Heti Szemle, 1899. (8. évfolyam, 2-52. szám)

1899-02-15 / 7. szám

tali Ltjo-i püspök ő mehoaugaóri, Szabó Ist­ván püsp. titkár az Egyesületért, Feiszthuber János az elnökért, Bodnár Alajos a karmes­terért ürítettek poharat. Vacsora után zon­gorajáték és dalok sem hiányoztak, és az egész társaság a legkedólyesebb hangulatban volt együtt az éjféli órákig. A Széchenyi Társulat márczius l ón tartja évi rendes közgyűlését, melynek tárgy­sorozata a következő : 1. Az igazgató választ­mány jelentése a múlt évi működésről: 2. Emlókbeszéd Kovács Eduárd felett, tartja Sarmaságh Géza főgymn. tanár, 3.) A f. évi költségvetés megállapitása, 4.) a múlt évi számadás és a vagyonösszeg táigyalása, 5.) a nemzeti kaszinó alapítványi kamatának odaítélése, 6.) indítványok tárgyalása. Vendégszereplés. R. Maróthy Margit a budapesti nemzeti szinház kiváló művésznője e hó 17-én kezdi meg 3 estére terjedő ven­dégjátékát. — A bájos művésznő, e hó 17-én pénteken „Clemanceau“ Iza, 18-án szomba­ton „Nők barátja Simrose grófnő,“ 19-én vasárnap „Dolovai nábob leánya“ Jób Vilma szerepeiben lép fel. — Ez érdekes vendég- szereplésre ez utón is felhívjuk a közönség érdeklődését. Az álarczos bál, melyet vasárnap esto tartott a tűzoltó egyesület, mint értesülünk vígan folyt le és szép jövedelmet is hozott a jótékony czélra. A tultömöltség miatt tán- czolni alig s az Ígért mutatványokból csak nagyon keveset lehetett produkálni, mint re­pülő serpentin, szoba tüzjáték stb. Annál sikerültebb volt a tombolajáték, melynek tárgyait javarészében iparos és kereskedő osztályunk adta versenyre kelve egymással áldozatkészségben. Külön lei kell emelnünk a Paulai szent Vinczéröl nevezett szatmári irgalmas nővérek 14 szebbnél szebb darabból álló adományának gyönyörű csoportját. A ne- meskeblü adakozóknak a rendezőség álta­lunk is hálás köszönetének ad kifejezést. Kötőkék ismét lesznek a nagyböjt alatt. A nőegyesület hozta divatba a múlt évben ezeket a kellemes estéket, melyeken minden zajos mulatság mellőzésével el lehetett egy pár jó órát tölteni. Az idei nem lesz olyan programmszerü mint a múlt évben, melynek minden héten meg volt a kötőkéje, a mos­tani nagyböjt alatt csak két három estét fog­nak rendezni. Ungaria Magyar-Román Szemle 1X-X. füzete (VII. évfolyam) a román rósz tárgyai a magyar lyra a szabadságharcz után. Hét- falusi babonák. János vitéz Petőfi-tői. Erzsé­bet királyné életéből. A magyar részben ezek vannak: Ünnepi szokások. — Családi és tár­sadalmi szokások. A jeles szerző igyekezett a magyart és románt egymáshoz közelebb hozni. Román nyelven ismertette a magyar szellem jeles termékeit, magyar nyelven pedig érdekesen irta le a románok történetét, szokásait, gyönyörű népköltészetét sat. Annál szomorúbb a füzet végén azon rövid kijelen­tése : Az Ungaria (Magyar-Román) szemle a mai számmal megszűnik. A tüzoltóbálon rendezett tombola alkal­mából a kihúzott számok a laktanyán elhe­lyezett táblán vannak felírva. A nyeremény­tárgyakat 8 napon belül a nyert tombolaje­gyek ellenében naponta 5 — 7 óra között Nádpataky Gusztáv szertárnok fogja kiszol­gáltatni. Mindazon tárgyak, melyek f. hó 22-én esti 7 óráig ki nem váltatnak, az egylet javára fognak értékesíttetni. Egyúttal tisztelettel kérjük mindazokat, kik jegyeiket — az önkéntes tűzoltó egylet iránt érzett nemes áldozatkészségből megtartani kogye­sek voltak, szíveskedjenek azok árát — az elszámolásra való tekintetből — minél előbb az őrtanyára elküldeni, hol a pénz kezelésé­vel megbízott egész nap ügy barátaink ren­delkezésére fog állani. Thurner Albert titkár. Sz. József tioztelőihez. Március hava kö­zeledtével figyelmekbe ajánljuk a jámbor híveknek a „Márcziusi Ibolyák imák és el­mélkedések sz. József tiszteletére“ czimü imakönyvet, melyet Meszlónyi Gyula püspök ur ő méltósága kívánságára Dr. Szentgyörgyi Jordán Károly, a pápa ő szentsége t. káplánja, szaniszlói plébános, több jeles szerző nyo­mán állított egybe. — Vegyék igénybe mindazok, akik sz. Józsefet különösen tisz­telik vagy tisztelni óhajtják. Vegyék igénybe, akiknek szükségük van sz. József oltalmára s bíznak az ő hathatós pártfogásában. — Vegyék igénybe, akik bu-és fájdalomba me­rültek, vagy testi lelki betegségükben gyó­gyulást. keresnek. Vegyék igénybe, akik irgalomra akarják bírni az urat önmagok, családjuk, szegény hazánk iránt; akik epedve óhajtják az egyház békéjét, diadalát. — Az imakönyv ára aranyozott kereszttel ellátott csinos vászonkötésben 1 frt. (Sac. e. e. 3. ss.) Megrendelhető szerzőnél, Szaniszlón. (Szatmár m.) A helybeli 12 honvéd gyalog ezred 1-ső zászlóaljánál 114. darab hasznavehetetlenné vált kapcsos vaságy eladó. Bővebb felvilá­gosítást venni szándékozók nevezett ezred kezelő bizottságánál nyerhetnek. Ludmann ezredes. A párizsi 1900-ik évi nemzetközi kiállí­tás szabályzata a főkapitányi iroda helyisé­gében a kiadónál megtekinthető. Különös szerencse az osztálysors­játékban. Olvasóinknak még élónk emlékezetében lesz, hogy a most folyó 111-ik sorsjáték 3-ad osztályú 80,000 koronás főnyereményét a szerencse sikereiről oly előnyösen ismert Török A. és Társa budapesti főolárusitóknál nyerték és ma már újból jelezhetjük, hogy a 4-ik osztályú 90,000 koronás főnyereményt is ugyanezen czégnél nyerték a 83,610 számú sorsjegy­gyei és ezen főnyereményt ugyancsak e bankház fi­zette ki pontosan. Ezen főnyereményeken kívül Török A. és Társa bankházában más, szinte jolentókony összegek egész sorozatát nyerték és ezen tények kapcsolatosan azon körülménynyel, hogy a fenti ezég nemcsak pontosan kifizeti ügyfeleit, haiiem különbon is szolidul és jól szolgálja ki őket, már maguk is ajánlják, úgy, hogy majdnem feleslegesnek tartjuk tisztelt olvasóinkat figyelmeztetni, hogy csakis saját érdekükben cselekszenek, ha bizalmukkal a minden tekintetben jó hírnévnek örvendő Török A. és Társa bankházát Budapesten Váczi-körut 4. ajándékozzák meg. í E T ! S / K M I, E“ (7 • í k s Vidék. Kagy-Károly, febr. 13. Városi közgyűlés volt folyó hó 5-ón Debreczeni István polgármester elnöklete alatt, melynek legfontosabb tárgyát a pol­gári leányiskola és kisdedóvoda átalakítása tervezetének tárgyalása képezte. Beérkezett 5 ajánlat, melyek közül a közgyűlés Bunda Miklós nagykárolyi építőmester ajánlatát, mint legolcsóbbat fogadta el, ki az előirány­zati árból 14 3/io % engedményt tett. Több jelentéktelen ügy elintézése után szóba került azon körülmény is, hogy az árvapónztári kölcsönök a telekkönyvi bekebelezés lassú­sága miatt igen nehezen folyósithatók. — Elhatározta a közgyűlés, hogy e tekintetben felír a miniszterhez, hogy a kölcsönök be­kebelezése soron kívül eszközöltessék. — Mi úgy tudjuk, hogy a miniszternek e tárgy­ban már egy rendelete kiadatott, melyet azonban a telekkönyvi hatóság nein respek­tál s igy helyes lesz azt felújítani. A polgári olvasókör folyó hó 4-én tar­totta meg tombolával egybekötött tánezes- télyót, mely igen jól sikerült, A mintegy 150 nyeremény tárgy kisorsolása a szünóra alatt történt meg. Díszes hölgyközönség jelent meg az estélyen, mely mindvégig a legjobb kedélyben maradt együtt a hajnali órákig. Ezüst menyegző. Bakai József tekinté­lyes polgár folyó hó 3-án ünnepelte meg nejével Fiók Euláliával házasságuknak 25 éves évfordulóját, a mikor is számosán üd­vözölték a közszeretetben álló tisztes há­zaspárt. Témczmulatság. A kath. legény-egyesü­let hétfőn este 7 órakor saját helyiségében tartott vidám estélyijei búcsúzott el a far­sangtól. A mindenkor kedélyes mulatság ez alkalommal is kitünően sikerült, melyről egyébiránt bővebben jövő számunkban refe­rálunk. A munkácsi újonnan megalakult és a ka;b. körtei egyesük kath. legényegylet mulatsága, mely szellemi élvezettel s táncz- mulaisággal volt egybekötve, fényesen si­került. Sztnielőadás, ének, szavalat, monolog, dueit: im ez volt a rövid műsor, mely egy- szersmint a iüzpróbája is volt az ifjn egylet­nek, meiynek tagjai nagy lelkesedéssel és ügybuzgalommal láttak hozzá a feladat megvalósításához. Az ifjú énekkar kiállotta a sarat s hogy ez létesíthető volt, különösen Magdinecz Antal gór. szert. kath. kántorta- nitó urnák nagy érdeme. A színdarabban (Hármas szövetség, Torkos Lászlótól) közre­működni szívesek voltak Udvari Irma, Mainde Margit és Kulivá Emma kisaszonyok és Foltin Gyula ur, kik hózagtalan és pompá­san összevágó előadásokkal az est sikeréhez a legnagyobb mértékben hozzájárultak. Előadásukon a precisitás mellett bizonyos kellemes báj s oly utolérhetetlen naif ked­vesség ömlött el, mely lekötött mindenkit, s kiknek e helyütt különösen köszönetét mond a rendezőség. Az erkölcsi és anyagi siker is teljes volt: nagy közönség s a jó­tékony czélnak szép jövedelem : 170 frt. 45 kr, a kiadásokat leszámítva. A többi szerep­lőknek is, kik idejöket a jó ügy érdekében nem kímélték, köszönetét mondunk; elkésve bár, de azért tesszük e helyen, mert a helyi lap, a „Munkács“ mely az izr. nőegyleti, a kálvinista stb. bálokról s legutóbb az Árpád- bálról, melyen alig volt 60 ember, kólhasá- bos tudósításokat és dicshymnusokat zeng, mig egy ifjú egylet jól sikerült ós nagy közönséggel teli mulatságáról egy sorban sem emlékezett meg.*) Mátészalka nagyközségben febr. 8. án volt az általános községi tisztujitás, melyben városi főbíróvá Feszenszky Sándor nyugal­mazott bírósági kiadó lett közfelkiáltással megválasztva csaknem az öszes polgárok közóhaja mellett, törvénybiróvá Báthory György, pénztárossá Kása Ignáez, közgyámmá Párkányi Lajos szintén közfelkiáltással vá­lasztattak el, — ugyanott az iparos tanoncz iskolai felügyelő bizottság elnökévé Kiss Ró­bert ügyvéd és nyugalmazott főszolgabíró lett egyhangúlag elválasztva, alelnökül pedig Szálkái Zoltán birtokos. Az ungvári népbank a magyar nyelv tanitásában kiváló szorgalmat tanúsító tani­Zulu.) *) Utólagosan adott értesítést. Szerk

Next

/
Oldalképek
Tartalom