Magyar Nép, 1945. december (2. évfolyam, 145-154. szám)

1945-12-01 / 145. szám

18* évfeKfftflB i45„ mám Szombat 1945» december 1 ii 11 im mmmmsomots «** • A Magyar Nembeli FfiggetlecségS Fro®l Lapja Snes&etstőség é® idadélhaUli Syiwiyhito»; VároaliáK^pSlef rf'ei©f®ísS5-'Si#'£'3 s 88, SxmrkmmmSŐblsottmdg: Pintér Anárí* iM*nyar Komrecnists Párt), Máchel Sándor <Szo* siáideruokrata Párt), Kaiecien László (FOggetlen Kiejazca Párt), Barth* Lésssíó (Nemzeti Paraszt- pért) lír FJskfy Lajos {Poiiiári Demokrata Párt) össaeüit a magyar narosetgiyiiéss A megnyíié ülésen Voroiílov marsall és a Szövetséges Ellenőrző Tanács tagjai is resztvettek MTI, jelenti: Csütörtökön rend­kívül nagy érdeklődés melleit ült össze a világ legdemokratikusabb választójoga alapján megválasztott magyar nemze-gyülés. Megjelentek a megnyitó ülésen a Szövetséges Ellenőrző Tanács tagjai is Vorosrlov marcaliéi az élükön. Malasits Géza korelnök három­negyed 11 órakor vezette be az uj kormány tagjait. A képviselők taps­sal és felállással üdvözölték az uj magyar kormányt, A korelnök rő vid megnyitóbeszédében üdvözölte • nemzetgyűlés képviselőit abból az alkalomból, hogy évszázadok óta először ülnek össze a magyar nép általános, titkos és egyenlő válasz­tási joga alapján szabadon megvá­lasztott képviselők nemzetgyűlésre. Ezután a nemzetgyűlés komoly fel­adatairól szólt. Á korelnök az iga­zolási eljárás lefolytatása céljából az ülést fejfüggesztette. Újbóli megnyitás után a felsorolt képviselőket igazoltnak jelentette ki. Bejelentette, hogy a nemzetgyű­lési választásról szóló törvény ren­delkezései szerint a Ház 10 kép­viselőt választ az ország szellemi és közéleti vezetői közül. Ennek alapján javaslatot tett, hogy ne 10, hanem 12 szellemi és közéleti ve­zetőt hívjanak meg a nemzetgyű­lésbe. Indítványozza, hogy a kor­mány ebben a tárgyban törvény­javaslatot terjesszen a nemzetgyűlés elé. Bejelentette, hogy párlközi je­lölés alapján az ország szellem* és közéleti vezetői közül a követke­zőket hívják be: Bölöni György, dálnobí Miklós Béla, Juhász Nagy Sándor, Károlyi Míhályr, Kodály Zoltán, Pátzai Pál, Szősyi István, Szentgyörgyi Albert, Mohr Gyula, Tamási Áron, Vám­béri Rusztem, Zsedényi Béla. A Ház lelkes tapsa közben vo nullák be a terembe a jelenlévő behívott képviselők, akiket az el- uök szívélyesen üdvözölt, A nem­zetgyűlés ezután közfelkiáltással és egyhangúan Nagy Ferenc volt újjáépítési minisztert választotta meg a nemzetgyűlés elnökévé — Ugyancsak közfelkiáltással és egy­hangúan választották meg alelnö* köknek Kossá Istvánt és Kéthly Annát. Háznaggyá Vásáry Istvánt választottak. Ezután a jegyzők meg­választására került sor. A házsza­bályok elkészítésére kilenctagú bi­zottságot választottak, majd az egyes bizottságok tagjait választották meg. j A korelnök és körjegyzők mükö- ■ dósé ezzel végeiért. ötperces szünet után Nagy Fe­renc, a nemzetgyűlés újonnan meg­választott elnöke foglalta el az el­nöki széket és üdvözlő beszédet mondott. Mindenekelőtt a hála érzetével fordult a Szovjetunió, az Egyesült Államok és Nagybrítannia felé. í Felhatalmazást kért, hogy távíratilsg ; üdvözölje Sztálin generalkszimuszt, Kalinint, a Legfelsőbb Szovjet Ta­nács elnökét, Vorosilov marsaüt és Puskin követet, mint a Szovjetunió magyarországi megbízottait. Azután pedig Truman elnököt, az amerikai kongresszus elnökét, VI. György kirslyt és az angol népet, A nem­zetgyűlés tagjai lelkes tapssal és | éljenzéssel fogadták ezt a felkatal- ! mazást. Végül Isten áldását kérte | a nemzetgyűlés munkájára. Megda- í kulinak és az ideiglenes nemzet­gyűlés megbízatását befejezettnek jelentette ki Ezután kifejezte a nemzetgyűlés elismerését és köszö­netét mondott az ideiglenes nem­zetgyűlés munkájáért. Délután 1 órakor ért véget a nemzetgyűlés ülése. A nemzetgyűlés legközelebbi ülését pénteken délelőtt 12 órakor tartotta, amelyen Tiidy Zoltán mi­niszterelnök a kormány p-ogramját ismertette. Truman elnölc safíónyilalKozata Washington, nov. 30. (Reuter) Truman elnök sajtónyilatkozatában kijelentette, kívánja az Egyesült Nemzetek szervezetének működé­sét és azt óhajtja* hogy az Egye sült Nemzetek szilárdan álljanak a szervezet mögött. Árra a kérdésre, vájjon más nemzetek szintén óhajtják e ezt, az elnök így szólt: „Legtöbbjük igen". Kivételeket nem akart návszerint megemli'ení, mert minden nemzet­nek a maga nevében kell csele­kednie. Truman a paleszíinai kérdésre is rátért és kifejtette, hogy nem híve annak a kongresszus elé ter­jesztett határozati javaslatnak, amely zsidó áliamközösséget akar létesí­teni Palesztinában, Szerinte a hely­zet megváltozott és ha ezt a hatá­rozati javaslatot elfogadják, nem lesz szükség különleges megálla­pító bizottságra. Truman még nem hajlandó kinevezni amerikai képvi­selőket az angol-amerikai-paleszti­nul bizottságba London, november 30 (Reuter) A belgrádi rádió jelentése szerint a belgrádi alkoimányozó nemzetgyű­lés csütörtökön elhatározta, hogy kikiáltja a köztársaságot. A mo­narchia eltörléséről szóló jelentés ezeket mondja: Jugoszlávia valamennyi népének szabadon kifejezett, egyetértő aka­rata szerint a Szövetségi Skupstina és Nemzetiségek Háza Együttes üléséből alakult alkotmányozó nem­zetgyűlés a nép nevében és a két ház törvényes elhatározása alapján úgy döntött, hogy 1. Jugoszláv a Szövetségi Népi Köztársaság névvel kikiáltja a demokratikus szövetségi Jugoszláviát, mint népköztársaságot. Jugoszlávia szövetségi népi köztár­saság, egyesült népi állam egyenlő érdekkormányzati közösség köztár­sasági formában, miután ezek a népek szabadon kifejezésre juttat­ták akaratukat, hogy Jugoszlávián á teje# sztrájk ámgriia vaiaseuyi Iparágát éristi j Washington, nov. 30, Az ameri- ! kai rádió a pittsbu-gi fémipari ! sztrájkkal foglalkozva megállapította, hogy Amerika történetében még j soha nem fordult elő, hegy ilyen hatalmas tömegű munkás a munka • beszüntetése mellett döntött volna. : A terjedő sztrájk most már Ame- ! ríka valamennyi iparágát érinti. A í mezőgazdasági gépgyár már most - bejelentette, hogy a „Generálmotor“ j munkaszünetelése következtében í nem tudják teljesíteni szállítási kft- \ telezettségükeí. ...... ............................... Megindult I a levélforgalom Anglia ; és Magyarország MteBtt j London, november 30. Mint az j angol rádió jelenti, Angliában csü­törtökön hivatalosan közölték, hogy megindult a postaforgalom Anglia és Magyarország között. Egyelőre csak légipostái küldeményeket vesz­nek fel továbbításra. 240© pengére emelték fel a családi pilléket MTI. Jelenti: Molnár Erik nép­jóléti miniszter előterjesztésére a kormány a munkások családi pót­lékának összegét minden egyes gyermek, valamint a feleség után 1945. október 1-ig visszamenőleg havi 2.400 ra emelte fel. iyöngyüsi külügyminiszter vacsora! aéott az amerikai diplomaták tiszteletére Gyöngyösi János és fele égé va­csorát adott a Budapesten időző amerikai diplomaták tiszteletére A külügyminiszter pohárköszöntőjében üdvözölte az Egyesült Államokbeli vendégeket, akiknek nevében Schönfeld Artur követ válaszolt. Á,a: 150 I DSMOKRAUKüS NAHLAP ! Magyar nép A belgrádi alkotmányozó nemzetgyűlés kikiáltja a népi köztársaságot belül egyek maradnak. 2. Ezzel a döntéssel a monarchiát Jugoszlávia □épeinek nevében véglegesen el­törlik és II. Pétert az egész Kara- gyorgyevícs uralkodóházzal együtt megfosztják előzőleg reá és a Ka­rr gyorgyevícs dinasztiára ruházott jogaitól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom