Szamos, 1899. november (31. évfolyam, 88-96. szám)

1899-11-02 / 88. szám

innyira, mint az előbbi este. Feledi, Novak I., Morvái, Tábori és Érczkövy most is kitettek magukért, de talán maga a darab nem eléggé alkalmas arra, hogy kellő hatást lehessen elérni különösen a darab vége, a megoldás oly okada- tolatlanul, érthetetlenül volt előadva, hogy a figyelmes nézőt sehogysem elégítette ki. Kedden Blumenthal és Kadelburg társszer­zők népszerű darabja a „Mozgó fényképek“ ke­rült színre, Heltai Jenő átdolgozásában elég nagy számú közönség előtt. A darab vígszín­háznak kassza darabja s rövid idő alatt nagy népszerűségre jutott. És méltán is, mert — igaz ugyan, hogy cselekményről benne szó sem le hét — de idő és alkalomszeriisége által s kitü­nően összehordott helyzeti komikuma által egy- időre fentarthatja magát s kellő hatást is elér­het. Természetesen a darab aeszthetikai. akár dramaturgiai szempontokból a kritikát ki nem állja, de nem is erre a czélra készült, komiku­mában nem a mélyre ható és tekintő psycholo- giai hatás talál kifejezést, hanem pusztán — minden más feltételtől eltekintve — a nevetés, az egyszeri mulatás. És épen e czéljának meg­felelően halmozza a furcsábbnál furcsább hely­zeteket egymásután, s e halmaz tetejére, meg­oldásképen odateszi a legutolsót, mely legalkal­masabb arra, hogy a nevetést a végsőig fo­kozza, de nyílt kérdés, hogy maga után a megoldásra nézne. Mindamellett a darab alkal­mas arra, hogy egyideig felszínen maradjon s jó előadásban kellő szórakozást képes nyújtani. Ilyen előadásban volt alkalmunk ma is gyönyör­ködni s a szereplők kivétel nélkül derekasan végezték feladatukat. — Gulyás (Kapor V.) sikerült alakításban mutatta {be az igazán peccbes férjet, kit a látszat mindig lesújt, ko­mikus helyzetbe sodor, de annyira mégis soha­sem lett nevetségessé, hogy rokonszenvünket kétessé tenné. Méltó pártnerei voltak Arday, (Mariska) Tábori (Göncs Bálint) Latabárné, (Rósa) Simon, (Menszky Boris) Nováklrén (Ka­zár Vilma), Morvay igen sikerültén creálta Ka­ján Tóbiást s igy az összbenyomás az előadás­nak nagy előnyére szolgált, s a közönség egy kellemesen töltött est emlékével távozhatott az «leadásról. Megkell emlékeznünk még a felvonás közök alatti zenéről is, mely valóban méltó ki­egészítése volt az előadásnak s újabb bizony­sága a zenekar kiváló jóságának. A Szatmárraegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei. Rovatvezető: Poszvék Nándor. Egyesületünk amerikai szőlőtelepén ter­melt következő oltványok és vesszők eladók : Gyökeres fás oltás csak Riparia por- talis alanyon : Bakator, Olasz Rizling, Nagy Burgundi Járdovány, piros és fehér Chasselas és vegyes, ára ezerenkónt 120 forinr, tagoknak 100 írt. Sima zöld oltás Riparia alanyon: Ba­kator, Erdei furmint, Olasz Rizling, Járdovány, Góhér (Budai), Madeleine, Nagy Burgundi, pi ros és fehér Chasselas, Fekete Törő és vegyes, ára ezerenkónt 70 frt, tagoknak 60 frt. Solonis alanyon Bakator ára ezerenkónt 80 frt. Rupest ris Montieola alanyon vegyes csemege, ára eze- renként 70 frt, tagoknak 60 frt. Gyökeres vessző Riparia Portalis I. oszt. 25., II. oszt. 