Szamos, 1901. február (33. évfolyam, 10-17. szám)

1901-02-28 / 17. szám

Melléklet a „Szamos" 1901. évi 17. számához. iisztán énekelte Szegedy Zelma Euridike re­mek énekszámait. Ez a szerep nagj1 technikai j nehézségei miatt különben is túlhaladja a Sze- \ gedy Zelma képességeit úgy a játék, mint az ének tekintetében. Kisebb szerepekben jók vol­tak Szalóczy (Cupido), Jászay Mariska (Diana) és Pálffy Mariska (Vénus). A darabot —- remél-j jűk — még adatni fogja a direktor. Á Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei Rovatvezető: Poszvék Nándor, egyl. titkár. Igazgató választmányi ülés volt tegnap, 27-én délelőtt 11 órakór. Az érdekes és nagy tárgysorozat annyira igenjébe vette a rendelke­zésre álló rövid időt, hogy a tárgysorozat egy része a következő ülésre lett halasztva. Az ülésről kimerítő jelentést fog hivatalos közlö­nyünk jövő csütörtöki száma hozni. Halászati Kongressusra küldte szét meg­hívóját a Kongressus végrehajtó bizottsága. A Kongressus 1901. márcz. 7-én (csütörtökön) d. e. 10 órakor fog megtartatni Budapesten, az 0. i M. G. E. nagytermében (Köztelek). Napirend : 1. Elnöki megnyitó. 2. Javaslatok a halászatról szóló XIX. t. ez. módosítása tárgyában. 3. Egyéb indítványok. A Kongressusra 4 K. tagiiletmény bekül­dése mellett jelentkezni lehet a végrehajtó bi­zottságnál (Köztelek). Jelentékenyebb árkedvezményt Egyesü­letünk utján a követkéz”* ezégek ajánlottan : 1. Kühne Ede Moson/ és Bpest gazdasági gépek után. 2. A m. kir. államvasutak gépgyára Bpest1 Gp.zdasági — különösen cséplőgépek után. 3. Fairbanks mérleg és gépgyár Bpest. 4. Sack Rudolf (Propper Samu Bpest.) Gaz­dasági gépek és eszközök után. 5. Alpha Separator r. társaság Bpest. Tej- gazdasági felszerelések. 6. Schottola Ernő Bpest. SzöllÓ3zeti és pinczegazdászati eszközök. 7. Weiser J. C. Nagy-Kanizsa. Gazdasági gépgyár. 8. Ganz és Társa vasöutő és gépgyár Bu­dapest. 9. Rieger András gazd. gépgyár és vas­öntöde N.-S/.eben. 10. Első magyar Gépgyár Részv. társaság Budapest. 11. Pohl E. és fiai gazd. gépgyár, vasöntő és malomópitószet Szombathely. 12. Dolhai Petrovay György faiskolája N - Kürű. Szóló oltvány és vessző eladás. A szat- mármegyei Gazd. Egyesület szatmári szőlőtele- péről a f. évben a következő szokvány minő­ségű oltányok és vesszők vannak még eladók : 1 2 éves gyökeres zöld oltás: már mind lefoglaltatott. II. 1 éves gyökeres fás oltás: ára ezereuként 240 kor, Ripária Portalis alanyon: Bakator 300 drb. Járdováuy 223 dr *., Furmint 1350 drb., Olasz Rizüng 2700 drb., Madeleine 1307 drb., piros Chasselas 1043 drb., fehér Chasselas 245 drb., Muscat Alexander 17 drb. Ugyanez oltásokból csekély hiba miatt kiselej­tezett minőségben nem mint „szokvány“ oltás eladásr bocsájtatik ezerenkinti 140 kor. árban 4700 drb. III. Sima zöld oltás ára ezerenként 140 kor., Riparia Portalis alanyon Bakator 136, Járdovány 250., N.