közeli napokban meg­jelenő tejrendeletem fogja végérvényesen kiküszöbölni és remélem, hogy az emiitett rendelet megjelenése után az arra jogosultak részére a tejellátás véglegesen biz­tosítva lesz . Őszinte nagyrabecsülés­sel köszönt igaz hived : GYÖRFFY-BENGYEL SÁNDOR * * * Hálásan köszönjük Győrffy-Bengyel Sándor miniszter úrnak a gyors intézkedést és mi is ama reményünknek adunk kifeje­zést, hogy a közellátásunkban mutatkozó ilyen visszaélések egyszersmindenkorra meg­szűnnek. Ugyanakkor azonban szeretett országgyűlési képviselő urunknak is hálás köszönetünket fejezzük ki azért, hogy ilyen éner figyelemmel őrködik választó kerületé­nek ügyei felett. (Sz.) H közellátásügyi miniszter Válasza a Baross-Szövetség nyilt levelére TI ÉRTÜNK, Ml ÉRTETEK, EGYÜTT A HONÉRT ARA 16 FILLÉR vitéz nagybányai Horthy István kormónyzóhelyettes az ejtőernyős zászlóavatáson. — vitéz Szügyi: A magyarok Istene kérje tőlünk számán, ha hűtlenek lennénk e lobogóhoz. Pünkösd hétfőn ragyogott az ég. A forró májusi nap ontotta melegét. Előtte nap esle a város felett vihar vonul, át, Kormányzóhelyettes Úr, Papp Lászlóné, nemes vitéz Rákosy Béla és előkelőségek a dísz­páholyban. d'e másnap annál üdébben ragyogott minden. Reggel 7 óra felé hosszú sorokban menetellek az emberek a repülőtér felé. Deres hajú öregek mellett fürgelábú gyerekek rohantak, férfiak és nők siet­tek mosolyogva, hogy minél korábban kiérhessenek az ünnepség színhelyére. Kilenc óra tájban már tízezernél is több ember állta körül a repülőteret, hogy mire 10 óra lesz 15,000 ember gyönyör­ködjön abban a felejthetetlen szép ün­nepben, melyei'a vitéz Bertalan Árpád I. honvédejtős zászlóalj zászlószentelése alkalmával rendezett. Az egész város hetekkel előbb lá­zas izgalommal készült e napra. Falra­gaszok jelezték az ünnepséget, Kiss Ti­vad'ar kirakatában csoportosan gyö­nyörködött mindenki abban a zászló­ban, melyet a Pápai Pamutfonó és Tex­tilgyár R.-T. munkásai a »kenyérmor­zsák fillérjeiből« ajándékoztak az ejtő­ernyősöknek és amelyéi a Budapest Vá­ci-úti Oberbauer egyházi ruhák készí­tője szállított. Vendégek az ünnepségén. Háromnegyed 10 órakor megér­keztek az előkelőségek is, akiknek sorá­ban ott láttuk: nemes vitéz Rákosy Béla altábornagyot, a légi erők parancsnokát, a bob védelmi miniszter képviseletében, Dr. Antal István nemzetvédelmi minisz­tert. Pápa város orsz. gy. képviselőjét, viiéz Magyarossy Sándor vezérőrna­gyot, a légügyi főcsoport fonóikéi, a hon­véd vezérkar főnökének képviseletében, Széchv Jenő vezérőrnagyot, a III. hon­véd hadtest parancsnokát, Nannini ez­redesi, olasz légügyi attasét, Romanoiii százados beosztott tisztje kíséretében, Bozóky Tasziló ezredest, állomáspa­rancsnokot, nemes Mártsa Dániel ezre­dest, Msjgr. Németh József apátplébá­nost. Dr. Czapik Gyula megyéspüspök képviseletében, Mesterházy Ferenc fő­ispánt, Dr. Berky Miklós alispáni, Merl­- — vitéz Szügyi Zoltán alezredes, zászlóalj­parancsnok megköszöni a munkásságnak a zászlót gyasszay Vince ref, püspökől, Hamuth János polgármestert, Dr. Hod'ik Imre rendőrkapitányt, továbbá társadalmi, és katonai előkelőségeklet. vitéz nagybányai Horthy István Kormányzóheiyettes Úr érkezése Pontosan 10 óra volt. amikor Vén Imre főhadnagy, — aki az ünnepélyt Papp Lászlóné zászlöanya felköti a zászló­szalagot. nagy hozzáértéssel konferálta, — érces hangon megszólalt: »vitéz nagybányai Horthy István Kormányzóhelyettes Ür őfőméltósága most száll ki a gépből«, vitéz Szügyi Zoltán alezredes vigyázz-t vezényelt. Nemes vitéz Rákosy Béla al­tábornagy fogadta a Kormányzóhelvet­tes Urat, majd a zászlóaljparancsnok" jelentését hallgatta végig és a Himnusz hangjai ir.e le t — melyet Doroszlay Ká­roly karnagy vezénylésével a I.égiérők Fúvószenekara játszolt, — ellépett az alakulatok arcéle előtt. Utána elfoglalta helyét a díszpáholyban, ahol nemes Marisa Dániel ezredes bemutatta Papp Lászlóné zászlóanyát.

Next

/
Oldalképek
Tartalom