Pápa és Vidéke, 34. évfolyam 1-52. sz. (1937)

1937-12-05 / 49. szám

POLITIKAI HETILAP. MEGJELENIK MINDEN VASÁRNAP Szerkesztőség: Horthy Miklós Fő-utca 21. Telefonszám: 199. Kiadóhivatal: Csáky-utca 21. Telefonszám: 157. Lap­tulajdonos: a Pápai Belvárosi Katolikus Kör. Felelős szerkesztő: ®R. NAGY GYÖRGY. Előfizetési ár: egész évre 8 P, félévre 4 P, negyedévre 2 F. Hirdetések milliméteres díjszabás szerint. Hasáb­miliméter a hirdetések között 4 fill., a szöveg között 5 fill Nagygyűlésünk elé...! Katolikus s magyar szívünk egész melegével köszöntjük városunkba ér­kező kedves vendégeinket, akik mint a budapesti eucharisztikus világkon­gresszust előkészítő vezérkarának a tagjai érkeznek közénk, hogy hiva­tott ajkakkal hirdessék azt a katolikus örömöt, boldogságot és kitüntetést, melyet ez a szentév jelent nekünk szegény, árva magyaroknak. Képzeljük csak el, mit jelent az, hogy Magyarország és Budapest ez­úttal az egész világ katolikusainak az érdeklődésébe kerül? Mit jelent az, hogy álló esztendeig a világ leg­elrejtettebb zugában is, ahol katoliku­sok élnek, a legkisebb folyóirat ha­sábjain is újra meg újra szóba ke­rül az az ismeretlen kis ország vala­hol Európa keleti részén, amelynek katolikusait a Szentatya méltónak taláíta arra, hogy 1938-ban onnan emeljék fel a csillogó szentségmuta­tóba zárt Eucharisztiát az egész világ főié! Gondoljunk csak arra, vájjon egy évvel ezelőtt ugyan hány müveit ember tudta volna úgy kapásból megmondani, hogy a világnak me­lyik sarkában fekszik Manila s ott miféle népek laknak, mi a történe­tük, milyen a jelenlegi helyzetük stb. És ma? Az elmúlt eucharisz­tikus kongresszus kiemelte Manilát és a derék filipinókat az ismeret­lenségből. így lesz előreláthatóan Magyaroszággal is, hiszen már eddig is ezer számban érkeznek a világ minden részéből az érdeklődő, cik­keket, fényképeket kérő levelek az előkészítő bizottsághoz. Mit jelent nekünk árva magyarok­nak, hogy 20 évvel a szomorú em­lékű összeomlás és megcsonkítás után nemcsak a Szentatya küldi el hozzánk személyes képviselőjét, a pápai legátust, hanem talán vala­mennyi európai és nagy tengertuli ország bíborosai és egyházfejedelmei vezetésével több ezernyi zarándok hullámzik majd hazánk földjén. Manapság általában tapasztaljuk, hogy a katolikusokat igen sokan haj­landók amolyan másodrendű polgá­roknak minősíteni. Ezektől azt kér­dezzük, hogy tehetett-e bárki is na­gyobb szolgálatot a Hazának, mint a katolikusság amely vezetőinek ér­demei, befolyása, másrészt hitéleté­nek buzgósága és töretlensége által érdemelte ki Hazánk részére a leg­tisztább, de hatásaiban legnagyobb propagandát, az Eucharisztikus Világ­kongresszust ? A magyar katolikusság — mint mindig — most is kérkedés nélkül nyújtja át ezt a nagyszerű ajándékot az országnak. Természetesen, hogy a kongresszust nem óhajtja politikai vagy nemzetiségi propaganda szol­gálatába állítani, hanem jelszavához híven: Eucharistia vinculum carita­tisl — Az Oltáriszentség a szeretet köteléke! — hittestvéri szeretettel vár és fogad vendégül minden nemzet­beli katolikust. Ép ezért érezznünk kell azt a hal­hatatlan felelőséget a kongresszus megredezésével, melyhez hasonlót csak akkor vállaltunk, amikor a ta­tárral és törökkel szemben állottunk a nyugat védelmében. Mi most is előretolt őrségei vagyunk az isten­hivők százmillióinak, s ha a jó Isten is úgy akarja, a világ ezúttal sem fog bennünk csalatkozni. Hogy azonban ezt a nagy felada­tot hiánytalanul teljesíthessük, szük­séges, hogy egyenként és összesen már most készüljünk, érdeklődjünk, meghalgassuk a legilletékesebbek előadásait s azután pedig felhasz­náljuk a hátralévő időt s lelkünket megtisztítva, hitünket elmélyítve, ma­gunkat még szorosabban és őszintén az Eucharisztiához kapcsolva méltóvá tegyük magunkat az 1938-as orszá­gos jelentőségű, talán soha vissza J nem térő, káprázatosan szép napokra. Az eucharisztikus propaganda nagygyűlés programmja A pápai eucharisztikus előkészítő nagygyűlés teljes sorrendjét a követ­kezőkben állapította meg a helybeli Belvárosi Kat, kör és az Akcio Ka­tolika, mint az ünnepség rendezőbi­zottsága, melyet teljes egészében köz­lünk. December 4-én, szombaton este 6 órakor a plébánia-templomban ün­nepélyes Veni Sancte után a legmél­tóságosabb Oltáriszentség kitétele mellett Szentóra lesz, melyet Hell Imre az Akcio Katolika országos tit­kára vezet. December 5-én vasárnap 10 órakor ünnepélyes szentmise a plé­bániatemplomban (a szentbeszéd ki­vételesen elmarad). A férfitársadalom részére a szentmise után % 11 óra­kor a Jókai mozgószinházban lesz a nagygyűlés, a következő sorrendben: 1.) Az eucharisztikus világkong­resszus hymnuszát énekli az állami tanítóképző ifjúsága. 2.) Msgr. Né­meth József apát-plébános megnyitó beszédet mond. 3.) P. Bangha Béla S. I. jézustársasági atya; Huszár Ká­roly v. miniszterelnök és pilismaróti Bozóky Gyula ny. vezérkari ezredes beszélnek a központ részéről. 4.) dr. Sulyok Dezső országgyűlési képvi­selő pedig a záróbeszédet mondja. 5.) Pápai hymnusz. A rendezőség a megafont is felsze­relteti, hogy a külső helyiségekben is hallgathassák a beszédeket. A ren­dezői tisztséget az Emericana ifjú­sági gárdája látja el. A nőltársadalom részére délután fél 4 órakor a Le­vente-Otthonban lesz a nagygyűlés a következő sorrendben: 1.) Az eucharisztikus kongresszus hymnuszát a Ranolder-Intézet nö­vendékei éneklik. 2.) Msgr. Németh József apát-plébános megnyitja a gyűlést. 3.) A központ részéről be­szélnek ; Huszár Károly v. miniszter­elnök ; Toperczer Ákosné országgyű­lési képviselő; Palágyi Natália szo­ciális testvér és pilismaróti Bozóky Gyula vezérkari ezredes. 4.) A gyű­lést Szentgyörgyi Ignác esperes sza­vai zárják be. 5.) A Pápai hymnusz. A női gyűlés után a plébánia-temp­lomban imádásióra következik, me­lyet ünnepélyes Te Deummal fejez­nek be. Nyomatékosan felhívjuk min­denki figyelmét arra, hogy a helye­ket az érkezés sorrendjében lehet csak elfoglalni. Katolikus Testvérek! Férfiak és Nők! Reméljük és hisszük, hogy ez a december 5-i eucharisztikus na­punk városunkban egy örömkiáltás, egy boldog felsikoltás s mintegy újra ráébredés lesz arra a kimonthatatlan gazdag kitüntetésre, hogy Krisztus állandóan közöttünk lakik az Eucha­risztiában és vár mindnyájunkat. Azért Krisztus hivószavára mindnyá­jan, férfiak és nők szeretettel sies­setek 1 Az Akció Katolika szegénysegélyezése Az Actio Catholica Karitatív Osz­tályának szokásos évi gyűlése folyó hó 23-án d. u. 3 órakor volt az egyházközségi irodában, mely gyű­lésen Németh József apát plébános elnöklete alatt megjelentek a sze­gényügyben tevékenykedő és áldo­zatos úrhölgyek és urak. A gyűlé­sen Németh József apát-plébános is­mertette az elmúlt év eredményeit s felkérte a megjelenteket a további fáradhatatlan munkára. Az elmúlt évben a pápai Karitász a következő segélyeket oszlottá szét a város sze­gényei között: 667.67 P pénzbeli, 530 q fa, 2941 kg liszt, 91 kg bab, 3212 kg burgonya, 10.5 kg dara, 17 25 kg cukor, 87 kg zsír és hús, 5 5 kg só, 7 kg zöldség, 12 kg hagyma, 72 drb tojás, 178 kg ve­gyes élelem, 11 drb öltöny, 1 női kabát, 3 nadrág, 2 télikabát, 65 felső ruha, 14 alsóruha, 37 fehérnemű, 10 pár harisnya, 10 babakelengye, 65 pár cipő, két pár cipőtalpalás, 50 drb füzet, 12 dib ceruza, 3 pár kesztyű, 10 drb játék, 4 kg szappan, 1 1 petróleum, 47 kg kenyér, 1 kg keksz, 259 1 tej, kg kakaó termé­szetbeni segélyt. Ezen pénzbeli és természetbeni adományok fedezésére szolgálnak az egyes templomokban elhelyezett Szt. Antal perselyek ,továbbá a Karitász­nak ezen célra ajándékozott pénzbeli adományok: Serák József, Czuppon Károly, Pápai Takarékpénztár, Pápai Hitelbank, N. N. 20 P-ős, N. N. 10 P-ős adományai. A Karitászt nemes törekvésében természetbeni ajándékozásaikkal hat­hatósan segítették: Gróf Esterházy Tamás, Ranolder Intézet polg. II. osztálya, Ranolder Intézet Mária Kon­gregációja, Zárdai elemi isk. III. b) osztálya, Katolikus Leányklub, to­vábbá Zala Istvánné, Pasérb Ferenc­né, özv. Visy Imréné, Tocsik és Mika, Tocsik József, Mika Márton, Schneider Ferenc, Kecskés István, Böröczky Testvérek, Kecskés Dezső, Hőfíe Ferenc, Raidl Ferencné, Ke­szey Gyula, Hekler József, Bartl Jenő, Koréin Vilmos, Fodor Simon, Drach Márton, Kohn Mór fiai, Neumann cipőárúház, Süpek Pál, Hajnóczky Ferenc, Hockhold Ferenc, Vitéz Kar­csay Béla, Perutz Testvérek. Wohl-

Next

/
Oldalképek
Tartalom