5. oldal, 145 találat (0,089 másodperc)

Találatok

81. 1908-05-20 / 21. szám
[...] esküdött örök hűséget városunk­ban Vokla Sándor lakatos mester leányának Honának Vizváry [...] rákosterebesi Básthy László gencsi Brankovási Sándor si mándi gör kath lelkészeket [...] mun­kácsi AíoMJstván nagybányai Székely Gyula szaniszlói segédlelkészek jó sikerrel letették Felolvasó [...] tanitónőképzőintézet II osztályának növendéke Toros Sándor beregszászi áll isk igazgató tanító [...]
82. 1911-08-30 / 35. szám
[...] beregszászi áll főgimn tanár és Sándor Emilia mezőterebesi áll tanítónő egybekeltek [...] tanítónőt Érdemkereszt A király Majoros Sán­dor debreceni tankerületi főigazgatósági toll noknak [...] év tartamára megadta Halálozások Plantner Sándor mérnök felesége Pettinger Viktória életének [...] Az istentiszteletet Dr Jordán Károly szaniszlói apátplébános végezte fényes se­gédlettel a [...]
83. 1902-09-10 / 37. szám
[...] bizottsági tagválasztó kerü­letnek Mező Petriből Szaniszlóra leendő át iiielyezóse ügyében kelthatározatát [...] Lajos jegyző Dobray Kálmán Zilahy Sándor ellenőrök Rendező bizottsági tagok Bari [...] Grammer Károly Kolczman István Kosztya Sándor Korcs máros Lajos Kozma László [...] Misura And­rás Mónus Károly Poják Sándor Rádi La­jos Szabó Sándor Serbán László Tarpai József Torhán [...]
84. 1899-06-21 / 25. szám
[...] Károly a dengelegi irinyi herendi szaniszlói uiező petrii menhelyekről a melyek [...] nyert az I osztályból Szűcs Sán­dor Öhlschläger István Prohászka Lajos Bo­ros [...] Kovács Árpád Kubinyi Iván Lőkös Sándor Molnár Sándor Zombory László Orbán Péter Bekert [...] lg nácz Tombory Ernő Krompaszki Sándor az V osztályból Gyene István [...]
85. 1908-12-23 / 52. szám
[...] be az egys pénztárnokához Németi Sándor állami tanítóhoz FaragóIgnácz kir s [...] Schwarz Miksa 4 K Regéczi Sándor Somlay N Rezucsek Lajos Bárdóly jFerdinánd Papp Sándor Unger Ármin Kovács János Szabó [...] Meglop ott gazdaember Márkus György szaniszlói gazdaember a múlt héten két [...]
86. 1906-07-18 / 29. szám
[...] részesültek Ezután tisztelgett dr Wekerle Sándor miniszterelnöknél ki a városnak már [...] kül­detett segédlelkészül Aljegyzők helyettesítése Nagy Sán­dor megyei I aljegyző nyugdíjaztatásának ügye [...] voit dr Jordán Károly apát szaniszlói plébános Matlaszkovszky Miklós Hrabovszky István [...] emléke mélyen belevésődött Birtokvétel Domahidy Sándor doma hidi lakos megvásárolta Kreiter [...]
87. 1906-06-27 / 26. szám
[...] sirkertjében helyezték örök nyugalomra Blasskó Sán­dor ungvárvárosi Írnok 24 éves korában [...] meghívottak közül megjelentek dr Antal Sándor ügvvéd Bartha Kálmán gazd taná­csos Haller Jenő főgymn tanár Jeney Sán­dor kir albiró dr Lengyel Zoltán [...] Tanügyi Tanács dr Jordán Károly szaniszlói apát plébános elnöklete alatt igen [...]
88. 1912-12-04 / 49. szám
[...] és Blau Károly divatáru kereskedő Szaniszlón pedig Krémer Mihály kereskedő Gazdasági [...] az igazságügyi­miniszter előterjesztésére dr Lázár Sándor járásbirónak a mszigeti kir járásbíróság [...] várható Magyar Bálint és Movik Sándor tanító fáradozását remélhetőleg több eredmény [...] első ünnepélyes szent miséjét Szalay Sándor beregi főesperes manduktorsága mellett fényes [...]
89. 1913-12-24 / 52. szám
[...] Alajos ferenczrendi házfőnök s a szaniszlói plébánia interimalis administra torává Láng [...] Tahy Ábris ungi főespe­res Fibiger Sándor dr p kamarás tanár és [...] előadására úgy az énekkar vezetője Sándor Veneze mint maguk az előadók [...] Varjas Endre a másikát pedig Sándor Veneze tanárok mondották Varjas Endre [...]
90. 1905-01-25 / 4. szám
[...] szomszédban Ugocsa me­gyében Nagy szőllősön Sándor János állam­titkár ellenjelölt nélkül áll [...] egyesült ellenzék jelöltje gróf fíztáray Sándor ellen fellépett Abafi Ödön volt [...] program­mal A nagybereznai kerületben Lónyay Sán­dor gróffal szemben az ellenzék nem [...] még oly mostoha viszonyokkal küzdő szaniszlói polgártársak sem kaptak a materialismus [...]
