Szamos, 1900. szeptember (32. évfolyam, 71-79. szám)

1900-09-16 / 75. szám

Melléklet a „Szamos“ 1900. évi 75-ik számához. au bérletet jelentik forintokban. Alsó- és Smeleti középpáholy 4 frt. 259, 145., (59., Felső >áholy 8 frt. ISO., 119., 45.. Támlásszék 1 frt. 5 . 38., 16., Körszék 75 kr. 58., 30., 12.. Zárt- zék 69 kr. 40., 23., 10. Bériét eszközlésével és , bérlet pénz kezelésével Krátner Sándor titkár ran megbízva. Közönségünk pártfogásától függ, iogy e jónevii társulat a színi szezonban pros- teraljon s reméljük közönségünka bérletelő jegy- éseket e czélcól tömegesen fogja igénybe venni. Az nj pénz. Az uj 20 koronás bankjegyek zeptember 26-án jönnek forgalomba. A huszkoro- tások rétalakja 135 millimeter széles, 90 millime- er magas. Mindkét oldalukon vizjegy nélküt készült papíron vannak nyomtatva, a szöveg égyik oldalán isztán magyar, a másikon a németen kívül még tyolcz más, Ausztriában használatos nyelven olvas­tató. A magyar szövegű oldalon a Hungáriát, a lémet szövegű oldalon az Ausztriát ábrázoló női ej látható. Az uj huszkoronás papírpénz kisebb esz, mint a mostani 10 frtos s az alapszíne nem lék, hanem vörös. * Villamos vasútnak karói ellen sok a pa- tasz. Mint értesülünk, ezek jórészt nem a vasúton írnának, a mely még azzal is túl tesz villám világítási j Oszlopainkon, hogy befesteti és székesegyházunk j ornyával egyező díszítésű kúpokkal láttatja el. ■ ^ersze, ha háztulajdonosaink előbb ébredtek volna trra a jő belátásra, mit újabban követnek, hogy t.! . az oszlopok helyett inkább a ház falára orősit- etik a vezetéket, úgy a város az oszlopok felét negtakarilhatta volna. Mert hát az oszlopokat a uiros adja s a vasút olyan oszlopokat állít, a minőt cap; kérte is a háztulajdonosokat, hogy mint a nlágon mindenütt nálunk is oszlop helyett a házakra Erősíthesse a vezetéket. Szatmár persze mindig extra ikar lenni s nem engedték. Mert aztán igen sokan nkább megfizetik az oszlop eltávolításával s a ve- jetéknek a házra erősítésével járó köllségtöbletet, isakhogy meneküljenek az oszloptól. Érthetetlen is, íogy míg a világító vezeték nagyrészt a házakra ran erősítve, a vasúti vezetéktől anyira húzódoztak. 5ersze, ha a vezeték egyszer ki leszen feszítve, s i vasút járni fog, úgy az oszlopok eltávolítása nár a vasut forgalmát akasztja meg, s már nem­csak költségkérdés, de forgalmi akadály lesz az. \zért aki teheti, kérje még most az oszlop eltá- volitását, mert később aligha remélhet sikert. * Katonáink útban. A galicziai nagy had gyakorlatok a tegnapi nappal véget értek s úgy i közöshadsereg legénysége, mint honvédőink nár útban vauuak, a kik. mint értesülünk ked­den éjjel érkeznek Szatmárra. Orommá várjuk okét. Kiese községben a ref. egyhíz pénzt ira javára szeptember hó 23-án tauczmulatság ren­dezgetik. ’ A megszökött és visszahozott jegyes. Erdei József szatm trhegyi viuczellér Komáromi Bii'i hetyéui leányzóval annak rendje és módja szerint jegyet váltott és egy háztartásban éltek. Azonban alig pár heti jegyben járás után, Biri jegyesének holmiját összecsomagolta és megszö­kött. A rendőri nyomozat utj in Bátyúban a csen­A sertésvész Erdődön és Zajtáti megszűnt s a hivatalos zárlat feloldatott. Ovrosi szaktekintélyek véleménye szerint a Keleti J. budapesti elsőrangú ezég által gyár­tott és feltalált cs. és kir. szab. pneumatikus sérvkötők, orthopaediai járó és nymjtó gépet, mülábak, mükezek, egyenestartók (ferdenövé süeknek), haskötők, a legjobbak és legmegbíz­hatóbbak. Keleti már évek óta azon fáradozik, hogy ezen a téren a legkiválóbbat és legtöké­letesebbet nyújtsa, a külföldet és a legelső kli­nikákat tanulmányozta, miért is a legmelegeb ben ajánlhatjuk e kitűnő speczialistát az ér­deklődőknek. * Legközelebbi országos vásárok a vidé­ken : Csengerben szept. 28 án, Fehérgyarmaton szeptember 17 én, Tócsőn szeptember 17. és 18. * A lépfene Mikolában és Lázáriban fellé­pett s a zárlat elrendeltetett; ellenben Erdődön a járvány' megszűnt s a hivatalos zárlat felöl datott. * Városunkban a Szent-Mihály napos or szagos vásár szeptember hó 25. és 26-án fog megtartatni. * Szücsiparunk Párizsban. Katzer József hírneves szücsmester által kiállított divat-szücs és szak munkák és ízléses kivitelük miatt Pá rizsbau is általánns feltűnést keltettek úgy, hogy' azokért az összes magyar kiállítók közül e szakmából egyedül Katzer kapta az ezüst ér­met, a ki azonkívül szép magyar kiállításáért a vadászati csoportban még egy második ezüst ér met is nyert. Eredeti magyar himzésö szücsmun káért pedig Mázán József Miskolczról nyerte el az ezűót érmet. * A postán egy pénztárcza és egy esóer- nyő találtatott. Igazolt tulajdonosa a rendőrség­nél átveheti. A legizletesebb asztaliviz a „Kristály“ Szent Lukácsfürdői hegyiforrás, mely mint egészséges ásványvíz, több száz orvos álta] ajánlva van. Helyi elárusítók: Glück J. Mertz István, Kaufmann Dávid, Koos Kajmán, Bartha Ferencz, Rícz István, Rooz Szilárd és Molnár Mihály kereskedésében; Sternberg testvéreknek mai számunkban közölt hirdetésére felhívjuk olvasóink figyelmét. Szives tudomására hozzuk Szatmár város és vidéke úri közönségének, hogy a világhírű Pichler Autal-fóle kalapgyár gyártmányainak egyedüli elárusitásával Scatmárön Vajda Mi liály urat bizr.uk meg és kérjük szükségletüket fenti ezégnól fedezni, hol az eredeti gyári árért lesz elárusítva — Tisztelettel Halbau és Da­mask Pichler Antal osztrák és magyarországi vezér képviselősége. Selyem-Blousok 2 frt 40 krtól feljebb —■ 4 méter póstabér ! és vámmentesen szálliva ! Minták postafordultával küldetnek; nemkülömben fekete fe­hér és szines „Henneberg-sslyem“ 45 kstól 14 frt 65 Jn-y méterenkint. Henneberg G. srI''0"-" ’ Legfinomabb csemege szőlő I kiló 36 kr, kosár vétőinél 32 kr. — Me rtz Istvánnál Szatmáron, Deák-tér. Must. Aki hordóját szaniszlói állomásra elküldi, azt alulírott megtölti és szaniszlói állomásra kiszállítva fel­adja és pedig: Rajnai rislinggel lit. . . . 50 ff. Piros velteli ni vei lit. . . 50 fi. Oporto-Carbenettel. kiforva 60 h. más musttal (zöld silváni fe­hér bakator, sárfehér, mé­zes fehér stb....................46 fi. Szállítás utánvéttel történik. Nagy József csomaközi szőlőgazdasága. Oportó-Carbenet fejedelmi vörös bor 1898. évi termés 56 liter legkisebb mennyiségben kapható a ter­melő Nagy József ügyvédnél Halmi. Eladó 120 drb. anya birka és 8 drb. kos, azonkívül több 2 — 3 éves íirü és bárány — Értekezhetni a tu­lajdonossal Zsadányban Világossy Gáspár. A Dinnyés kertben, a Kölcsey utczá hoz igen közel levő Andre-féle, nemes- fajú termő gyümölcsös lanka, a rajta levő szilárdan épített 6 szobás lakással, fürdővel, kitűnő kuttai örök­áron eladó, esetleg november I-től bérbe kiadó. Freund Ezékiel, tulajdonos Ozv. Ráthonyi Ákosné szállít jó édes, piros és fehér gyöngy cse­mege szőlőt 5 k lgramm osko­sarakban, tiszta szőlősuly 5 kilón­ként. Ara kilónként 60 fill. Az üres kosarakat frankó kéri visszaküldeni a Halmii vasúti állomásra (Posta Kö- kényesd. Ugocsa m.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom