Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-05-07 / 19. szám

Megszűnt hitelszövetkezeti árurak­tár. Az Ungvármegyei Hitelszövetkezetek Központi Áruraktára Perecseny, mint ilyen megszűnt s most már egyesítve a Máramaros és Beregvármegyei Hitelszövetkezetek Áru rak tá­raival, Sátoralja székhellyel Hegyvidéki Hi­telszövetkezetek Áruraktárainak Központja cég alatt fog tovább működni. Cselédképző Munkácson. A munkácsi segélyzö Nőegyesület elhatározta, hogy a cse­lédmizériák ellen akcióba lép. E őzéiből árva­házát háztartási, főző és cselédképző iskolával is össze fogja kötni. Az árvák e szerint nem mint most 12, hanem 16 éves korukig ma­radnának itt. — Ehhez az akcióhoz az áll. gyermekmenhely gondnokságának támogatá­sát is kikérte, hogy a kötelékéből kikerült gyermekanyagnak erős bb szervezetű részét ne a gyárakba, hanem az egyesülethez irá­nyítsa. így remélik elérni azt, hogy a leányok ne csak „kaszárnya“ nevelésben részesüljenek. Mert ma, sajnos, az alsóbb néposztály felnőtt leányai közül csak minden ötvenedik tud egy főzeléket elkészíteni, vagy ruhát rendszeresen mosni, vasalni. , Kettős esküvő. Ritkaság számba menő, elbájolóan kedves családi ünnepség folyt le e hó 4-én délután Láng Pál nagymajtényi kántorta- nitó házában. E napon vezette ugyanis oltár­hoz a köztiszteletben álló kántortanitónak két viruló szépségű, kiváló lelki tulajdonságokkal bíró leányát, Mariskát és Valérikát Ginál József alsóhomoródi és Weiszer János gilvácsi rk. ta­nító. Az esketést a két menyasszony testvér bátyja, Láng Pál szaniszlói segédlelkész vé­gezte, aki a testvéri szeretet melegétől áthatott magvas beszédet intézett az uj párokhoz. Az egybegyült nagyszámú vendégek lelkes ünnep­lése s a távollevőktől érkezett üdvözletek ára­dozó jókívánságai beszédes tanúságot tettek az uj házasok örömeiben önzetlenül osztozó köz­szeretetről épen úgy, mint arról az általános becsülésről és tiszteletről, amely az örömszülő­ket mindenfelől körülveszi. A magunk részéről is zavartalan és állandó boldogságot kívánunk a két fiatal párnak. Szomorú számok. Szatmármegyéből 1913. évi április havában 345-en kértek külföldi útlevelet, nyert 303, el lett utasítva 42. Vissza­tért a külföldről 26 kivándorolt. Az 1912. évi november 1-től 1913. április 1-ig útlevelet kért 3421, nyert 2138 egyén, tehát a veszteség egy fél év alatt 3724 munkabíró ember, az előző félévi 1073 elkeseredett magyarral szemben. Legény egyesületi mulatság. A Nagy- károlyi Kath. Legényegylet saját helyiségé­ben Pünkösd másodnapján táncmulatsággal egybekötött műkedvelői előadást rendez, mely alkalommal színre kerül a Gyimesi vadvirág. Népszövetségi ünnepség. Igen szép házi ünnepélyt rendezett a kath. Népszövet­ség máramarosszigeti szervezete vasárnap a kath. kör dísztermében, a melyen Knauer Sándor helyi igazgató tartott előadást a ko­runkat jellemző szociális kérdések legfonto­sabbikáról : a munkaadó és munkás közötti viszonyokról. Király Géza kántortanitó pe­dig gazdag adathalmaz rendszeres felvonul­tatásával bizonyította be, hogy a kath. Egy­ház alaptalanul vádoltatik, mintha a hala­dásnak és tudománynak kerékkötője lenne. Kiállítás Halmiban. A földmivelés- iigyi m. kir. minisztérium által engedélyezett s a debreezeni iparkamara által Halmiban szervezett fonóipari tanfolyamot kiállítás re­kesztette be, a mely az előállított munkák­ból f. hó 4-én nyílt meg. A hazárdjátékok ellen már régen megindult a mozgalom nemcsak a főváros­ban, hanem a vidéken is. Legközelebb ren­deletet bocsát ki a belügyminiszter, mely szerint a rendőrség kötelességévé válik még a társas egyesületek helyiségeit is ellenőrizni, vájjon nem űznek-e azokban hazárdjátékot ? Ez a helyes intézkedés szigorúan végrehajtva bizonyára sok sikkasztásnak, megszökésnek, tönkrejutásnak és öngyilkosságnak fogja ele­jét venni. Az Ugocsában letelepült németek. Batarcs községben 2 évvel ezelőtt harmincöt galicziai származású család földet