537 találat (0,405 másodperc)

Találatok

1. 1869-06-14 / 24. szám
[...] nagyszámú tanulóságnak minden sürgetése és kérése daczára sem engedtetett meg a [...] magyar vezérek kora Árpádtól Sz Istvánig Első fűzet N 8 r [...]
2. 1880-04-15 / 3. szám
[...] felállítását Azon­ban az árvaszéki elnök kérése ez idószerint nem volt teljesíthető [...] László Winkler János Báji Patay István Jármy Beniámin Nagy Káliói Kállay [...] Vajai Vay Adám Csepey Zoltán István Korda La­jos Désy Ferencz Osváth [...]
3. 1883-12-30 / 52. szám
[...] felolvasását amelyet a biró vádlott kérése daczára megtagadott elrendelte s a [...] 1884 április 3 án Kovács István Hrabovszky Rudolf a függetl párt [...]
4. 1883-12-30 / 52. szám
[...] nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] G zá tól Gr Széchenyi István három szerelme Litkóczy Mihály tói [...] Az Ország Világ szerkesztője Szent István napján ingyen emlékszámot osz­tatott ki [...]
5. 1884-09-14 / 37. szám
[...] esze­nyi révre vonatkozó vámszedési szabadalom kérése e Zólyom megye átirata a [...] Gr S é h uyi István három szer Íme L itkóc [...]
6. 1886-12-25 / 52. szám
[...] Ferencz ur helyett tekintettel ismételt ké­rése s előhaladott korára Pscherer József [...] János alelnököt helyettes elnökül Bodnár István urat tagokul Haas Mór Propper [...]
7. 1887-01-23 / 4. szám
[...] lakos fiának két barátja Soltész István és Schnsider István loveléből ért 9 sülvéo a [...] a tény körülmények alapján Soltész István és Schueider István gönczi illetőségű magyar embereket vád [...] a haza folé távo­zó Soltész Istvánt és Schneider Istvánt az utczán 4 5 egyén [...]
8. 1887-02-06 / 6. szám
[...] községek elöljáróinak folyamodvá­uyilag előterjesztendő abbeli kérése elől miként az adó beszállítása [...] robajával Lapunk fő belmunkatársának Krnethy Istvánnak második kiadás alatt levő Czigánynö [...] egy szintén tekintélyes része Tisza István mel­lett sorakozik Tisz i Istváut [...]
9. 1889-10-06 / 40. szám
[...] sremök fényét hasztalan volt eadő kérése hogy c ak egy perezre [...] részt Az ünnepi misét Vertár István esperes plébános szolgáltatta Szabolcsvármegye közigazgatási [...]
10. 1890-03-16 / 11. szám
[...] teljesen ösmeretlen hadkötelesek nevjegyzéke Kovács István Nóvák József Varga János Kelemen [...] Dudlák József Dobiáu Audrás Dicsek István Marusiu Mihály Magyar György Nagy István Stefáu Pál Szilágyi Jmos Szuuyog [...] Lukacs Mihály Peraudik Jáuos Popovie István Simon András Liszka György Schvarcz [...] kiséri s a sze­rető hitves kérése meg óvja Ah de szivéhez [...]
11. 1890-05-25 / 21. szám
[...] erre Koruis Ferencz neje figyelmeztető kérése és a vakmerő fellépésre tekin­tettel [...] május hó 21 én Pazár István ipariskolai igazgató Figyelmeztetés mindazon t [...] kar és 1 segédszemélyzet Orosz István fő ruhatároe Padi fődisz­mester Utasi [...] Oláh Ignácz Richter Ferencz Rácz István Rámér Albert Sohajda Kálmán Somlyódy [...]
12. 1890-09-14 / 37. szám
[...] akarja ölelni kedvesét mikor Daphné kérése teljesül lábai gyökeret vernek karjai [...] szintén nagy raktárt tartok SURÁNYI ISTVÁN 381 3 3 fűszer és [...] órája a kir törvény­széknél Kovács István kir tszéki bíró hivatal szobájába [...] órája a kir törvényszéknél Kovács István kir tszéki biró hivatalBzobájába kitüzetett [...]
13. 1895-10-20 / 42. szám
[...] Papp Pal Gergelytly Mihály Adorján István a kemecseiben Borbély Gáspár Géczy [...] Péchy Béla Péchy Gyula Vay István a nyir baktaiban Zalka István Korchma Pál Szitha Ferencz Vitéz [...] kiabálás miatt teljesen lehetetlen s kérése a csend helyreállítására nézve mit [...] PWissy Géza 1 fogat Pilissy Ist­ván 1 fogat gr Vay Tibor [...]
14. 1896-12-13 / 50. szám
[...] vállalkozásnak biztos alapot teremt Virágh István Könyörület A hideg beköszöntött s [...] a könnyes szemek tekintetében esdő kérése van könyörüljetek jó emberek mert [...]
15. 1897-10-17 / 42. szám
[...] törvény szerint kilépő tagjai Bodnár István Gál Elek Komis Ferenez Ujfalussy [...] egyébként a következő volt Bodnár István kapott 81 szavazatolt gr Vay [...] ünuepélyeu csak az az alázatos kérése ho y arra ineghivassék Nyíregyháza [...] árve­rést tűzze ki Gyászrovat Barzó István Barzó Juliánná özv Pongor Gyuláné [...]
16. 1898-05-01 / 18. szám
[...] alap ügyében hozott s Darvas István részéről megfelebbezett határozatára 86 Tisztiügyészi [...] 136 Az erdélyrészi kárpát egyesület kérése a hazai ásványvizek támogatása iránt [...]
17. 1898-12-25 / 52. szám
[...] a fejembe önnek az a kérése írnék én a Bessenyei Kör [...] ez évi rendes közgyűlését Horváth István egyesületi elnök miután a szép [...]
18. 1899-06-04 / 23. szám
[...] meg szeratve tisztelt vezérünkről Horváth Istvánról ki ez idő szerint egészségének [...] tagjává válásét ja c Kovács István berezeli s Lengyel József nyír­egyházi [...] bogáti kartárs helyettes elnök Horváth István elnökre Lengyel József a szép [...] is foglalkozni fognak A nagykállóiak kérése Nagy Káiló varos közönségének kü [...]
19. 1900-10-21 / 42. szám
[...] Kálnay Zoltán 4 kor Pazár István KlárLijó ne Szőllőssy Pálné Kovács [...] Sclimidt Balázs 10 lill Kis István 40 fill Petronyúk János 40 [...] Sarok Gyula 1 kor Kovács István 20 fill Birlos Gus túvn [...] Ilma a szigorú api minden kérése fenyegetése d ciára h ij [...]
20. 1901-02-24 / 8. szám
[...] mint díjtalan gyakornok kinevezést kért Kérésé elutasították Pedig remélte hogy majd [...] gyüjtőbizotlság nevében hálás köszönetemet Patár István helyi gyüjtőbizottsági elnök Gara Irénke [...] Urak Bacsó Bila Dr Bodnár István a rendezésért is Dr Kontky [...] Endre l rmjtler Zoltán Vietóriss István Török Anuska kisasszony ki mint [...]
21. 1901-03-17 / 11. szám
[...] teszi szerencsés lesz és egy kérése beteljesül Micsoda szétmászkáló férgei ezek [...] 4 Vig szavalat Előadta Koczog István úr 5 Kossuth halálára Nádor [...]
22. 1901-07-28 / 30. szám
[...] Kenézlő község elöljáróságától Körözvény Köröztetés kérése mellett jelentjük miszerint Pevák Janosnak [...] vett értesítés szerint a Szent Istvan ünnep­nap alkalmából a magyar kir [...]
23. 1902-02-16 / 7. szám
[...] színház szabadon minden előzetes engedély kérése nélkül elő­adhatja A megtartott tárgyaláson [...] Szondy Zsigmondné 10 f Kalmár István 10 f Doka Ferencz 10 [...]
24. 1902-07-20 / 29. szám
[...] hibá­jára bünteti skep tagadjuk meg kérése kivitelét oly fenyítek lesz ez [...] Kitűnően játszott Kollmann Ö lön István bácsi szerepében különben az ő [...] 1 kor Kiss János Kiss István üO tíO fillér s Bariha [...]
25. 1903-02-08 / 6. szám
[...] Eötvös alap tagsági dijat Pazár István gyüjlő­bizottsagi elnökhöz küldjek be Nyíregyházára [...] körül­ményre felhívom kartársaim figyelmét Iiubacska István járásköri elnök Szabolcsvármegyei gazdasági egyesületi [...] elleni édekezésről Elő idó Hajós István gazdasági taninlézeti tanár 2 ik [...] t szüksigleUk fedez sére pótjavadalmazás kérése iránt Alispáni jelentes a szervezkedési [...]
