Magyar Nép, 1945. augusztus (2. évfolyam, 93-106. szám)

1945-08-02 / 93. szám

n. évfolyam 93 saáoi CsüiörtöR 1945. auguztus 2. Magyar Nép <4 I af yar mm F ö gr g m 11 © n a é gr 1 Front Lapja 9zerkemt6«ég és kiadóhivatal; Nyíregyháza, Városház-épület Telefonnám: 33. DEMOKRATIKUS NAPILAP Sxmrkmmxtőonottmag-. ho tér Andrst (Magyar Kommunista Párt), Máchei Sándor (Szó* ciáldemokrata Párt), Kelemen László (Független Kisgazda Párt), Bartha László (Nemzeti Paraszt­párt ) Or Elekfy Lajos (Polgári Demokrata Párt) A hármas értekezlet a napokban befejeződik Trnman elnök meglátogatja az angol királyt London, augusztus 1. Az angol rádió híradása közli, hogy potsda­mi jelentés szerint a hármas érte­kezlet valószínűleg a napokban, be­fejeződik. Sztálin szombaton és vasárnap gyengélkedett és ezért nem vehetett részt a tanácskozáso­kon. Hétfőn tartotta a három nagy leghosszabb tanácskozását. A tanácskozások befejezése után ; Truman elnök meglátogatja György ' angol királyt. A látogatásra hét vé- | gén kerül sor. Truman az Auguszta cirkáló fedélzetén tér vissza Ang­liából Amerikába. 1941-ben Cham­berlain és Roosewelt az Auguszta cirkálón írták alá az Atlanti bullát. A cirkáló Plyouth kikötőjében vár­ja Truman elnököt. * Elfogták Láváit is feleségét Több mint 10 000 dollár készpénzt találtait nála Páris, augusztus 1. A francia hír- szolgálat közli, hogy hivatalos ame­rikai jelentés szerint Laval felesé­ge társaságában kedden reggel j megérkezett egy Linz közelében j fekvő repülőtérre. Az amerikai ! közlemény megjegyzi, hogy Láváit j letartóztatták és kedden délután •fél 3 órakor kísértek át a francia megszállási övezetbe. Láváit szer­dán szállítják Párisba, hogy kihall­gassák a Petain perben. 14 bőröndből álló podgyászának átkutatása során az amerikai ható- f ' ságok 10.500 dollár készpénzt talál­tak nála. A repülőgépet, melyen. Laval megérkezett, két polgári ru­hába öltözött német pilóta vezette. Laval elmondotta, hogy Spanyol- országból történt kiutasítása után Salzburgba akart repülni,, hogy megadja magát a szövetségeseknek, azonban a kedvezőtlen időjárási viszonyok, valamint üzemanyag- hiány miatt nem folytathatták út­jukat és kénytelenek voltak már előbb leszállni. Kéthly Anna Nyíregyházán Vasárnap déle ott szocisldemobrata párti néfgiüíés lesz a Lenlt-terea Augusztus 5-én, vasárnap dél­előtt 11 órakor a Lenin-téren nép­gyűlést tart a nyíregyházi Szo­ciáldemokrata Párt. A népgyülés j politikai eseménye, hogy Kéthly | Anna, a Szociáldemokrata Párt j központi vezetőségének tagja tart nagy beszédet. Nemcsak a szociáldemokrata pár­tiak, hanem a város egész demokra­tikusan gondolkodó közönsége nagy várakozással tekint Kéthly Anna beszámolója elé. Letartóztatták Hitler taDécsad jat Berlin, augusztus 1. Haushofer tanárt, a délbaj őri hegyekben ke­resztülvitt tisztogató munka során, letartóztatták több náci társával együtt. Úgy beszélnek róla, mint Hitler egyik tanácsadójáról, akinek fejében született meg az „élettér“ elmélet, amelyre Hitler felépítette terjeszkedésének terveit. Hitler egyébként többször említette Haus- hofert, mint tanácsadóját. — Már hosszabb ideje visszavonultan élt Haushofer a hegyvidéken. áo*ifa-iszta ifjmägi egyesület létesült Németországban Berlin, augusztus 1. Zsukov mar­sall, a szovjet közigazgatás főpa­rancsnoka Németországban megen­gedte, hogy antifasiszta ifjúsági egyesület létesüljön. A rendelet szerint orosz megszállás alatt lévő német területen valamennyi nagy és közepes nagyságú városban meg lehet alakítani az ifjúsági és leány­bizottságokat. Ez a szervezet elő­mozdítja a német nép nevelését. Letartóztatták a „íebeteiogesek“ birbedt vezérét