Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-01-01 / 1. szám

i / \ / I % XVIII. évfolyamíj^^yf; Szatmár, 190; - január 1. h , .. S» ' % t s* #» •-Í :§:, ■ «* . J»- ■ POLITIKAI ÉS TÁRSADALMI HETILAP. 1. szám. ELŐFIZETÉSI ÁRAK : Egy évre — — — — — — 6 korona — fillér Félévre — — — — — — — 3 , ­Negyedévre — — —- — — 1 „ 50» Tanítóknak és kézmüiparosoknak egy évre 4 korona Eiryes szám ára 20 fillér. Felelős szert sztö BÁTHORY 1NDKE. Fömunkat; rs MAROSÁN í Á N O S. A lap kiadó a: A „PÁZMÁNY SAJTÓ' A szerkesztőséget és kiadóhivatalt illető összes küldemények, pénzek, hirdetések stb. a „Pázmány sajtó“ ezimére küldendők, (Iskolaköz 3. sz.) Hirdetések jutányos árban vételnek fel. Nyilttér sora 40 fillér. A lap megjelenik minden Boldog1 uj évet. iáidon egy hosszú év után át- ■‘p az emberiség az uj esztendőbe, reménységtől duzzadó kebellel te­kint a jövő felé, szinte szeretné ki­fürkészni, mit rejt méhóben a vég­telen idő. Nincs ember' a világon, kinek ne volnának vágyai, me­lyeknek teljesülését a jövőtől várja. Az idő pedig halad, lassan de biz­tosan, a remények kezdenek fosz­ladozni, végre kibontakozik belőle a sivár valóság, amely talán többé nem kecsegtet már halvány suga­rával sem a boldogságnak. A szüle csalódik gyermekei­ben, a testvér testvérében, a barát barátaiban, s ime meg van kese­rítve az élet, amely pedig jobb is lel letett volna az egyetértés, a sze­retet védő paissa alatt.-. A*csalódd sok szakadatlan lánczolata az em­ber életének folyása. Tenger küz­delem, tömérdek intrika, félrema­gyarázása, elferdítése sokszor a leg­jobb szándéknak, gáncs, cselszövés azok a szirtek, melyekkel nap-nap után találkozunk. Ugyancsak éb­ren kell a kormányosnak lennie, hogy belójök ne ütődjék és szét ne zuzassék sajkája. Az emberek roszasága, irigy­sége, a folyton újból szőtt hálók közölt egyedüli, de aztán biztos ol­talom is a vallásos hit, az Istenben vetett bizalom. Veszítsük el bár minden kincsét, min !én barátságát a roszakaratu világi k, ha meg­őriztük lelkűnkben a jó Isten,‘iránti szeretetek ha van hit • :k .<£*0 vég­telen atyai jóságában, nem álunk egyedül, sőt olyan a tál man párt­fogónk van, aki széttöri az intrikák fegyvereit, megalázza az ellensége­ket, kik felfuvalkoi <>tt gőgjükben és leikök romlottságában szét akar­ták rombolni életünk boldogságát, szivünknek, lelkűnknek nyugalmát. Aki nem hagyj: el az Istent, az Isten sem hagyja d őt. Felke­resi akkor és olyan Umniban, ami- -éö -a .aa-cVÁ-: Ot' £7 l sem merte volna. Lassan-lassan oszladozni kezdenek a fellegek, me­lyek viharral fenyegetve életének ege felé tornyosultak, kibontakozik a verőfényes napsugár és a hivő boldognak érzi magát a jóságos Atya oltalma alatt. Nagy segedelemtől fosztja meg magát az emberiség azon része, mely szembehelyezkedik a vallás vigaszaival, mely elszakítja magát Isten szereidétől, s bálványait a földön, — annak kincseiben és örö­meiben keresi. Boldogságát, nyu­galmát megtalálni nem fogja soha. Folyton úgy érzi magát, mintha valami kimondhatatlan üresség