Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-06-12 / 24. szám

6 gyár, Héger E. Jenő v. Vögerl Gyula osztrák, Huszár Elemér osztrák, Palugyai Antal oszt­rák, Kobel Kornél osztrák, Yerlin Jakab osztrák, Hacher Frigyes osztrák, Vértes Vil­mos István franczia, Lahner György német, Born Frigyes báró német, Csekme Károly osztrák, Fekete Jenő olasz, Steiner német, Köhler német, Deberitz német, Gráber Ernő franczia, Bárdi József magyar, Adorján János német, Bild Erich német, Szabó S. Károly német, Szabó Ferencz magyar. A versenyzők hosszú időközökben érkeztek meg csütörtök reggel Szatmárra. A város a gőzmalommal szemben levő részén állított föl sátort a ver­senyzők részére, a hol dr. Vajay Károly kir. tan., polgármester, azonkívül nagy közönség várta az érkezőket, akiket villásreggelivel vendégeltek meg. A versenyzők rövid tartóz­kodás után tovább indultak és még aznap Kolozsvárról az 'Automobil Klub nevében táviratot küldtek Szatmár városának s kö­szönetét mondtak a barátságos fogadtatásért. Dr. JÉGER ANDOR volt kórházi másodorvos Budapestről, a Dr. Tóth István tanár szülészeti és nőgyógyászati ozztályáról hazaérkezett s rendeléseit naponta délután 3—5-ig AttUa-utcza 57. földszint, megkezdette. Értesítés. Mély tisztelettel értesítem a nagyérdemű közönséget, hogy hosszú évek gyakorlatára és tapasztalatára támaszkodva kiváló ízléssel végez üzletem mindenuemü szobafestő és mázoló munkát. Miért is a nagy­érdemű közönség további becses pártfogását kérve vagyok kiváló tisztelettel: Daróczy József, szobafestő, Beresényi-utcza 37. szám VIDÉK Püspökünk bérmautja. A máramarosi kerületben végzendő bérmálásra Boromisza Ti­bor dr. megyés püspök szombaton délután ér­kezett Maramarosszigetre. A város a Kossuth Lajos utcza bejáratánál diadalkaput állított a magas vendég tiszteletére, a hol a vármegye és a város vezetői nagy ünnepélyességgel fogadták a püspököt. A főpásztor még szombaton a vár­megyeház dísztermében együttesen fogadta a küldöttségekét, kiket Szabó Sándor vármegyei alispán vezetett, üdvözölvén a főpásztort, mint a vármegye illusztris vendégét. Vasárnap, jun. 9-én reggel 8 órakor a püspök csöndes szent misét mondott, mely után prédikáczió volt. En­nek végeztével megkezdődött a leányok bér­málása. Vasárnap délben Müller Károly apát- plebános a megyés főpásztor tiszteletére disz- ebédet adott, melyre a város előkelőségei és vezető emberei voltak hivatalosak. Ebéd után a püspök Hosszumezőre rándult ki, az újonnan épített róm. kath. templom megtekintésére. Hét­főn reggel, junius 10-én a főpásztor a fiuk bér­málását végezte Máramarosszigeten, kedden pe­dig Gyertyánligeten osztotta ki a bérmálás szentségét. 12-én Nagybocskón, 13 án Rahón és 14-én Kőrösmezőn fog bérmálni. A vármegye májusban. Szatmár- vármegye közigazgatási bizottsága pénteken délelőtt tartotta meg rendes havi ülését Csaba Adorján főispán elnöklete alatt. Az alispáni jelentés szerint május havában útlevelet kért 242 egyén, útlevelet kapott 215 egyén, visz- szavándorolt 33 egyén. Jelenti az alispán, hogy a Péchy László főszolgabíró ellen a legutóbbi képv. választásból kifolyólag meg­indított fegyelmi ügy befejezést nyert és a főszolgabíró felmentetett. — Dr. Schönpflug Béla vm. tiszti főorvos a május havi egész­ségügyi viszonyokról tesz kedvező jelentést. A Nagybányán fellépett kanyarójárvány meg­szüntetése czéljából a szükséges óvóintézke­dések foganatositását elrendelte. Bejelen­tette, hogy a községi körorvosok illetménye­iről alkotott vármegyei szabályrendelet jóvá­hagyást nyert s az julius 1-én fog életbe lépni. Dr. Selegián János misztótfalusi kör­orvos állásáról lemondott. — Bodnár György kir. tanfelügyelő bejelenti, hogy egy bizottság kíséretében megvizsgálta a szaniszlói gör. kath. iskolát és ott a magyar nyelv tanitásá­* „HETI SZEMLE“ ban elért eredményeket kielégítőnek nem találta.. A tanító