Heti Szemle, 1912. (21. évfolyam, 1-52. szám)

1912-04-24 / 17. szám

Szatmár, 1912. április 24, ö beszéli a következő esetet: Egyik helybeli leányiskolában a tanítónő kiadta a parancsot, hogy álljanak fel, akik az első áldozáshoz fognak járulni, utánuk azok, akik nein fog­nak áldozni menni. Azután igy szólt (termé­szetesen megőrizve a „neutralitást“): Azok akik nem mennek az első áldozáshoz, okos leányok, a többiek ellenben hülyék. Hogy minő rombolást visz véghez az ilyen nevelés a gyermekek lelkében, arra nézve álljon itt végül bizonyítékul a követ­kező eset : Egyik tanitó észrevette óra alatt, hogy az egyik fiú a pad alatt babrál valamivel. — „Mit csinálsz ott a pad alatt?“ —szólt rá a tanitó a Aura, aki erre nyugodtan felmutatta a kezét. Az egyikben egy feszület volt, a másikban egy zsebkés, amivel össze vissza szurkába a feszületet. „A Galileait végeztem ki“ — hangzott a gyermek felelete . . . Az ilyen „közömbös“ iskola nevelése mellett nem csoda, ha a valláslalan iskolák mű­ködésének megkezdése (1882) óta Francia- országban a 19 éven aluli bűnösök száma évi 16 ezerről 41 ezerre emelkedett. Nem csoda, ha 1909-ben a Párisban letartóztatott 26 ezer gonosztevő közül 16 ezer nem volt 19 éves Ugyancsak 1909-ben a fiatalkorúak közt a szemérem elleni vétségek száma 52 száza­lékkal emelkedett. mi HÍREK HM Lapunk egyes számai kap­hatók a főtőzsdében és a Barth- féle kis tőzsdében a Deák-téren. Személyi hir. Püspökünk ma, szerdán reggel utazott fel Budapestre, hogy a püspöki konferenczián résztvegyen. A bérmálást, amint azt már a múlt­kor jeleztük, az idén a szigeti kerületben kezdi meg a püspök, még pedig junius hó 9-én. A részletes utiprogrammot a jövő szám­ban fogjuk közölni. Lelkészi kinevezések. A megyéspüs­pök kinevezte Kompasz Antal ungvári se­gédlelkészt a fancsikai, Székely Gyula szat­mári segédlelkészt pedig a mérki plébánia lelkészévé. Személyi változások. Zsettkey Lajos, aknasugatagi plébános, saját kérelmére, május 1-vel kezdődőleg nyugdijaztatott. Az akna­sugatagi plébánia ideiglenes vezetése Glaza- rovits Bertalan beregszászi segédlelkészre bí­zatott. — A segédlelkészek között a következő áthelyezések történtek: Sepsy Márton Szat­már-Németibe, Láng Pál Szaniszlóra, Kuliffai Mihály Beregszászra, Krosnyiczky József Uhgvárra, Bujdos Balázs Szerednyére dispo- náltatott. Az orsz. kath. Népszövetség dr. Boromisza Tibor püspököt beválasztotta köz­ponti igazgatóságába. Lemondás. Lapzártakor kaptuk a hirt hogy Lessenyey Ferencz dr. apóst, protono- tarius, praelátus kanonok megrendült egész­ségi állapotára hivatkozva egyházmegyei tan- felügyelői és a püspöki lyceumban viselt pro- directori állásairól lemondott. — A főpásztor nagy és hasznos szolgálatainak elismerése és hálás köszönet mellett felmentette az érdemes, tekintélyes, ügybuzgó praelátus kanonokot s a liittani intézet prodirectorául Hehelein Ká­roly praelátus,-kanonokot nevezte ki, egy­házmegyei főlanfelügyelőül pádig Szabó Ist­ván praelátus kanonokot. Ez utóbbi állással egy uj feladat is van összekötve, a tanfelügye­lői hivatalnak az Uj Rendszabályok értel­mében való szervezése. „HETI SZEMLE“ Püspöki konferenczia. A bíboros herczegprimás e hó 25-ére püspöki konferen- cziát hivott össze Budapestre. Ennek napi­rendjén kisebb jelentőségű egyházi és iskolai ügyeken kívül a római magyar kulturintézet ügye szerepel. Fraknói Vilmos püspök ugyanis felszólította a magyar püspöki kar tagjait, hogy Rómában kuiturintézetet létesítsenek, amelyben jogtudósokon és történetbuvárokon kiviil otthont leljenek a magyar