Heti Szemle, 1909. (18. évfolyam, 1-53. szám)

1909-11-04 / 45. szám

Hymen. Niczky József, a nagyszőllősi kir. járásbíróság TI. számú jegyzői irodájának vezetője eljegyezte Piechuta Gizellát Nagy­szőlősről. — Stetkó Mihály nagyszőllősi gk. tanító a napokban esküdött örök hűséget Bisztrán Ilonkának. — Adárn Rezső ungvári posta és távirdatiszt a múlt nap esküdött örök hűséget Kúrák Annának. — Kustán József alsókányai körjegyző a múlt nap vezette ol­tárhoz Bórdács Hildát a gálszécsi róm. kath. templomban. — Plotényi Eugéniát, Plotényi Nándor földbirtokos leányát eljegyezte Nagy- lázon Tassonyi -Ernő tatatóbányai bányaha­tósági esküdt. —■ Rakóvszky Nesztor tanul­mányvégzett papnövendék jegyet váltott Bacsinszky Olgával, Bacsinszky Tivadar ha­vasközi g. kath. esperes-lelkész leányával. — Nehrebeczky Irén old. tanitónőt, Nehrebeczky István kisbereznai g. kath. lelkész leányát eljegyezte Kustán Ágoston tanulmányvégzett papnövendék. — Nagy Károly r. kath. iskolai tanító eljgyezte Jenkószky Mariskát Pálócon. — Buszár József ungvári aljegyző f. hó 17-én tartotta eljegyzését néhai Vida Bertalan kedves és bájos leányával Emmával. — Ambrus István tiszavárkonyi róm. kath. kán- tortanitó f. hó 25-én tartotta eljegyzését Rész József kaplonyi vendéglős és neje Kimer Mária kedves és bájos leányával Valérkával. — Kossey Tivadar tanulmányvégzett növen­dék pap a minap tartotta eljegyzését Azary Emma kisasszonynyal, özv. Azary Antalné urhölgy kedves leányával. — Walton Elluskával dr. Watton Gyula kerületi tiszti orvos s neje Antal Kata úrasszony leányával október 28-án váltott jegyet dr. Jeney Sándor cs. és kir. ezredorvos budapesti helyőrségi kórházi orvos. — Lyaskovits Ákos a nagyszőllősi államépi- tészpti hivatal s. mérnöke vasárnap kelt egybe Vasady Hellával néhai Vasady Ferencz ugo- csamegyei főszolgabíró leányával. — Dr. Ehrenreich Lipót helybeli ügyvéd házasságot kötött Miskolczon Ölitek Kornéllal, özv. dr. lxl Sománé leányával. — Széchényi Endre borsodvármegyei állami elemi iskolai tanító október 30 án kelt egybe Csáki Ilona tanító­nővel, Csáki József szatmári iparos leányával. Arczképleleplezés. A Ivat. Legény- egyesület Zahoránszky István mezőpetrii plé­bánosnak, ki éveken keresztül volt népszerű elnöke az egyesületnek, életnagyságu mell­képét megfestette. A művészi kivitelű kép Sc her liny Antal kiváló alkotása. A leleplezési ünnepély e hó 7-én, vagyis a legközelebbi vasárnap este 6 órakor lesz az egylet helyi­ségében. Az ünnepélyes aktust társasvacsora követi. Egy teríték 1 kor. 60 fillér. Egy főszolgabíró balesete. Péchy Péter, az avasi járás főszolga bírája a múlt héten Vámfalu felé ment kocsijával, melyben a lovakat önmaga hajtotta. Vámfalu alatt a lovak egy Avasfelsőfalu-felé robogó automo­biltól megijedtek és elragadták a kocsit oly erővel, hogy annak eleje elvált és a főszol­gabíró leesett a magas ülésről. Arcczal esett a földre, úgy, hogy az egész arczán súlyos zuzódásokat szenvedett. Jegyzőválasztás. Színér váralján most töltötték be a jegyzői állást, mely Uray Ber­talan lemondása folytán üresedett meg. Hét pályázó volt, kik közül 34 szótöbbséggel 4 ellenében Sepsy Károlyt választották meg. — Börvelyben aljegyzőnek Vicsay Endre oki. jegyzőt választották meg. Tanítónői kinevezés. A vallás és köz­oktatási miniszter Mikula Anna Berta oki. tanitónőt az avasujfalusi állami elemi iskolá­hoz rendes tanítónőnek nevezte ki. Szatmár, 1009. november 4. _____________ Sz akelőadás. Bagossy Bertalan szat­mári kir. kath. főgimnáziumi tanár az orszá­gos kath. tanáregyesület közgyűlésén szak­előadást fog tartani a történelemtudomány oktatásának módszeréről. 