2. oldal, 248 találat (0,256 másodperc)

Találatok

21. 1902-05-18 / 20. szám (315. oldal)
[...] programul szerint átdolgozott zsoltárokról Benkö István Könyvismertetés A debreczeni lelkészi tár [...] Angol egyházi szemle B Pap István Irodalom Egyház Iskola Egyesület Gyászrovat [...] kérdést a konvent azonban Tisza István elfo­gadott módosítása által szerves kapcsolatba [...] helyesnek tartom hogy a dotáczió kérése nem ettől tétetett függővé A [...]
22. 1890-03-30 / 13. szám (405. oldal)
[...] gyűlést megnyítottnak nyilvánította Utánna Begedi István espe­res úr felolvasván esperesi jelentését [...] Az egrest presbyterium beállítására Bélaváry István csoknyai és Nagy Albert jádi [...] tárgyában adandó javaslattételre kiküldetnek Verbay István Német Zs és Dr Vida [...] Lepoglava fegyház hozzá csatolását kéri Kérése nem adatik meg azon okból [...]
23. 1907-10-27 / 43. szám (682. oldal)
[...] során a halasi gimnázium állam­segély kérése némely kikötések mellett helybenhagya­tott s [...] A Ráday könyvtár bizottságnak Hamar István által előterjesztett jelentéséből tudomásul vette [...] Biczó Zsigmond 200 V Molnár István 100 koronát II A Baldácsy [...] 300 Biczó Pál 250 Kuthy István 150 Tatay Lajos 400 Tóth [...]
24. 1891-05-03 / 18. szám (593. oldal)
[...] mikor lehet segéd papságra alkalmaztas­sék Kérése örömmel teljesíttetik biztosokul küldetnek ki [...] Simon Sámuel segédlelkész és Baksai István rimaszom­bati gimn igazgató tanár Ez [...] bizottság tagjai közül egyedül Baksai István rimaszombati fő­gimnáziumi tanár van életben [...] lefolyt lelkész­választás alkalmával közfelkiáltással Pap István morágyi helyettes lelkész Hogy menynyire [...]
25. 1911-05-07 / 19. szám (312. oldal)
[...] ezen lemondása mellett a bizottság kérése daczára megmaradt a bizottság megválasztotta [...] Kátay Endre esperes Dunaszentgyörgyről Szóm­bathy István lelkész és neje Mosnicáról Temes [...] Kálmán Petri Elek dr Bernát István és Gonda Béla alelnökök Nagy [...] Sz elnöke és Bilkei Pap István theol igazgató dr Pálóczi Horváth [...]
26. 1848-07-02 / 27. szám (859. oldal)
[...] helységébe Az isteni segély áhítatos kérése után Jászay Mihály esperes és [...] lelkész egyházi rendböli tanácsbirák Berki István szatmári Nagy Lajos sályi Győri István ököritói és Lu­kács István kocsordi lelkészek világi rész­röli tanácsbirák [...]
27. 1932-02-20 / 8. szám
[...] hely bérét mérsékelték A munkások kérése A helybeli szakszervezetek a Munkás­Otthonnak [...] támogató szavai után vitéz Draskóczy István a maga részéről ki­jelentette hogy [...] tették át A városi kocsisok kérése A vármegye törölte a v [...]
28. VIII. Hivatalos rész • Mezőföldi egyhm. lelkészértekezlet elnöke: • Meghívó lelkészegyesületi gyűlésre (164. oldal)
[...] Géza és az aljegyzők Gombos István és dr Szász Gábor a [...] tanácsbirák Vörös Lajos főjegyző Gombos István aljegyző referálták Vitát az őriszentpéteri presbité­riumnak és lelkipásztorának azon kérése produkált csak melyben a hozzá [...] felekezetek közötti viszonyra Előadó Somogyi István csőszi ref lelkipásztor 3 Melyik [...]
29. 1900-12-30 / 52. szám (832. oldal)
[...] és Gergely Antal Csütörtökön Hamar István és Fleisclter Gyula Pénteken Csűrös István és Szabó Aladár Szombaton Forgács [...] hogy ha a magyar liturgia kérése csakugyan nem eretnekség akkor hol [...] szerkesztő Szőts Farkas Főmunkatárs Hamar István HORNYÁNSZKY VIKTOR CS ÉS KIR [...]
30. 1893-08-17 / 33. szám (517. oldal)
[...] melyben a püspöki szék Szent István király fundál­tatásától fogva fennáll és [...] a veszprémi püspöki szék Szent István király által alapíttatott e avagy [...] is ezen püspöki széknek Szent István király által való alapíttatása ez [...] ő alapítványa és a folya­modók kérése között semmi ellenkezőt nem lehet [...]
31. Lapszámok • 1918-10-06 / 40. szám (179. oldal)
[...] lettek 1919 21 évre Németh István püspök gróf Tisza István főgondnok póttagok Nagy Lajos Szabó [...] végett Csekey Dávid és Végh István a helyszínére kiküldet­tetek A szépen [...] adták A lévai lelkésznek ama kérése hogy segédlelkésze fenntartására kerületi alapból [...]
32. 1902-09-07 / 36. szám (582. oldal)
ságos utánjárása kérése sürgetése kopogtatása gyűjtötte össze a [...] nem fért óriás közönségnek Cászár István gigei szomszédlelkész tartott megható beszédet [...] Szalánczvár jelenlegi ura gróf Forgáeh István valamint testvére László gróf most [...] tartotta az úrvacsora osztást Szobonya István györkei lelkész végezte melyben 1200 [...]
33. (_3. oldal)
[...] Az a még egyszer Balatoni István 553 Az öröm Muraközy Gyula [...] 26 A jövő feladatai Bernát István 38 Szocziális munkák p 50 [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diákszövetség kérése gyülekeze­teink lelkipásztoraihoz 86 Lap s [...] és tanítóink betegsegélye­zése Dr Kováts István 182 A jobb jövő felé [...]
34. 1886-11-14 / 46. szám (1449. oldal)
[...] tori László a Benczédi Székely István a Beltai Gáspár a Melius [...] és egyházi pl Geleji Katona István Bornemissza Péter stb művei termékei [...] 1727 ben majd Szatmárnémeti Pap István és Török Ferenc 1771 ben [...] még csak az az egy ké­rése van hogy a papir csak [...]
35. 1947-08-10 / 32. szám
[...] titkár is A küldöttséget Széki István vezető igazgató Vargha István üzembizoítsági elnök társaságá­ban ogadta Nagy [...] megkapni Széki igazgató és Vargha Ist­ván hivatkoztak arra hogy az anyagot [...] úgy Széki igazgatót mint Varga Istvánt arra tegyenék meg mindent a [...] megtesz min­dent hogy a dolgozók kérése minél előbb teljesüljön A küldöttség [...]
36. 1860-12-10 / 49. szám (1619. oldal)
[...] Ráday könyvtár megszerzésére adakoztak Miskolczy István föesperes úr 10 ft Riegel [...] s e mellett jutányos ár kérése mellett bevégzett alólirt e közös [...]
37. 1910-05-01 / 18. szám (282. oldal)
[...] Bertalan alelnök tartott gr Tisza István legutóbbi konventi beszédét tette kritika tárgyává Sok tekintetben egyetértett Tisza Istvánnal Nagy elis­meréssel szólott az ő [...] a titkos szavazás 10 egyháztag kérése folytán mivel a szabály­rendelet nem [...] közgyűlését a melyet gr Tisza István főgondnok hosszabb beszéddel nyitott meg [...]
38. 1916-02-20 / 8. szám (85. oldal)
[...] SZÖVETSÉG Felelős szerkesztő BILKEI PAP ISTVÁN Társszerkesztők pálóczi Horváth Zoltán dr és Kováts István dr Belső munkatársak Böszörményi Jenő [...] A Magyar Evangéliumi Keresztyén Diák­szövetség kérése gyülekezeteink lelkipásztoraihoz Nekrolog Simon Ferencz [...]
39. 1894-04-12 / 15. szám (239. oldal)
[...] Kossuth L haláláról és Gáspár István indítványára határozatba ment hogy az [...] án Kurdi Béla dolgozatát Gáspár István olvasta fel a felolvasás a [...] szintén április 8 án Hamar István tartotta Itt a tavasz a [...] átengedése mellett 15 500 államsegély kérése szintén elhatároztatott Az új Egyházi [...]
40. 1911-02-12 / 7. szám (99. oldal)
[...] kiadó és felelős szerkesztő HAMAR ISTVÁN Főmunkatársak Dr Kováts István Veress Jenő Előfizetési ára Egész [...] Urunknak nincs elegendő tanítása intése kérése ajánlása sőt fenyege­tése is abból [...]