vásárolva letelepedett. Az azelőtt elhagyott kopár terü­Szatmár, 1913. május 7. ____________ „H ETI SZELME“ leteken megindult az ottani lakosok előtt addig ismeretlen lázas munka, — szinte szempillantás alatt csinos házak épültek, fákkal körülvett és beültetett kertek léte­sültek. Azonban e hangyaszorgalmas serény nép a letelepedésre ugyancsak rossz helyet választott. Hiába való volt az emberfeletti rgunka, a hozzáértés: a föld rossz minőségű, vízállásos. A múlt évi csapadékdus időjárás miatt nem tudták a földet kellő időben meg­művelni, idejében elvetni s az igy egyébként is gyenge terményeket nem voltak képesek behordani, a földeken rothadt el. Az úgy­szólván minden termés nélkül maradt, kétség- beesett telepeseknek segítségére sietett a hegy­vidéki kirendeltség a földek vizmentesitésére és lecsapolására állami segítséget eszközölve ki. A szükséges munkálatokat a máramaros­szigeti kulturmérnökség az elmúlt napokban foganatosította is Eljegyzések. Vladimir Jenő nagylucs­kai aljegyző eljegyezte Duliskovieh Margit nagylucskai tanitónőt. — Dr. Kádas Lajos ung­vári ezredorvos jegyet váltott Kaminszky Bö­zsikével, Kaminszky Géza pápai kamarás, ta­ni tóképző-intézeti igazgató leányával. — Fel­sőbányán Árus Jenő postatiszt eljegyezte Csa­usz Etelkát, özv Csausz Tivadarné leányát. — Prager Kálmán eljegyezte Fejes iduskát Nagybányán. — Veres Sándor bótrágyi oki. jegyző eljegyezte Győrffy Ilesit Mezőka szonyból. Házasság. Brujman József szobránczi kir. bírósági tisztviselő oltárhoz vezette iványi Fekete Mariskát, iványi Fekete Zsigmond utmester leányát Szobránczon. Föszolgabirák a vármegye közgyű­léséin. Á belügyminiszter érdekes határoza­tott, hozott mely szerint a járási főszolgabi- rák a vármegye törvényhatósági közgyűlésein jelen lenni tartoznak. A hivatali állással egy­bekötött közjogi jogosítványok gyakorlása nemcsak joga a tisztviselőnek, hanem állásá­ból kifolyó kötelessége is. A föszolgabirák tehát, valamint a többi ülési és szavazati joggal felruházott tisztviselők is állásukból folyó erkölcsi kötelezettségükhöz képest a törvényhatósági közgyűléseken résztvenni tar­toznak. Halálozások. Az elmúlt napokban el­hunytak : Csurgovieh György munkácsegyház- megyei áldozópap életének 52. évében Bereg­szászban. — Morgen János nyug. posta-és távirda-altiszt 71 éves korában üngváron. — Demján Mihály iparos, 57 éves korában Üngváron. — Glavitzky Károly nagybányai ke reskedőnek felesége. Takács Etel 37 éves korában. — Háger Gyula h. állami tanító, 28 éves korában Kapnikbányán rövid szenvedés után elhunyt. A korán elhunyt sokat hányat­tatott ifjúban Bodnár Alajos helybeli tanító unoka öccsét gyászolja. Uj bányatanácsos. A király Urbán Mihály kapnikbányai bánya főnöknek a kir. bányatanácsosi czimet adományozta. Uj körorvos. Dolhai körorvossá egy­hangúlag dr. Richter Sándor munkácsi orvos választatott meg. Az ungvári török foglyok. Az Ung­vári időző török katonák személyi és anyagi ügyeinek: megvizsgálására m. hó 29-én egy kapitány mint miniszteri küldött időzött a városban. Hir szerint már május 15-én Bu­dapesten és Trieszten keresztül Konstantiná- polyba viszik őket. Lévárt-fílrdő a magyar Gastein. Május 1-től szeptember végéig van nyitva, vizei rádioaktivek, melyeket hirneves orvo­sok a következő bajok ellen ajánlják: idegessé­gek, a csont és csonthártya bajai, bujakór és görvélyesség, különféle csruzos bántalmak ellen, neurasthénia, hipochondria, histeria, neuralgiák és környi hüdések ellen. Nyaralóknak is nagyon alkalmas, mivel az árak minden tekintetben ju­tányosak, levegője pormentes, a fürdőtelep dél­nek fekszik és körül van véve gyönyörű tölgy­erdővel. Újonnan berendezett szobák és nagyon jó házi konyha áll a t. vendégek rendelkezésére. Számtalan elismerő levél. Tessék prospektust kérni. Vasút állomás Tornaija, u. p. Harkács Gömör m. Lévárt-gyógyfürdő kezelősége. Pályázati hirdatésalc egyszeri közlésének dija 5 K Mezőgazdasági