Heti Szemle, 1900. (9. évfolyam, 1-52. szám)

1900-11-14 / 46. szám

HETI SZEMLE (46-ik szám.) 5 szertartást az egyház nagyérdemű lelkésze, Melles Emil végezte a környékbeli papság segédletével. A magasztos egyházi szertar­táson jelen volt városi tisztikar, a különböző vallássfelekezetek képviselői s a hivek so­kasága. Az egyház délben a Társaskörben 60 teritékü ebédet adott, melyen a felekeze­tek lelkészei és a meghívott notta bilitások vettek részt. Az orsz. közp. bizottság kép­viseletében Rabár Endre és Markos György voltak jelen. Az ebéden számos toaszt hang­zott el. Vörösmarthy ünnep. Halhatatlan költőnk születésének 100 ik évfordulója alkalmából, — miként már jeleztük — a Szatmáregyház- megyei Irodalmi Kör kebelében mozgalom indult meg, hogy e nagy nap emléke váro­sunkban is méltóan megünnepeltessék. Az eszméhez lelkesen csatlakozott a kath. kaszinó is, igy a két testület egyszerre ünnepel. Re. méljük, ünnepe impozáns, méltó leend a nagy költő emléke iránt táplált kegyelethez. A műsor nagy gonddal van összeállítva, az in­tézők jó Ízlésére és nemes felfogására vall. A meghívó következőleg szól: A Szatmári Kath. Kaszinó és a Szatmár-egyházmegyei Irodalmi Kör 1900. évi nov. hó 25-én a Czeczil-egy- let dísztermében Vörösmarty Mihály a költők királya születésének százados évfordulója al­kalmából emlék ünnepet tart. Műsor : 1. Meg­nyitó beszéd, tartja Jaskovics Ferencz. 2. Mű­dal, énekli Bossin Gizella k. a., zongorán kíséri R. Nagy Ilonka k. a. 3. Alkalmi óda, irta dr. Fodor Gyula, szavalja Lengyel Elza k. a. 4. Vörösmarty Mihály élete 'és költése, méltatja Bodnár Gáspár. 5. Szép Ilonka me­lodráma, szavalja Madzsar Bella k. a., zon­gorán kiséri Méder Mihály. 6. Szózat., férfi­kar. Személyjegy 1 kor., családjegy 2 kor. A tiszta jövedelmet a Vörösmarty-szobor alapra fordítják. Kezdete este 6 órakor. Ün­nepség után a kath. kasszinóban társas össze­jövetel. Hymen. Cservényük Károly dr. nagyká­rolyi orvos, a napokban vezette oltárhoz Tatai Irén urhölgyet, az állami iskola igazgatónő jét. Az esketést Palczer Ernő kegyesrendi házfőnök végezte. — Szigeti Vass Géza, beregszászi pénzügyigazgatósági segédtitkár, a múlt szombaton esküdött örök hűséget Janka Sándor beregszászi állami főgymn. tanár és lapszerkesztő leányának, Vilma kisasszonynak. — Bendász Mihály munkács- egyházmegyei pálya végzett papnövendék, püs­pöki háznagy, jegyet váltott néhai Szabó Elek ügyvéd leányával, Margit kisasszony - nyal Munkácson. Jegyzőválasztás. Nagy-Szüllős képviselő­testülete Kiss Antal szakaszi jegyzőt válasz­totta meg egyhangúlag jegyzőnek. Helyettesítés. Ruszka Mór elhunyta foly­tán megüresedett iraltárnoki állásra az alis­pán Mándy Ödön vármegyei Írnokot helyet­tesítette. Dalestély Szombaton este dalegyesüle­tünk estélyt rendez a polgári Társaskörben, mely a jelekből Ítélve sorakozni fog azon kedves emlékű konczertekhez, melyekre a múltban mindenkor szívesen jelent meg vá­rosunk közönsége és elismeréssel adózott irántok. Az estélyen jelen lesznek a m.-szi­geti, nyíregyházai és a nagykárolyi dalegye­sületek képviselői. A meghívó következőleg szól: A „Szatmárnémeti férfi dalegylet“ 1900. évi november hó 17-én a Polgári Társaskör helyiségeiben Szegedy Zelma kisasszony szi­ves közreműködése mellett tagilletményes dalestólyt tart, melyre a megye és város müveit közönségét tisztelettel meghívja az elnökség. Műsor: 1. Népdalok, Kossovitstól férfi kar. 2. Az I. felvonás Offenbach „Hoff­mann Meséi“ ez. operettjéből. Személyek: Hoffmann: Dr. Vajay Imre. Miklós, Hoffman barátja : Szegedy Zelma k. a. Lindorf, taná­csos : Ékkel Lajos. Nathanael, Herman diá­kok : Márton Lázár, Ilodossy Lajos, Luther csapiáros: Jónás Béla, és a kart énekli a dalegyesület. 3. Jaskovics Ferencz alelnök üdvözli a dalegyesület két jubiláns tagját: Békéssy Géza és Lipeczky Elek működő ta­gokat. „Üdvözlő dal“ a dalegyesület 25 éves jubileuma alkalmából, szövegét irta : Dr. Fo­dor Gyula, megzenésítette: Méder Mihály. 5. Kakukdal Abttól, énekli Szegedi Zelma k. a., zongorán kiséri Méder Mihály. 6. Ter- cett, Hoffman meséiből, szereplők : Hoffmann Dr. Vajay Imre, Miracle : Ékkel Lajos, Cres- pel : Hodossy Lajos. A dalegyesület alapitó- és pártoló tagjai részére színes meghívók bocsáttattak ki. Nem tagok számára a belépő díj személyenként 2 korona, családjegy 5 korona. Kezdete fél 8 órakor. A nőegylet választmányi gyűlése, mely Hermán Mihálynó elnöknö vezetése alatt tar­tatott üdvös intézkedéseket tett a jótékonyság érdekében. Két nagyszabású mulatság ren­dezését határozta el, melyek közűi az egyik e hó 24 ón, Katalin estéjén lesz, a másik a farsang folyamán. A gyűlésnek érdekes pont­ja volt dr. Fectel János titkár beszéde, ki lendületes szavakkal üdvözölte az egyesület választmányának uj tagjait, sja kegyelet hang­jain emlékezett meg az elhunyt Lehóczky Jánosné úrnőről, kinek nagy érdemei van­nak az egyesület ügyeinek felkarolásában. Az elhunyt tag emlékét a gyűlés jegyző­könyvében örökítette meg. Bnczu estélyt rendeztek a múlt szomba­ton este a kath. kaszinóban a távozó Kádas László tiszteletére jó barátai és ismerősei. Mintegy 50 főre menő szép társaság jött össze. Az első felköszöntőt Irinyi Tamás dr. a kaszinó elnöke mondotta, éltetvén a távo­zóban a kaszinónak buzgó és tevékeny tag­ját. Papp Gyula adótárnok, mint szorgalmas és lelkiismeretes tisztviselőért emelte érette poharát. Kádas válaszában a kaszinó tagjait, hivataltársait és közvetlen hivatali főnökét, Papp Gyulát köszöntötte fel, kik ily derék fiút neveltek a társadalomnak.^Kormos adó­hivatali tiszt a kollegák nevében beszélt. Főpásztori jótékonyság. Püspök ur ő méltósága a csicseri (Ung m.) templomban felállított uj orgonára 100 koronát kegyes­kedett magánpénztárából adományozni. Anyakönyvi kinevezés. A belügyminiszter vármegyénk avasujvárosi kerületébe Erdős Aurél jegyzőt anyakönyvezető helyettesnek nevezte ki. Nagy idők tanúja Lengyelfalvi Erős Kál­mán, 48-as honvédhuszár százados, e hó 9-én 80 éves korában Érmihályfalván elhunyt. Házszentelés. A nagykárolyi kath. )e- gónyegyesülel nagy ünnepélyességgel szenteli fel e hó 24-én az egyesület hajlékát. A szer tartást Palczer Ernő kormánysegéd és kegyes rendi házfőnök fogja végezni. Délután 5 óra­kor felolvasás és szavalatokból álló ünnepély lesz, este közvacsora az egyesület helyisé gében. Házvétel. Lehóczky József, kir. kath. főgymn. tanár, megvette 11 ezer koronáért iápitz Sámuelné Viz utcza 4. szám alatt levő házát. — Hronyecz Antal Csokonay-utcza 9. számú házastelkét pedig Valkovics János vette meg 19 ezer koronáért­Bncsu. Mindazon jó barátaim és ösrne- rőseim, a kiktől legnagyobb