Magyar Nép, 1945. szeptember (2. évfolyam, 107-119. szám)

1945-09-01 / 107. szám

fL 107. mrÁm Ssombaí 1945« September 1 K te A flagysr Nemzeti Függetlenségi Freut Lapja * , , , . . , , | " ' ' Sxus'kmsssőbísnoiJtttág: Pintér András i.>E'C3f'Sie®Sf,r!ßfi<eg( íiüS?e-W)Ri1f'íS.W,t; | __ (Magyar KoínmHniíta Fárt), Máehel Sándor (Szó­Váropbáz-épilct 1 DEMQKRAT1ÜÚ3JS NAPILAP aiáldeniokrata Párt), Kelemen László (Független * «*1 , - ‘ I Kisgazda Párt), Bartba László (Nemzeti Paraszt­l©i€5i. ©«?*$■&»* I <*«*■ I • párt) Dr Elekfy Lajos (Polgári Demokrata Párt) ák „MEGYE! FÄEÄSZTNÜF ££ ünnepi szónokai VASÁRNAP DÉLELŐTT 11 ÓRAKOR ERDEI FERENC beiig!minisster es VIRES PÉTER, bi Országos Főídbirtolrecdezó Tanges elnöke tasek Mindnyájan legyünk a Lenín-téren! Megkezdődött fokió megszállása A főváros mellett egyszerre 6000 repülőgép szállt tőidre London, augusztus 31. A japán anyaország megszállása tengeri és légi utón csütörtökön megkezdő­dött. A korareggeli órákban érkez­tek meg a légi utón szállított 11. hadosztály első osztagai a Tokió melletti assuri repü'ő’érre. Innen gyalog indultak el a császári palota megszállására, ahol Mac Arthur tábornok főhadiszállása lesz Néhány órán belül már 6 0C0 repülőgép ért földet. Közvetlenül ezután óriási hajóhad jel nt meg a tokiói öböl­ben és a Tokiótól északra levő Jokusiti tengerészeti támaszpont felett megkezdték a csapatok partra- szállitását, A partraszállás teljesen békésen történt, egyetlen lövés sem dördült el. „Ispán sok varasában nem látni egyebet, mint hamm“ London, augusztus 30. A Reuter- iroda tudósítója volt az első szö­vetséges újságíró, aki megérkezett Japánba. Első benyomásairól a kö­vetkezőket írja: — Japán sok városában mérföl­deket járhat az ember és nem lát egyebet, mint hamut. Sokan követ­tek el a fegyverletétel után hara­kirit. A tokiói rádióállomás romok­ban hever Alig néhány szép épület maradt meg a hires régi épületek közül, azonban a hidakat legnagyobb­részt már megnyitották a forga­lomnak. 30 hallgató helyett 300 hallga­tót vednek lel a fcezgagdasagi egyetemen MTI jelenti: A vallás- és köz- oktatásügyi miniszter az újjáépítés következtében mutatkozó emberélet hiány enyhi'ése céljából hozzájárult, hogy a Műegyetem építészeti karán az eddigi 30 hallgató helyett 300 hallgatót vegyenek f< 1, továbbá a közgazdasági karon a Kivételre je­lentkezőket a maximális keretek kö­zött engedélyezik. Vegyészeti karon az eddigi 20-as létszámot a rendel­kezésre áüó anyagi lehetőségek szerint felemelik. 1 Sitáeő irambán és rendi*« folyik lapán »epnáUása London, augusztus 30. Mac Art­hur tábornok Japán megszállásáról a következőket jelenti: Japán megszállása kitűnő iram­ban, rendben folyik. Á tábornok repülőgépen Jokohamaba megy, amely 20 km-re van Tokiótól délre és ott üti fel főhadiszállását. 'A megszálló csapatok ma foglal­ták el Jokohama városát. Mac Arthur tábornok Jokohamába való elindulása előtt közölte a japánok­kal, hogy hétfőn csapatokat küld Japán déli törzsszigetének elfogla­lására. Mac Arthur életének ez a legnagyobb napja. Tengeri és légi haderejével, ellenállás nélkül partra - száll a japán anyaföldön. Most már a hatalmas és félelmetes amerikai flotta uralkodik a tokiói öbölben. Sanghaj előtt 3 000 kinai, ame­rikai tisztjének vezetése alatt ké­szen áll arra, hogy bevonuljanak a városba. Singapur városának japán parancs­noka értesítette az amerikaiakat, hogy készen áll a megszálló csapa­tok fogadására. ! Elfogták Hitler sajtófőnökét: Dietrich tábornokot London, augusztus 31. Mint a né­metországi britt