ellen fegyelmi vizsgálatot indított és egyben államsegélyének megvo­nása iránt a miniszterhez felterjesztést inté­zett. —- Jármy Andor közgazdasági előadó havi jelentése szomorú adatokat tartalmaz. A múlt esőzések az alacsonyabban fekvő földeken a vetés kiázását, a magasabb helyeken pedig a kalászok megdülését idézték elő. A buza- vetésben nagymértékű rozsda tapasztalható. Az esőzés a rozsnak is ártott. Csökkentik az idei termés eredményét a múlt hó közepe táján vármegyeszerte dúlt viharok, jégesők és vizáradások. A herefélék a renden ázva mi­nőségileg romlottak, sok helyen pedig elpusz­tultak. A legtöbb községben a legelők viz alatt állottak. A gyümölcsfélékben is sok kárt okozott az eső, különösen a szilvában, amely jórészben felpuffadt és lehullott. — Az állat- egészségügy május havában a sertégvész és lépfene járványos pusztítása miatt rossz volt. Házasság. Jakner Endre beregszászi rk. tanító örök hűséget esküdött Smidle Ma­riskának, özv. Smidle Györgyné leányának Beregszászon. Ung vármegye adományai. Ung- megye legutóbbi közgyűlésén az ungvári főgimnázium részére (5000 koronás jubiláns ösztöndíjat, a Bercsényi szobor alap javára 4000 koronát, a vármegyei muzeum felállítá­sára 500 korona segélyt és a főgimn. jubilá­ns ünnepségre 500 K-t adományozott. Halálozások. Majdik Béla volt városi tisztviselő hosszas szenvedés után meghalt Szatmáron. — Balázs Istvánné sz. Luczay Zsuzsánna elhunyt Vencsellőn. — A nagy időknek egyik harczosa Bertók ny. ref. kán­tor 89 éves korában meghalt Munkácson. Végig küzdötte a szabadságharczot, Világos­nál ő is ott volt a szomorú hazafiak között. Onnan hazabujdosott és sikerült az osztrák ármádiába való besoroztatástól megmene­külnie. — Cseh Nándor felsővisói járásbiró- sági végrehajtó meghalt Felsővisón. Vármegyei közgyűlések. Bereg vár­megye májusi közgyűlése elfogadta az állandó választmány javaslatát, mely szerint a visó- völgyi vasút czéljaira 220.000 korona hozzá­járulási összeget vesznek kölcsön s a kölcsönt pótadó utján fogják fedezni. Az állandó választmány javaslata alapján nyugdíjazta a közgyűlés Hatfaludi László dolhai főszolga­bírót és Hegyezi Béni járásorvost. A közgyű­lés elhatározta, hogy a korcsmái zárórák kérdésében ismét felír a kormányhoz, és pedig ismét a teljes vasárnapi korcsmái munkaszü­net elrendelése érdekében. — Ugoesa vár­megye közgyűlése az alispán előterjesztésére az elhunyt Sváby Sándor bizottsági tag he­lyébe az állandó választmányba Szász Adám Gyula, a bíráló választmányba Dr. Zahoray Pál bizottsági tagokat választotta meg. Eljegyzések. Kuzbay István kereskedő eljegyezte Rubletzky Mariskát Nagykároly­ban. — Süveges Elek beregszászi p. ü. fo- galmazógyakornók jegyet váltott Parragh Böskével Beregszászon. — Thegze Sándor keselymezői gör. kath. tanító eljegyezte Bo- kotey Lajos gk. tanító leányát Annuskát. — Hoffmann Mariskát Nyírbátorban eljegyezte Mák János. Püspökszentelés. Pap Antal munkácsi gkath. segédpüspök szentelése az egyházme­gyei gyász miatt az eredeti megállapodástól eltérően szeptember 21-én lesz az ungvári székesegyházban. A baziliták káptalana. Május 31-én volt Mári-Pócson a bazilita szerzetesek rendi káptalana, a melyen Homa Joákimot válasz­tották meg tartományfőnöknek, csernekhegyi házfőnökké Dolhy Leontin, máriapóesi ház­főnökké Ruszinkó Emmánuel, az ungvári internátus főnök-igazgatójává Maxim Athanáz, miszticzei házfőnökké Kraliczky Method, kis- bereznai házfőnöknek Dudits Ince, Huszt- bányára Gavris Kelemen, Bikszádra Maxim Ágoston s Krasznibródra Biliary János lettek megválasztva. Rendi kormánytanácsosok Dolhy Leontin, Maxim Athanáz és Ruszinkó Emá- nuel lettek. A kereszténység felszabadulásának tizenhatszázados jubileuma. A jövő évben lesz ezerhatszáz éve annak, hogy a keresz­ténységet hivatalosan elismerték, neki a Szatmár, 1912. junius 12. nyilvánosság jogát ünnepélyesen megadták. Nagy Konstantin császár a milviusi hídnál legyőzte Maxentiust. 