26. 1903-06-07 / 23. szám
[...] legjobban és legol­csóbban késziti Karikás István kas kosiir és nádszók kötö [...] érvénytelenséget kimulathatják e végből törlési kerese töket azok pedig akik valamely [...]
27. 1903-11-08 / 45. szám
[...] pék­ipari munkálatok vasárnapokon és Szent Istvan napján csupán délelőtti 10 óráig [...] a löldbirlokos es bérlő­közönséget Ilarmas kérése ván hozzájuk legyen min­den földbirtokos [...]
28. 1904-05-08 / 19. szám
[...] tanár 3 Szavalat Előadja Dubay István VIII o tanuló 4 A [...] és birlokállapotról 5 egész segély kérése esetén szegénységi bizonyítvány 6 ha [...]
29. 1904-07-31 / 31. szám
[...] Dezső kir lantéi ügyelő Horváth István ev ref Seszlay János gör [...] ik év elején pedig Horváth István nyíregyházi ref igazgató tanítót tehát [...] Ezzel igazan nagyra vagyok Tisza István gróf m kir ministerelnök ur [...] és gyáminté elbe való felvétel kérése alkalmával többek kőzött a rlijlevél [...]
30. 1904-10-23 / 43. szám
[...] gyakorlatot folytatni melyet az ösztöndíj kérése illetve el­nyerése alkalmával letelepedés helyül [...] Rákosi Viktor Rózsahegy Kál­mán Thoman István Werner Gyula Wienholcz Frigyes fagott [...]
31. 1906-01-28 / 4. szám
[...] 56 Makay Miklós 57 Mészáros István 58 Herczeg Ármin 59 Moskovits Márton 60 Truszka István 61 Halasi János 62 Takács [...] 63 Király József 64 Tóth István 65 Répássy István N Y I R V [...] ételeket s italokat rendelő urak kérése óhaja jámbor parancsa Látszólag nagy
32. 1906-04-15 / 15. szám
[...] Pál alispán a közgyűlés minden kérése dacára megmaradt elhatározása mellett s [...] Vadász Lipót Kállay András Kovács István biz tagok felszólalásában kifejtett indokok [...] pártelnökök Mezőssy Bela és Gönczy István pártjegyzők irták alá A ruhák [...] meg s vette rá Toronyi István hogy közösen öljék meg Orosz [...]
33. 1906-10-21 / 42. szám
[...] Burger Pál Hoffman Mihály Mikecz István Mészáros Ferencz dr Szabó László [...] Ez értekezletre dr S entpáli István miskolci polgármester mint a végrehajtó [...] Mihály Ilona férj Nádasi Andrásné István József gyermekei G iraj István Garaj Aridrás nagy­bátyjai Alolirollak fajdalomtól [...] rendes közgyűlésében a vármegyei tanítók kérése alapjan kimondotta hogy a népoktatásügy [...]
34. 1907-12-15 / 50. szám
[...] Lőjek József 2 kor Major István 1 kor Törley és társa [...] Köszönet nyilvánítás Néhai özv Knauer István árváinak gyámolítására megindított gyűjtésünk e [...] gymnas tanár 15 kor Bodnár István Reisman Hermán Dr Fiegmann Sándor [...] gazdasági egyesület a munkásosztálynak léli kerese 1 forrás bizlosíiása céljából néhány [...]
35. 1911-12-10 / 50. szám
[...] csakhogy a furcsa nevü bácsi kérése és feltételei a következők 1 [...] gazdag Nagyon érdekes benne Tisza István egy rörid levale amelyben a [...]
36. 1912-05-26 / 21. szám
[...] Gyula Fi ep Endre Németh István és Országh Gábor tanítók Országh [...] a korpótlék törlését kéri Németh István elfogadja ugyan Király Imre javaslatát [...] Orsovszky Gyula emelkedett szólásra Németh István indít­ványát nem helyesli és maga [...] tiszta múltjához Hogy a tanítóság kérése jogos és mél­tányos be kell [...]
37. 1913-08-28 / 69. szám
[...] 560 2 1 Dr Kéky István ügyvédi irodáját Nagy­kállóban megnyitotta Árvízkárok [...] Az Orosi utcán levő Rotteridasz István féle háznak azonban már a [...] bejelentett lemondását visszavonja A bérlő kérése a közismerten rossz nyári idény [...] Ilona ág h ev Lakatos István ág h ev Házasság Rangoni [...]
