Heti Szemle, 1914. (23. évfolyam, 1-52. szám)

1914-05-13 / 19. szám

HETI SZEMLE 5 gyenyiilésben elhunyt életének 24-ik évében. Temetése, melynél a beszentelést megyés­püspökünk fogja végezni, ma délután 4 óra­kor lesz a kálvária-templom előtti kertből. A megboldogult tavaly prefektus volt a püs­pöki konviktusban és szelíd kedves modorá­val a növendékek szeretetét és ragaszkodását vívta ki magának. Nyugodjék békében. Halálozás. Czumbel János, a helybeli kir. kath. főgimnázium VII. o. jeles növen­déke, kongreganista, a püspöki-konviktusba beosztott növendékpap az üdvösség szentsé­geivel többször megerősítve f. hó 2-án szülei házánál Szaniszlón sorvadásban elhunyt. — Temetése, melyen Ettinger János tanulmányi felügyelő vezetése alatt növendékpaposztály- társai megjelentek, nagy részvét mellett ment végbe. A megboldogultat osztálytársai nevé­ben Léber János hitből jövő szavakkal bú­csúztatta el. Nyugodjék békében. Betörés. A szatmári rendőrség a napok­ban elfogta Juhász János fehérgyarmati la­katosmestert, aki az utóbbi időben egy sereg betörést követett el Szatmáron. Legutóbbi betörését május 4 én követte el, amikor a római katholikus plébánián Kuliffay Mihály káplán szobájába álkulcscsal betört és onnan 103 korona készpénzt és egy zsebórát elemeit. Szomorú hírek a Szatmárhegyröl. Az országosan pusztított májusi fagy a Szat- márhegyen aránylag kevés kárt tett. Az Előcser, Csillaghegy, Bolhás, Tükörhegy alsó részein tapasztalható 5—10 százalék fagykár. Sokkal több a kár azonban a gyümölcsösben, amelyet a'virágzás idejében részben a hosszan­tartó szeles, hideg időjárás tetttönkre, részben az úgynevezett rügy furdancs (kis zöld hernyó), amely roppant tömegben lépett az idén fel és a virágzást nagyon megrontotta, úgy, hogy gyümölcs termésre — sajnos — nincs kilá­tás a Szatmárhegyen. A szatmári himlőoltások. A szat­mári himlőoltások május 18 án kezdődnek. A szatmári részen és a szatmári határban lakók, vasárnap és szerda kivételével, min­dennap délelőtt 11—12 óra között a Csizma­dia Ipartársulat helyiségében; Németiben és a németii határban lakók pedig, ugyanezen napok kivételével, délután 3—4-ig, a németii ref. egyház tanácstermében jelentkezhetnek. Szigorlát. Bakkay László a helybeli kir. kath. főgimnázium volt növendéke máj. 11-én letette a kolozsvári egyetemen a máso­dik jogtudományi szigorlatot. Mulatság. A szatmérnémeti posta és távirda altisztek özvegyeik és árváik javára junius hó 1-én zártkörű tánczmulatságot ren­deznek a Kossuth kerti kioszk helységeiben. A jótékonyczélu mulatságot ajánljuk a n. é. kö­zönség b. figyelmébe és pártfogásába. Diákok zarándoklata Máriapócsra. A helybeli kir. kath. főgimnázium ez évben végzett növendékei Varjas Endre hittanár ve­zetésével junius hó 25—26. napjain Máriapócsra zarándokolnak. A zarándoklathoz csatlakoznak Benkő József apátkanonok-plébános, Gönczy Antal gk. esperes, Ratkovszki Pál kir főigazgató, gimn. igazgató és az Urak Mária-Kongregáczi- ójának több tagja. A csendőrség uj egyenruhája. A csendőrök egyenruhája s fegyverzete legköze­lebb megváltozik. A csendőrök téli és nyári egyenruhát, még pedig csukaszürke egyenruhát kapnak, anh a portyázásnál is mindenképen nagy előny. Az Alföldön és a hegyes vidéken más-más lesz a szolgálatot teljesítő csendőr ruhája és köpenyege. Ezenkívül a fegyverzet is változik s a karabélyhoz pisztolyt is kap a vezényelt csendőr. Kardot pedig csak a soka- dalomba vezényelt csendőrök viselnek. A községi bírói állások beszünte­tése. Az érvényben levő községi törvény egész sereg oly állást kreált, melyre voltaképen se í.mi szükség nincsen. Ilyenek a községbirói, esküdti és közgyámi állások. A konkrét ügyek intézését csakis élethivatásos, szakképzett tisztviselő lát­Szatmái-Németi 1914. május 13. ___ ha tja el s tényleg mindazon teendők, melyeket törvények, szabályrendeletek a fent elősorolt czimü, de más élethivatásu községi lakosokra névleg ráruháztak, már évtizedek óta jegyző által teljesittetnek. A községi bírói és egyébb czimü állások az ügyek jó és gyors intézésének csak akadályul szolgálnak s ha vannak igen ritka kivételek, hol a község bírája hasznos funkeziót is teljesít, ez a funkció sem áll szoros összefüggésben az ügyek konkrét intézésével, ez a körülmény pedig csak megerősíti azt a tényt, hogy ezek az állások megszüntethetek anélkül, hogy bárki annak hiányát megérezné. Mint értesülünk, ezeknek az állásoknak jelen szervezetükben való beszüntetése elhatározott- nak tekinthető s helyébe a községtanács szer­vezete lép, mely a község vagyoni ügyeinek lesz intézője. Kossuth Ferencz agóniája. Kossuth Ferencz állapota a legszomorubb agónia stá­diumába jutott. A haldokló pártvezért három betegség komplikácziója támadta meg: tüdő­pangás, epehólyag és szemgyuladás. Dr. Müller professzor ismételten megvizsgálta a beteget s kijelentette a környezetnek, hogy a katasztrófa bekövetkezése már csak órák kérdése. A Boromisza püspök-féle külföldi tanulmányi ösztöndíj. A budapesti tudo­mányegyetem hittudományi karadr. Boromisza Tibor szatmári püspök alapítványából évi 1350 koronát kitevő külföldi tanulmányi ösztön­díjra pályázatot hirdet. Pályázhatnak kizáró­lag hittudományi tanulmányaikat végzett olyan papjelöltek, vagy már felszentelt, de három évesnél nem idősebb áldozópapok, akik hittudományi tanulmányaikat jeles ered­ménnyel a budapesti tudományegyetem hit- tudományi karán végezték. A világ legidősebb és legfiatalabb püspökei. A katholikus egyháznak összesen 1650 püspöke van. Ezek között legidősebb a franczia Henri Monnier lyddai felszentelt püspök, a cambrai érsek segédpüspöke. Mon­nier most 95 éves és az elmúlt évben ünne­pelte meg vasmiséjét, vagyis papságának 70 éves jubileumát. Püspöki éveinek számát tekintve nem ő az első. mert mig őt csak 42 évvel ezelőtt szentelték püspökké, addig Lucani és Calabria prímása és Salerno püs­pöke: Valerio Laspro már 54 éve viseli a mitrát. A világ legfiatalabb püspöke Délame- rikában él. Ez a 29 évét most betöltött Correia d’ Aquino Ferencz szaléziánus, akit a pápa nemrégiben nevezett ki a brazíliai Cuyaba ősz érseke mellé, segédpüspöknek. Vörös sapka a vasutasoknak. Az ország összes vasutasai uj egyenruhát kapnak. A magyarországi összes vasutak igazgatósága elfogadta - már az uj egyenruha szabályzatot, csak azt várják a vasutasok, hogy az életbelé­pés idejét publikálják. Úgy értesülünk, hogy julius 1-én már uj egyenruhában sétálgatnak a a pályaudvarok előtt a vasutasok. Lekerül a gallérról a mostani aranyzsinór, helyette piros hajtóka kaczérkodik majd az arany rozetták alatt s az aranyból kivarrt szárnyaskerék is felkerül a' feszes gallérra, a csillagok mögé. A forgalmi szolgálatot teljesítő jogászok és mér­nökök két rozettája meg fekete bársony hajtó­kán fog ragyogni, de a hajtóka szélén piros esik szalad körül. Azt mondják maguk között a vasutasok: a M. ä. v. uj tábornoki kara a jogászokból és mérnökökből nevelődik most. De legnagyobb érdeklődéssel a forgalmi szolgá­lattevők vörös sapkáját várják. Eltűnik a vona­tokat katonás tisztelgéssel fogadó vasutasok karjáról a kedves piros karszalag s messze rikitó vörös sapka kerül a fejre. Kedvezmény a vidéki diákoknak. Márkus Jenő, Budapest városának tanácsnoka a vidéki tanfelügyelők és igazgatók kérésére elhatározta, hogy az Állatkert látogatását a vidékről felránduló iskolák részére éppen olyan olcsóvá teszi, mint a hogy a fővárosi diákság látogathatja. Értesítette az illetékes iskolai ható­ságot, hogy a vidéki tanuló ifjúság is 20 fillér beléptidij mellett látogathatja az Állatkertet, azonkívül az iskolák mellé vezetőt is ad az Állatkert igazgatósága s intézkedett, hogy a diákság az Állatkerti vendéglőben igen mérsé­kelt áron étkezhessék, valamint tejcsarnokokban is kedvezményt kapjon. A tanácsnok ez intéz­kedésének hatása már is meglátszik, mert ün­nep és vasárnapokon tömegesen jönnek fel a vidéki diákok, de különösen a pünkösdi ünne­pekre annyi bejelentés érkezett az igazgatóság­hoz, hogy beillik valóságos kisebb népvándor­lásnak. Egy síremlékért. A következő fel­hívás közlésére kértek fel bennünket: Tisz­telt Uram 1 Közel három éve már annak, hogy Azary Miklós a legkedvesebb kartárs, a legjobb tanár, ember és barát, életének delén elhunyt, sírja azonban még mindig jeltelenül áll a munkácsi köztemetőben. Ezért volt tanítványai közül azok, akik tavaly tízéves érettségi-találkozójukat tartották, gyűjtést kez­deményeztek Azary Miklós síremlékére; a további teendőket pedig tanártársai vállalták magukra. — Azzal a tiszteletteljes kéréssel fordulunk tehát Önhöz, mint a boldogult tanítványához, vagy ismerőséhez, hogy ke- gyeletes szándékunk megvalósításában ben­nünket adományával támogatni kegyeskedjék. Az adományok Kabáczy Mihály tornatanár ezimére küldendők. A m. kir. áll. főgimná­zium tanártestülete. Drága útiköltség. A minap egy reg­gel a félkilencz órakor Szlaniszlau felől ér­kező vonattal egy galicziai nyersbőrkereskedő jött Kőrösmezőre. A pénzügyőri kirendeltség részéről Békés József gyanúsnak találta a kereskedő sunda-bunda viselkedését és Gampe határrendőr segítségével átmotozta a keres­kedő utimálháját. A motozás alkalmával 5 kiló 60 deka legfinomabb orosz czigaretta és pipadohányt találtak a kereskedőnél, aki 6000 korona készpénzt is hozott magával. Mikor megkérdezték, hogy miért vetemedett ilyen jómódú ember létére dohánycsempé­szésre, a kereskedő emigyen válaszolt: Az útiköltségemet akartam a csempészdohány eladásából megkeresni. A nyersbőrkereskpdő útiköltsége azonban igen drága lesz. Egy deka ilyen csempószdohány után 1 korona és 60 fillér birság jár, az 5 kiló 60 deka után 896 korona. A pénzügyőr és a határ­rendőr emigyen egy egész kis vagyont sze­reznek ebből a jövedéki bírságpénzből, ami­ből őket ötnyolezadrész illeti meg. Kinevezés, áthelyezés. Az igazság­ügyminiszter Filep János szatmárnémetii kir. törvényszéki dijnokot a szatmárnémetii kir. törvényszékhez Írnokká nevezte ki, Fanta Sándor máramarosszigeti kir. törvényszéki irodatisztet és Mudrony Andor szatmárnéme­tii kir. tszéki Írnokot kölcsönösen áthelyezte. Házasság. Szabó Gyula m. kir. posta és távirda műszerész május hó 9 én vezette oltárhoz Svéd Rózsikát, Svéd József m. kir. posta és távirda-műszerész leányát. Eljegyzés. Sugár Gyula színtársula­tunk közkedvelt bonvivant színésze eljegyezte Pap Elzát, Pap Sándor jbirósági irodatiszt leányát Erdődön. Pap Elza neve nem ismeretlen a közönség előtt, nemrég még a szatmári Zeneiskolának volt egyik legkitűnőbb énekes növendéke s ónektudásábau több Ízben volt alkalmunk gyönyörködni a hangverseny ter­meikben. A Lourdesi Magyar Nemzeti Za­rándoklat iránt már eddig is megnyilvánult nagy érdeklődésre való tekintettel Gaibl Sándor p. prelátus, apátkanonok (Pozsony, Káptalan-u. 3.) ezúton kéri a zarándoklatban résztvenni szándékozókat, jelentkezéseiket mi­előbb küldjék meg fenti ezimére, mivel a még rendelkezésre álló helyek a jelentkezé­sek sorrendjében lesznek betöltve. Program- mokat készséggel küld az érdeklődőknek. nyílt Szatináron, Rákóczi-utczán (Törvényszékkel szemben), hol jutányos árban szerezhetők be kocsizó, lovagoló és igás szerszámok, valamint mindennemű bőráruk. SZÉKELY ISTVÁN, szíjgyártó. Kiváló tisztelettel

Next

/
Oldalképek
Tartalom