Szamos, 1899. május (31. évfolyam, 36-43. szám)

1899-05-14 / 39. szám

Melléklet a „Szamos“ 189g. évi 39-ik számhoz. HÍRROVAT. * Személyi Ilii*. József kir herczeg őfen­sége f. hó 25-én városunkba érkezik s az itt állomásozó 12-ik m. kir. honvéd ezred felett szemlét fog tartani. * Bérmakörut. Meszlényi Gyula megyés püspök csütörtökön kezdte meg bérmakörutját a n.-károlyi járás területén. 11-én Csomaközön, 13 án Csanáloson, 14-én Szaniszlón, 15-én Fé­nyen, 16-án Mező-Teremen, 17-én Kálmándon, 18-án Merken, 22-én Mező Petriben, 23-án Kap- lonyban, 25-én Vállajon fogja a r. kath. hive- ket a bérmálás szentségében részesíteni. A püs­pök minden reggel háromnegyed 7 órakor indul N.-Károlyból a fent nevezett helységekbe d. u. 4 órakor pedig visszatér, hol a kegyesrendi társ­háznak szívesen látott vendége. * Hivatalos órák a vármegyében. A f. hó 4 én tartott vármegyei közgyűlés jóvá hagyta az alispánnak azon intézkedését, hogy' május 1-től okt. 1-ig terjedő nyári időszakban a fogal­mazó személyzet részére a hivatalos órák reggeli 8 órától, délután 1 óráig egy huzamban tartas­sanak. * A prot. felsőbb leányiskola igazgató tanácsába a szatmári egyház részéről id. dr. Farkas Antal, dr. Fekete Sámuel és Halmy Já­nos, a németi egyház részéről Bőd Sándor és Kölcsey János, a város részéről pedig Bókésy Géza választattak meg képviselőnek. * Emlékeztető. A szatmárnémeti első gőz- téglagyár saját helyiségében ma d. e. 10 órakor tartja évi rendes közgyűlését. * Városi alapítvány. A m. kir. honvéd hadapród iskolákban a város közönsége két díjmentes alapítványt tett, melyek közül az egyik szeptember 1 ével fog betöltetni s a melyre a városi tanács pályázatot bocsátott ki. A kellőleg felszerelt pályázati kérvények a városi tanácshoz julius 5-nek d. u. 5 órájáig nyújtan­dók be. Felvételi feltételek: 1. A pályázó ma­gyar állam honpolgársága. 2. A pályázó testi alkalmatossága. 3. Valamely középiskola négy alsó osztályának sikeres bevégzése. 4- kifogás­talan erkölcsi magaviselet. 5. 14—16 éves élet­kor. Első sorban szatmári születésű és illetőségű ifjak kérvénymi jönnek figyelembe. + Tabajdi Lajos emlékének megörökíté­sére dr. Joó Imre főgymnásiumi tanár újabban a következő adományokat kőldötte be hozzánk Nagy-Kőrösról: Hegymegi Kiss Kálmán, ref. tanitókózezdei igazgató és neje 5 frt, Adám Gerzson főgymnásiumi igazgató és leánya 5 frt, dadai Oláh Károly tanitóképezdei ének- és zene­tanár 2 frt, Dr. Mentovich Ferencz főgymn. tanár 1 frt, Benkó Imre főgymn. tanár 1 frt, Vass Sámuel főgymn. tanár 1 frt, K. Faragó Dienes földbirtokos 1 frt, K. Faragó Péter köz- igazgatási tiszGviselő 1 frt, Vajkó György föld- birtokos 1 frt, dr. Mester Gyula városi alorvos 2 forint. ban nem adott utasítást ; ellenkezőleg: a jog­ügyi szakbizottság adta a kölcsönös szerződés alapján e kitelepitési tanácsot. Egyébiránt az egyesületnek esetleges támogatásától nem zár­kózik el, ha egyszer tudni fo ?ja, hogy kérelme mely határokig terjed ? A közgyűlés elhatározásának az a körül­mény adta meg az érdekes fordulópontját, hogy a hallottak benyomása alatt Tankó ez i tanács- jegyző ur határozati javaslatát megváltoztatta