Róma, augusztus 1. Egész Olasz­országban gyors ütemben folyik a fasiszta pártok felszámolása. — A ■ római rádió jelentése szerint az i olasz hatóságok letartóztatták I Atlio Roatta kapitányt, a „fekete- I ingesek hirhedt vezetőjét. Ugyan- | csak most került horogra Antonio Toradesky fasiszta háborús bű- j nős is. Sztálin—Truman—flttlee bárom és félórás tanácskozása Berlin, augusztus 1. Sztálin ge­neralissimus, Truman elnök és Attlee miniszterelnök kedden há­rom és félórás megbeszélést foly­tattak. A megbeszélés igen eredmé­nyesen folyt le, melyen több ko­moly előrehaladást értek el. /Ii^nszías 5-ln ünnepük meg a Szovjetunióban a „Vasalások“ napját Moszkva, augusztus 1. Augusz­tus 5-én ünnepük meg a Szovjet­unióban a vasutasok napját. — A szovjet sajtó ebből az alkalomból részletesen ismerteti a vasutasok­nak a háború utolsó hónapjaiban véghezvitt teljesítményét. A hábo­rú utolsó 5 .hónapjában a vasutasok pótolhatatlan támogatást nyújtot­tak a Vöröshadseregnek. 5 hónap alatt Lengyelország, Magyarország, Csehszlovákia, Ausztria és Német­ország területén több mint 29.000 km-en helyreállították a szétrom­bolt vasútvonalakat, hidakat vertek a Pruton, Dunán, Tiszán, Visztu­lán, Oderán, a Spreen és más folyó­kon, több fontos alagutat hoztak rendbe a Kárpátokban. * Papírhiány következtében újabb lapok szüntették be megjelenésüket Budapesti napilapok hétköznap 4 oldal terjedelemben jelenhetnek met; Budapest, augusztus 1. (MTI); Kedden este nagyfontosságú párt­közi értekezlet volt dálnoki Miklós Béla elnökletével. A kormány ré­széről megjelentek még Gyön- gyössy János külügyminiszter, Kál- lay Gyula és Balogh István mi­niszterelnökségi államtitkárok. A pártok képviseletében Rákosi Má­tyás, Révai József, Szakasits Ár­pád, Tildy Zoltán, Kovács Imre, Bródy Ernő, míg a főváros nevé­ben Vass Zoltán polgármester vett részt az értekezleten. Az értekezlet először a papír­problémával foglalkozott, majd a papirhiány következtében előállott sajtóválság volt a tárgyalás máso­dik pontja. Kállay miniszterelnökségi állam­titkár ismertette az iparügyi mi­nisztériumban hétfőn megtartott értekezlet határozatait, melyeket a lapkiadók és a most kinevezett pa­pírgyári miniszteri biztosok hoz­tak. Bejelentette, hogy a minisz­teri biztosok számítása alapján a három papírgyár, mely ma rotációs papírgyártásra alkalmas, alig 45 va­gon rotációs papír termelésére ké­pes. Ezzel szemben a Budapesten megjelenő kilenc napilap havi fo­gyasztása 51 vágón. Hozzászámítva ehhez a hetilapok rotációs papir­szükségletét, csak a Budapesten megjelenő lapok több mint 70 vá­gón rotációs papirt fogyasztanak. Mivel a készletek kifogytak és egyelőre 40 vagonnál több papír gyártására számítani nem lehet, ja- jaslatot tesz a pártközi értekezlet­nek, hogy a várható termelés és a jelenlegi papírszükséglet közötti kü­lönbséget laprevizió útján hidalják át. A pártközi értekezlet a jelen­legi papírh:ány következtében elő­állott lapválság megoldására a kö­vetkező határozatot hozta: 1. A Budapesten megjelenő na­pilapok terjedelmét hétköznapokon 4, vasárnap 6 oldalra kell csökken­teni. A példányszámot 5 százalék­kal kell csökkenteni. 2. A Mai Nap és a Reggeli Új­ság beszüntetik megjelenésüket. 3. A Kossuth Népe napilap he­tilappá alakul át és hétfői lap lesz. 4. A Budapesten megjelenő heti­lapok csökkentik példányszámaikat. A pártközi értekezlet ezután az államtitkári állások revíziójának kérdését tárgyalta. Az értekezlet úgy döntött, hogy a miniszterek javaslatot tesznek a miniszterel­nöknek arra, hogy az egyes mi­nisztériumokban az államtitkárok számát csökkentsék. Ára 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom