20 találat (0,217 másodperc)

Találatok

1. 1939 / 9. szám • Műhelyünkből (338. oldal)
[...] s várták az édesapját aki távoli tanyákon épített de minden éjjel hazajött [...]
2. 1985-10-20 / 42. szám
[...] mellől indul­hattak haza közeli és távoli vendégek magukkal víve e va­sárnap [...] nagyvárosi gyüle­kezetben éppúgy mint a távoli ta­nyákon falvakon Ami Istentől van ez [...]
3. 1971-07-18 / 29. szám
[...] és a környező tanyaköz­pontokban és tanyákon Négy lelkész végzi ennek a [...] Rendszeresen tar­tanak istentiszteleteket közeli és távoli tanyákon tanyaközt pontokban és Kiskőröst körül­vevő [...]
4. 1977-01-02 / 1. szám
[...] ki az egyház vér­keringéséből mert távoli tanyá­kon élve csak az élet nagy [...]
5. 1967-09-03 / 36. szám
[...] az országban váro­sokban falvakban és távoli tanyákon s a régi ismerős iskolák [...]
6. 1951-04-22 / 16. szám
[...] 90 evangélikus van a többiek távoli tanyákon laknak Gon­dozásuk meglehetősen nehéz Feltűnő­en [...]
7. 1978-02-26 / 9. szám
[...] kikap­csolni ajtót bezárni nehogy a távoliét alatt valami baj történ­jen Milyen [...] vállaló szeretet felelösségé­Baranyai Tamás Falvakon tanyákon Az átalakuló Akik szívükön viselik [...] kérdések megoldásának jussán vár­hatunk A távoli népek ügye is izgat­ja az [...] erede­tű rokonságban Európában csak a tá­voli finnekkel és észtekkel van A [...]
8. 1968-10-20 / 42. szám
[...] ha vannak bajok Nem vagyunk távoli idegenek vagy közöm­bös megfigyelők hiszen [...] MARADI gazdálkodás folyt a csabai tanyákon Búzát és kukoricát termeltek leg­inkább [...] hordta Miskolcra el­adni mely a tanyákon a múltban folyt Jutott be [...]
9. 1970-07-19 / 29. szám
[...] a részét atyja vagyonából és távoli vi­dékre költözött Eljön egy nap [...] fiú elvágyik az atyai házból távoli tájra S a fiatalember amint [...] a faluban és környékén a ta­nyákon Nincs fa amely job­ban a [...]
10. 1973-04-08 / 14. szám
[...] sorra isko­lák épülnek a nagyobb tanyá­kon a városban meg két gim­názium [...] segíthet hogy ez a földrajzilag távoli ügy közel kerüljön hozzánk a [...] ebben a szabadság­ban közeli és távoli országok ma még középkori feudális [...]
11. 1931-10-11 / 41. szám
[...] diadalra az ö ügyét a tanyákon élő híveink életében is A [...] A hű biblia Negyvenöt évii távoliét után visszatért London melletti szülő­városába [...]
12. 1954-05-16 / 20. szám
[...] volt Bihar megyében Nagyközség mely­nek távoli határában nagy kender­gyár létesült még [...] a városban a töb­biek a tanyákon valamint Kis­tői mellett az Állami [...]
13. 1950-02-26 / 9. szám
[...] munkásokhoz értelmi­ségiekhez gyülekezeteink híveihez a tanyákon falvakban városokban A sokféle gondokkal küzdő lelké­szekhez különösen a távoli szórvá­nyokon Lelkészeinktől egyet ké­rek legyenek [...]
14. 1956-09-30 / 40. szám
[...] a szaktanárok vidéken sőt a tanyákon is ma még fel nem [...] közös politikai fele­lőssége közeli és távoli testvérei jóléte iránt A MAGYAR [...]
15. 2001-07-01 / 27. szám
[...] szállásokon vagy elszórt apró mészégető tanyákon díványokon Hogyan szunnyadózott vagy lobogott [...] krisztusi evangéliumot hirdethessen a világ távoli szegletében Aki elolvassa a könyvet [...]
16. 1948-12-18 / 3. szám
[...] magányommal és remény­telenségemmel Néha néha távoli dörej hangja és remegése szűrődött [...] Jézus születése emlékére A bé­késcsabai tanyákon Kovács Sz Gy ételt pálinkát [...]
17. 1974-01-27 / 4. szám
[...] Fürdőszoba vízvezeték ma már a tanyá­kon is valóság kezd lenni MEGNYÍLT [...] biztosítanak számukra Szűnőben van a tá­voli munkahelyek keresése s az ezzel [...]
18. 1951-02-25 / 8. szám
[...] és újabb bizonyítékokat követel­nek Nem távoli jelenet ez hanem nagyon is [...] Egy napon keresztül a szigeti tanyákon szétszórtan élő négy család körében [...]
19. 1951-04-01 / 13. szám
[...] 220 család ebből 160 a tanyákon 60 pedig Tázláron él de [...] minden este bibliaóra válta­kozva a távoli tanyacsoportokban A szolgálat nemcsak igehirdetésből [...]
20. 1963-09-01 / 35. szám
[...] a falvakban a sokszor oly távolinak látszó tanyákon új isko­lák épültek a városokban [...]