15 frt. Riparia selectal. oszt. 20., II. oszt. 12 frt., York Madeira I. oszt. 15., II. oszt. 10 frt. Sima vessző Riparia Portalis I. oszt. 10., II. oszt. 6 frt, Riparia Selecta 1. oszt. 5., II. oszt. 3 frt, Rupestris Montieola és Vitis So­lonis I. oszt. 12., II. oszt. 7 frt., York Madeira I. oszt. 5., II. oszt. 3 frt. Az összes oltványok és vesszők a legna­gyobb gonddal megválogatva fajtisztán kerül­nek eladásra. Csomagolás és vasútra adásért, amennyiben ezt az Egyesület eszközölné, a szokvány sza­bályzatban megállapított költség számittatik és pedig oltványok és gyökeres vessző után deszka I rekeszekbe csomagolva ezrenként 1 frt, sima vessző után szalmába és vászonba csomagolva 60 kr, Őszi vagy tavaszi átvételre előjegyzések azár 25 százalékának előleges beküldése mellett az Egyesület titkári hivatalánál, eszkö- zöihetők s a nagy keresletre való tekintettel, mindenesetre kérjük a szükséglet mielőbbi biz­tosítását. HÍRROVAT. * Halottak napján vagyis ma reggel 7. órakor a r. kath. plébánia, 9. órakor a püspök tartott ünnepólys reqviemec és liberát az összes elhunytakért. Ma este 5 órakor a hidontuli kivi­lágított temető kápolnája előtt szt. beszéd s utána litánia mondacik. Halottak napjának nyolezada alatt pedig minden d. u. fél 5 órakor a székes egyházban litánia lesz a megholtak lelki nyu­galmáért. * A főispán kedves nejével együtt a múlt héten N.-Bányát látogatta meg. S úgy .itt, mint F.-Bányán megvizsgálta a hivatalos ügykezelést. Fogadta Schweitzer Ilka vezetése alatt a nagy­bányai nöegyesületet, a mely köszönetét mondott, amiért kieszközölte, hogy a kereszthegyi óvónő fizetését a kormány 3 évre elvállalta. A föis- páni pár több helyen tett látogatást, 26-án pe­dig visszautazott N.-Károlyba, * Katonai eskütétel. Tegnap d. e. 11 óra- órakor a székesegyházban fenyes katonai ünnep­ség volt. A közös és honvéd ez idei ujonezok mintegy 500-an tettek ünnepélyes esküt. Jelen voltak a helybeli tisztikar teljes számban Hab- rovszky dandárnokkal élükön s a városi hivő közönség nagy serege. — A csendes misét dr. Fechtel János mondott, mely alatt a katonai zenekar játszott. Mise után dr. Fechtel János szószékre lépett s hazafias tartalmú beszédet intézett az esküt tevőkhöz, buzdítva őket a haza, a király iránt való hűségre. Utánna Hu­bán Gyula g. kath. pap mondott román nyelvű intelmet a hadfiakhoz. Ezután következett az eskütétel magyar, román és orosz nyelven. — A templomi szertartások végeztével diszmenetben zenével, zászlóval vonult el a katonaság Hab- rovszky ezredes-dandárparancsuok s a tisztikar előtt. * A n-v aradi kanonok installátiója. Dr. Steinberger Ferencz képezdei igazgatót f. hó 16-án fogják a n.-váradi kanonoki stallumba be­iktatni N.-Váradon. Az installátió iránt város­szerte oly nagy az érdeklődés, hogy ebből a az alkalomból, külön vonat fogja a szatmáriakat N.-Váradra vinni melyről jó előre már gondos­kodva lesz. * A helybeli rk. polgári, elemi és óvó­nőképző intézet, azon alkalomból, hogy szere­tett igazgatóját dr. Steinberger Ferenczet ka nonoknak nevezték ki, üdvözlő ünnepélyt ren­dezett, melyen az ünnepelt igazgatóhoz Kozák Boriska II. ó. k. növendék intézett beszédet, a növendékek közül pedig többen ének- és zene­darabokat adtrk elő. Dr. Steinberger igazgató könnyekig meghatva köszönte meg tanítványai­nak és tanártársainak az iránta tanúsított ked­ves figyelmet. A reforilláczió emlékünnepét alkalmi is­tenitisztelettel ülte meg a szatmári és németi ref. egyház okt. 29-én. A szatmári ref. templom­ban Rácz István ev. ref. lelkész mondott az al­kalomhoz méltó emlékbeszédat, az ev. ref. fő­gimnázium és leányiskola növendőkeiből alko­tott vegyes kar pedig alkalmi énekeket adott elő, melyet Hodossy Lajos s. lelkész vezetett. Németiben Pótor Elemér s. lelkész mondott ha­tásos emlékbeszódet és a németi dalárda énekelt Saja Sándor kántor vezetése alatt alkalmi-éne­keket. * A hegyközség vasárnap d. e. a város­háza nagytermében tartotta évi rendes közgyű­lését, melyen körülbelül 50 birtokos vett részt. Az első tárgy az 1900 ik évi költségvetés meg- állapitása volt. A kiadás 5760. korona melylyel szemben a város által adott 2000 korona sególy- lyel együtt a fedezett 2060 korona, s igy a hiány 3700 korona, mely 3. korona 20 fillér holdan- kénti kivetéssel fog fedeztetni. A f. évi szám­adás megvizsgálására Kozma Zsigmond elnök­lete alatt, Gábriel József és Papp György választmányi tagokból álló bizottság küldetett ki. Az 1898. évi számadás elfogadtatott. A ki­sorsolt és elhalt vál. tagok helyére Keresztes András, Pap Géza, Szabó Lajos, Daróczy Endre, ifj. Megyesi László, Pap György7, Hérmán Mi­hály és Bakó Lajos választattak meg. * Petracsek Ferencz műszaki tanácsos ki mint említettük a kereskedelemügyi minisztéri­umtól lett kiküldve a törvényhatósági utak meg­vizsgálására, 5 napi itt tartóskodás után befe­jezte munkálatait. A kiküldetés mint értesülve vágyjunk, kapcsolatban van a miniszteriumuak azon tervével, hogy7 a N.-Károly—szatmári és Szatmár—batizi utat államosítsa. * Óvoda vizsgálat. A Széchényi Társulat által gyámolított apa-i gyermekmenedékhely7 vizsgálata okt. 22-én tartatott jobbára szülék­ből álló nagyszámú érdeklődő közönség jelenlé­tében. Ezúttal is eklatáns bizonysága merült fel annak, hogy a Széchényi Társaság aránylag szerény eszközökkel, mily humánus és hazafias feladatot teljesít, a mikor a mostohább sorsú gyermekeket különben nélkülözendő gondozás­ban részesíti épen a legégetőbb mezei munka idején s midőn a szellemi fejlődés számára meg­hódítandó emberanyag értelmi- és kedóly7világát a zengzetes hazai nyelv segítségével igyekszik megnyerni. Valóban kedvesebben alig hangzik máshol a drága magyar nyelv, mint egy ilyen fejlődésnek induló gyermeksereg ártatlan valla­tásánál. S hogy a nagyreményű honpolgárok szépen és eleget vallottak, azt örömmel konsta­tálta úgy az érdeklődő közönség, mint a vizs­gálat vezetésére kiküldött elnökség, midőn a menhelyvezető óvónő Szoboszlay Szeréna k. a. buzgóságát és rátermettségét minden frázis nélkül készséggel elismerte. Sajnos azonban, hogy a községi szűkmarkúság, vagy talán a vá- I logatást nem igen engedő bérleti viszonyok oly alacsony és szűk helyre szorították össze az ártatlan múzsa sereget, hogy az érdeklődő