29 találat (0,441 másodperc)

Találatok

1. 1943-10-06 / 72. szám
[...] a Leányifjusági Vörös kereszt végezte vitéz Nagy Sán dorné tanárnő Ifjúsági [...] 72 fillért A Béla téren vitéz Vendel Istvánné urnájánál gyűjtöttek vitéz Tihanyi Szilárdné dr őrffy Lajosné dr Haypál Sándorné özv vitéz Gömbös Jánosné Schaffer Pálné dr [...] J Angyal I Diófásy J Farkas M Vitkovics M Péter J [...]
2. 1939-11-01 / 86. szám
[...] szorgalmas dolgozó magyar népé Dr vitéz Fábry tábornok a szekszárdi légvédelmi [...] M nővér a központ és Farkas Edith alapitó főnökasszony üdvözletét tolmácsolta [...] özv Gömbös Jánosné dr Haypál Sándorné özv Holub Jánosné dr Hitter [...] Ferenc pécsi megyés püspök­nek és Farkas Edithnek a Szociális Misszió Társulat [...]
3. 1938-11-30 / 95. szám
[...] réktisztviselői Traub Árpád Dunaföld­vár Ferenczi Sándorné Dunaszent­györgy Dömötör Sándor Dunaszent györgy [...] Nagydorog Nagydorogi Hitel szövetkezet Borsai Farkas Ignác Nagydorog Anabach Ferenc Német [...] Kenézy László Dombóvár 20 P Farkas Imre Dom bóvár Moldoványi Ede [...] javaslatának meg­hallgatása után a közgyűlés vitéz Simon Simon pénztárosnak megadta a [...]
4. 1936-12-30 / 1. szám
[...] Márta és Tóth Kató Rendezőség vitéz dr Thnránszky Lászlóné dr Csapó [...] dr Gaal Dezsőné dr Haypál Sándorné Jakab Lászlóné dr Leopold Kornélné [...] Istvánná dr Perczel Bálánó Reicht Sándorné Sároasy Károlyná báró Schell Jó [...] kapható Eljegyzés Simon Ilonka és Far­kas Ferenc a Ssekssárdi Népbank tisztviselője [...]
5. 1943-10-02 / 71. szám
[...] fiatal életét a Hazának áldozott vitéz nagybányai Horthy Istvánról ezeket mondotta [...] 8 nyomában Magyarország főméltóságu kor­mányzóhelyettesének vitéz nagy­bányai Hothy István halála hirét [...] az orosz harctéren eltűnt dr Farkas János vármegyei aljegyző hozzá­tartozóinak ellátását [...] Ödönné özvegyi nyugdiját özv Döry Sándorné kegydiját felemelték és Laki Katalinnak [...]
6. 1941-04-30 / 32. szám
[...] Hemm Józsefné Parrag Ferenc Boros Sándorné Borbély Ferenc özv Strómayer Péterné [...] György Schubert Istvánné Tantos Ferenc vitéz Umbray Ferenc Weriing János Wiedemann [...] Péter Brédl Lajos Bérdi Sándor Farkas István Flaskár Imre Gerber János [...] Papp Mária Szalay József Harc vitéz Simon Mihály Nagy József Pintér [...]
7. 1934-10-13 / 80. szám
[...] Peresei B liáné dr Haypál Sándorné Sárossy Károlyné Surgoth Aladárné vitéz Vendel Istvánná Kiss Lajos apátplebános vitéz Makray Lajos pápai kamarás Koch [...] Halmos Andor kir tan felügyelő vitéz Vendel István pol­gármester vitéz Tihanyi Szilárd szék­kapitány Szongott Edvin [...] Treer István kórházi igazgató főorvost Farkas Irén paksi és Németh Olga [...]
8. 1928-12-08 / 50. szám
[...] Mtzurka Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné 6 Mos kovszky Fáklyatánc Zongorán [...] Mariska Thész Jucika Zongorán kíséri vitéz Földváry Béla 10 Ma­gyar dalok Zongorán előadja dr Telegdi Sándorné A tiszta jövedel­met a kongregáció [...] uradalmának igazgatója édes atyját gyászolja Farkas Mihályné szül Hahn Er­zsébet f [...]
9. 1927-04-16 / 16. szám
[...] volt Török Zoltán mondta el Vitéz Zerinváry János bonyhádi reálgima tanár [...] be Veronállal megmórgezte magát László Sándorné sz Fischer Ilona mint házicseléd [...] miklósvarhoz tartozó Mariinca pusz tán Farkas Erzsébet egyedül maradt otthon Anna [...] az anyjuk Pince­helyre ment bevásárolni Farkas Er­zsébet vizet forralt a tűzhelyen [...]
10. 1924-11-15 / 46. szám
[...] a katonaság nevében négy tiszttel vitéz Tihanyi Szilárd őrnagy Lészay Ferenc [...] frappáns beszéde a melyet a vitézek koszorúja elhelye­zésekor vitéz Tihanyi Szilárd kapi­tány szívből fakadt [...] ifj Tóth Lajos az Iparoskör Farkas Ignác a Kaszinó Schwartz Béla [...] akik az ebédet készítet­ték Tury Sándornéval az élükön A kegyeleteB ünnepség [...]
