6. oldal, 440 találat (0,267 másodperc)

Találatok

101. (99. oldal)
[...] v parancsa és a bárók kérése nélkül csalárdul és hamisan állították [...] prépostnak kápolnaispánnak királyi titkos kancellárnak István mr nek a király speciális [...] senki sem birtokol­hat így megkérdezte István mr t speciális notarius át [...] János veszprémi prépostnak királynéi alkancellárnak Ist­ván fia Miklós mr zalai c [...]
102. 1932-01-21 [0267]
[...] Paris hasábjain kijelenti hogy Francia­ország kérése mérsékelt és észszerű Amig Ameri [...] vázát eredménye a következő Farkas István kormányfőta­nácsos alsóborsodi esperes miskolci lelkész [...] örökébe abszolút többséggel F ajkas Istvánt választotta meg Az uj püspök be iktatása iráV Farkas István megkérdezése után dönt az egyházkerület [...]
103. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (169. oldal)
[...] Trombitás Dezső Csók Károly Katona István Pécsi Kálmánné Akar László Rágyánszki [...] Kozán József Csáky László Szlamenicki István Háy László Góbi Józsefhé 8 [...] KB titkárok munkaértekezlete 1 Szirmai István bejelentése Illyés Gyulának egy francia [...] számára menedékjog biztosítása az FKP kérése alapján A Magyar Vöröskereszt külügyi [...]
104. (35. oldal)
[...] dr Belügyminisztérium 1947 1948 Kalata István Belügyminisztérium 1947 Kapossy Béla dr [...] Központi Statisztikai Hivatal 1901 1904 Kerese Tibor Honvédelmi Minisztérium 1936 1940 [...] Sándor Pénzügyminisztérium 1922 1932 Kniezsa István dr Magyar Történelmi Társaság 1947 [...]
105. (642. oldal)
[...] előtt Zeleste i Jakab fia István fogott bírák közbenjárására kiegyezve Zeleste [...] Ápr 12 Uo Ua Grabowniczai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja azon [...] Ápr 12 Uo Ua Rachai István zágrábi egyházmegyei clericusnak adja a [...] villicum nomine minden holmijával engedély kérése terragium és tartozásai megfizetése nélküha [...]
106. Documenta (296. oldal)
[...] ügyvédvalló oklevéllel megje­lenve Jakab mr István prépost jegyzője és szerviense a [...] én Palahta birtokra kiment amelyet István prépost saját privilégiuma alapján egy­házához [...] mondott Palahta i Miklós fiai István és Jakab az ugyan­oda való [...] esztergomi kápt és a felek kérése alapján úgy határozott hogy a [...]
107. Levéltári Közlemények, 56. (1985) 1. • Trócsányi Zsolt: Bécs és Erdély, 1741–1745 : a Ministerialkonferenz in rebus Transylvanicis / 3–72. o. (56_1_44. oldal)
[...] jobban koncentráltak első jelöltjük Daniel István 71 szavazatot kapott a továbbiak [...] ellenében jobbnak látták elejteni Daniel Istvánt s Bethlen Ádámnak a rendek [...] sok évtizedes kormányhatósági szolgá­lattal rendelkezik kérése guberniumi helyettes tanácsosi rang iránt [...] Káinoki Ferencet 4 és Boér Istvánt 4 sza­vazattal A konferencia végül [...]
108. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (147. oldal)
[...] történő belépéssel kapcsolatos tárgyalásokról Sarlós István látogatása a XIII kerületben Maróthy [...] Marjai József Markója Imre Soltész István Március 21 288 f 5 [...] Kádár Jánostól kért interjúk Interjú kérése Gustav Husáktól a Magyar Televízió Századunk című dokumentumfilm sorozatához Huszár István és feleségének kubai utazása A [...]
109. (163. oldal)
[...] faluban megtartott generális congregatio során István pécsi prépost bemutatta előtte I [...] m i a szóban forgó István prépost Thwrul faluja és Demeter [...] egyházat illeti ennélfogva a prépost kérése nyomán meghagyja a konventnek hogy tanút adva embere Tamás fia István mellé közreműködjék Kwzdyr birtok visszavételénél [...]
110. (_37. oldal)
[...] pápa Frangepán Márton és János kérése folytán meghagyja Ferencz vegliai püspöknek [...] a küldött ajándékok s Frangepán István követsége tárgyában 361 CCCLIII 1448 [...] és aragoniai király levele Frangepán Istvánhoz a Hunyadi Jánossal kötött egyez­mény [...] 30 Hunyadi János levele Frangepán István­hoz az aragoniai királylyal való szövetség [...]