30 éves jubileum. Szép ünnepély ke­retében ülte meg az elmúlt vasárnap Nagy- szokond községe szeretett tanítójának Kölcsey Rudolfnak harmincéves tanítói jubileumát. Winkler Antal másodtanitó vezetése alatt szt. mise után jubilánsnak ízlésesen feldíszített iskolahelyiségében gyűlt össze a tanuló ifjú­ság, hogy e kedves, e magasztos alkalomból szeretetének és őszinte ragaszkodásának adjon kifejezést. Winkler tanító élénk színekkel festi le a jelenvolt szülők és gyermekek előtt a három évtized küzdelmét és eredményeit kérve a jó Istent, hogy a tanítói karnak ezt a büszkeségét a haza és társadalom javára sokáig éltesse. Jubiláns könnyekig meghatva mond köszönetét a szives megemlékezésért és kedves meglepetésért. Rögösnek mondja az utat, melyet tanítóskodásának elmúlt har- mincz éve alatt megjárt, de öröme nagy, azon boldogító tudatban, hogy hazájának fárado­zásaival szolgálhatott s egy exponált helyen, mint Nagyszokond, a magyar kulturális ha­ladásnak lehetett fáklyahordozója. Büszkén mutathat a jelenlevő szülőkre és gyermekekre. Ma szivök buját-örömét zengzetes magyar nyelvünkön fejezik ki; bár idejövetelekor nagyon idegen volt az nekik. A hymnus hangjaival ért véget’a kedves, szép ünnepély. A jubileumi nap folyamán üdv és szerencse- kivánataival részint a közvetlenség melegével, részint Írásban felkereste a községi elöljáró­ság, kifejezve köszönetöket, a fáradhatatlan buzgóságért, melyet mint tanitó a községi népnevelés terén, mint tizenkét éve a megye­bizottságnak és a községi választmány tagja a Nagyszokond érdekében és felvirágoztatá­sára tett, jókivánataikkal felkeresték nagy­számú tisztelői és a környék intelligencziája s ez alkalomból vendéglátó asztalánál sok szép felköszöntő hagzott el. Jegyzői kinevezés. Az igazságügy- minisztérium vezetésével megbízott miniszter- elnök dr. Szondy István zombori járásbirósági joggyakornokot a szobránczi járásbírósághoz jegyzőnek nevezte ki. Helyettesítés. Fogarassy Lajos érkört- vélyesi jegyző betegeskedése miatt a jegyzői teendőkre Csilléry Ferzncz mezőteremi h. jegyző lett helyettesjtve. Nő mint gyógyszertártulajdonos. A belügyminiszter Halmágyi Ilona oki. gyógy­szerésznek engedélyt adott arra, hogy Szi- lágynagyfaluban gyógyszertárt nyithasson. Az eset csak azért feljegyzésre méltó, mert Hal­mágyi Ilona az első nő Magyarországon, ki gyógyszertárnyitásra engedélyt kapott. Gyakornok kinevezés. A nagykárolyi pénzügyigazgatóság Kereskényi Ferencz szat­mári lakost az itteni adóhivatalhoz díjtalan gyakornoknak nevezte ki. Az ungvári „Máriaház“ irgalmas nővérei mélyen érzett hálájukat fejezik ki méltóságos és főtisztelendő Hehelein Károly praelátus-kanonok ur nemes szivének azon jóságáért, hogy zárda-épületükön eszközölt, fölötte szükséges nagyobb javítások költsé­geinek fedezésére 200 koronát adományozni kegyeskedett. A jó Isten lesz ezen nemes tettének nagy jutalmazója, mert a „Máriaház“ nagyon is rászorul a jótékony szivek szeretetére. A papnövendékek m. egyh. irod. is- lája nov. 2-án az iskola meghalt tagjainak emlékére, gyászgyülést rendezett a követ­kező műsorral: Megnyitó beszéd: mondja __ „HETI SZEMLE“ = Bu jdos Balázs elnök. „Örülnek fenn az an­gyalok.