megszállási haderők I főhadiszállása közli: a britt meg­szállási övezet területén sikerült elfogni Dietrich tábornokot, biro­dalmi vezetőt, a nácipárt és a biro­dalmi kormány sajtófőnökét, aki hosszú időn át államtitkári tisztsé­get töltött be Göbbels propaganda­ügyi minisztériumában. Értekezlet az újjáépítési minisztériumban MTI jelenti; Augusztus 30-án, csütörtökön d u az újjáépítési mi­nisztérium tanácstermében Nagy Ferenc újjáépítési miniszter elnök­letével értekezlet volt, amelyen \ Nagy Imre földművelésügyi minisz- j tér, Bán Antal iparügyi miniszter, Gerő kereskedelem- és közlekedés- ügyi miniszter, Rónai közellátásügyi miniszter, Oltványi Imre pénzügy miniszter és a Nemzeti Bank kép­viseletében Dr. Kárász Artur vettek részt a tanácskozáson Az értekez-. let időszerű gazdasági kérdésekkel, közellátási és államháztartási prob­lémákkal foglalkozott. I Anglia külkereskedelmi kirendeltséget állít fel j London, augusztus 31. Cripps az ■ angol kereskedelmi kamarák nagy- í gyűlésén megállapította, hogy a j béketermelés színvonalának eme- \ lése az angol állam létérdeke. £e- • jelentette ezután, hogy APßha kül- ! kereskedelmének fokozása céljából í kirendeltségeket állítanak fel vala- ! mennyi fontosabb országban. ; Románia rendkívüli nagykövete áfnynjtofia megbízólevelét Moszkvában London, augusztus 30. Napköz­ben jelentették,1"hogy Románia rend­kívüli nagykövete és meghatalma­zott minisztere megérkezett Moszk­vába és átnyújtotta megbízólevelét Sztálinnak, a Szovjetunió Legfelsőbb Tanácsa elnökének. Sztálin a hiva­talos széria tás után hosszabb ta­nácskozást folytatott a követtel. America felvette a diplomádéi kapcsola­tos Huomágfoi Washington, augusztus 31 (Reu­ter). Az amerilud külügyminisztérium csütörtökön esfe kiadott jelentése szerint az Egyesült Államok és Finnország között pénteken éjfélkor létrejött a diplomáciai kapcsolat. | Csökkentik a Németországot megszálló amerikai csapatos létssámál London, augusztus 31. Eisenhower tábomag csütörtökön bejelentette, hogy a Németország megszállásá­ban résztvevő amerikai csapatok | jelenlegi harmadfélmilliós létszámát j még a tél beállta előtt négyszáz- í ezer főre csökkentik. Még s?z ősz folyamán megtartják a németországi választásokat Luxemburg, augusztus 3 ív A i luxemburgi rádió csütörtökön ismer- ] tette Eisenhower tábornagynak az első sajtóértekezleten tett nyilatko- | zatát, mely szerint még az ősz fo- j lyamán megtartják a németországi választásokat. Rövid hírek A brittek csendesóceáni flottájá­nak erős kötelékei befutottak Hon-* kong kikötőjébe. * A Szövetséges Ellenőrző Tanács tagjai megérkeztek Berlinbe és je­lentést adtak ki, amelyben hivata­losan közük az Ellenőrző Tanács megalakulását és hogy a Tanács mint főhatóság átvette a német ügyek legfelsőbb irányítását. * De Gaulle kanadai útjáról visz- szatérve ma d. u. megérkezett a párisi repülőtérre. * A csehek 2.000 német munkás befogadására alkalmas tábort állí­tottak fel Pilsen közelében. • A csehszlovák széntermelés je­lenleg egyharmada a háború előttinek. * * New York, augusztus 31. A new­yorki rádió értesülése szerint Tru­man elnök Eisenhower tábornagy kérésére személyes megbízottat küld az amerikai főparancsnokság tanács­adójaként Németországba, * New-York, vaugúsztus 31. A new- yorkí rádió tudósítója helyszíni be­számolót közölt Mac Arthur joko- bamai szemleutiáról A szövetséges csapatok már átvették a tokiói rádióállomást, amely egy lőre kizá­rólag az amerikai hatóságok szá­mára sugároz közleményeket. /\ T- O * ^5,

Next

/
Oldalképek
Tartalom