Néplap, 1955. január (12. évfolyam, 1-25. szám)

1955-01-01 / 1. szám

Békés, gazdag újesztendőt 1 IJohi Istvánnak, a Magyar Népköztársaság Elnöki tanácsa elnökén,eh újévi üdvözlő rádióbeszéde Kedven Barátaim! Kedves Elvtársak! Éppen, hogy elütötte az óra az éjféli és felhang- j zottak nemzeti himnuszunk jókedvet és bőséget ki- I •eártó szavai. Az egész országban vidám hangulat van, a jövőbe vetett bizalommal köszöntik a magyar dolgozók az új 1955-ös esztendőt. Ismét gazdagabbak lettünk egy evvel, népünk egy újabb lapot írt a történelem köny­vébe. Szabad hazánkban szabad népként immár tized­szer kívánunk egymásnak boldog újesztendőt abban a szilárd hitben és meggyőződésben, hogy két kezünk munkája immár valóban népünk, mindannyiunk bol­dogságát és felemelkedését építi. Szabadságunk tizedik évébe léptünk. A nemzeti büszkeség logos érzésével gondolhatunk vissza arra a hatalmas útra, amelyet nagy pártunk bölcs vezetésevei ez alatt az egy évtized alatt megtettünk. A pusztulás és a romok országából virágzó szabad hazát teremthettünk. A szabadság 10 eve alatt hatalmasan megnőtt és szélesen kibontako­zott népünk alkotó ereje és lendülete, s ezt a hatalmas erőt pártunk szervezte és vezette egész dolgozó népünk felemelkedése érdekében. Az újév küszöbén a hála és a szeretet szavával köszöntsük a nagy szovjet népet, amely leverte ke­zünkről a rabbilincseket és szabaddá tette előttünk az utat a nemzeti felemelkedés, a. szabad és boldog élet felé! Szerencsekívánatainkat fejezzük ki a népi demok­ratikus országok, a nagy Kína dolgozó népeinek. Kí­vánjuk, hogy az új esztendő újabb sikereket hozzon számukra a szocializmus építésében, a nép-jólét eme­lésében. Sok szerencsét es sikert kívánunk a többi népek­nek a békéért, a társadalmi haladásért folytatott har­cukban. Kedves Barátaim! Büszke szívvel ■ gondolhatunk vissza a megtett út nagyszerű eredményeire. Az elmúlt évben öregbítettük eddigi sikereinket. Munkásosztályunk áldozatos mun­kája, dolgozó parasztságunk lelkes munkakedve, népi értelmiségünk alkotó ereje; megteremtették az alapjait J annak, hogy sikeresebben és gyorsabban mehessünk előre í a nép jólét emelkedése útján. Hazánk történetének legde­mokratikusabb választásai, a Hazafias Népfront ki­bontakozó lendülete bizonyítják, hogy népünk <-gy fej­jel megnőtt az elmúlt években és hozzáértő, felelős irányítója saját sorsának. Az újév köszöntésének ünnepi hangulatában gon­doljunk arra, hogy az új esztendőben, még nagyobb feladatok, még felelősségteljesebb munka áll előttünk. Tartsuk szem előtt az új esztendőben is, hogy jó­létünk olyan mértékben fog < melkedni, amilyen mér­tékben nő a javak termelése, amilyen mértékben gazdaságosabban, jobbat\, szebben dolgozunk. Tőlünk, és csak tőlünk függ az, hogy mennyivel fogunk jub- ban, boldogabban élni az új esztendőben. Semmi két­ség nem fér ahhoz, hogy hős munkásosztályunk, dol­gozó parasztságunk és népi égtelmiségür-K minden erejét megfeszíti, hogy az újévben is sikereket érjen cl új életünk építésében. Ezért bizakodó a. mai újévi köszöntőnk, ezért vagyunk mindannyian szilárdan meggyőződve abban, hogy előre és csakis előre fognnfa menni az új esztendőben is. Kedves Barátaim! Míg az eredményes munka jóleső boldogságával :t szivünkben és a további felemelkedés bizakodó han- gülatában köszöntjük az új esztendőt, ne feledjük cc:;i pillanatra sem, hogy tőlünk nyugatra éppen ezekben a napokban lázas tevékenység folyik a népek átkánál,j a nemet, militarizmusnak feltámasztása érdekében. A veszély komoly, de még komolyabb a. népek békeaka* rata és elszántsága, hogy megfékezzék az új háború sötét erőit. Erősítsük népünk egységét, összcforroitsú - gát a párttal és a kormánnyal, fejlesszük hazánk gaz* dasági erejét, szilárdítsuk honvédelmünket, mélyítsük l barátságunkat a Szovjetunióval, a béketábor összes i országaival ás a világ minden dolgozójával — ezt kö- veteti tőlünk a béke érdeke, népünk biztonsága és ! boldogsága. Ehhez kívánok mindannyiunknak, mindéi: ina* I gyár dolgosának teljes sikert és boldog új esztendőtl UJ ESZTENDŐ KÜSZÖBÉN 4 z elmúlt esztendő, ezerkilencszázötvennégy. még sokáig ajkunkra fog jönni, amíg meg nem szokjuk az új nevét. Ezerkilencszáz- ötvenöt. Ma még furcsa, ízlelgetjük, amint kimondjuk, pedig bizonyosság. 