és másodízben azt javasolta, hogy a város ad­dig szóba se álljon az egyesülettel, amig a rendőrhatósági eljárás folyamatban van és jog erős befejezést nem nyer. És a közgyűlés igy is határozott. A mezőgazdasági munkásoknak idegen te­rületre való kivitelét eltiltó szabályrendelet megalkotása idézett még föl nagyobb hullámo­kat. Több szónok vitatta ezen a mezőn a város közönsége érdekei megóvásának szükségét s ezzel ellentétben a munkások személyes szabad­ságának további fönntartását. Én ebben a nagyfontosságu szocziális kér­désben e tárcza szűk rámájában nem akarok ál­lást foglalni, csupán azt jegyeztem meg ma­gamnak, hogy a rekettyesori nagy csizmásokból álló asztalvég, mint egy ember emelkedett föl a munkások szabadságjogainak megszorítása mellett Oh népem, ebből ismerek reád! 1001. * Eljegyzés. Chriastélyi Árpád zilahi áll. polg. iskolai tanár a múlt héten váltott jegyet Kemény Gizella kisasszonyba! Kemény Alajos kir. p. ü. igazgató kedves leányával. * A kath. kaszinó évi rendes közgyűlését f. hó 11-én tartá a tagok élénk érdeklődése mel­lett. A gyűlést Irinyi Tamás dr. nyitotta meg nagyszabású beszéddel, mely után Wolkenberg Alajos dr. titkár jelentését és Kertészffy Gábor pénztáros jelentését vette tudomásul nagy lelke sedéssel a közgyűlés. Az előbbi tisztikart újból megválasztották. Alelnökök lettek: Irinyi Ta­más dr. és Jaskovics Ferencz, titkár: Wolken­berg Alajos dr., pénztáros: Kertészffy Gábor, könyvtáros: Fodor Gyula dr., háznagy : Kaisz József. * Hoclossy Lajos főgymn. helyettes val lástauárt, volt németi ev. ref. s. lelkészt Biky Károly esperes a szatmári ref. egyházban Rácz István oldala mellé s. lelkészül kibocsátotta s a leik. teendők végzésével felhatalmazta. * A németi egyház presbyteriuma f. hó 10 én tartott gyűléséből tudomásul vette az es­peres azon leírását, melyben Pótor Elemér s. ielkész tanítót és egyháztanács jegyzőt, h. lel- készi teendők végzésében felfüggeszti és fe­gyelmi vizsgálat alá vonja egy előbbi egyházta­nács gyűlésben tett indítványa miatt, mint egy­háztanács jegyzőt pedig állásától elmozdítja s a jegyző választást elrendeli. Jegyzőül megvá­lasztatott Saja Sándor kántor-tanitó, a segéd- lelkészi szolgálatok végzésére pedig egy kine­vezett bizottság által Osváth Kleiner tanár kére tett fel. — Mint értesülünk azonban, remélhető, hogy nevezett segédlelkész rövid idő alatt ismét állásába fog visszahelyeztetni. * A katona-zene ma d. u. 5 órától kezdve 7 óráig a Kossuth-kertben fog megtartatni. * Legközelebbi országos vásárok a vidé­ken: Krassón május 23-án, N -Károlyban május 15-én, Técsőn május 23. és 24-én, Jankón má­jus 18 án, Deésen május 30., 31. és junius 1-én, Fehérgyarmaton május 15 én. * Házasságot kötöttek: File Sándor és Biró Terézia, dr. Orosz Sándor és Bartha Anna, Ozsváth Sándor és Fcriáu Katalin, Görbe György és Lukács Krisztina, Lerner Dávid és Klein Biri, Kozma Mihály és Bocskai Juliánná. * Meghaltak: Januczás János 74éves, özv. Klein Salamonná sz. Izsák Katalin 84 éves, Sö­rös Endre 2 éves, Szabó János 74 éves (1848/49. honvéd), Lukács Mihályné sz. Seres Mária 63 éves, Glózer Mária Erzsébet 21 hónapos, Alföldi Mihályné sz. Komlódi Terézia 40 éves. * Cziprus lombok. E czim alatt egy kö­tet temetési beszéd jelent meg Biky Károly györteleki ev. ref. lelkésztől. A beszédeket szerző a vármegyei előkelő családok halottai felett mondotta s most egy füzetben össze­gyűjtve kiadta. A beszédek mindmeganynyi cziprus lomb az elsiratott halottak sirhalmai felett, — meg annyi szellemi emléke a kegye­letnek. A hivatott eg\ házi Írónak megkapó köz­vetlensége, a nemes egyszerű előadásban meg­nyilatkozó klasszikus becse sokkal ismertebb, mintsem ajánlgatásunkra volna szükség. Remél­jük is azért, hogy szerzőnek az egyházi iroda­lom terén e kimagasló újabb müve is előző si­kereihez hasonló fogadtatásban fog részesülni. A mű megjelent Weisz Zsigmond könyvnyom­dájában Mátészalkán s ugyanott megszerezhető. Ara 2. korona. * Pénzintézeti értekezlet. A lapunk ápril. 23-iki számában megjelent Th. A. vezérczikke helyes irányáról tanúskodik a miskolezi Keres­kedelmi és Iparkamara értekezletének határo­zata, mely a múlt hó 23-ikán a következőkben hozatott: A miskolezi Kereskedelmi és Iparka­mara által egybehívott pénzintézeti értekezletet e hó 23-án tartották meg Radvány István kir. tanácsos elnöklete alatt. Az értekezleten Borsod-, Gömör- és Heves megyéknek csaknem valameny- nyi pénzintézete volt képviselve. Elnök indít­ványára az értekezlet egyhangúlag tiltakozott azon vádak és ráfogások ellen, a melyek a vi­déki pénzintézetek ellen minden alap nélkül a közönség, valamint az ország gazdasági jó hí­rének rovására a sajtóban és egyebütt hirdettet- nek. Lichtenstein József történelmi visszapillan­tást vetve a vidéki pénzintézetek fólszázados múltjára, konstatálja, hogy a vidéki intézetek a legválságosabb időkben is megfeleltek feladatuk­nak s az ország kereskedelmének, iparának s mezőgazdaságának emeléséhez nagyban hozzájá­rultak. A felszóllalók általában megegyeztek ab­ban a nézetben, hogy a mai keret és rendszer kielégítő és mélyrehatóbb reformra nincs szük­ség. Ellene nyilatkoztak minden központosítási törekvésnek, kényszertársulásnak s az autonómia bármely irányú korlátozásának. A részletkérdé­sek körül alapos viták voltak. Az igazgatósági szervezetet megfelelőnek mondották ; szintúgy a felügyelő-bizottságét is, habár kívánatosnak je­lezték, hogy az egyes felügyelő bizottságok egy- egy tagja a könyvvitelben jártas legyen ; han­goztatták azonban, hogy ez számos kisebb he­lyen alig lesz keresztülvihető, mert arra meg­felelő erőket alig találnak. A mérlegre vonat­kozó ,törvényes rendelkezéseket kielégítőnek vé­lik. Élénk vita folyt ama kérdés felett is vájjon szükséges-e uj ellenőrzési szervezet. Az értekez­leten felszólalók nem tartották czélszerünek az állami beavatkozást, valamint a kötelező revíziót, a pénzintézeti tartalékalapot; ellenben szabad társulást kívánnak kereskedelmi kamarai kerüle­tenként. Nem helyeslik az alaptőke bármely irányú korlátozását A tartalékok dotácziója min­denütt kielégítő, ennélfogva törvényhozási in­tézkedés felesleges. A takarékbetétek kezelése és biztonsága körül számos felszóllalás volt. A váltóleszámítolás korlátozását a vidéki inté­zetek érdekeivel nem