Anjou-kori Oklevéltár. XL. 1356. (Budapest-Szeged, 2014)

Documenta

képező részbirtok a sajátjuk, és nem zálogosították el azt Pálnak, aki hatalmas­kodva, a törvényes tiltás ellenére tartja birtokában és használja tulajdonukat. Kü­lönböző időpontokban kiállított 4 oklevelet mutattak be, amelyek között a vas­vári kápt., Vasvár m. alispánja és szb.-ái által kiadott tudományvételi és eltiltó oklevelek szerepeltek. Sorukban az első a vasvári kápt. vizsgálati levele volt ki­rály parancslevelére írt - [1355.] évi - jelentés formájában, és többek között azt tartalmazta, hogy a kápt. a hozzájuk intézett királyi parancslevél szerint eljárva Magas-i Fábián fia: Dénes királyi ember mellé tanúul állította János klérikust a szükséges vizsgálat lefolytatására, akik visszatérve egybehangzó jelentést tettek. Eszerint [1355.] ápr. 14-én (f. III. prox. p. oct. fe. Passce d.) Vasvár m. valamennyi nemesét és nem nemesét, akiket csak lehetett, nyíltan és titokban kikérdezve ar­ról szereztek tudomást, hogy Durugd-i István fia: Pál Vgh birtokon lévő kérdé­ses birtokrésznek a terményeit és hasznát Lőrinc engedélye nélkül élvezi, annak sorozatos törvényes tiltásai ellenére. Egy másik tudományvételi levelet a m. 4 szb.-ája adott ki 1354-ben (in a. d. 1354.) nyílt oklevél formájában]/. Anjon-oklt. XXXVIII. 380. szám), melyben azt írták, hogy engedve Lőrinc c. kitartó kérésé­nek, kiküldték maguk közül Jekkul c.-t, hogy folytasson az ügyben vizsgálatot, aki ennek nyomán olyan jelentést tett, miszerint [1354.] aug. 10-én (in fe. B. Lau­rentii mart.) kikérdezvén a m. (provincia) nemeseit és nem nemeseit megtudta, hogy - miképpen azt Leukus mr. alispánnak a hatalmaskodás ügyében jelentet­ték - aug. 7-én (f. V. prox. an. fe. B. Laurentii mart.) famulus-ok és officialis-ok, ti. Tevtus-i Márton fia: Pál, Feyes (diet.) Péter és Durugd-i István fiai: Pál és István mr.-ek más társaikkal együtt Feyes (diet.) Petev-től ~ Pethev-től 2 ökröt loptak el szénával megrakott szekérrel együtt annak Kauas nevű kaszálójáról, amelyet előzőleg Lőrinc c. adott el neki. A harmadik irat Elleus fia: Miklós mr. alispán és Vasvár m. 4 szb.-ájának a levele volt, mely nyílt oklevélként az előző évben kelt, s a következőket tartalmazta: amikor az alispán és a szb.-ák Vgh-i Lőrinc sorozatos kérésére ugyancsak Jekkul-t küldték ki a panasz kivizsgálásra, az je­lentésében arról számolt be, hogy [1355.] márc. 21-én (in fe. B. Benedicti conf.) nemesek, nem nemesek és mindenféle rendű-rangú ember körében tudakolózva olyan értesülésekhez jutott, miszerint Durugd-i István fia: Pál mr. [1355.] márc. 19-én (f. V. prox. an. fe. B. Benedicti conf.) Lőrinc c. szénáját annak Kauas kaszá­lóján önhatalmúlag a maga 6 kaszásával lekaszáltatta, s ezzel súlyos kárt okozott Lőrincnek. A negyedik oklevél János fia: Leukus mr., Vasvár m. alispánjának és a m. 4 szb.-jának az eltiltó levele volt, amely 1354-ben (in a. d. 1354.) kelt nyílt oklevél formájában//. Anjou-oklt. XXXVIII. 358. szám), és arról tudósít, hogy ami­kor az alispán és a szb.-ák Lőrinc kérése nyomán tiltás foganatosítására kiküld­ték Jekkul c.-t, az visszatérve jelentést tett előttük. Eszerint [1354.] júl. 11-én (f. VI. prox. an. fe. B. Margarete virg. et mart.) Vgh birtokon Durugd-i István fiait: Pált és Istvánt, valamint a hozzájuk tartozókat törvényesen eltiltotta azon termé­nyek elhordásától, amelyeket Lőrinc birtokrészén nem nekik termeltek, továbbá a szóban forgó birtokrésznek az ismételt felszántásától, nemkülönben a kaszá­lókon, ill. a Kauas réten történő kaszálástól (falcari factione fenilium sive feneti Kauas), különösen pedig Lőrinc c. és Vgh-i Tamás fia: János valamennyi birtokré­szének, azok terményeinek és haszonvételeinek az elbirtoklásától és erőszakkal való megszerzésétől. Végezetül Zeech-i Miklós országbíró [1356.] ápr. 6.-án (8. die diei medii Quadr., a. in presenti [1356.]) kiállított oklevele (l. 184. szám) arról tanúskodik, hogy Durugd-i István fia: Pált hatalmaskodás és más jogtalanságok 365

Next

/
Oldalképek
Tartalom