Magyar Nép, 1945. november (2. évfolyam, 133-144. szám)

1945-11-03 / 133. szám

UL é'dteíyase 133. mám SSZOM&l>*lt 1945. november 3 Mfléfll N ÉP A Magyar N e m ag e t i Fiag^etleiasé^í Front Lapja SxerkoHxtöbís&ttmág: PiatérAnd-íc (Magyar Kommunista Pert), Mácteel Sándor (Szo­ciáldemokrata Párt), Kelemen László (Független Kisgazda Párt), Berthe László (Nemzeti Paraszt- párt) Dr Flekfy Lajos (Polgári Demokrata Párt) Íz ausztriai orosz megszállási övezetből 19 Tagon szerszámgép érkezett Budapestre Budapest, nov. 2. Az Elhagyott Javák Kormánybiztossága annak idején a Szövetséges Ellenőrző Bizottsághoz fordult, tetye lehetővé az Ausztriába hurcolt magyar javak hazaszállítását. Hála a szovjet ha­tóságok megértő segítségének, az ausztriai orosz megszállási övezet­ből Budapestre érkezett az első szállítmány. 19 vagon szerszámgép közül 18 vagont a budapesti és 1 vagont a győri MAVAG kapott,--- ■■mi mmw+esmiantovm""—---­Távlratforgaiom lagyarorsiég-Römánía MzflHt P Budapest, november 2. Románia . Magyarország között a távirati forgalom megindult. Állami távira­tok, közönséges és sürgős magán- táviratok nrnt hirlaptáviratok küld­hetők. A táviratok magyar nyel­ven is megszövegezhetek. Bajcsy ZsilinsxHy Endre levelei issne a üárdossy bűnügy futár gyalusán Budapest, nov. 2. A Bárdossy per szerdai tárgyalásán Major Ákos elnök bejelentette, hogy a Népbiró- ság megkapta Bajcsy Zsilinszky Enndre 1941. augusztus 5-én és 1942. január 12-én Bárdcssyhoz intézett levelét. Az első levélben Bajcsy Zsilinszky Endre hangoz­tatja, hogy a német birodalom a háború elvesztését biztosra veszi. Ma már így kellene gondolkodni a magyar hadvezetésnek is — Írja levelében Bajcsy Zsilinszky Endre. Ebből következik, hogy a törvény­szerűen elkövetkezendő összeomlás­ból idejében ki kell vorni magun­kat és ez erkölcsileg a legkönnyebb számunkra és most mindennél fon­tosabb számunkra a honvédő had­seregünk megmentése. Az elnök ismertetette Bajcsy Zsi­linszky Endre egyik memorandu­mát, majd az újvidéki esetre tért át Azután sor került a további tanuk kihallgatására. Reményi Schneller Lajos volt pénzügyminiszter szerint a háború­ba lépésünket a német, oiasz és japán követek is erőltették. Ezután Szombathelyi Ferencet az újvidéki és zsablyai kivégzésekkel kapcsolatban kérdezték ki. Rassay Károly hangoztatta, hogy a háborús politikát az igazi magyar közvélemény sohasem helyeselte. Majd újból bárezíházi Bárczy Ist­vánt hallgatták ki. A bíróság elren­delte Giczy Jenő kihallgatását, mint a védelem tanúját, Náray Antal nyug. tábornok, a Magyar Távirati Iroda volt elnökét hallgatták ki ta­núként. Az elnök ezután több iratot is­mertetett, maid a szerdai tárgyalást befejezték, Bárdossy László ügyé­ben a tárgyalást pénteken reggel 8 prakor folytatták. Attlee miniszterektől WasWnjrtonba megy London, nov. 2. (Reuter): Attlee miniszterelnök az alsóházban a kö­vetkezőket jelentette be: — Rövidesen meglátogatom Tru­man elnököt Washingtonban, hogy vele és Kanada miniszterelnökével megvitassam azokat a kérdéseket, amelyek az atomerő felfedezése kö­vetkeztében merültek fel, —'------ — ■— —■ Groza romám miniszter­elnök meglátogatta a kolozsvári magyar egyeteme* Bukarest,* nov. 2, A román rádió jelentése szerint Groza miniszter- elnök meglátogatta a kolozsvári msgyar egyetemet, Óva intette a hallgatókat, hőgy a reakció szavára hallgassanak. A továbbiakban a magyar egyetemi tanárokhoz fordult, akiket magyarnyelvű beszédében felkért, hogy a két nemzet testvé­riességének fokozására nyújtsanak segítséget. GbnrchUl visszavonni a politikáiéi London, november 2. Á New Oronicle közlése szerint míndgyak- rabban beszélnek arról, hogy év vé­gén Churchill visszavonul a politi­kai közélettől. Minden idejét emlék­iratai megírására kívánja szentelni. Lehetségesnek tartják, hogy lemond képviselői mandátumáról és csupán csak a Lordok Házában óhajt szé- repelni. Sztálin generalisszimns levele megéri esett Tramim elnökhöz Washington, november 2 (Reuter) Truman élnök a szerdai sajtóérte­kezleten elmondotta, hogy reméli a Szovjetunió