találták összeférhetőnek. A jelzálog kölcsönüzlet maximumának meghatá­rozását nem helyeselték. Az értekezlet egy pénz­intézeti országos értekezlet egybehivását sem tartja czélszerünek, ha a vidéki kamarák kerü­letenként nyilatkoznak. Az értekezlet eredményét a kormányhoz terjesztik föl. a A fősorozás eredménye nem a legked vezöbb volt. Május 12 és 13-án a város részé­ről előálliltatott 214 hadköteles; ebből besoroz­tak 56 egyént. Idegen illetőségű előállott 40 egyén, kikből 14 besoroztatott. A szatmárihegy az idén is jó anyagot szolgáltatott; mert az előállottak 66%-a bevált, minek oka a 77-iki jó bortermés. * Megjutalmazott rendőr. Ez évi február 28-án a Kossuth Lajos-utczai tűznél tanúsított bátorságáért és önfeláldozó magaviseletéért Hu- dacsek Gábor II. oszt. rendőr a városi Tanács­tól 10 frt jutalmat nyert. * Egy süveg ezukor és egy óra gazdát­lanul van a rendőrségnél. Igazolt tulajdonosa átveheti. * Oda a két pej. Szabó Ferencz kihaj­totta a németi mezőre a két szép pej lovát Szerdán éjjel valami régi világból való lókötő betyár elvezette a két pejt. Keresik most min­denfelé, de még eddig nincs nyoma. * Vendéglő megnyitás. Az Attila-utczán levő Központi vendéglő, melyet özv. Kalocsai Samuné bérelt ki s teljesen újonnan rende­zett be, s tisztességes ellátásról, tiszta magyar borokról és olcsó árakról gondoskodott, — ma délután fog ünnepélyesen megnyittatni. * Jó fogást csinált Tóth János polgári rendőrtizedes. Ugyanis Weinberger Bernát nagy - bákai éttermi tisztviselő nagyobb mennyiségű fehérneműt lopott Sátoralja-Ujhelyben. A lopott holmik egy részét ott S.-A.-Ujhelyen zálogba csapta, más részét ide liferálta. Itt többek rá- szedése után pénteken este el akart zónázui, de Tóth épen akkor csípte galléron, midőn a ko csiba beszállott. Most a dutyiba elmélkedik a monogrammos fehérneműk és zálogezódulák felett. * Tűz. A „Zöldfa“ vendéglőnél csütörtö­kön délben tűz támadt. Az istálló gyűlt ki és a tűznek füstje az uralkodó délnyugati szólroham alatt nem csak az egész piaczot, hanem magát a várost is elöntötte. A tűzoltóság gyorsan meg­jelent és három órai erős munka alatt oly si­kerrel dolgozott, hogy a szomszédos épületek teljes épségben megmaradtak. A tűzoltóság ezt a tényét bátran számíthatja a legszebb sikerei közzé. * A helybeli ev. ref és kir. kath. főgim­náziumokban azirásbeli[érettségi vizsgálatok hol­nap veszik kezdőtöket s egymásután következő 5 napon fognak tartatni. * Névváltoztatások statisztikája. A bel­ügyminiszter 1919/99. sz. körrendeletével vala­mennyi törvényhatóságnak megküldte az 1899. óv Il-ik felében engedélyezett névváltoztatások­ról szóló kimutatást. A kimutatás szerint a belügyminiszter az említett időszakban összesen 3961 folyamodónak engedte meg a névváltozta­tást, mely eredmény az 1897. év ugyanazon időszakában engedélyezett névváltoztatásai szemben 2886 esettel, az 1898. év I. felében engedélyezett névváltoztatással szemben pedig 1200 esettel kedvezőbb, összeadva a két félév eredményét, az 1898, évben összesen 6722 fo­lyamodónak engedtetett meg a névváltoztatás. A 6722 folyamodó közt, — állást és foglalko-

Next

/
Oldalképek
Tartalom