vol­na lelkében. Van is. Épen az hiány­zik belőle, mely neki tartalmat is, díszt is kölcsönözne. . Az uj év küszöbén, az uj évi gondolatokkal, reményekkel* vá­gyakkal eltelve, ne feledkezzünk meg tehát arról, ki ezeket a remé­nyeket, vágyakat, amennyiben jók és nemesek, egyedül valósíthatja meg. 0 nélküle hiú minden áb­ránd, a benne vetett bizalommal örömteljes az uj év kezdete. Öröm- teljes, mert meg lehetünk győ­'Afly'p. ho<rr «7 r> jsrweifö Unpin m:n­J v—) c > ' 0 1 dig velünk lesz, nem engedi, hogy elveszszünk, nem engedi, hogy az élet hullámai összecsapjanak fe­lettünk. Az ő szent nevével kívánunk mi is minden olvasónknak boldog uj évet. TÁRGZA. Merengés. Magányosan vagyok, — de mit is beszélek! Velem van jelen s múlt, ábrándok, ködképek, Kandallóm lobogó lángja kialvóban, De gyötrő szerelmem újra lángra lobban.. Újra lángra lobban s visszatér a múltba, Midőn éltem egén napsugár mosolyga, Midőn a kis patak, csicsergő madarak, Erdő, mező, virág, szerelmet vallanak. Szerelmet vallanak. S hűségük mily csalfa, A pajkos patakot jégkéreg takarja, A madár elszállott idegen országba, Csak a szegény virág hervad itt magába. Dunaföldvári. Heti — Levél. A tanítónő. Falusi életkép három felvonásban irta Bródi Sándor. Azt hiszem, Bródi sokáig kereste szé­les Magyarországon azt a falut, melyre esz­méinek, szándékos tendencziájának, bizzar ötleteinek okvetlenül szüksége volt. Kereste, de nem találta meg. Hát fogta magát és elővette kétségte­lenül nagy Írói készségét mindarra, ami uj, erőszakos e's szertelen. Mert hiába: ma min­den modern iró abban keresi eredetiségét, hogy különcz legyen. Abban látja sikerét, hogy kegyetlenül szuverén lenézéssel tudjon el­bánni hőseivel és publikumával. Ehhez pedig okvetlenül szükséges a gőgnek bizonyos mennyisége. És számítás. Nos, hát ezekkel a tulajdonokkal fel­épiti azt a falut, amelybe aztán elhelyezheti a magyar társadalomnak mindamaz alakjait, egyedeit, kiket menten kivégezni szándé­kozik. Neki szüksége van egy plébánosra, káplánra, szolgabiróra, gazdag, milliomos ná- bobra, nábobnéra, kántorra, falura szakadt filológus tanítóra, pazarló és kéjelgő nábob- fiura, színésznőkre, kántorleányra, maga al­kotta iskolaszékre (melybe kárpótlásul a falu zsidaját is beviszi) stbikre. Egyszóval min­den és mindenki egy — kis faluban. Rengeteg gazember egy kis faluban! És kell mindez egy fővárosi tanitőkis- asszonye’rt. Mert ’iszen éppen a vidék, a magyar-faj romlottságát akarja szembeállítani a főváros erényeivel. Ezt a virtust képviseli az a tanítónő, aki szűz-tiszta kebellel, még térti csókjától nem érintett ajakkal lép — a vidék gazemberei közé. Mert tudjuk meg, hogy mikor ez a tanítónő bevonul abba a kis faluba, valósá­Két szentkép díszes aranyozott kerettel ingyen, ki 25 forinton felül bevásárol HirasHifaigiasiississüi 1\ P butorkereskedésében Helyben készült legjobb minőségű ebédlő és hálószoba berendezések olcsón kaphatók. BSg" Lelkészek és tanítók részére 10% árkedvezményt nyújtok.

Next

/
Oldalképek
Tartalom