rövidesen résztvesz a távolkeleti tanácskozó bizottságban, Bejelentette, hogy az elnöktől vá­laszt kapott Sztálin generalisszimusz­hoz intézett üzenetére, amelyet Har- riman moszkvai nagykövet utján juttatott el Sztálinnak. Truman kö­zölte, hogy Sztálin levele barátsá­gos válasz és megígérte, hogy a lefolytatott levélbeli tárgyalások anyagát a napokban nyilvánosságra hozza. Truman közölte még, hogy Attlee britt miniszterelnök az atomerő kérdéseiről jön Washingtonba tár­gyalni, de természetesen szóbahoz- hat más kérdést is, amit csak kí­ván Truman kijelentette, hogy Nagybrittánia és Kanada annyit tud az atombombáról mint az Egyesült Államok. A rádió legújabb hírei s j London. Attlee és Truman meg- \ | beszélésétől a nemzetközi feszült- j ség enyhülését várják, Washingtoni hírek szerint Sztálin | generalisszimuszt is meghívják az amerikai tanácskozásokra. * Belgium nem vesz részt soha I olyan szövetségben, amely valame- ! lyik nagyhatalom ellen irányulna — mondotta a belga külügyminiszter. * jt Kínában polgárháború dúl. * * Budapest. Nyolvan vagon koksz érkezett a szovjet-magyar árucsere szerződés keretében, * L. Magyar Művészeti Tanács alakul, melynek feladata a művészeti élet irányítása, fejlődése. A Művészeti Tanács hét szaktanácsból áll: iro­dalmi, zeneművészeti, képzőművé­szeti, épitőmüvészeti, iparművészeti, színművészeti és - filmművészeti szaktanács, Minden szaktanácsnak hét tagja lesz a művészeti élet ki­válóságai közül. . Berlin. Lefoglalják a németor- | szági szovjet övezetben lévő né- * met és idegen állami javakat. * München. Az amerikai kormány­zat Münchenben elismerte a Kom­munista Pártot. * Washington Az amerikai sajtó szerint az Egyesült Államok kor- ! máüya támogatni kívánja a dél­!• keleteurópai államokat. * A földmívelésügyi minisztérium i vadászati osztálya bérbeadja a va­dászati területeket, Az erre vo­natkozó árverési hirdetmény rövi­desen megjelenik. A vadászati fel­ügyelők a járási székhelyeken min- ’ den közelebbi felvilágosítást meg- í adnak. * > V . Berlin. Schröder bárót, a német ! iparmágnást elfogták és bíróság elé ! állítják. & magyar üldözések tovább folynak Szlovákiában Pozsony, november 2, (MTI): Rimaszombatról újabb 600 családot utasítottak ki. Ezek közül az egyik nőnek sikerült engedélyt kapni, hogy visszamenjen bútoraiért. Mire azonban lakásába ért, ott semmit sem talált, mert közben az ország belső részébe szállították az ingó­ságait. Jellemzi a következő eset: Egy magyar, tő utazott Rimaszombatról Rozsnyóra, akinek a homlokától a tarkójáig, az egyik fülétől a mási­kig keresztalakot nyírtak a hajába, j Faire gaszokon szólítják fel ugyanis ■ a város borbélyait, hogy hasonló ! módon nyírják meg azokat, akik s magyarul beszélnek. Ismeretlen ftelyre száliitoiíál sí I a szlovákiai magyarokat ■ Komárom, nov, 2 Az elmúlt hét ! közepén Izsa, Pusztaapát, Kurta- j keszi, Marcalháza, Őgyaila és más . községekben éjnek idején csehszlo- j vák rendőrök magukhoz véve egy I csendőrt, névjegyzékkel együtt jár- j ták végig a házakat. A férfiakat j felszólították, hogy 10 percen beiül | készüljenek el és a csendőrlaktanya , udvarán jelentkezzenek, A hozzá- j tartozóknak, akik valami élelmi- j szert és ruhaféíé akartak utánuk j vinni, még azt sem engedték meg, t hogy beszéljenek velük. Ógyallán a férfiakat vasúti kocsikba helyez­ték és ismeretlen helyre szállítot­ták. (MTI) & kőzmnnkaváitság egy nspszámbárének ősszege 600 P. Mint ismrretes, az októberben kiadott rendelét értelmében az ok­tóber hónapra bevallott jövedelem után állapították meg az egy nap­számbérnek megfelelő váltságdíjat. Minden váltságfizetés idején meg­állapítják, hogy mennyi a napszám­bér emelkedése. A november hóra befizetendő válts ág egy napszám- bérének összege 600 P. November hóra nem kell újra bevallani a jö­vedelmet, csak akkor, ha az álta­lános áremelkedésen kívül eső okokból (előléptetés, uj alkalmazta­tás stb). következett be változás. 3teerk©«HBÍfe*ég és kfsdékivglai; Myfrefgyli᮫, Városház-épfilel i SS. > # mw-nwMmmm naphlap

Next

/
Oldalképek
Tartalom