Heti Szemle, 1914. (23. évfolyam, 1-52. szám)

1914-03-18 / 11. szám

4 „HETI SZEMLE Szatmár-Németi 1914. márczius 18. A Czeczil-egylet újra megalakul.., Hogy a Czeczil-egyesület még most is mély nyomokat hagyott a szatmári kath. kö­zönség lelkében, bizonyítja az a meleg érdeklődés, sőt lelkesedés, amivel ezen egye­sületnek megújhodása érdekében elhangzott első szó visszhangra talált. Ma már 38-an jelentkeztek, hogy tagjai lesznek a Czeczil-egyesület énekkarának. És e szám úgy látszik napról-napra növekedni fog. így fejlődvén a Czeczil-egylet megúj­hodásának ügye . . . van szerencsém felkérni úgy a már jelentkezett, mint a jelentkezni szán­dékozó urakat . . . szíveskedjenek 1914. Március hó 25-én . . . Gyümölcsoltó B. A. napján a Kath. Kaszinóban tartandó előkészítő gyűlésre megjelenni. Bodnár Gáspár. A Szatmár-Egyházmegyei Irodalmi-kör nagybőjti estélye, Szépen sikerült a második nagybőjti es­tély is. A közönséget ugyan lekötötték a nagyszámú és magas színvonalú márczius 15-iki ünnepségek, de megtelt a Czeczil- Egyesület nagyterme is. — Jelen voltak Dr. Boromisza Tibor megyés püspök, a káptalan tagjai, a középponti papság, továbbá hölgyek és férfiak az öntudatos keresztény társadalom minden rétegéből szép számmal. Dr. Uhl Károly, theológiai tanár közbe­jött akadályok miatt nem tarthatta meg felolvasását. Bodnár Gáspár egyházi elnök tartott helyette ugyancsak „A hit és tudomány“ czimen felolvasást gyakorlati oldalról mutatva be naplószerü élettörténet keretében a hit és tudomány összeegyeztethetőségét és nemesitő hatását. A közönség feszült figyelemmel és meghatva hallgatta, miként változik át a „tudós“, de hitetlen férj a vallásos feleség imája és közreműködése mellett öntudatos keresztény lélekké. A növendékpapok énekkara két szépen sikerült énekszámmal elégítette ki a hallga­tóság várakozását, Makray kedvelt kántorunk pedig Szendrei István székesegyházi karnagy szakavatott harmoniumkisérete mellett énekelt mély érzéssel Mária-dalokat. Kedves jelenség volt, midőn Kovács Rózsika házias öltözetben és élénk közvet­lenséggel csevegte el Bodnár Gáspár „A kis gazdasszony“ czimu gyakorlati irányú mono­lógját. Az ünnepélyt az orgona búgó hangjai mellett az „Isten áldd meg a magyart“ nemzeti imádságunk szívből jövő akkordjai fejezték be. Sz. E. Irodalmi Kör harmadik Társadalmi - estélye 1914. Márczius 22, (vasárnap) fél 6 órakor a Czeczil-Egyesület nagytermében (Széchenyi-utcza 15. szám.) * Műsor: 1. „Fohász“ Énekli: Makray József. Orgo­nán kiséri: Szendrei István. 2. „A mi kedves ünnepeink“ Monolog. Irta : Bodnár Gáspár. Előadja : Fetter Már- tha k. a. 3. „A keresztény nő társadalmi állásá­nak méltósága.“ Előadja: Merker Márton dr. főgimn. tanár. 4. Kettős. Előadják : hegedűn: Szendrei Ist­ván ; harmoniumon: Szölgyémi E. polgári iskolai tanár. Az előadást pontosan este fél 6 órakor kezdjük. Belépti dij személyenklnt 20 fillér. A következő előadás márczius hó 29-én lesz ugyanott és ugyanazon időben. A n. é. közönséget szivesen fogadjuk és várjuk. HVEárcziusi ünnepélyek. Áldozati tüzek lobogtak a múltnak oltá­rán. A honszerelem ki nem alvó lángja mel­lett visszaemlékezések történtek a dicső már- cziusi napokra: minden iskola, asztaltársaság, pártkör, kulturális egyesület fényes, változa­tos müsoru ünnepséget rendezett. Még ott lengnek a nemzeti zászlók a házak ormain, babérkoszorúval, bordó drapériával szegélyzett Petőfi- és Jókai-képek néznek le a termek faláról, háromszinü kokárdák, szalagok ezrei húzódnak meg az elemi iskolai tanulók ma­gyar olvasókönyveiben. Az