Néplap, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-22 / 18. szám

I9a3 Januar 22, szombat NtPVAt' „Követeljük, hogy minden országban semmisítsék meg az aloiniegyer készleteket!“ V ilágruéretíí aláírásgyűjtési mozgalom indítását határozta el a Béke-Világtanács irodájának ülése felhívás burópn népeihez A Béke-Világtanács iro­dája az alábbi felhívást in­tézte Európa népeihez: Európai népei elutasítják a Wehrmacht felállítását. A népek ellenzik annak a hadseregnek talpra,tintá­sát — mindössze tíz évvel a háború befejezése után — amely báláit és pusztulást vetett Európában. A népeket felháborítja az, bogy volt hitlerista tábor­nokok rendelkezésére lehet bocsátani az atomfegyvert. ■ A népek soha nem nyug­szanak bele ebbe a gaz­tettbe. A Wehrmacht megterem­téséről szóló szerződések ratifikálása távolról sem befejezett tény. Londonban és Párizsba«, azokban a parlamentekben, amelyek jóváhagyták eze­ket a döntéseket, a véle­ménynyilvánításra hivatott képviselők fele sem óhaj­tott ezekre az egyezmények­re szavazni. A kormányok, akárcsak a parlamentek, kénytelenek voltak nyiltan beismerni. hogy népeik ellenséges szemmel nézik a párizsi egyezményeket. — Ezek a kormányok azon- i bau nein szándékoznak számolni az európai népek. ellenállásával, egyebek kö­zött magának a német nép­nek mind fokozódó ellen- j állásával sem. Azok a, döntések, ante-1 lyeket a parlamentek a né- . pék akarata ellenére hoz- j tak, nem köthetik gúzsba a népeket. A londoni és párizsi egyezményeket aláíró kor­mányok nem titkolhatják tovább az új Wehrmacht létrehozásának tragikus kö­vetkezményeit. Nyugat-Xé- metország is fegyveres erek létrehozását vonná maga után. Nyugat-N eme tors zág újraf elfegy vérzése fokozná a fegyverkezési hajszát, hosszú évekre kizárná Né­metország békés egyesítésé­nek lehetőségét és megne­hezítené az európai kollek­tív biztonság bárminemű megszervezését. A Béke-Világtanács fel­hívja a világ férfiait és asszonyait, összpontosítsák minden erejüket, törekedje­nek teljes határozottsággal és bátorsággal a londoni és párizsi szerződések rat ifi- j hálásának és végrehajtása- I nak meghiúsítására. A Béke-Világtanács fel­hívja mindazokat a férfia­kat és nőket, akik hős har­cot vívtak Németország új- rafelfegyvcrzés ellen, to­vábbá mindazokat, akik kezdik felismerni a kibon­takozó veszélyt, akadályoz­zak meg egyesített és meg­sokszorozott erőfeszítések­kel a német milltarizmus feltámasztását, és biztosít­sák Európa biztonságát egy békeszerető Németor­szág részvételével. Európa népei a többi nép segítségével meghiúsít­ják az új Wehrmacht létre­hozását. helkíván a világ népeihez'. A Béke-Világtanács iro-j dája az alábbi felhívást in- [ tézte a világ népeihez: Egyes kormányok nap­jainkban atomháború ki­robbantására készülnek. — Megpróbálják hozzászok­tatni a népeket az atomhá­ború elkerülhetetlenségének gondolatához. Az atomfegyver alkal­mazása pusztító háborúhoz vezetne. Kijelentjük, hogy azt a kormányt, amely atomháborút robbant ki, saját népe megfosztja bi­zalmától és minden nép el­ítéli. Szembeszegülünk azok­kal, akik atomháborút ké­szítenek elő'. Követeljük, hogy minden országban semmisítsek meg az atomfegyver készleteket és haladéktalanul szüntes­sék be az atomfegyver elő­állítását. Bécs, 1953 január 19. A Béke-Világtanács iro­dája kibővített ülésének résztvevői páratlan lelke­sedéssel hagyták jóvá ezt a felhívást. Az ülésen je­lenlévők