111. A minisztertanácsi jegyzőkönyvek • [17.] 197.1947. augusztus 21. (823. oldal)
[...] köztársa­ság elnökéhez előterjesztést tehessen Kertész Istvánnak a római magyar kö­vetség vezetése [...] részére az olasz kormánytól agrément kérése tárgyában Pártvezéri megállapodás alapján történt [...] követség vezetésével megbízott dr Kertész István rendkívüli követet és meghatalmazott minisztert [...]
112. AZ ESZTERHÁZY CSALÁD CSÁKVÁRI LEVÉLTÁRA (147. oldal)
[...] elöntő patakok miatti vita Tesla Ist­ván volt gesztesi is­pán hagyatékának ügye [...] Kömlőd községek határügyéi Kocsi jobbágyok kérése Táp környéki puszták térké­pe 0 [...]
113. 1924-09-15 [0091]
[...] vigye Amikor aposa r megtagadta kérése teljesitését revolverrel lövöldözni kezdett A [...] bizottságai ülést tartott amelyen Bezerédj István nyugai­ mázott főispánnak és Weöress István kormányfőtanácsosnak indítványára elhatá ózták hogy üdvözlik Bethlen István gr ü f miniszterelnököt es [...]
114. 1939-08-17 [211]
[...] háromnegyedtizenkettő órakor jelentkezett dr Lantay Istvánnál a vármegye tüzrendészeti előadójánál és [...] között külhónosok vannak dr Lantay István vármegyei aljegyző törvényadta jogával élve [...] telje 3 ithető a színházigazgató kérése azért mert nem volt jogalap [...] azon megálla­pítása is hogy Lantay István dr hétfőn reggel lo órakor [...]
115. Az MDP KV Titkársága üléseinek napirendi jegyzéke (73. oldal)
[...] Széli Jenő Hegyi Gyula Rostás István Némethi József Nagy Sándor Szörényi [...] Szántó Rezső Döbrentei Ká­roly Otta István Vágsellyei István Rázsó Imre Horn Artúr Solt [...] A Buchgemeinde nevű osztrák kultúrszervezet kérése Részvétel a Volksstimmenfest rendezvényein Dömötör [...]
116. Pillantás vidékre: két példa megyei vallásügyi tanácsokra (38. oldal)
[...] Egyházi Főosztá­lyának munkatársa is Lehmann István megyei tanácselnök üdvözölte az összejövetelt [...] korábbi megyei egyházügyi titkárra Varga Istvánra vonatkozott aki immár a tanács [...] de sok helyről a kormány kérése ellenére rangsor nélküli ömlesztett igényeket [...] jelen lévő görög kato­likus Pregun István 92 erre azt jegyezte meg [...]
117. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (257. oldal)
Huszár István részvétele a Budapesti Pártbizottság ülésén [...] Németh Jenő Asztalos Lajos Bartucz István Bese Vilmos Lőrincz Imre Pachinyer [...] Személyi javaslatok Kovács László Dérfalvi István Berényi Pál Kerekes Sándorné Zelles [...] értekezletéről A magyar televízió nyilatkozat kérése a Bolgár KP egyik PB [...]
118. NAPIRENDI JEGYZÉKEK (159. oldal)
[...] megküldése a KB osztályvezetőinek Sarlós István látogatása Komárom megyében továbbá jelentés [...] Nógrád megyei Pártbizottság ülésén Huszár István látogatása a XIV kerületben és [...] címmel időszerű gazdasági kérdésekről Huszár István cikke a Szakszervezeti Szemle című [...] részére Az oxfordi Pergamon Press kérése Kádár János életrajzi kötetének megjelentetésével [...]
119. (199. oldal)
[...] vizsgálathoz amelynek a Gerede i István fiait Istvánt és Beke t Gerede i [...] fekvő birtoknak Jakab pálos remetetestvér kérése nyomán elrendelt hj át ill [...]
120. Az MDP KV Politikai Bizottsága üléseinek napirendi jegyzéke (121. oldal)
[...] 92 lap Határozati jegyzőkönyv Kovács István és Szőke György aláírásával előzetes [...] kérdései Szolnok megyében Ea Kálmán István Mellékelve A KV PTO megjegyzései [...] szervezendő kato­nai tanácsok Lukács György kérése képviselői rriandátumáról való lemondására Életképek [...]