186 találat (0,184 másodperc)

Találatok

1. 1899-03-09 / 20. szám
[...] Gyarmat rendes ta gok Kondor Sándor közs jegyző Kerekes Já­nos gazdálkodó [...] Dr Török István Foga rassy Sándor Dénes Lajos Nyárádi László Dr [...] kir tanf tollnok nővérét a szaniszlói most szervezett ál­lami óvoda óvónőjének [...] Szatmáry Károly 1 frt Bőd Sándor 2 frt Bikcsy Gergely 1 [...]
2. 1899-05-14 / 39. szám
[...] 13 án Csanáloson 14 én Szaniszlón 15 én Fé­nyen 16 án [...] a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János a város [...] választást elrendeli Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor tanitó a segéd lelkészi [...] és Biró Terézia dr Orosz Sándor és Bartha Anna Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin Görbe György [...]
3. 1899-06-11 / 47. szám
[...] Róth Gyula Reviczky álmán ostás Sándor Reich Adolf dr Reizer György Saja Sándor Sárkány Dániel Seres István Suszter [...] Ferencz Dr Schöber nil Soffer Sándor Sándor Lajos Sáfrány Károly Somogyi ihálv [...] Tóth József Tóth Lajos Udvardi Szaniszló Uzoni Lajos Url Gyula Uray [...]
4. 1899-11-02 / 88. szám
[...] a németi dalárda énekelt Saja Sándor kántor vezetése alatt alkalmi éne­keket [...] A szatmári gőzmalom társulat Szeles Sándor városi napid jas Írnokot segédkönyve­lőnek [...] ón volt a jegyző választás Szaniszlón Valamennyi szava­zat Gruber Márton szentmiklósi [...] Sándornó szül Keczkós Katalin Szoboszlay Sándor s gyerme­keik István Vincze Sándor Károly 7 Katalin Félegyházy Mihály [...]
5. 1900-02-15 / 13. szám
[...] Kapli Sz Berek 41 Szabó Sándor Sz Berek 6 22 54 [...] meg Előléptetés A pénzügyminiszter Rup­recht Sándor kir adóhivatali tisztet magasabb fizetési [...] Szabó Ernő s jegzőt a szaniszlóiba Soltész Jó­zsef jegyzői Írnokot az [...] Felöl vasni fognak dr Vida Sándor főgimu tanár és Ebkel Lajos [...]
6. 1900-05-31 / 44. szám
[...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k biz elnöke Meghívó [...] 1900 május 29 én Domahidy Sándor s k egyl elnök Az [...] Kir tiinfelü 0 Hőség átirata Szaniszlón felállítandó mintagazdasággal összekötött gazdasági ismétlő [...]
7. 1900-06-14 / 48. szám
[...] miniszter ur le­irata melyben Kosa Sándor ó pályi kisgazdáról és annak [...] és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával [...]
8. 1900-09-16 / 75. szám
[...] és bérlet pénz kezelésével Krátner Sándor titkár ran megbízva Közönségünk pártfogásától [...] Deák tér Must Aki hordóját szaniszlói állomásra elküldi azt alulírott megtölti és szaniszlói állomásra kiszállítva fel­adja és pedig [...]
9. 1900-09-30 / 79. szám
[...] 200 koronára Rendkívüli államsegélyből Anderkó Sándor Csiszár István Csorba Barnabás Nagy [...] Fekete József Szabó Lajos Szabó Sándor Bernáth Ká­roly Erdélyi Gusztáv Vágó [...] között közlekedő éjjeli vonat nál Szaniszló állomásról kiindulva egy kocsi kigyuladt [...] megszüntetésére Születtek Lisuczán Érzsébet Juhász Sándor Bichl er Elek Czeizler Szeréna [...]
10. 1900-11-01 / 88. szám
[...] választm üléséről Jelen voltak Domahidy Sándor Szerda­helyi Ágoston alelnökök Böszörményi Károly [...] és Poszvék Nándor titkár Domahidy Sándor elfoglalja az elnöki szé­ket üdvözli [...] ur rendelete mely szerint a szaniszlói gaz­dasági iskola részére kért gazd [...] József elnök ur és Domahidj Sándor alelnök ur lévén jogosítva megjelenni [...]
11. 1901-01-31 / 9. szám
[...] mérnököt hasonminősógben a pécsihez Mutiu Sándor szatmári s Csömör Elemér kassai [...] Pál gazdálkodó Szatmár Ká vási Sándor földbirtokos Sziuérváralja Németh Ignácz földbirt [...] földbirt Vámos Oroszi ifj Böszörményi Sándor földbirtokos Pettyén Hunyadi Kálmán földbirt [...] földbirt Géberjón Szilágyi György földbirtokos Szaniszló Székely János földbirt S Magyar [...]
12. 1901-02-28 / 17. szám
[...] iskola részére 50 koronát a szaniszlói ísm iskola részére pedig 50 [...] fogja munkásságát Tudori felavatás Visky Sándor debre czeui ügyvédjelölt Visky Károly [...] veje Ficzere Jenőke unokája Csóka Sándor színigazgató a jövö színi évadra [...] elég garancia arra hogy Csóka Sándor és társulata kedvező fogadtatásra és [...]
13. 1901-03-03 / 18. szám
[...] megiz­mosodott művészetében Pedig a Göndör Sán­dor alakítása minden tekintetben nagyobb jelen­tékenyebb [...] jobban hozta felszínre a Göndör Sándor jellemének festésében mint az epekedő [...] Bodnár György s tanfel­ügyelő pénteken Szaniszlón jártak a gazdasági ismétlő iskola [...]
14. 1901-06-06 / 45. szám
[...] Béla által Elnö­kül megválasztották Domahidy Sándort alel­nökül Böszörményi Sándort előadóul Banner Antalt III A [...] Emil ügyvéd Szat­már ifj Böszörményi Sándor fb Pettyén Bö szörményi Zsigmond [...] Fülpös Darócz Gruber Márton kjegyző Szaniszló Gulácsy László fb Fülpös Darócz [...] Jákó Mihály fb Szatmár Jékey Sándor főszolgabíró Fehér Gyarmat Kállay Szabolcs [...]
15. 1901-06-30 / 52. szám
[...] dr Jordán Károly ez apát szaniszlói plébánost kérte fel Az ev [...] A parokhiális könyvtár előadó Lengyel Sándor tbiró A testvér egyházmegyék jegyzőköny­veiből [...] Joó Károly Szilágyi Elemér Horváth Sándor Makay Sándor Fűrész Pál Szerafin Elemér Bodnár [...] az Istvántóren Mónus Nyisztor és Sán­dor a rendezők Tárgysorozat 1 Politikai [...]
16. 1901-07-07 / 54. szám
[...] BossinJózsef Roehlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógy­szertárában Gyomorbajban szenvedők figyelmébe Mindazoknak [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
17. 1901-10-13 / 82. szám
[...] ki Soltész Ferencz szinyérváraljai káplánt Szaniszlóra helyezte át Koller Béla ujmisés [...] főszolgabíróvá Gőnyey Istvánt aljegyzővé Nagy Sándort má­sod aljegyzővé dr Péchy Pétert [...] tagoknak megválasz­tattak Bahast József Domaliidy Sándor Isaák Dezső Nemestóti Szabó Antal [...]
18. 1901-11-03 / 88. szám
[...] NÉMETIBEN Bossiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]
19. 1901-11-17 / 92. szám
[...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bossin József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Uuger Qllmann Sándor gyógyszertárakban CSENGrERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...]
20. 1901-12-01 / 96. szám
[...] SZATMÁRNÉMETIBEN Bogaiu József Irgalmasok Rajzinger Sándor Rohrlich Sámuel Unger Ullmann Sándor gyógyszertárakban CSENGERBEN Katona Ágoston gyógy­szertárában [...] Sz Somlyó Ér Mihályfalva Piskolt Szaniszló Fábiánháza N Ecsed M Szalka [...]