viharos tapssal juttatták kifejezésre, hogy egyetértenek ezzel az ok­mánnyal. Ezután az ülés minden részvevője aláírta a világ népeihez szóló fel­hívást és ezzel megkezdő­dött a világméretű aláírás­gyűjtési mozgalom e rend­kívül fontos okmánvra. Nyugot-Némstországbon szombaton csaknem egymillió dolgozó sztrájkol Berlin, (MTI.) A nyugat-1 németországi bányászok \ szakszervezete után a fém- ] ipari dolgozók szakszerve-1 zetc is elhatározta, hogy az acél- és vasiparban foglal­koztatott tagjai ma reggel 6 órakor 24 órás sztrájkba lépnek. A dolgozók így til­takoznak a konszernek provokáló politikája ellen, amely egyre nyíltabban a nyugatnémet munkásosz­tály még megmaradt de­mokratikus jogainak elrab­lására Irányul. A 24 órás tiltakozó sztrájkban 580.000 bányász és 260.000 vasas, tehát együttvéve 840.000 munkás vesz részt. A magánalkalmazottak szakszervezete felszólította a bánya- és fémipari üze­mekben dolgozó tisztvise­lőket és mérnököket, hogy szombaton a munkásokkal való szolidaritásuk nyilvá-' ni tusaként ne jelenjenek, meg munkahelyükön. így’ a sztrájkolok száma, megkö­zelíti a* egymilliót. Rövid külföldi hívek A Német Demokratikus Köztársaság kormánya beleegyezett o szobád össznémet választás nemzetközi ellenőrzésébe Berlin, (MTI). A Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsa csütörtöki ülésén foglalkozott azzal a nyilatkozattal, amelyet a Szovjetunió kormánya ja­nuár 15-én a német kér­désről tett. Mint a hivatalos jelentés közli, a minisztertanács ki akarván küszöbölni a sza­bad össznémet választások kérdésében való megegye­zés utolsó akadályát, kife­jezetten magáévá teszi a szovjet kormány javaslatát, hogy az össznémet válasz­tásokat ejtsék meg nemzet­közi felügyelet alatt. A minisztertanács ezzel egyidőben rámutat, hogy a párizsi szerződések ratifiká­lása elzárná a Németország békés újraegyesítéséhez ve­zető utat. Ha a nyugatné­met kormány továbbra is a párizsi paktumok politiká­ját folytatná és a Német Demokratikus Köztársaság Minisztertanácsának mos- lani, szabad össznémet vá­lasztások létrehozását célzó javaslatát is elutasítaná, a Német Demokratikus Köz­társaság kénytelen lenne a moszkvai értekezlet határo­zatainak szellemében a Szovjetunió iránti baráti viszonya alapján különleges intézkedésekhez folyamod­ni. A szabad össznémet vá­lasztásoknak és Németor­szág békés egyesítésének megakadályozásáért azokra hárul a teljes felelősség, akik ratifikálják a párizsi szerződéseket — emeli ki a Német Demokratikus Köz­társaság Minisztertanácsá­nak üléséről kiadott közle­mény. Nagy Imre, a minisztertanács elnöke fogadta a protestáns egyházi vezetőket Nagy Imre, a miniszter- tanács elnöke fogadta Be- reczky Albert református püspök, Péter János refor­mátus püspök, dr. Papp László, a református teoló-; gia dékánja, dr. Vető Lajos evangélikus püspök és De- zséry László evangélikus püspök protestáns egyházi vezetőket, akik az Egyhá­zak Világtanácsa evanstonij nagygyűlésén képviselték aj magyar protestantizmust, j Bereczky Albert reformé-> tus püspök átadta a minisz­tertanács elnökének az Egy­házak Világtanácsa határo­zatait, amelyekben a fel­fegyverzés ellen tiltakozik, 1 A fogadáson résztvett valamint az atom-és hidro- Horváth János, az állami génbomba használatának egyházügyi hivatal elnöke eltiltását követeli. I is. (MTI.) A Francia Országos Béketanács felhívása Franciaország 38.000 polgármesteréhez Berlin, (MTI.) Berlinben