5. oldal, 145 találat (0,037 másodperc)

Találatok

81. 1906-05-02 / 18. szám
[...] minden választó nyugodt lélekkel Xagy Sándorra vagy ha ő bármi oknál [...] programmal egyhangúlag Szobránczon gróf Sztáray Sándor alkot­mánypárti egyhangúlag Nagybereznán Nechrebeczky György [...] kül­döttséget szentgyörgjd dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános a Tanügyi Tanács [...]
82. 1899-09-13 / 37. szám
[...] györgyi Jordán Károly pápai kamarás szaniszlói plébános végzi Változás a tanitók [...] isk tanítót a patóházi Szlávik Sándor misztótfalusi áll isk tanítót az [...] intézet növendékei Bőhm Endre Bóday Sándor Ginál Pál Prin czinger György [...] Kozma István Kreiger István Némethy Sándor 20 20 krt Müller La [...]
83. 1900-11-14 / 46. szám
[...] szombaton esküdött örök hűséget Janka Sándor beregszászi állami főgymn tanár és [...] 754 K 64 f Jakó Sándor 716 K 96 f Fogarassy Sán­dor 694 K 72 f Korányi [...] égő ko­csiból Sárándi István a szaniszlói állomás pénztárosa megáílittatta a vonatot [...]
84. 1910-05-11 / 19. szám
[...] N Szabó Tibor és Dienes Sándor közig gya­kornokok pályáztak Lelkészválasztás A [...] és Ella Medveczky Magda és Sándor mint unoka hugai illetőleg unokaöcscsei [...] lesz Lelkészi vizsgálat Körösi Károly szaniszlói segédlelkész a lelkészi prosynodá lis [...]
85. 1913-12-03 / 49. szám
[...] közel napokban el­hunytak dr Kozma Sándor kir tanácsos Máramarosvármegye tiszti főorvosa [...] 36 ik évében Nagykárolyban Farkas Sándor ezredes 74 éves korában Nagybányán [...] a bizottsági tagválasztásokat Tibán Onczay Sán­dor Pásztor József és Szűcs András [...] közjegyzőt nevezte ki Aljegyzői választás Szaniszlón nov 21 én ejtették meg [...]
86. 1913-01-22 / 4. szám
[...] ünnepélyt fog tartani Fizetésképtelenség Kepes Sándor szinérváraljai bánya és rnalomtulajdonos fi­zetésképtelen [...] részvé­tele mellett A diszgyülést Knauer Sándor helyi igazgató nyitotta meg Majd [...] életének 43 ik évében Fényes Sán­dor sárközujlaki földbirtokos e hó 17 [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig veze­tő utat szintén köveztesse [...]
87. 1914-05-13 / 19. szám
[...] hó 2 án szülei házánál Szaniszlón sorvadásban elhunyt Temetése melyen Ettinger [...] törvényszékhez Írnokká nevezte ki Fanta Sándor máramarosszigeti kir törvényszéki irodatisztet és [...] színésze eljegyezte Pap Elzát Pap Sándor jbirósági irodatiszt leányát Erdődön Pap [...] nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p prelátus apátkanonok Pozsony Káptalan [...]
88. 1912-06-12 / 24. szám
[...] fogadta a küldöttségekét kiket Szabó Sándor vármegyei alispán vezetett üdvözölvén a [...] egy bizottság kíséretében megvizsgálta a szaniszlói gör kath iskolát és ott [...] alispán előterjesztésére az elhunyt Sváby Sándor bizottsági tag he­lyébe az állandó [...] váltott Parragh Böskével Beregszászon Thegze Sándor keselymezői gör kath tanító eljegyezte [...]
89. 1913-05-07 / 19. szám
[...] menyasszony testvér bátyja Láng Pál szaniszlói segédlelkész vé­gezte aki a testvéri [...] kör dísztermében a melyen Knauer Sándor helyi igazgató tartott előadást a [...] eljegyezte Fejes iduskát Nagybányán Veres Sándor bótrágyi oki jegyző eljegyezte Győrffy [...] Dolhai körorvossá egy­hangúlag dr Richter Sándor munkácsi orvos választatott meg Az [...]