-Burgundi 1020, vegyes borfaj 1120. Solonis alanyon vegyes borfaj 1520. TV. Gyökeres amerikai vessző: Riparta Portalis 2 éves 50 kor., 1 éves váloga­tott 50 kor., I. o. 40 kor, II. oszt. 30 korona. Rupestris Munticola 1. o 40 kor., II. oszt 30 kor. York-Madeira 2 éves 30 kor. V. Sima amerikai vessző: Riparia Portalis, Solonis és Rupestris Monticola I. oszt. 16 kor, II. o. 8 kor. York-Madeira 6 kor. A Szatmárm. G. E. tagjai részére 20 szá­zalék árengedmény. Előjegyzések az átvétel ide­jének megjelölése és az ár 2o°\0-ának előleges be­küldése mellett az egyesületi titkárnál (Szatmár, Rákóczy-utcza 33. sz.) eszközölhetok. Esetleg csomagolás és vasútra szállításért a szokvány dijak számíttatnak, vagyis oltvány és gyökeres vesszőért ezrenként 2 kor., sima vesszőért 1 kor. 20 fill. Tagdíj nyugtázás. Előbbi 900 9 01 Ossz óvekre. alapító k o i o n a Múlt szám összege 38 88 94 220 57 Csernyi József Hirip 6 6 '.2 Összeg 44 94 94 232 hírrovat. c A Széchenyi Társulat választmánya e hó 27-ikén gyűlést tartott Hermán Mihály el­nöklete mellett. A választmány a megtartandó közgyűlés idejéül márcziua hó 19 ét hozta ja­vaslatba. A közgyűlés elé terjesztendő jelentés megtételére számvizsgáló tagokul Jákó Mihály, Teutelbaum Hermann és Fereuczy János tago­kat bizta meg, kik a 'rnárczins 18-án tartandó választm. ülésre fogják jelentéseiket előlegesen beterjeszteni. Az 1900/1 iki költségvetés egybe- j állításával a Társulat igazgatósága és jegyzői bízatnak meg. — A folyó ügyek tárgyalása renden Bodnár György előadó bejelenti, hogy i Patóházáu olvasókör alakult. Úgy a patóházi, mint a györgyteleki olvasókör részére a választ­mány' 100 —100 db. kölcsön-könyveknek kiadását engedélyezte. — A tanfelügyelősóg előterjeszté­sére a választmány a Peuészleken alakult gaz­dasági ismétlő iskola részére 50 koronát, a szaniszlói ísm. iskola részére pedig 50 korona jutalmat szavazott meg. — Választmány örven­detes tudomásul veszi, hogy a ho! esti tanfo­lyamok szerveztelek, a vizsgálatok mindenütt megnyugtató eredménynyél tartattak meg Elő adó előterjeszti, hogy Marosán Kornél az esti tanfolyamok tartásánál fölmerült 41 K. 72 fillér többletkiadás fedezetét kéri. — Választ­mány tekintettel a növendékek nagy számára s nevezett tanítónak magyar nyelv tanításában elért sikereire, a kért összeget megszavazza. — A remetemezöi óvodabizottsá>í elnökségének kérelmére Cziuczás Mártonná vezetőnő részére a helyi viszonyok tekintetbe vételével 40 koro­nát szavazott meg. —- Végül a Szatmári Term, és Hitelbanknak a Társulat részére küldött 20 korona adományát a választmány köszönettel vevén tudomásul, Hármán Mihály elnök az ülést | feloszlatta. * Főgondnoki ebéd. Hermán Mihály, pol­gármester, mint a szatmári ref. egyház főgoud- noka a Dóczy Imre gimn. felügyelő ittléte al kaiméból a ref. főgimnázium igazgató tanácsát ; ebédre "hívta meg. A fény'es ebéden kitűnő hangulat uralkodott, és számos felköszöntő hang- - zott el úgy a Dóczy Imre, mint a szívélyes házi asszony és a főgimnázium vezetőinek él- j fcetésére. * Dóczy