11. 1925-02-21 / 7. szám
[...] számában bírt ad­tunk á bátaezéki vitézek ezen fénye aen ikerült estélyéről [...] Megsértette a rendőröket Ka Ián Sándorné decsi lakost a városi rendőri [...] Ella Dicenty Gyula Wilcaek Sándor Farkas Imre 30 000 özv Haidekker [...] Tarnói Istvánná Kurz Istvánná Molnár Sándorné Hámori Antalné Sárossy Károlyné Dörnyei [...]
12. 1936-04-08 / 28. szám
[...] halott volt Életunt öregasszony Freimann Sándorné szül Leopold Margit 77 éves [...] RUGGYANTAÁBUGYÁR Nagyszabású jótékony hang­verseny Szekszárdon Vitéz Vendel István Szekszárd polgármestere a [...] Tiltott műtétet végzett magán Ilia Sándorné 31 éves szakcsi asz szony [...] a nyomozást amelynek során elfogták Farkas Istvánná budapazti női zsebtolvajt aki [...]
13. 1933-02-08 / 11. szám
[...] Csapó Vilmos dr órffy Imre Farkas Ivánné dr óiffy Gyula 5 5 P Haypál Sándorné Bajó Pálné 4 4 P [...] 3 50 P Kelemen Imre vitéz Géczy Sándorné özv Gergelyfiy Gusztávné 3 3 [...] 6 50 6 50 P vitéz Vendel István Ganzer Adám 5 [...]
14. 1937-06-26 / 49. szám
[...] dr Módos Antal ösv Muics Sándorné szül bókái Mattanovich Mária és [...] kitüntetést s az elismerő szavakat Vitéz Gerenday Ádám búcsúz­tatása Mint lapunkban [...] a vallás és közoktatásügyi miniszter vitéz Gerenday Adám szekszárdi polg iskolai [...] való beolvadást A fúziós tárgyalá­sokat Farkas Imre a Dombóvári Takarékpénztár vezérigazgatója [...]
15. 1939-01-18 / 6. szám
[...] és ez a nyilat­kozat különösen vitéz Vendel István polgármesternek a kommunizmus [...] és közoktatásügyi miniszter özv Pdddr Sándorné sz Patakfalvy Ilona oki tanítónőt [...] megható ünnepélyt A Himnusz után Farkas Irén igaz­gató mondott mngasszárnyalásu be­szédet [...] továbbá két fia Komlósi János vi­téz Komlósi József és unokái me­nyei [...]
16. 1929-04-13 / 15. szám
[...] ver­senytárgyalásra beadott árakkal A vitához vitéz Vendel István polgár mester Schneider [...] letárgyalása után a képviselőtestület ülését vitéz Vendel István polgármester fél 6 [...] és tanári testületé főleg Ács Sándorné parancsnok fáradozik dél­után fél 3 [...] Lajos igaz érzéssel szavalta el Farkas Imre Egy város cimii hazafias [...]
17. 1925-10-17 / 41. szám
[...] Délafrikai missziőállomásáról érdekes levelet irt Farkas Edithnek a Szo­ciális Missziótársulat főnökasszonyá­nak [...] bátaszéki körorvos nagyszerű hegedű játéka vitéz Dénes Ivánná szép éneke és [...] bírósághoz kerül tek őzv Szőke Sándorné és Tikos István decsi lakosokat [...] csendőrség feljelentette mert özv Szőke Sán­dorné Tikos feleségét gyalázó sza­vakkal illette [...]
18. 1928-06-02 / 23. szám
[...] szentandrási Szévald Oszkárné elnöklete alatt vitéz Vendel Istvánná vitéz Tihanyi Szilárdné Végh Béláné Krét Sarolta Páti Nagy Sándorné Günther Józsefné Tóth Jánosné Fe­jős [...] F Né­meth E Babais B Farkas J A többiek is elismerést [...]
19. 1929-12-07 / 49. szám
[...] titkár ismertette gondosan kidolgozott felolvasásában Farkas Ferenc tanuló a kör alelnö kének szép szavalata után vitéz Molnár József a Kör vezető [...] drb sütemény 10 kg kenyér vitéz Borza Béla 10 P Adler [...] 6 kg rizs gróf Appooyi Sándorné 25 pengő Színház Szombaton e [...]
20. 1924-02-16 / 7. szám
[...] Nagy Istvánné dr Mayer Gyuláné vitéz Tihanyi Szilárdné dr Hacksch Fevencné [...] Ferencné özv Kiss Ernőné Molnár Sándorné Kovács Dávidné dr Leszler Alajosné [...] Nagy Jánosné dr Bús Lajosné Farkas Imréné Schneider Gáborné dr Káldi [...] Jakabné Sarkadi Andorné és Szeghv Sándorné 1 1 tortát Diczenty László [...]

 

  • 1
  • 2