szerdán aláírták a német övezeti árucsereegyez­ményt az 1955. évre. Az egyezmény értelmében a Német Demokratikus Köz­társaság és Nyugat-Német- ország ebben az esztendő­ben egymilliárd elszámo­lási egység értékű árut cse­rél egymással. Az övezet­közi árucsere ezzel elérte a Német-Demokratikus Köz­társaság által javasolt szín­vonalat. A bonni kormány nyugatnémetországi gazda­sági körök követelésére kénytelen volt nagyösz- szegű árucsereegyezményt kötni a Német Demokrati­kus Köztársasággal. * (MTI.) A londoni rádió jelenti, hogy az amerikai államok szervezetének ja­vaslatára 10 kilométer szé­les demilitarizált övezetet állítanak fel Costa Rica és Nicaragua határán. A két érdekelt ország ugyanis el­fogadta a szervezet erre vonatkozó javaslatát. Costa Rica és Nicaragua között azonban továbbra is feszült a helyzet, Nicara­gua washingtoni nagykö­vetén keresztül az ameri­kai államok szervezete rendkívüli értekezletének összehívását kérte. Ennek az értekezletnek a nicara- guai kormány véleménye szerint meg kellene vizs­gálnia „Nicaragua területé­nek costaricai részről tör­tént megsértését.” Bécs, (TASZSZ.) Bécs­ijén január 19-én este a dolgozók gyűlést tartottak azzal kapcsolatban, hogy a Béke-Világtanács Irodájá­nak kibővített ülése befe­jezte munkáját. A gyűlésen a nemzetkö­zi békemozgalom kiváló harcosai szólaltak fel. A gyűlés résztvevői a Béke-Világtanács Irodájá­nak döntéseit üdvözlő ha­tározatot fogadtak el. « Bukarest, (AGERPRES.) A Román Népköztársaság és a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság határán el­helyezett jelzőoszlopok és más jelzések védelméről, fenntartásáról és helyreál­lításáról szóló egyezmény keretében csütörtökön meg­kezdődtek a román-jugo- szláv vegyes bizottság tár­gyalásai. A román küldöttség ve­zetője Constantin Nicolescu ezredes, a jugoszláv kül­döttségé Karlo Suman ez­redes. * New-York, (MTI.) A Reu­ter San-Joseból származó távirati és costaricai rádió­jelentések alapján közli, hogy az amerikaközl vizs­gáló bizottság demilitari­zált övezet létesítését java­solja a Nicaragua—costa­ricai határ nyugati része mentén. A bizottság úgy véli, hogy ezzel preventív intézkedéseket tesz a két ország fegyveres erői kö­zötti összeütközés megaka­dályozására. Párizs, (MTI). A francia országos békemozgalom ta­nácsa levelet intézett az ország 38.000 polgármeste­réhez, amelyben hangoztat­va választóikkal szembeni felelősségüket, valamint azt, hogy a választói kollé­giumokban megbízottaik útján döntő szavuk van a szenátorok megválasztásá­nál, figyelmezteti őket a Nyugat-Németország fel­fegyverzése által Francia- országot és a világ béké­jét fenyegető súlyos veszé­lyekre. Mennyit jörcdelme* a dohánytermelés ? 23-án érkezik Nyíregyházára Karnevál-herceg Január 23-án megrende- j zendö ifjúsági napnak ésj karneválnak meghívói és[ hírei alig egy hete jutot-\ tak el Nyíregyházáról me­gyénk ifjúságához. Igaz az a régi közmondás, hogy a jó hír hamar és messze száll. így történt ez a DISZ január 23. rendezvényével •is. Rövid idő alatt eljutott megyénk minden községé­be, és tanyájára. A fiatalok a felszabadulási verseny- vállalásuk tilzébev lázasan készülnek az ifjúság nagy rendezvényére. Ezt igazolja Palcsek József, a demccseri Dimitrov tsz DlSZ-tagjának nyilatkozata. Amikor meg­kapta a meghívót, kifejez- hetetlen örömet érzett. E nagy örömet azzal fejezte, ki, ígéretet tett, hogy a tsz munkájából egy napon sem