Imre, egyházkerületi gimnáziumi felügyelő a helybeli ev. ref. felsőbb leányisko­lában hivatalos látogatásait e hó 25 és 26-ik napjain tartotta meg s az ezt követő ülésen a tapasztaltak felett megelégedésének adott kifejezést. * A Vöröskereszt egylet vasárnap tar­totta meg újból alakuló közgyűlését gróf Hu gonnai Béla f’dspáu elnöklete alatt. Az érdeklő dés nem nagy volt a humánus egyesület iránt, úgy, hogy alig voltak 30-au. Az egyesület va I gyona 1500 korona. Diszelnökül a főispán és neje választatott meg. A taggyiijtö ivek a vá- lasztmáuyi tagok között kiosztattak. A főispán­nak buzgó fáradozásáért jegyzőkönyvi köszönet szavaztatott. * Kölcsey-ünnepély. A helybeli Kölcsey- kör nárcz. 3-án délelőtt 11 órakor a városháza nagy tanácstermében Kölcsey ünnepélyt yel egy bekapcsol', közgyűlést tart. Az ünnepéi vl vei egy bekapcsolt közgyűlés műsora: 1. Elnöki megnyitó, tartja Dr Farkas Antal. 2. „Nyitány“ Heroldtól, el'adja a helybeli m. kir. honvéd zenekar. 3 Titkári jelentés, tartja dr. Fech ,el 1 János. 4. A remete, Kölcsey Fereucztől, s ;a- | valja Farinán Margie k. a. 5. Pénztári jelentés, I tartja Kadó Bertalan 6. Emlékezés Kölcsey í Ferenczre, tartja Osvátk Elemér. 7. Csárdás Balett, Nyáritól, előadja a helybeli m. kir. honvéd zenekar. * A kath. kaszinó választmánya egyik kö­zelebbi ülésében dr. Irinyi Tamás leköszönt alelnökének egyhangúlag bizalmat szavazott s küldöttség által felkórette öt állásának elfog­lalására. A küldöttség legközelebb eleget tett megbízásának s a. kath. kaszinóra nézve azon örvendetes válaszszal tért meg, hogy a buzgó aleluok ismét folytatni fogja munkásságát ! * Tudori felavatás. Visky Sándor debre- czeui ügyvédjelölt., Visky Károly táblabiró fia s városunk szülötte, a kolozsvári egyetemen a jog- tudományi szigorlatokat jó sikerrel letévén, ugyanott közelebb jogtudorrá avattatott és tu­dori oklevelet nyert. Gratulálunk ! * Kinevezés. A pénzügyminiszter Ko- vássy Illés n.-károlyi segéd titkárt a fiumi kir. péazügyigazgatósághoz titkárrá nevezte ki. * Választás A községi iskolaszék f. évi február 23 án alakuló gyűlést tartott, a melyen elnökké Taukóezi Gj'ula tanácsjegj'zőt, jegyzővé Pálj’i Lajos tanítót választotta meg. * Dr. Sár köz y Adorján szatmári gyakorló orvost Kun Ágotán, városi orvossá választot­ták meg. * Felhívás. A Szatmárvármegyei függet­lenségi és 48-as pírt se maradhat tétlen azon mozgalom közepette, a mely a kóoviselő vá­lasztások tárg3rában megye sőt országszerte meglódult. Kötelességünk a szervezkedés, ne­hogy készületlenül találjon bennünket az uj választások elrendelése. Ez okból van szeren­csém felkérni az elvtársakat, hogy f. é. márcz. 13-áu d. e Ij órakor Szatmárou, a Károiyiház kávéházában tartandó pártgyülésen megjelenni szíveskedjenek. Tárgyak: 1. Elnöki megfutó. 2. Kerületi pártelnökök jelentése. 