313 tavaszán megjelent a keresztényeket felszabadító milánói rende­let. Két római társulat, a „Szent Kereszt Társulat“ és a „Cultores Martyrum“ társulat kezdeményezésére nagy mozgalom indult meg Rómában, hogy fényesen megünnepel­jék ezt a nagy eseményt, mely fontosságá­ban túlszárnyalja egyes nemzetek és orszá­gok határait s az egész emberiséget érdeklő valóságos világtörténeti esemény. A pápa egy főrendező bizottságot nevezett ki, amely alá helyi bizottságok vannak rendezve s ezek a megtartandó ünnepélyek programmjának főbb pontjait a következőkben állapították meg: A milviusi hid közelében egy óriási emlékművet szentelnek fel, mely örök hirde­tője legyen a dicsőséges eseményeknek. Egész Olaszországban és a világ minden államaiban külön ünnepélyek tartatnak a nagy esemény világtörténeti jelentőségének ismertetésével. A rendezőbizottság ama óhaját fejezi ki, hogy a kereszt győzelmének ezen ünnepélyes megülése a világ minden nemzeteit egyesítse az igaz hitben. Irodalmi ünnep Ordarmán. A ung­vári Gyöngyösy—írod.—Társaság a múlt vasárnap leplezte le Ordarmán Darmay Vik­tornak, a 70 es évek korán elhunyt kitűnő költőjének emléktábláját. Az ünnepélyen meg­jelent Ábrányi Emil, aki személyes jóbarátja volt Darmaynak. Az ünnep délelőtt 11 órakor kezdődött. Áz őrdarmai iskolák növendékei a Himnuszt énekelték el szép előadásban, majd Havasi József plébános magvas beszédben üdvözölte a Gyöngyösy Irodalmi Társaságot és a megjelent vendégeket. Ezután Deák Gyula tartotta meg emlékbeszédét, a melynek végén lehullott a lepel az emléktábláról, a melyen ez a fölirás van: Ebben a községben született 1850. deczember 3-án Darmai Vik­tor költő. Emelte a Gyöngyösi Irodalmi Tár­saság 1912-ben. Majd Ábrányi Emil . megha­tott hangon mondott szép beszédet, a mire a koszorúk elhelyezése következett. Zsidó kórház Munkácson. A mun­kácsi izr. szentegylet Munkácson kb. 100.000 K költséggel egy emeletes kórház épületet halottas kamrával kíván építeni. E munkála­tokra az ajánlatok junius hó 23-án d. e. 10 óráig nyújtandók be fenti egylet épitőbizott- sága elnökéhez. Nagy vasútépítés Máramarosban. Évek óta vajúdik már a visóvölgyi vasút ügye, mely az államvasutak máramarosi vo­nalát kötné össze Bukovinával. A vasúti vonal 108 kilométer lesz és építési költségeire eddig már csaknem 9 millió koronát hoztak össze az érdekelt községek. Egész Márama­rosban nagyon örülnek a vasút megépítésé­nek, ami azért is érthető, mivel a megye 10.000 négyzetkilométernyi területén eddig mindössze 200 kilométer hosszú vasúti vo­nal van. Versenytárgyalás. A szatmár németii kir. ügyészség, a szatmár-németii kir. tör­vényszék, valamint a kir. törvényszék terü­letén levő erdődi, fehérgyarmati, halmii, má­tészalkai, nagybányai, nagykárolyi, nagysom- kuti, szinérváraljai kir. járásbirósági foghá­zakban letartóztatottak rendes élelmezésének, valamint a betegek számára orvosi rendel­vény alapján kiszolgáltatandó ételeknek és élelmiszereknek a jövő 1913. év január hó 1-től 1915. évi deczember hó 31-ig terjedő 3 évre való együttes biztosítása iránt verseny- tárgyalást hirdet. Internátus jegyzők gyermekei szá­mára. A községi és körjegyzők fiúgyermekei részére létesítendő internátusok ügyében Lukács László miniszterelnök, mint belügy­miniszter, Szatmármegye törvényhatóságához rendeletet intézett. A rendelet megemlíti, hogy az idei költségvetési törvényben felhatalma­zást nyert arra, hogy a községi közigazgatási tanfolyamok átszervezésével kapcsolatban a községi és körjegyzők középiskolába járó fiúgyermekei számára internátusokat létesít­hessen s hogy ez internátusokban a szóban- forgó tanulók számára államköltségen ötven helyet alapíthasson. Hogy legalább még ötven ingyenes helyet alapíthasson, kéri a törvény- hatóság támogatását.

Next

/
Oldalképek
Tartalom