1954 a tegnapé, s vele együtt a múlté minden tettünk, azok is, amelyek előbbre vitték győzelmes életünket, s azok is, amelyekkel hibáztunk. De hasznos tetteink gyümölcsei megmaradtak. S most úgy tekintünk azokra, mint az ajándékokra. A mi aján­dékaink azok. önmagunknak. Ezerkilencszázötvenöt. Fáradságos volt ez az év, amelynek utolsó perceit nemrég hagytuk a tegnapnak? Igen, hiszen a mi éle­tünk nem a pihenés jegyében zajlik. Nincs ideje a tét­lenségnek, sokat kell pótolnunk, amit évszázadok alud­tak el rémes álomban. A mi életünkben e'gy év: év­század a múltban. Mérföld!éptes csizmával jár a mi népünk, s mégsem jár elég gyorsan. Nehéz volt ez az év is, mint a többi, mióta birtokunkbavettük hazánkat: a feldúlt földet, megrombolt városokat. Nehéz volt, és mégis könnyebb. Nem pihentünk, s mégis könnyebb lett számunkra a munka, nem torpantunk meg, inkább céltudatosabbá vált az utunk. Nagy Imre elvtárs, a minisztertanács elnökének válasza a Jugopress által feltelt kérdésre KÉRDÉS: „Hogyan értékeli a jelenlegi nemzetközi helyzetet és mi a véleménye a különböző társadalmi rendszerű országok közötti békés együttélés megvaló­sításának kilátásairól és ennek hatásáról a világ bé­kéjére?” YALASZ: „Az új, 1955-ös esztendőben a nemzet­közi helyzet fejlődhet a különböző társadalmi rend- izerü országok békés együttélésének további kibonta­kozása Irányában, de veszélyes fordulatra is sor ke­rülhet, amely a jövő háború lehetőségeit rejti magá­ban. Nem kétséges, hogy a német kérdés az, amelynek rendezése elsősorban befolyásolja a nemzetközi hely­zet alakulását. A második világháború óta a békeszerető emberi­ség fokozza erőfeszítéseit a béke megszilárdítása és a békés együttélés érdekében. A békére való törekvés­nek állandóan ható tényezője és erőforrása, hogy a Szovjetunióban, Kínában és több más országban, köz­tük a Magyar Népköztársaságban is, olyan társadalmi rendszer valósult nieg, amellyel összeegyeztethetetlen a támadó háború, az agresszió politikája. Egyre na- gyob azoknak a felelős'államférfiaknak szánta is, akik — bár világnézetük különböző — készek közös erő­feszítéseket tenni a béke biztosítására. Közismertek a Szov jetunió és a szocializmust építő országok vezetői­nek a békés együttélés kérdésében történt állásfogla­lásai. Kapitalista országok tekintélyes politikusai is egyre erőteljesebben állnak a békés együttélés eszméje mellett, mint például Nehru, vagy legutóbb llerriot, a francia parlamentben a párizsi egyezmények ratifi­kációs vitájában. Mindezeknek a nyilatkozatoknak, valamint az em­beriség mintegy felét felölelő béfee-világmozgalomnak, amely a második világháború után a nemzetközi po­r litika hatalmas, új tényezője lett, az a közös alapja, hogy szükséges és lehetséges a békés együttélés a kü­lönböző társadalmi rendszerű országok között. A békés együttélés elve a gyakorlatban érvényesült áz utóbbi i évek számos vitás kérdésének megoldásában. így pél- j dául a koreai és indokínai háború befejezésében, a különböző társadalmi rendszerű országok közötti dip­lomáciai, gazdasági, kulturális és sportkapcsolatok fejlődésében, ez az elv tette lehetővé Kína és India, a ! világ két legnépesebb országa viszonyának elmélyü- i lését. • Nyilvánvaló azonban, hogy a különböző társadalmi rendszerek békés együttélése és