képzőművé­szek is. Rómában még a kisebb nemzeteknek is van ilyen intézményük, egyedül Magyar- országnak nincs, holott hazánknak már az Árpádok ideje alatt és később is külön társ­háza és nevelőintézete volt Rómában. E régi intézmény felújítását célozná az uj kul­turintézet, amelynek céljaira Fraknói Vilmos felajánlotta Róma legszebb pontján épült két nagy házát f Kőszegi Mihály. I £ fancsikai ple- ° I bános elhunyté­ról múlt számunkban már megemlékeztünk. A váratlanul elhunyt, csend-esen munkál­kodó pap nem igen sokat beszéltetett magá­ról. Buzgó, lelkiismeretes, de minden feltű­nést kerülő munkása volt az Ur szőllőjének, igazi atyja, gondos vezetője, melegen érző tanácsadója a gondjaira bizott hiveknek. Mint a természet barátja, a természeti erők élénk megfigyelője és ismerője, rendelkezett azzal az adománnyal, hogy hiveinek testi szenve­déseiben is nagy segítséget tudott nyújtani. Nagy népszerűségét mi sem jellemzi előnyö­sebben, mint az az őszinte, közvetlenül meg­nyilatkozó részvét, amely utolsó útjára kisérte a szeretett plébánost. Emlékét sokáig fogja hálás kegyelettel őrizni hálásan szerető hit­községe. Életrajzi adatait alábbiakban adjuk : az elhunyt Kőszegi Mihály 1842. jan. 23 án született Győrön. Eleinte a szent-Ferencz rendjének volt tagja, majd a rend reformá­lása után felvétette magát a szatmári egy­házmegyébe, ahol először segédlelkész volt Szerednyén, azután lelkészkedett eleinte Sá- rosorosziban, azután fancsikai plébános lett és 10 évi ittmüködése után érte a halál. Országos zarándoklat Rómába. — Május hó 3-án indul az'Országos Katholikus Szövetség által rendezett zarándoklat. A résztvevőket a pápa külön kihallgatáson fogja fogadni, amikor a magyar katholikusok ne­vében Zichy Gyula gróf pécsi püspök tol­mácsolja azok hódolatát. A Rómában tartóz­kodás ideje alatt a Szent Péter templomban nagymise és magyar szentbeszéd lesz. A jelentkezések számából következtetve impo­záns lesz a zarándoklat felvonulása, amelyben a magyar társadalom vezetői és középosztá­lyának tagjai igen nagy számban vesznek részt. Eucharisztikus kongresszus. A Bécs- ben szeptember hóban tartandó nemzetközi eucharisztikus kongresszus magyar részének előkészitése céljából Frigyes főherceg bécsi palotájában Izabella főhercegnő elnöklésével ülés volt, melyen részt vettek : Pálffy Mik- lósné hevczegnó, Pallavicini Edené őrgrófné gróf Wimpffen-Széchényi Karolin, Pálffy Mik­lós herczeg, Mailáth József gróf, Fischer Colbrie Ágost, Andor György és Zsembery István dr. Az értekezlet elhatározta, hogy a nagybizottság megalakulása május 18-dikán Budapesten a középponti Katholikus Körben lesz; továbbá, hogy a kongresszus összes adminisztratív teendőit az Országos Katholi­kus Szövetség fogja végezni, amely minden jelentkezésre, érdeklődésre már most is szol­gál felvilágosítással. Uj katholikus nyomda. Múlt vasár­nap „Apostol nyomda részvénytársaság“ cim alatt uj nyomda alakult fővárosunkban 60.000 korona alaptőkével. Az alapítók ne­vében dr. Strausz István miniszteri tanácsos indítványára a közgyűlés elnökévé Barkóczy Sándor bárót választották meg, ő lett egyben az igazgatóság elnöke is. Az uj nyomda a kongregácziók kiadványaira alakult. Az irgalmas nénék gyásza. Várat­lan, nagy veszteség érte a szatmári apáczák anyaházát egv fiatal, nagy képzettségű és szentéletü fogadalmas apácza elhunytéval. Frey Carissíma nővér halt el e hó 21-én Máramaros- szigeten, a hova az elmúlt hetekben küldötte rendi elöljárósága egy szükségessé vált opera- tio megtétele ■ miatt. Az operatío oly sikeres