91. 1902-12-17 / 51. szám
[...] összes pályázó tagjait megju­talmazták Krompaszky Sándor és László Mihály VII o [...] o t vitagyorsirászati előadó Krompaszky Sándor VIII o t levelező gyors­írászati [...] és közokt mi­niszter Bagossy Bertalan Sándor Venczel szatmári kir kath főgymn [...] a felsőboldádiba Klintók Ágostont a szaniszlóiba Boér Endrét küldötte ki Kör [...]
92. 1913-03-12 / 11. szám
[...] A csalogány buja Szavalja Haluskay Sándor Vili o t 3 Petőfi [...] induló H egedün játssza Róth Sándor VI o t zongorán kiséri [...] egybe A szereplők mind­egyike Füredi Sándor dr Szilágyi Imre dr Füredi [...] 71996 ko­rona utaltatott ki A szaniszlói gör kath elemi iskola államsegélye [...]
93. 1910-05-11 / 19. szám
[...] N Szabó Tibor és Dienes Sándor közig gya­kornokok pályáztak Lelkészválasztás A [...] és Ella Medveczky Magda és Sándor mint unoka hugai illetőleg unokaöcscsei [...] lesz Lelkészi vizsgálat Körösi Károly szaniszlói segédlelkész a lelkészi prosynodá lis [...]
94. 1912-04-24 / 17. szám
[...] Márton Szat­már Németibe Láng Pál Szaniszlóra Kuliffai Mihály Beregszászra Krosnyiczky József [...] indítványára a közgyűlés elnökévé Barkóczy Sándor bárót választották meg ő lett [...] szatmárvármegyei takarékpénztári igazgatót dr Erdélyi Sándor a pesti magyar keres­kedelmi banki [...] legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár Kazinczi utcza 16 [...]
95. 1899-09-13 / 37. szám
[...] györgyi Jordán Károly pápai kamarás szaniszlói plébános végzi Változás a tanitók [...] isk tanítót a patóházi Szlávik Sándor misztótfalusi áll isk tanítót az [...] intézet növendékei Bőhm Endre Bóday Sándor Ginál Pál Prin czinger György [...] Kozma István Kreiger István Némethy Sándor 20 20 krt Müller La [...]
96. 1900-11-14 / 46. szám
[...] szombaton esküdött örök hűséget Janka Sándor beregszászi állami főgymn tanár és [...] 754 K 64 f Jakó Sándor 716 K 96 f Fogarassy Sán­dor 694 K 72 f Korányi [...] égő ko­csiból Sárándi István a szaniszlói állomás pénztárosa megáílittatta a vonatot [...]
97. 1910-05-04 / 18. szám
[...] prosinodalis vizsgálatokra ezideig Köröd Károly szaniszlói segédlelkész jelentkezett Programmbeszéd Dr Kelemen [...] Mátészalka A Kossuth párti Szalkay Sándornak pártja napról napra erősbödik a [...] Sulyok Antal Asztalos István Erdei Sándor Papp Gergely Nagy József Papp [...] főszol­gabírói állást betölteni melyre Kováts Sándor erdődi főszolgabírónak van legtöbb kilátása [...]
98. 1913-12-03 / 49. szám
[...] közel napokban el­hunytak dr Kozma Sándor kir tanácsos Máramarosvármegye tiszti főorvosa [...] 36 ik évében Nagykárolyban Farkas Sándor ezredes 74 éves korában Nagybányán [...] a bizottsági tagválasztásokat Tibán Onczay Sán­dor Pásztor József és Szűcs András [...] közjegyzőt nevezte ki Aljegyzői választás Szaniszlón nov 21 én ejtették meg [...]
99. 1913-01-22 / 4. szám
[...] ünnepélyt fog tartani Fizetésképtelenség Kepes Sándor szinérváraljai bánya és rnalomtulajdonos fi­zetésképtelen [...] részvé­tele mellett A diszgyülést Knauer Sándor helyi igazgató nyitotta meg Majd [...] életének 43 ik évében Fényes Sán­dor sárközujlaki földbirtokos e hó 17 [...] arra hogy a birtokán a szaniszlói állomásig veze­tő utat szintén köveztesse [...]
100. 1914-05-13 / 19. szám
[...] hó 2 án szülei házánál Szaniszlón sorvadásban elhunyt Temetése melyen Ettinger [...] törvényszékhez Írnokká nevezte ki Fanta Sándor máramarosszigeti kir törvényszéki irodatisztet és [...] színésze eljegyezte Pap Elzát Pap Sándor jbirósági irodatiszt leányát Erdődön Pap [...] nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p prelátus apátkanonok Pozsony Káptalan [...]

 

Találatok szűkítése Gyűjtemény
mind
Találatok szűkítése Sorozat
mind