C. Tóth Norbert - Mikó Gábor: Zsigmondkori oklevéltár XIII. 1426 - Magyar Országos Levéltár kiadványai, II. Forráskiadványok 55. (Budapest, 2017)

1426

I 1319 Nov. 12. (Bude, f. III. p. Martini) Zs. a garamszentbenedeki konventhez. Elmondta neki Kysheche-i Tamás fia: Mihály, hogy jóllehet ő Kyshereschen-i Kathos (dictus) György megölése ügyében huszonöt nemes társával letette az esküt előttük, mégis erről - sokszori kérése ellenére - a felmentő oklevelet vonakodnak kiadni neki. Ezért megparancsolja nekik, hogy a mondott oklevelet állítsák ki részére, és máshogy tenni ne merjenek. Átírta a garamszentbenedeki konvent 1426. nov. 19-i oklevelében: 1389. DL 59103. (Forgách cs.) 1426. november 12. 431 1320 Nov. 12. (Bude, 38. die oct. Michaelis) Garai Miklós nádor a jászói konventhez. Tudják meg, hogy Chitnik-i János mester (proc. Rosas János királyi levéllel) a garamszentbenedeki konvent felszólító- és idézőlevele értelmében múlt év György- nap (1425. ápr. 24.) nyolcadán megjelent jelenléte előtt Salona-i Lóránt fia: István fiai: László, János és Pál ellenében, és bemutatta jászói konvent királyi megbízásra kibocsátott válaszlevelét: ennek tartalma szerint Chithnik-i János nevében elmondták a királynak, hogy Salona-i néhai Lóránt Abaúj és Torna1 megyei Salona, Marthoni, Messes, Jacabthelke, Precuppa, Dobodéi, Warbocz, Zyn, Petri, Ilswafw, Borswa, Zylicze, Korothnokardo, Kwtta, Felzethesyd, Kyraly, Reczke és Sadan nevű birtokai Lóránt fia: István fiainak kezén vannak, akiket ius femineum concernerent, litteralia vero instrumenta, quibus mediantibus ipse id comprobare posset, aput eosdem filios Stephani filii Lorandi haberentur, quare ipse prescriptas litteras et litteralia instrumenta pro dandis paribus eorundem per eosdem filios Stephani in iudicio exhiberi sicque de dictis possessionibus portionem congruentem ipsum concernentem rehabere vellet ab eisdem; ezért a király megparancsolta a konventnek, hogy küldjék ki tanúbizonyságukat, akinek a jelenlétében a királyi ember szólítsa fel a mondottakat arra, hogy az oklevelekről valamelyik hiteleshellyel átiratot készítsenek, illetve János mesternek a neki járó részt adják ki a birtokokból; amennyiben ezt nem tennék meg, a királyi ember idézze őket a nádori jelenlét elé, közöttük függő per nem lévén akadály. A konvent jelentése szerint Kalno-i Fábián fia: György királyi ember Péter frater pap jelenlétében húsvét utáni szerdán (1425. ápr. 11.) kimenve Salona birtokra felszólította őket a királyi parancsban leírtak végrehajtására, de mivel ezt visszautasították, megidézte őket György-nap nyolcadára a nádori jelenlét elé. - A mondott nyolcadon a felperes ügyvédje hiába várt a megidézettekre, azok nem jöttek, ezért a nádor megbírságolta, és egyúttal ismét megidéztette őket Mihály-nap (1425. szept. 29.) nyolcadára jelenléte elé. A mondott nyolcadról a pert vízkereszt (1426. jan. 6.) nyolcadára halasztotta, amikor is Chithnik-i János mester nevében Theresthene-i István fia: János nádori levéllel jelent meg és bemutatta a jászói konvent jelentését, amely szerint Kalno-i György nádori ember János frater subdyaconus jelenlétében 1425. Egyed-nap utáni hétfőn (szept. 3.) megidézte őket Mihály-nap nyolcadára. - Az 1426. vízkereszti nyolcadon, mivel Lóránt fia: István fia: Pál nem jelent meg és nélküle a per nem volt eldönthető, ezért ismét megbírságolta és megidéztette őt és társait a jászói konventtel György-nap (1426. ápr. 24.) nyolcadára jelenléte elé. - E nyolcadon megjelent előtte a felperes ügyvédje: Therestene-i István fia: János nádori levéllel, és bemutatta a konvent válaszlevelét, amely szerint Thresthene-i László fia: György nádori ember Mátyás frater dyaconus jelenlétében húsvét utáni csütörtökön (ápr. 4.) megidézte Salona-i István fiát: Pált György-nap nyolcadára jelenléte elé válaszadásra és bírságai megfizetésére. A György-napi nyolcadról, mivel ezúttal

Next

/
Oldalképek
Tartalom