kö­zönség nagy része az ablakon és nyitott ajtón keresztül gyönyörködhetett csak a kedves kis mondókákban. E helyt mond köszönetét, fel­ügyelettel megbízott gondnokság Szentiványi Anna kisasssonynak is kinek érdeklődése foly­tán a vizsgálat terhei által megnyomott apró­ság egy kis erősítő lakomában részesült. * Pénztár vizsgálat. Szombaton azaz nov. 28-án a polgármester, dr. Török István, dr. Biró Elemér biz. tagok és a főszámvevö a városi pénztárt megvizsgálták és mindent a legnagyobb rendben találtak. A pónztárnokot meg is dicsér­ték pontosságáért és a rendes vezetésért. * A legtöbb adót fizetők névjegyzékéből Cholnoky Imre kir. közjegyző kihagyatott, miu­tán adójának kétszeres számítása iránt kellő idő­ben nem terjesztette elő kérelmét. Az igazoló választmánynak ezen határozata ellen Cholnoky Imre felebbezést adott be, melyet a bíráló vá­lasztmány fog közelebb elintézni. * Julik Károly rendőralkapitány névma­gyarosításáról már akkor megemlékeztünk, mi­dőn kérelmét beterjesztette a belügyminisztéri­umhoz. A belügyminiszter a kérelem folytán megengedte, hogy úgy ő, mint Károly fia nevüket „Jékei“-re változtassák. * A szatmári gőzmalom társulat Szeles Sándor városi napid jas Írnokot segédkönyve­lőnek választotta. * Bírtokváltozás. Bállá Rezső porcsalmai birtokát Gebhard földbirtokos megvette 130.000 forintért. * Gyászhir. Fájdalomtól megtört szivvel tudatjuk a legjobb a édesanya, anyós s nagyanya özv. Szíjártó Mihály né sz. Dely Katalinnak, élete 71-ik évében, a halotti szent­ségek ájtatos felvétele után folyó hó 28-án d. u. 5 órakor történt csendes elhunytét. A drága halott hült teteme folyó hó 29 ón d. u. 3 óra­kor lesz beszentelve Szatmártt, — a temetési gy7ászszertartás pedig november 1-ón, Pápán fog megtartatni. Szatmár, 1899. október 28. Áldás és béke lengjen porai felett! Szíjártó Mihály s neje Poór Zsuzsámra, Szíjártó Károly, Szíjártó Mária s férje Somogyi Károly, Szíjártó Karolina s férje Medvéssy Gyula, Szíjártó Erzsébet és férje Weber József, Szíjártó Antal, Szíjártó Gyula s neje Kuniche Gizella, Szíjártó Teréz, gyermekei és számos unokák. * Római zarándok ut. A görög szertar- tásu katholikus magyyarok országos bizottsága értesítette köriratban a hittestestvóreket, hogy a római zarándoklat, mely most őszre volt ter­vezve, jövő évi február hóra halasztatott el. * Jegyző választás. F. hó 24-ón volt a jegyző választás Szaniszlón. Valamennyi szava­zat Gruber Márton szentmiklósi h. jegyzőre esett, kit a választást vezető főszolgabíró megválasz­tottnak jelentett ki. * Gyászliir. Szoboszlay Sándornó szül. Keczkós Katalin, Szoboszlay Sándor s gyerme­keik István, Vincze, Sándor, Károly7, Katalin; Félegyházy Mihály mint testvér, az összes ro­konság nevében is a legnagyobb fájdalommal tudatják özv. Keozkés Vinczónó szül. Fólegy- házy Sárának, élete 68-ik évében folyó hó 27-n történt elhunytét. A megbolgogult htilt teteme 29-ón tétetett Tisza-Berken örök nyugalomra. * Meghívó. Nagy-Gécz község elöljárósága 1899. november 5-én jótókonymzélu tánczvigal- mat rendez. Belépti dij 1 korona. Kezdete d. u. 3 órakor.

Next

/
Oldalképek
Tartalom