ünnepségek le­zajlottak, emléke ott él a márcziusi hősök igazi megértőiben, az ifjúság szivében. Valóban „sablonos ünnepek“ ezek, ame­lyeken „unottan, lélek nélkül hangoztatják el az ismert mondanivalókat“, mint azt egy helyi Dp politikai célzatból kifolyólag vezető he­lyen megjegyezte ? Nem vitatkozunk a sorok mögött rejlő világnézettel, amely materialisz- tikusan s a jelen szempontjából kezeli a múl­tat s mitsem akar tudni ideális javakról, korszakok szentségéről és azok nevelő érté­kéről. Az igazság, a tárgyilagos szemlélődés és a hazafiui kegyelet nevében azonban vétót mondunk e túlságosan józankodó felfogás ellen, amely — hála Istennek lapjaink és a nemzetietlen áramlat nem mindenben áldásos működésének — az utóbbi években lábra kapott s mind szélesebb körben ejti hatal­mába a lelkeket. Nem igen tisztelt uraim, nem a külső­ségek itt a fontosak. Hogy minden évben el­szavalják a Talpra magyart s uram bocsáss kölcsönkért, vagy éppen színházi diszmagyar- ban. Hogy minden évben ugyanazt mondják ; Petőfit, Jókait, Vasvárit, a Pilvax-kávéházat, a Landerer-nyorodát, a tizenkét pontot, Tán- csicsot s az elmaradt Bánkbán-előadást em­legetik. Hogy emlékezve, a nagy példákon lelkesedve ismétlésekbe bocsátkoznak. Miért kell azt lekicsinyelnünk, értéktelennek nyil­vánítanunk, amiben mi magunk nevelkedtünk s fontosságát elismertük ? Hiszen éppen ab­ban van a márcziusi ünnepélyek jelentősége, hogy azokat máskép csinálni nem lehet. Az igazi nagy tetteket megelőző lelkesedés, lel­kesedés marad mindvégig s azt kiküszöbölni nem szabad még akkor sem, ha egyes poli­tikai pártok is úgy tartják. Ha már mindenáron józankodni aka­runk és nem veszünk részt az ünnepség áhítatában, mert nagyok, érettek vagyunk, tegyük is meg ezek kötelességeit. Magyaráz­zuk meg gyermekeinknek — olykor a fel­nőtteknek is — hogy márczius tizenötödike, a lelkesedés, a vágy, a kezdeményezés, a tavaszi sejtelem, az ifjúság ünnepe magában még nem elég. Mutassuk meg a kokárda másik oldalát és szóljunk arról, hogy már­czius tizenötödikét a megpróbáltatás, a hé- roszi tettek kora követte s ha megtanultak lelkesedni, tanuljanak meg munkálkodni. Vés­sük az elmékbe, hogy felbuzdulás nélkül nincs semmi s hogy a felbuzdulás magában mitsem ér. Ha ezt megtettük, nyugodtan, a „sablon“ veszedelme nélkül hagyhatjuk őket ünnepelni. Személyi hir. Megyóspüspökiink hét­főn a reggeli gyorsvonattal Budapestre uta­zott, hogy résztvegyen a március 18 án kez­dődő püspöki konferencián, mely után né­hány napot a Császár fürdőben fog tölteni. Jótékonyság. Püspök ur Öméltósága az élesi (Ung vm.) templom építési költsé­geinek fedezésére ezer koronát, a perecsenyi plébánia lakás telkének megvételére 3800 ko­ronát admányozott. Egyházmegyei hir. Gróf Károlyi Jó­zsef kegyur a szaniszlói plébániára Török Lajos csapi plébánost prezentálta az egyház- megyei hatóságnak, amely a bemutatást meg­erősítette. Török Lajos 14 éves áldozópap, 1905 óta van Csapén, ahol agilisán műkö­dött az uj plébánia és hívők lelki életének megalapozásán. Állását ápr. 1-én fogja el­foglalni. Gratulálunk és kívánjuk, hogy a nagyobb plébánia csak nagyobb érdemeknek legyen az alapja. — Csapot ideiglenesen Láng Pál, szaniszlói káplán fogja adminisz­trálni. Gyászmise, Szombaton volt 9 éve, hogy Meszlényi Gúla püspök elköltözött az élők sorából. Ez alkalommal a székesegy­házban ünnepélyes gyászmise volt, melyet dr. Boromisza Tibor püspök végzett a káp­talan és a középponti papság segédkezése mellett. A Kath. Kaszinó, f. hó márc. 22 én, azaz vasárnap délután 4 órakor tartja évi rendes közgyűlését, melyre a Kath. Kaszinó m. t. tagjait ez utón is tisztelettel meghívja az elnökség. A papnövendékek Sz. Alajos Társu­latának márc. 15-én rendezett lelkes ünnepélye a köv. műsorral folyt le : 1. Himnusz. Énekelték a társulat tagjai. 