3. Esetleges választások és egyéb iuditvánj'ok. Szíveskedjék minden elvtárs legszéiesebb körben közhírré tenni a gyűlés határnapját és tárgj'ait s odt- hatni, hog3r az minél íátogatottabb legyen. — Hazafias üdvözlettel maradtam. Budapest, 1901. febr. 23 án. L u b y Géza megyei pártelnök. * A „Szatmári Gőzmalom-Társulat“ va sáruap tartotta 25 ik iizletóvóről évi rendes köz­gyűlését. Az előterjesztett jelentés és mérleg szerint a kimutatott tisztammreség 63.148 K. 11 f. E m6iletr, értékcsökkenési tartalékalapra 122.000 K. Íratott. A közgyűlés a jelentést és számadást elfogadta. Részvényenként 13 korona osztalék fizettetik. * A szatmári III-ík temetkezési társulat vasárnap tartotta közg3lülésób, Tar Károly el­nöklete alatt. A módosított aiapszabálj1 szerint ezután a halott pénz 120 K. helyett 160 K. lesz. A halotti könj'veket sem elzálogosítani, sem másra átruházni nem lehet. A társulatnak j< rleg 850 nyugalmazott és 1000 fizető tagja v «n. A társulat vagyona 61.112 K. 73 f. A fel- , -eic -bizottság tagjaiul megválasztattak : Hajdú _v /oly, Majthónyi András és Kádas József. ö Gyászhir. Szilvásy József, kerékgyártó iparos élete 68, boldog házasságának 38-ik évé­ben hosszas szenvedés után f. hó 25-én d. u. 2 órakor elhunyt. Földi részei f. 27-én d. u. 4 I órakor tétettek az ev ref. egyház szertartása szerint a Bányai ut 4 sz házától örök nyuga- j lomra Áldott leg3’en emléke! Özv. Szilvásy jjezsefné szül. Kapor Mária mint neje. Szilvásy Mariska férj. Ficzere Jánosné leánya. Ficzere János veje, Ficzere Jenőke unokája. * Csóka Sándor színigazgató a jövö színi évadra a miskolezi színtársulat tagjainak sorá­ból a szatmári színtársulathoz szerződtette : I LedoLzky Mariskát, Ráthonyi Stefit, Csiky j Lászlót, Hunfi Imrét, Gjmre Alajost, Csáky Ferenczet, Vikary Elemért, Müller Ottót, Mó I száros Alajost s a jelenlegi karból 9 tagot. A „ Borsod megjrni Lapok“-é azt jegyzi meg, hogy e névsor elég garancia arra, hogy Csóka Sándor és társulata kedvező fogadtatásra és támoga­tásra találjon Szatmárou is. * Vívó verseny. Vasárnap délután folyt le lovag zoluai Zolnay Viktor vivógárdájának ver­senye a Vigadó nagytermében. A mindentekin­tetben igen jól sikerült és középszerű színvona­lon jóval főiül emelkedő mérkőzés előkelő néző- közönsége igazán megelégedve távozott. Méltán lehetett az elégdlt.ség szavait üalianuuk, mert Zolnay mester rövid uyolez heti kurzusa után ilyen kiváló eredményt igazán nem vártunk. A tanítványai biztosan kezelik a 1 '-*t. Támadá isaik tervszernek Ó3 igen szépen ki lolgozouak. Ily fiatal vívóknál igazán meglepő. Minden csak a mester kiváló áta dóképességérol, párat­lan rendszerű iskolájáról tesznek tanúságot. Sajnáljuk, hogy nem volt alkalmuk idegen amateur vívókkal küzdeni látni Zolnay mester tanítványait. A károlyi nevezők közvetlen a verseny előtt visszaléptek. Városunkból pedig senki sem nevezett a versenyre, pedig itt meg volt adva a mód, hogy megmutassák mit tud­nak. A versenyt Zolnay mester szabatos elő adása előzte meg, mezben iskoláját ismertette, aztán Tanódy, Ferenczy és Novobuy urakkal

Next

/
Oldalképek
Tartalom