sajnálatomra személyesen búcsút nem vehettem, fogadják ez utón szívélyes huesu üdvözletemet. — Kádas László. A legtöbb adót fizetők névsora városunk­ban a következőleg állapíttatott meg: Antal Dániel *2171 K. 08 f. Dr. Papolczy Gyula *1982 K. 74 f. Uray Géza *1521 K. 02 f. Keresztes András 1438 K. 96 f. Antal Kris­tóf 1369 K. 02 f. Hérmán Mihály *1345 K. 06 f. Halmi János 1335 K. 74 f. Schvartz Albert 1326 K. 27 f. Fried Emil 1296 K. 05 f. Márkusz Márton 1254 K. 63 f. Losonczy József 1225 K. 42 f. Cholnoky Imre *1088 K. 60 f. Dr. Lehotzky János *936 K. 84 f. Lengyel Endre 921 K. 58 f. Vaday Károly *862 K. 56 f. Daróczy Endre *850 K. 88 f. Sz. Török János 814 K. 25 f. Klein Vilmos 827 K. 70 f. ifj. Hérmán István *822 K. 68 f. Dr. Keresztszeghy Lajos *815 K. 30 f. Jankovits János *777 K. 76 f. Beer Simon 755 K. 07 f. Haraszthy Tamás *754 K. 64 f. Jakó Sándor *716 K. 96 f. Fogarassy Sán­dor 694 K. 72 f. Korányi János *680 K. 18 Domabidy Ferencz *665 K. 56 f. Kiszely Károly *659 K. 44 f. Kovács Ábrahám 648 K. 33 f. Kolozsváry Károly 625 K. 69 f. Kovács Leó 620 K. 90 f. Dr. Lengyel Már­ton 603 K. 76 f. Berghoffer István 602 K. Rosenblatt József 588 K. 60 f Bossin Jó­zsef *580 K. 04 f. Reiter Béla 570 K. 44 f. Kegyes István 583 K. 56 f. Heinrich Viktor 569 K. 45 f. Vallon Lajos 485 K. 60 f. A *-al jelöltek adója kétszeresen van számitva. A népgyülés. tárgyában beadott fellebbe­zést a miniszter elutasito'ta és a polgármes­ternek erre vonatkozó intézkedéseit jóváhagy ta. A tiphus járványszerüleg lépett fel Hal­miban. Naprói-napra újabb megbetegedések történnek, úgy, hogy a lakosság kezd két­ségbeesni a helyzet felett. Az óvóintézkedé­sek szigorúan végre vannak hajtva, ennek daczára a rettenetes járvány nem szűnik, sőt mindinkább terjed. Kigynlt vasúti kocsi. Szatmár és Debre- czen között közlekedő vegyesvonaton a múlt éjjel kigyuladt egy kocsi, mely halálra ré­mítette a benne ülő utasokat, a kik azt sem tudták, hogy meneküljenek az égő ko­csiból. Sárándi István, a szaniszlói állomás pénztárosa, megáílittatta a vonatot s igy a szerencsétlenségnek ideje korán elejét lehe­tett venni. A vonat egy fél órai késéssel utazhatott tovább. A kigyulást az okozta, hogy a kocsi tengelye hosszabb utón hőn futott. Köszönetnyilvánítás. A Szt. István-Társulat 40 drb. tankönyvet volt szives ajándékozni a turterebesi róni. kath. iskola szegény tanu­lóinak, a melyért a szegény gyermekek ne­vében ez utón mond hálás köszönetét Szinyei Gusztáv, r. k. tanító. Árlejtés fog tartatni decz. 10 ón délu­tán 2 órakor a József főherczeg laktanyában a helybeli gyalogezred törzse és első zász­lóalja, esetleg összpontosított ezredbeli le­génységnek a jövő évre marhahússal leendő ellátása czéljából. Bánatpénz kétszáz korona, az ajánlatokat decz. 10, d. e. 9 óráig kell be­adni az ezredélelmező tiszti irodában. A hólapba rendszer betiltása. Sok panasz volt azutóbi időben a „hólapda“, „szeivény“- és “lavina" név alatt ismeretes eladási rend­szer ellen. Ez a mindinkább terjedő rendszer abban áll, hogy a kereskedő szelvény-füze­teket bocsát ki, oly feltétel mellett, hogy egy, egy szelvény-füzet tulajdonosa, ha a füzetben levő szelvényeket egyen kívül tovább adja s az uj szelvénytulajdonosok a szelvények­nek hasonló feltételek mellett leendő tovább

Next

/
Oldalképek
Tartalom