volt, hogy Carissima nővér már készülődött hazafelé, de útja — az örök hazába vitte. Már öt éve kez­dődött betegsége, a melyet Krisztus szeretetétől izzó lelke édes örömmel, panasz nélkül viselt. Ritka odaadással, biztos tudással tanított nap­pal az iskolában, éjjel pedig — betegsége nem hagyván aludni — imádkozott azzal az áhítat­tal, a mely csak a tiszta és szép lelkek tulaj­dona. Utolsó napjait — mert szivszélhüdés szó­lította ki váratlanul a világból — a mármaros- szigeti kórház betegei közt töltötte, hintegetvén szivükbe angyali lelkének vigasztalásait. Az Ur bizonyára elmondotta már neki: Én beteg vol­tam, s te meglátogattál; szomorú voltam, s te vigasztaltál... menj be a te Urad örömébe. — Ha­láláról a szatmári anyaház a következő gyász- jelentést adta ki: Jézus, Mária, József, Paulai szent Vineze! Tetszett a Mindenhatónak szere­tett rendtársnőnket F'rey M. Carissima fogadal­mas nénét életének 34. évében a paulai szent Vinczéről nevezett irgalmas nénék társaságából, az 1912. évi április 21-én d. u. 3 órakor Mára- marosszigeten kiszólitani, miután szent hivatá­sában Istennek 16 évig hűségesen szolgált. Ajánljuk lelkét ájtatos imáikba! Szatmár-Né- meti, 1912. április 22. Nyugodjék békében ! Az elüfjáróság. A szatmári czukorgyár részvény- társaság ápr. 16-án megalakult. Az alakuló közgyűlés a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank helyiségében lett megtartva. Az igazgatóság elnökéül Kende Zsigmond cs. és kir. kama­rás, turistvándi földbirtokost, az igazgatóság tagjáu.1 dr. Aczél Ede, az eszéki cukorgyár igazgatóját. Robicsek Zsigmond, a magyar cukor-ipar r.-t. vezérigazgatóját, gróf Zichy Andor, a magyar cukoripar r.-t. alelnökét, Bartha Kálmán gazdasági tanácsost, Hollós Ödön pesti magyar kereskedelmi banki igaz­gatót, Német Elemér nagybirtokost és dr. Hirsch József budapesti ügyvédet, a felügyelő bizottság tagjaivá: Teitelbaum Herman szatmárvármegyei takarékpénztári igazgatót, dr. Erdélyi Sándor, a pesti magyar keres­kedelmi banki cégvezetőt és Pál Lajos fő­könyvelőt, a r.-t. ügyészévé dr. Böször­ményi Emil ügyvédet választotta mog a közgyűlés. A részvénytársaság székhelye Szatmárnémeti és működését már 1912 május 1-én megkezdi. Országos állatvásárok vármegyénk­ben. Április 29-én Avasujvároson ; 30-án Szatmárnémetiben. Május 1-énMisztótfaluban; 6-án Nagypaládon; 9-én Jánkon ; 10-én Ma- gyarberkeszen. Hivatalvizsgálat. Az állami számve­vőségtől Podhoroszky Vilmos főszámvevőta- nácsos Szatmárra érkezett a kir. ügyészség és a kir. tszéki fogház leltári tárgyainak és a pénzkezelésének megvizsgálása céljából. Halálozások. Özv. tasnádi Fekete Sán- dorné szül. Bányai Zsuzsánna élete 87-ik évébeD elhunyt. — Sáfár Károly életének 76. évében elhunyt. Országos gazdagyülés. Országszerte készülődnek a gazdák a junius 19-iki siófoki nagygyűlésre. A gazdaszövetség szózatban szólította föl a kisgazdákat a nagygyűléshez való tömörülésre. Hivatkozik Serényi Béla gróf földművelésügyi miniszterre, aki nemrég mondta, hogy a gazdák alusznak s nem bír­nak oly energiával föllépni, mint az osztrák érdekkörök . A fölhívás e szavakkal végző­dik : „A siófoki országos gazdagyülésre a magyar föld népe oly tömegben jelenik meg, hogy ez a nap határköve lesz vereségeinknek Eddig és ne tovább! Mezőgazdaságunkat, a nemzet kenyerét senkinek sem áldozzunk föl.“ Kávét legjobbat és legolcsóbban beszerezhetünk Benkő Sándor kávékereskedőnél Szatmár, Kazinczi-utcza 16. „ MOKKA “ keverék czégem különlegessége 1 klgr. 4-40 korona. Villany erővel pörkölve

Next

/
Oldalképek
Tartalom