a német militarizmus feltámasztása nem egyeztethető össze. Az Egyesült Államok uralkodó körei és más imperialista csopor­tok Nyugat-Németország felfegyverzésével a háborús veszélyt növelik. E fenyegető veszély elhárítására jött létre a Szovjetunió által kezdeményezett moszkvai ér­tekezlet, amelyen a résztvevő országok biztos útat mu­tattak a német kérdés tárgyalások útján való békés rendezésére és az európai kollektív biztonság megte­remtésére. A moszkvai értekezlet által mutatott úton a béke cs a különböző társadalmi rendszerű országok békés együttélése megszilárdulhat az egész világon. Ehhez azonban feltétlenül az eddigieknél r.agycbb erő- j feszítésekre van szükség az új esztendőben. Meg vagyok győződve róla, hogy a két szomszéd ország, a Jugoszláv Szövetségi Népköztársaság és a Magyar Népköztársaság népeinek és kormányának ér­deke a béke biztosításában és a békés együttélés döntő kérdésében azonos. Az ilyen békés együttélés a béke ; erőinek komoly megszilárdulását jelenti.''1 NAGY IMRE, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. M/fa tiz napja tartotta az országgyűlés ünnepi .ülését Debrecenben. Rákosi Mátyás elv-társ így kezdte beszédéit ..Tíz esztendeje, hegy újra megteremtődött a ma­gyar államiság, s tíz esztendeje, hogy hazánk szabad!. . S ma, tíz év távlatából büszkén állapíthatjuk meg, hogy hazánk ezeréves történelme folyamán népünk még nem élt át olyan mélyreható, az élet minden te­rületére kiterjedő átalakulást, soha nem végzett olyan hatalmas, eredményes építő és ujjatalkotó munkál, mint a felszabadulás óta eltelt egyetlen évtized alatt.“ S most lezártuk ezt az évtizedet, utolsó évével, ezerkilencszázötvennéggyel. Az első évek lázas sietsége után ez az esztendő a meggondolások éve volt. amikor számbavettük tetteinket, s a közben ejtett hibákat ja-* vítottuk, amellett egy percre sem abbahagyva teremtő munkánkat. Nehéz megmondani, hogy melyik volt könnyebb, melyik nehezebb: a hagyiramú, lázas építési vagy a meggondolt, szélesebben hömpölygő munkai amely már életünk minden területét magábafoglalta. Azonban egy bizonyos: könnyebben végeztük, hiszen már nem csupasz kézzel kezdtünk hozzá. mint 1944-ben. 7« .«-unkásosztalyunk eltörülhetetlenül beírta ne-< Ifi vét a történelem könyvébe hatalmas erős feszítéseinek győzelmes sikerével, melynek tanúja az egész világ: a romokban heverő országot fel­építette, s megteremtette az erős nagyipart. Terveket készített, s azokat valóra is váltotta. S még arra is ma­radt ideje, hogy fokozol t figyelemmel forduljon az elmúlt évben a dolgozók közszükségletei felé, s a ne­hézgépek mellett — terven felül — olyan dolgokat is létrehozzon, amelyek az egyre igényesebb közszükség-i letet ki tudják elégíteni. Munkásosztályunk teremtő­akarata óriási erőforrás! S ez a forrás egyre mélyebbről, és egyre széleseb­ben buzeg. Az új év első napja van ma. Mögöttünk az lj)54. év alkotó napjai, melyek em­lékekké váltak az új év első órájában, előttünk a be* .íratlan jövő. De gazdagabbak vagyunk alkotásainkkal. Az emlékek tapasztalatot nyújtanak, eddigi munkánk eredményei biztos alapot, amelyre a fellegekig épülhet jövőnk! S mi nem engedjük jövőnket bántani!Nem és ezerszer nem! Jövőnk, ezerkilencszázötvenöt nagy feladatainak, a szocializmus további építésének munkásosztályunk szi­lárd alapja. Napjainkban megyénkben világosan kife­jezve fogantak elhatározások munkásosztályunkban, melyek bizonyságát adják a holnapba vetett bizakodá­suknak, teremtő akaratuknak. Egymás után születtek meg a szabolcsi üzemek munkásainak, vállalásai, me­lyek első negyedéin' tervünk túlteljesítését tűzték ki (Folytatás a 3. oldalon.) '(JlUu) ufO-ltUíir-iat üljetek J - l L ^ XU- évfolyam, 1. szám ÁKA 50 FILLEH 1955 január 1, szombat V ___________.

Next

/
Oldalképek
Tartalom