Heti Szemle, 1913. (22. évfolyam, 1-53. szám)

1913-12-03 / 49. szám

6 Egy egyesület, amely nagyon kel­lene. Szatmár városnak rendkívül figyelmes utczakövezési politikája teszi lehetővé, hogy ál­latvédő egyesület megalakítását sürgessük, mert ha már volna, úgy a tagjai eleget tehetnének díjtalan kötelezettségeiknek. Védhetnének álla­tokat, ha kell, garmadával is. Csakhogy ezúttal nem éneklőmadarakat, hanem lovakat, olykor­olykor ökröket is. Arra künn, a nép által Sar- kadi Nagy Mihály, Nyár, Rózsa-utczának és még több önelnevezésü utczának, jobban mondva ezek lakóinak megvan az a mindennapi szóra­kozásuk, hogy ingyen gyönyörködhetnek egy- egy ló és ökör háta és oldala tájékán történő erőfeszitásben. Ez utczák ugyanis kövezetlenek és most az esős idő következtében lehetetlen rajtuk a közlekedés. Két ló még az üres sze­keret sem tudja keresztülhúzni a feneketlen sártengeren. Es amikor elakad a szekér, a sze­gény állatokat még azok is megsajnálják, akik nem tagjai semmiféle állatvédő egyesületnek. A kocsis doronggal a kezében, éktelen káromko­dások közepette tölti ki a boszuját azért, mert nagy a sár — rendszerint a lovakon és ökrö­kön. Hát nem volna érdemes megalakítani az állatvédő egyesületet ? Ne szerezzen be kelengyét, kézimun­kát, mig el nem olvasta az Unger-íéle kézimunka üzlet (Szatmár Karinczy-u.) lapunkban közölt hirdetését. Jó családból való 27 éves fiatal özvegy, szerény igényű állami tanító özvegye férhez menni óhajt nőtlen vagy özvegy tanítóhoz; gyermekek nem tesznek számot. Névvel ellátott komoly levelet „Boldogság“ jeligére a lap kiadó hiva­tala továbbit. Gyógyithatók-e a tüdőbajok ? Ezen fontos kérdéssel foglalkozik egy népszerű fü­zetben Dr. med. G. Guttmann, a Finsen- gyógyintézet főorvosa. Egész uj módszer és ut tárul itt élénkbe e veszélyes betegségek leküzdéséhez. Hogy minden tüdő-, torok- és gége-betegeknek alkalma legyen e tanulmányos füzetet ábrákkal megszerezni, kívánatra tel­jesen ingyen és portómeniesen küldjük ezt minden betegnek, aki kéri. Akik tehát ezen ajánlatot igénybe venni óhajtják, Írjanak még ma egy levelezőlapot pontos czimükkel a következő czégnek: Puhlmann & Co., Berlin 900. Müggelstrasse 25. A könyvecske teljesen ingyen és bérmentve megküldetik. u. m.: manikűr-kazetták, fésü-kazetták, Kodakgépek, illatszf rek stb. beszerezhetők BARTÓK drogériában Deák-tér. (Papolczi-ház.) VIDÉK A munkácsi püspök a magyar istentiszteleti nyelvről. Az Ungvármegyei Közművelődési Egyesület küldöttséggel ke­reste föl Papp Antal munkácsi gk. püspököt oly czélból, hogy tőle a templomi énekek magyarul való éneklését kérelmezzék. A püspök a küldöttségnek adott válaszában hivatkozott arra, hogy az apostoli Szentszék a hajdudorogi püspökség felállítása alkalmá­val ezen egyházmegye liturgikus nyelvéül az ó-görög nyelvet állapította meg minden liturgikus szertartásnál és a magyar nyelvnek csak a nem liturgikus egyházi ténykedések­nél való használatát engedélyezte, a mely így szőkébb keretek közé szorult. Miklóssy püspök ezért a magyar püspöki karban tá­mogatókat óhajt szerezni az apostoli Szent­szék elé terjesztendő újabb kérelme kedvező elintézésére, mely a magyar nyelv használa­tára előirt keretek tágítására adandó enged­őié y elnyerésére irányul. Mihelyt ez meg­lesz, ő hasonló felterjesztéssel fog élni az apostoli Szentszékhez magyarajku hívei ér­dekében. Üdülőtelep Felsőbányán. Az orsz. vasutas szövetség üdülőtelepet szándékozik létesíteni Felsőbányán. A városi képviselő- testület kimondta, hogy az intézményt segí­teni fogja. Mérsékelt áron területet ajánl föl, esetleg ingyen is. A fölajánlott városi ked­vezmény mellett bizonyára mihamar megépül a telep. Két fillér az árvízkárosultaknak. Az állam megtoldotta a régi bélyegeket egy kis jótékonysággal. Kis papirszelet jelképezi az állam segitőakczióját. Ez a kis papirszelet most odatapad a régi nyomatú, de mégis uj tizfilléres bélyegek mellé és két fillér pót dijat kér a bélyeget vásárló közönségtől. Természetesen aki sokalja ezt az összeget, a pótbélyeg nélkül is megkapja a maga tiz- filléresét, minthogy valószínű is, hogy a nagybankok és nagy kereskedelmi czégek, akiknek több száz, esetleg több ezer tizfillé­res bélyegre van szükségük esztendőnkint, nem túlságosan fogják támogatni az államot megbélyegzett segélyakcziójában. A magán­emberek azonban szép összeget nyújthatnak ilyen módon az árvízkárosultaknak. Beregmegye állatállománya. Bereg- vármegye területén a folyó évi tavaszi ha- szonállatösszeirás alkalmával 85900 darab szarvasmarha, 15430 darab ló, 56279 darab sertés, 35060 drb. juh, 41 drb. szamár, l ösz­vér, 2088 drb. kecske íratott össze. A vár­megye területén levő 9 marharakodó álló másról ez év első felében 4243 drb. felnőtt és 110 drb. növendék szarvasmarha, 2592 drb. borjú, 5 drb. ló, 472 drb. juh, 336 drb. bárány és 11406 drb. sertés szállíttatott el. Az Ecsedi-láp társulat közgyűlése. Az Ecsedi láp társulat deczember 4 en Nagy­károlyban közgyűlést tart. A közgyűlés tárgy- sorozata : az elnök lemondása feletti határozat, az elnöki esetleg alelnöki állások betöltése, a Kraszna, Homoród csatornákkal kapcsolatos ügyek, egyes magánosok kérelme, a jövő évi költségvetés és múlt évi zárszámadások megvizsgálása. A terebesi postamester. A nagyvá­radi postaigazgatóság a krasznaterebesi pos­taügynökség vezetésével Szenes Jenőné krasz­naterebesi lakost megbízta. Postahivatal Csanáloson. A nagyvá­radi postaigazgatóság a csanálosi postaügy­nökséget postahivatallá szervezte át. Az uj postahivatal, melynek forgalomkörébe oszta­tott Csanálos, Kidepuszta, Feketeerdő és Nagyerdő — postamesteri kezeléssel decz. 1-én kezdte meg működését. A földmivelési kirendeltségek meg­szűnése. A földművelési minisztérium elha­tározása következtében 1914. május elsejével megszűnnek a földmivelési kirendeltségek. A kirendeltségek czélja az volt, hogy a föld­mivelési kormányzat és az ország egyes vidékei között szorosabb kapcsolatot létesít­senek és igy a földmivelés igazgatását de- czentralizálják, A kirendeltségek költségét a legújabb költségvetésbe nem is vették fel. A minisztériumot erre az elhatározásra az a körülmény bírta, hogy a közigazgatást álla­mosítani fogják, a földművelésügyi tárcza ügyeit az államosított közigazgatási hatósá­gok fogják ellátni, ezekre a külön szervekre tehát nem lesz szükség. Legényegyesületi előadás. Az ung­vári Kath. Legényegyesület november 23-án kezdte meg népszerű előadásainak sorozatát, amely alkalommal Magyar Bálint, az Egye­sület uj elnöke, a kath. egyház történetéből bevezető részként tartott szabad előadást, mely élénk tetszésben részesült. A szavalatok és az énekszámok is szépen sikerültek. Deficzit az államvasutaknál, A Máv. kedvezőtlen pénzügyi helyzetét mutatja a kincstári kimutatás. Bár a Máv. felemelte a személyi díjszabást, kétszer is megdrágította a teherszállítást, üzleti bevételei áprilistól júniusig közei hatszázezer koronával kedve­zőtlenebbek, mint az előző esztendő hasonló időszakának bevételei. Eddig összesen nyolc millió koronával kevesebb a bevétel. Az eredmény az előirányzat mögött marad s a Máv. deficzitje nőttön nő. Á Máv. a nemzeti vagyon egyik jelentős része. A befektetett tőke közel ezer millió. ______„HETI SZEMLE“ _______ Sz atmár, 1913. deczember 3. Hívatalvesztett rendőrkapitány. Be­regszász város főkapitányát, Nyirády Feren- czet a belügyminiszter hivatalvesztésre ítélte. Halálozások. A közel napokban el­hunytak : dr. Kozma Sándor kir. tanácsos, Máramarosvármegye tiszti főorvosa életének 58 ik évében Máramarosszigeten. — Csetneky Lajos vármegyei írnok felesége élete 36-ik évében Nagykárolyban. — Farkas Sándor ezredes 74 éves korában Nagybányán. Az elhunyt fiatal korában a szerencsétlen véget ért Miksa császár gárdistája volt. Ameriká­ból visszatérve az osztrák haeséregbe lépett s részt vett a königgretzi csatában, hol vitéz­ségéért a katonai érdemkeresztet nyerte és hadnagygyá léptették elő. A honvédség felál­lításakor a honvédséghez lépett át, itt alezre- dességig vitte fel, majd mikor nyugalomba vonult, a király ezredessé nevezte ki. — özv. misticei Ruzsák Istvánná szül borosjenői Rátz Terézia életének 60-ik évében Munkácson. — Einhorn Mátyás lakatos- mester 46 éves ko­rában Szatmáron. — Kurtz Albert nyug. kir. törv. irodatiszt élete 78-ik évében Szatmáron. Bélyegmentesség a véderőügyek­ben. A honvédelmi miniszter arról értesítette a vármegyéket és törvényhatóságokat, hogy az uj véderő törvény értelmében a benyúj­tandó összes beadványok, jegyzőkönyvek és segédiratok bélyegmentesek. Tehát bélyeg­mentességet élveznek a kedvezmények elnye­rése, a tartózkodási helyen való sorozás meg­engedése, a fegyvergyakorlatok elhalasztása stb. tárgyában kelt beadványok, valamint a hatóságok által katonai ügyben hozott hatá­rozatok elleni fölebbezések is. Egyetlen egy esetben van bélyegkötelezettség, ha tudniillik az, aki törvénytelen állítás, vagy besorozás következtében kárt szenved, a hibás féltől kártérítést követel. Az idevonatkozó beadvá­nyok és iratok fölbélyegezendők. Színészet Nagykárolyban. Neményi Lipót újonnan szervezett színtársulatával de­cember 16-án kezdi meg előadásait a Czi- gányprimás cimü operettel Nagykárolyban. Neményi társulatát teljesen újra szervezte és a deósi lapok híradásai szerint igen értékes erők kerültek a társulathoz. Megyebizottsági tagok Ungban. A múlt hóban tartották meg Tibán az elmaradt és Jenkén az elhalt Horatius Pál helyére a bizottsági tagválasztásokat. Tibán Onczay Sán­dor, Pásztor József és Szűcs András, Jenkón pedig Móré Elek választatott meg. A már amar osszigeti közjegyző. Az igazságügyi m. kir. miniszter az id. Szilágyi János lemondásával megüresedett márama- rosszigeti kir. közjegyzői állásra dr. Szilágyi János helyettes közjegyzőt nevezte ki. Aljegyzői választás. Szaniszlón nov. 21-én ejtették meg az aljegyző választást — Aljegyzővé egyhangúlag Topscher Gyula ge- rendi okleveles jegyzőt választották meg. Oltáregyesületi est. Mint múlt szá­munkban is jeleztük, a nagjkárolyi Oltár­egyesület deczember 7-én rendezi első fel­olvasó estéjét a Katholikus Legényegylet dísztermében. Az est műsora a következő 1. Ünnepi előadás — Vidákovich Dániel főgimn. igazgató, 2. Zongoraszám. — Énekli Szőke Béla nagybányai plébános., zongorán kiséri Gábor Inka. 4. Várady Antal: Judás. — Szavalja Dániel Katóka. 5. Dalok Énekli Szőke Béla, kiséri Gábor Inka. 6. Valami hibája van. Vígjáték 1 felvonásban. Közig, bizottsági gyűlés. Szatmár- vármegye közigazgatási bizottsága december 12-én tartja rendes havi ülését, mely alka­lommal, mint az év utolsó ülésén, az egyes albizottságok is megalakittatnak. Ugyancsak decz 12-én lesz az állaudó választmány gyű­lése. Házasság. Szentpétery Ferencz kir. járásbiró házasságot kötött Halmai Aran­kával, néhai Halmai József főgimnáziumi tanár leányával Nagybányán. — Dr. Janka Dezső beregszászi tvszéki jegyző és Benedek Mariska beregszászi állami tanítónő egybe­keltek. — Dr. Róth Ferencz volt szatmári tör­vényszéki elnök, a budapesti kereskedelmi és váltörvényszék elnöke házasságot kötött özv. dr. Glückné sz. Pollácsek Katinkával Budapes­ten. — Reitmayer Rudolf m. á. vasúti fogai-

Next

/
Oldalképek
Tartalom