2. Megnyitó beszéd, mondotta: Rácz Miklós elnök, IV é. h. h. 3. Nemzeti dal, szavalta : Lini János VIII. o. főgmn. t. 4. Honfidal, Pataki-Zsasskovszky-tól; előadta az énekkar Gengely Andor III. é. h. h. ve­zetésével. 5. Ünnepi beszéd, tartotta : Fényi György II. é. h. h. 6. Petőfi szobra. Szepes- sytői, szavalta : Horny Oszkár I. é. h. h. 7. Felolvasás, tartotta: Lőrincz Lajos II. é. h. h. 1. Népdalegyveleg, előadta az énnekkar Gen- gely Ändor III. ó. h. h. vezetésével. 9. Záró­beszéd, mondotta : Varjú Benő, főjegyző IV. é. fi. h. 10. Szózat, énekelték a társulat tagjai. 81. Rákóczi-induló, előadta : a zenekar Pausz Aladár IV. é. h. h. vezetésével. Márczius tizenötödike. Lelkesedés a szivekben, tavaszi napsugarak a kék égbol­tozaton : igy folyt le városunkban 1848. már­czius tizenötödikének hatvanhatodik évfordu­lója ... A házak ormain nemzeti zászlót lenget a hűvös reggeli szél, szalagos, kokárdás elemi iskolai tanulók csoportjai láthatók; ők az elsők, akik sietnek kivenni a maguk részét a nap áhítatából. -.A kötelező vasárnapi iste­nitiszteletre mennek, hogy utána mindjárt felcsendüljön a Talpra magyar s a nap jelen­tőségét méltató tanítói beszéd. Valamennyi állami és felekezeti iskolában voltak ilyen jelenetek, nyitányai az ünnepségek belátha­tatlan sokaságának. Kilencz órakor már a kir. kath. tanítóképző-intézet Vörösmarty-Ön- képzőköre tartotta szép, lélekemelő ünnepé­lyét. Az ünnepi beszéd és alkalmi költemény után egy alkalmi párbeszéd hangzik el: Él­jen a szabadság. Minden mondata a szivekből jön és a szivekbe kap. Tizenegy órakor egy­szerre öt helyen róják le a hála és emléke­zés kegyeletes adóját: a papnevelő intézetben, a városi felsőkereskedelmi iskolában, a keres- kedő-ifjak körében, a református és kir. kath. főgimnáziumban. Itt a „Tied vagyok, tied hazám“ kezdetű ének elhangzása után a „Talpra magyar“-t hallottuk, majd magyar népdalokat, Sándor Vencze énektanár kitűnő vezetésében; a nap eseményeit felelevenítő ünnepi beszédet, hegedűn a cremoniai hege­dűst, zongorán a Z igeun erweiset, egy müdalt Buday Mihály és Starnberger Elemér VIII. osztályú tanulók lendületes és magvas alkalmi ódáit s „Petőfi a Hortobágyon“ czimű melo­drámát. Az ünnepség fénypontja Bagossy Ber­talan helyettes igazgató záróbeszéde volt, aki gyakorlati irányba terelendő az ifjúi lelkese­dést, az Országos Iparvédő Egyesület nevé­ben a nemzeti vagyonosodás alapját tevő ta­karékosságra és a hazai ipar pártolására hívta fel az ifjúság figyelmét. A délutáni ünnepsé­gek sorozatát a 48-as függetlenségi párt nyi­totta meg a Vigadó nagytermében, ahol Du- szik Lajos ev. lelkész, a párt helyi elnöke mondott tartalmas, a hallgatóságot magával ragadó beszédet. Öt órakor, a református ta- nitónőképző-intézet Tompa-Önképzőköre tar­totta márczius 15-iki ünnepélyes diszgyülését, amelyen Ányos Gizella megnyitó imát mon­dott, Nagy Emma ünnepi beszédet s Bertók Emma melodrámát szavalt. (Czinka Panna). A lelkesedés az Iparos-Otthon által este hat órakor rendezett ünnepségen tetőpontjára há­gott. Az egyesület szép fehér nagyterme szűknek bizonyult a közönség befogadására. Nagy része kint rekedt s sokan kénytelenek voltak visszatérni. Bélteky Lajos ref. lelkész széles látókörű ünnepi beszéde után Mátray HÍREK

Next

/
Oldalképek
Tartalom