tanfolyam tanítók számára. A földmivelésügyi miniszter julius 18-tól augusztus 18-ig az algyógyi, adai, bé­késcsabai, bereznóbányai, hódmezővásárhelyi, jászberényi, karczagi, lugosi, pápai, rima- szombati, somogyszentimrei, szilágvsomlyói, nagyszentmiklósi, csáki (ezelőtt Csákóvár, Temes megye), szabadkai földmives iskolák­nál 20—20, összesen 300 néptanító, továbbá a kecskeméti földmivesiskoláknál julius 1-től julius 31 ig 20 tanítónő, összesen tehát 320 egyén részére mezőgazdasági tanfolyamot rendez. A tanfolyamon résztvevő tanítók és tanítónők egyenkint 100 korona átalányt él­veznek, kik a legnagyobb és a legjobb elő­menetelt fogják tanúsítani minden egyes is­kolánál egy-egy 100, 50 és 50 koronát, ösz- szesen három jutalmat engedélyez. A tanfo­lyamokra olyan tényleges alkalmazásban levő néptanítók és tanitónők vétetnek fel, akik mezőgazdasági tanfolyamot még nem végez­tek. Felvételi kérvényt a fölmivelésügyi mi­niszterhez kell czimezni és május 20-ig az illetékes tanfelügyelőségnél benyújtani. Kertészkedés a munkácsi elemi iskolákban. Érdekes és követendő tanítást ho­nosítanak meg Munkácson az elemi iskolákban. A földmivelésügyi minisztériumnak áldozatkész­ségéből ugyanis lehetővé vált, hogy a munkácsi fiu-és leány elemi iskolai növendékek a kertészet minden ágában, úgymint: a konyhakertészet, gyümőlcsfagondozás, méhészet és dísznövény tenyésztésben úgy elméleti, mint gyakorlati ki­képzést nyerjenek. Az előadás látogatása telje­sen ingyenes, mert a földmivelésügyi miniszté­rium nagy horderejű szociális kérdést óhajt ezen igazán nagy pénzáldozatokkal járó készsé­gével megoldani. Az előadások télen elméleti és szemléltető irányzatúak lesznek, amennyiben az előadandó tananyagot a kertészet köréből felvett vetített képekkel fogja az előadó a gyermekek lelkületének megragadására s a tárgy érthetőbbé tétele végett illusztrálni. Az év barátságosabb szakában a gyermekek az erre a czélra beren­dezett feltétlen kényelmesen megközelíthető ker­tészeti gyakorlótelepen lesznek kiképezve. P'iuk és leányok külön-külön vesznek részt az előadá­sokon. Felhívás a kath. tanítóegyesületek­hez. Az Országos Kath. Tanügyi Tanács műit év október havában a következő tételek megvi­tatására kérte fel a hazai katholikus tanító­egyesületeket és köröket: 1. Gazdasági és ipari érzék fejlesztése a népiskolában. 2. A családi és iskolai nevelés kapcsolata. (Szülői értekezle­tek.) 3. A községi népjóléti intézmények és a tanítók. — A legutóbb tartott elnökségi ülés még a következő tételek megvitatására kéri fel a kath. egyesületeket: 4. A hitvallásos iskola és a nem­zetnevelés. 5. A modern pedagógia kérdései. 6. Az 1868. évi XXXVIII. t.-c. revíziója. 7. Az országos tanítói nyugdíjtörvény revíziója. 8. Az énekoktatás tanterve. 9 A katholikus tanító hi­vatása. 10. Az elemi és a középiskola kapcso­lata. Az — Országos Kath. Tanügyi Tanács kéri a hazai kath. tanítóegyesületek vezetőségeit, hogy e tételek fölötti értekezletek illetve tár­gyalásaik eredményét az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács központi irodájának Budapest, VIII., Szentkirályi u. 28. beküldeni szíveskedjenek és hogy az idei közgyűlés tárgyalására a fentieken kívül esetleg más tételeket is javasolni ne terhel­tessenek. Az indítványok a közgyűlést meg­előzőleg két héttel terjesztendők az elnökség elé. A közgyűlés f. évi julius hó első napjaira tűzetett ki. Az Orsz. Kath. Tanügyi Tanács elnöksége. A debreezeni egyetem. A v. és k. miniszter elhatározása szerint az egyetem 1914. év szeptemberében fog megnyílni. Az egyetem orvosi fakultásán az ötödik, negye­dik és harmadik évfelyamot 1914-ben meg­nyitják, mert ezekre nézve megvannak a szükséges alapföltételek. A második és első évfolyamot csak későbben, egy két év múlva nyitják meg. Vizsgálatok a ref. főgimnáziumban. Junius 1-én ének- és önképzőköri záróünne­pély, 7-én torna vizsgálat d. u. 5 órakor, ISKOLA

Next

/
Oldalképek
Tartalom