“ Előadja: a növendékpapok ének­kara, Dicig Béla vezetésével. Ünnepi beszéd: mondja Ponitz János hh. „Non omnis moriar“ Horváth Zoltántól. Szavalja: Podaril József hh. „Szól a sírnak angyala.“ Előadja : az énekkar. Bezáró beszéd. Mondja Ember Péter főjegyző. Toronykereszt feltétel. Szép ünnep­ség folyt le október 30-án, délután 3 órakor Nagygejőcz Ungmegye egyik virágzó kath. hitközségében, amikor nagy áldozatok árán épülő szép templomjuk tornyára tétetett föl a megváltás simboluma, a díszesen aranyozott kereszt, mely hivatva van a szorgalmas mun­kában elfáradt kath. hivők lelki világát föl­föl a magasba Istenhez irányítani, amint ezt ezen fiók egyház plébánosa Pajor Endre nagyszabású, könnyekig megható beszédében oly meggyőzően kifejtette, aki az egész ün­nepélyt oly imponzásul rendezte. Megható jelenet volt, amikor a császlóczi anyaegyház hívei templomi zászlók alatt a koszorús leány­kákkal az élükön körmenetilegvonultakszeretett plébánosuk vezetése alatt a szomszéd községbe és az ottani körmenettel egyesülve a megko­szorúzott toronykereszt előlvitele mellett ha­ladtak a templomhoz, hol lélekemelő szentbe­széd és megáldás után a „Himnusz“ zene hangjai mellett huzatott és tétetett fel a díszes kereszt helyére. A kath. hivők — de még az ottani református hivők is ezen áhitatos jelenet hatása alatt önkényt nyitották meg erszényeiket a szent czélra -— a belső felszere­lés költségeire, melyre ezidőszerint fedezet még nincs, mely kegyes adományok körül­belül 500 koronát eredményeztek. A hitközség derék plébánosának, mint ezen templom épí­tésvezetőjének, ki fáradtságot nem kiméivé, éjt, napot egybevéve fáradt a kath. hivők hitéletének felvirágzásán, jól eső tudat volt látni a hivők szeretetének megnyilatkozását, mit nemcsak lélekben éreztek iránta, de tet­tekkel is bizonyították. Szaniszlón múlt hó 31-én szenteltetett fel impozáns érdeklődés mellett a róm. kath. és ref. hitközségek kebelében szövetkezeti alapon létesült motoros malom. A már üzem­képest 100,000 korona tőkével felépített ké­nyelmes berendezésű s kiváló technikai szín­vonalon álló malom páratlan, figyelmet érdemlő alkotás e téren. S hogy e két hit­község egy ily remek műalkotással gazdago- gott: az dr. Láng György szaniszlói neves körorvos fáradhatatlan buzgalmának eredmé­nye. Mérhetlen az áldozat nagysága, melyet ő a nemes, a nép jólétét szolgáló munkájával hozott. Törhetlen, szívós akaraterejének for­rasztó kohójában öltött formát az ezer aka­dályba ütköző idea. Ha valaki, hát ő az, ki tettével gyémántba foglalta nevét s villany­fénnyel világítja meg az utat a mai kor szocziálgazdasági haladásának számára. Példát statuált, élő példát, mint lehet és kell a gaz­daságilag senyvedő nép és nyomorgó egyhá­zak terhein könnyíteni. — Hiányos volna azonban e közlemény, ha dr. Láng kiváló munkatársairól is nem szólna a krónika. Első helyen említjük a minden jóért és nemesért hevülő, a község kulturális, gazdasági ügyeit szivén viselő és istápoló vezérférfiut dr. szentgyörgyi Jordán Károly apát-plebánost, ki szivvel-lélekkel, az önzetlen munka ere­jével karolta fel a nagy kérdést. Méltó harezosokként sorakoztak köréje : Oorzó Imre uradalmi tiszttartó, Takács Ferenc ref. lelkész és Gruber Márton községi jegyző, kik ugyancsak kivették részüket az eszme dia­dalra emelésében. _________ 5.

Next

/
Oldalképek
Tartalom