38. 1915-01-03 / 1. szám
[...] áldd meg a magyart Helkó István a var A régi hagyományokhoz [...] a vármegyei tisztviselői kar Mikecz István h főjegyző ve­zetése mellett ez [...] dr Ujfalussy Dezső főispánnál Mikecz István h főjegyző a következő szép [...] város közönségéhez A városi árvaszék kérése Az északi és déli harctereken [...]
39. 1915-07-29 / 60. szám
[...] Budapestre ÚJDONSÁGOK Személyi hlr Miklóssy István gör kath püspök szerdán Karlsbadba [...] debreceni vegyvizsgáló állomásnak Fegyvernélküli katonák kérése Az oroszoknak a felvidékről való [...]
40. 1916-02-27 / 16. szám
[...] biztositására vető­mag beszerzésére a hadifoglyok kérése és a velük való bánásmódra [...] a bizottság hogy ha­difogoly munkások kérése az aratásra a vármegye Hivatalos [...] 50 K Bo­dor Zsigmond Burger István 40 K Haas Ignác Szomjas [...] N özv Bleuer Bertalanná Bleuer István Trak Géza Bosenbaum Jenőné dr [...]
41. 1918-02-28 / 49. szám
[...] waggonokha rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésszel Debrecen Péterfia­utca tó szám [...] 257 2 Zöldségtermelésben jártas kertészt kere­se k Cim a kiadóba n [...]
42. 1918-05-04 / 102. szám
[...] 1 Egy hasznáit Íróasztalt megvételre kere­se k Cim a kiadóba n [...] szállít viszontelárusitók­nak Szatmármegyei állomásairól Juhász István fakereskedő Budapest V Nádor u [...] vagonba rakva eladó Értekezhetni TÓTH ISTVÁN építésznél Debrecen Péterfia Mte a [...]
43. 1918-07-31 / 171. szám
[...] ki­jelentette a küldöttségnek amelyet Mi­kecz István vármegyei főjegyző vezetett és amelyben [...] mennyire indokolt volt a küldöttség ké­rése annak élénk bizonyítéka az alábbi [...] a vármegye vezetőinek az a kérése hogy ebben a gazdasági évben [...]
44. 1918-09-15 / 208. szám
[...] A villamos társaság jól ismert kérése kerüli azután tárgyalás alá és [...] Kelle­metlen kalandja volt tegnap Soltész Ist­vánnak egy miskolci szálló portásának a [...] hozzá sűrű bocsánalkérések­keli mentegetőzött Soltész István végr beszállhatott a kocsiba Egyszerre [...]
45. 1918-09-24 / 215. szám
[...] 5 5 S K Bársony István Egy darab élet Ara 8 [...] Telefon 301 Príma jó földet kerese bérbe 50 150 ei tleg [...]
46. 1918-10-31 / 247. szám
[...] r jtm Miről beszélt Szabó István a királlyal iz audiencia kfilsísépi [...] mondott a koronás királynak Szabó István a somogy megyei Nagyatád egyszerű [...] többször vállára tette kezét Szabó István­nak és a dolgos magyar kezet [...] összegben állapítsa meg A gaz­dák kérése a következőkép szól Vármegyénk ártéri [...]
47. 1919-01-19 / 15. szám
[...] kabinetnek tagja lesz nagyatádi Szabó István is mint tárcanélküli miniszter A [...] Pál tárcanélküli niinszter nagyatádi Szabó István A nemzetiségi miniszté­riumot megszüntetik A [...] helyezkedik és csak az a kérése a kormányhoz hopry az országban [...]
48. 1921-07-13 / 156. szám
[...] fodrásztanulót felveszek Polgárista előny­ben Major István 6737 Egy szoptatós dada azon­nal [...] Géza u 5 sz Okvetlen kerese fel raktáro­mat ha a fővárosban [...] Sk napol ktJ MAGYARSÁG Milotay István lapja naponta folytatásokban közli regényt [...]
49. 1921-09-07 / 202. szám
[...] kérdése is Valószínű hogy Ma­gyarország kérése éles vitára ed alkalmat A [...] a város tu­lajdonát képező Burger István féle tanyán van azonnal kivonult [...]
50. 1922-05-31 / 122. szám
[...] Egészen jogos Nyíregyházának ez a kérése mert Kái­jlay Tibor a Nyírség [...] mulatság alkalmával felülfizettek még Baun István 10 Papp Ferenc 10 Rainer [...]