fog hiányozni, még követ­kezetesebben fog küzdeni a DISZ-ben a párthatároza­tok végrehajtásáért. Hasonló öröm volt tapasz­talható Hajnal elvtársnő­nél, a kemecsei DISZ alap­szervezet tagjánál. Szabó István, a tiszarádi DISZ- titkár és hozzá kell tenni, a kemecsei járás egyik legjobb DISZ-titkára. kinek munkája nyomán jó kultúrcsoport is működik a DISZ-szervezeiben. úgy vá­laszolt, hogy e rendezvé­nyen örömest fog résztven- ni. — E pár példa bi­zonyítja, hogy mennyire fontos a Dlilr-bizottságok- nak és szervezeteknek a régi hagyományok feleleve­nítése, az ifjúság számára hosszú időkre szóló, él- ménytjelentő rendezvénye­ket szervezni. De nemcsak a fiatalok, hanem a szülök, édesanyák is örülnek. Révész András- né elmondotta, hogy ő min­dig szívesen engedi leányát a DISZ-be, s 6 kimondha­tatlanul örül annak, hogy a leánya a DISZ-nek me­gyei rendezvényén résztve- het. Bár előbb tudta volna. akkor a. lányának egy hé­tig dolgozott volna egy jel­mezes ruha elkészítésén. Az volt a kérése, hogy necsak központilag, hanem a köz­ségi DISZ-szervezetek is J foglalkozzanak hasonló régi! h a gyom ó nyo k fele ler eni té­sének szervezésével, amely­re a szülők is szívesen en­gedik gyermekeiket. Révész Andrásnénak iga­za van, ez a kérése nemcsak az ő kérése, hanem nagyon sok édesanyáé, s a megye ifjúságáé. A DlSZ-szerveze- tek nevében ígéretet tehe­tünk, hogy ez teljesülni is fog. Erre megvan minden lehetőség, mert e célkitűzé­sünket pártunk és kormá­nyunk támogatja. A Budáról elindult Kar­nevál hercege 23-án Sza- bolcs-Szatmár megyébe ér­kezik és 23. után, a farsang i idején be fogja járni egész megyénk területét, hogy jó­kedvet, vidámságot, örömöt szerezzen minden fiatalnak. DISZ MEGYEI BIZOTTSÁGA. A dolgozó parasztság egy- része idegenkedik a do­hánytermeléstől. Egyesek arra hivatkoznak, hogy nincsen kifogástalan do­hányszárítójuk, mások a dohány munkaigényessége miatt húzódnak tőle. Az ilyen gondolkodású embe­rek elfeledkeznek arról, hogy a szárító és a több munka költsége bőven megtérül a dohányterme­lés jövedelméből, Pocsai Imre újfehértói dolgozó paraszt nevét ma már az egész Tiszántúlon ismerik jó dohánytermelési eredményeiről. Az elmúlt évben csatlakozott a 10 mázsás mozgalomhoz, amelynek keretében 1606 Beváltási ár . ■ , „ Minőségi prémium , . Többtermelési jutalom . 22.823 cigaretta ára . . négyszögölön 1377 kiló do­hánya termett. Átlagter­mése tehát 13 mázsa és 71 kiló volt. Terméseredmé­nye alapján összesen 21.101 forint jövedelemhez jutott. Kormányzatunk újabban jelentősen felemelte a do­hány termelői árát, ami a többtormelési prémium emelkedését is eredménye­zi. Ennek következtében Pocsai Imrének ugyanak­kora területen, ugyanannyi termés esetén majdnem másfél annyi jövedelme lesz. Hogy ezt világosan lássuk, tekintsük meg az alábbi kis jövedelmezőségi számí­tást, amelyben a múlt évi és az idei jövedelem kö­zött párhuzamot vonunk: 1954 1955 9.455.50 Ft 14.718.20 Ft 2.478.75 Ft 2.478.75 Ft 12.428.74 Ft 19.220.82 Ft 2.739.00 Ft 2.739.00 Ft összes jövedelem: 27.101.99 Ft 39.156.57 Ft Ezek a számok meggyőz­ték Pocsai Imrét is. Nem habozott egy pillanatig sem, hanem idejekorán le­szerződte újra az 1 holdat, így biztosítja kétfiókos paj­tájának teljes kihasználá­sát. Egyben megtette az első lépést az 1955-ös év nagyobb jövedelmének biz­tosítására is. Tiszántúli Dohánybeváltó V. Hajdudorogi Dohánybeváltó Üzeme.

Next

/
Oldalképek
Tartalom