90. 1905-04-05 / 15. szám
[...] A király megen­gedte hogy Pap Sándor kir ítélőtáblái cim mel és [...] uj elnökét dr Jordán Ká­roly szaniszlói apát plébánost A gyűlésen Ember [...] leányával Margit kisasszonyny il Visky Sándor ilki ref tanító a napokban [...]
91. 1907-10-02 / 41. szám
[...] kiképzésével Baqossy Bertalan és Kurtz Sándor dr tanárok bízattak meg Otóber [...] Kath Tanügyi Tanács elnökét pedig szaniszlói plébánossá gának 30 ik évfordulója [...] 8000 koronáért megvette Demje n Sándor posta és távirdafőnök Honvéd önkéntes [...]
92. 1911-03-01 / 9. szám
[...] kiszállították a járványkórházba f Aáron Sándor dr A küzdőtéren esett el [...] a hősöket megillető vég Aáron Sándor dr vármegyénk főorvosa hiva­tásának lett [...] és Mezöpetri községét ideiglenesen a szaniszlói posta és távirda hivatal postai [...]
93. 1899-09-27 / 39. szám
[...] Mikolából Luby Géza képviselő Kölcsey Sándor Deb reczenből diszmagyarban n bányáról [...] Bartókért Bartók a hölgyekért Böszörményi Sándor a szomszédos törvényhatóságokért Bodnár Zsigmond [...] a szatmári Kölcsey körért Nagy Sándor Petőfi 4 életben levő kartársáért [...] jbi­rósághoz Írnoknak a pénzügyminiszter Sztroné Szaniszló aknaszlatinai sóbányahi vatali bányatisztet ugyanoda [...]
94. 1899-10-11 / 41. szám
[...] a szemléltetéshez való szoktatását Kurtz Sándor dr egy­részt a phylologia mai [...] titkár Orosz Alajos pénztáros Kurtz Sándor dr Gyűlés után vidám lakomára [...] 61 kr Kálmánd 10 frt Szaniszló 8 frt Fehér Gyarmat 5 [...]
95. 1906-08-16 / 36. szám (33. szám)
[...] 70 ik évében elhalt Benedek Sándor nagy károlyi vivómester édes anyja [...] hosszas szenvedés után elhalt Kondor Sándor csekei körjegyző e hó 18 [...] hir Székely Gyula segédlelkész Csomaközről Szaniszlóra helyez­tetett át Rónay János diakónus [...]
96. 1905-03-29 / 14. szám
[...] Darabont Jenő kát mérnök­segédek Gaál Sándor és Eötvös József fel­mérési növendékek [...] József mátészalkai állomásfőnököt Nyírbátorba König Sándor szaniszlói főnököt Mátészalkára helyezték át Uj [...]
97. 1906-05-09 / 19. szám
[...] Géza fp Ungvár 25 Sztáray Sándor gróf ap Szobráncz Tehát a [...] Jenő elnök Cholnoky Imre Domahidy Sándor Domahidy Elemér Liptay Béla mintjaz [...] az első ünnepélyes fogadtatás a szaniszlói
98. 1901-12-18 / 51. szám
[...] sére Czeili Mátyás csomaközi Oláh Sándor ivácskói Nyikgra Nucz erdőszádai Kovács Sándor József batizi Ecsédy Sándor csekei Dán Vendel nagykárolyi gazdasági [...] K Bartha Kálmán Földváry Farkas Szaniszló 2 2 K N N [...]
99. 1905-06-28 / 27. szám
[...] szenteltetnek Hudecz R zső Kna­uer Sándor Láng Gyula Molnár Károly fiatal [...] filléres befizetéssel Működési kö­re csak Szaniszló községre tejed ki Igaz­gatósági elnök [...] Pataky József Barths István Kosa Sándor Hauler Pál és Heinrich Jakab [...]
100. 1910-04-27 / 17. szám
[...] án reggel fél 11 kor Szaniszlóról kocsin érkező jelöltet nagy ünnepélyességgel [...] nyirjesi Létay Ferenc 4 De Sándor András azt a toronyról börtön­őrök [...] Csécsey Mariska Csécsey Ferencz Csécsey Sándor testvérei Özv Payer Józsefné sz [...]