Szamos, 1900. június (32. évfolyam, 45-52. szám)

1900-06-14 / 48. szám

elnök ur sürgönyileg küldött értesítést, hogy elháríthatatlan akadály miatt az ülésen nem je-! lenhet meg s miután úgy az elnök ur gyöngél­kedő egészsége miatt, mint a Il-od és IIT-ad alel- j nők urak jelen nincsenek; kéri az igazgató vá­lasztmányt, hogy az alapszabályok 28. §-a értel­mében az ülés vezetésére elnököt a jelenlevők közül választani szíveskedjék. Ezután egyhangúlag Domahidy István igazgatósági tagot kérik fel az ülés vezetésére, ki elfoglalván székét, a kitüntető figyelemért köszönetét mond, a jelenvoltakat üdvözli és megnyitja az ülést. A múlt igazgató választmány jegyzőkönyve a hivatalos közlönyben egész terjedelmében kö­zölve lóvén, felolvasottnak tekintetik és hite lesittetik. 66. A külföldi gazdasági szaktudósitók ki nevezése ; a párisi nemzetközi kiállítás magyar kormánybiztosának Parisba történt áthelyezése; Budapesten rendezett házi ipar kiállítása; szőlő betegség megállapítására vonatkozó kérdő-ivek ; mezei munkásoknak a nagy munkaidő alatt ka­tonai gyakorlat alól való felmentése; sertésvész j elleni határosabb védekezés tárgyában, végre | a magyar liszt külföldi versenyképessége érde­kében érkezett földm. miniszteri leiratok a hi­vatalos közlönyben közzé lóvén téve, felolva­sottaknak tekintetnek s tudomásul vétetnek. 67. Olvastatott a földmivelési miniszter ur 5116—900. sz a miniszteri rendelete, mely sze- ( rint Domahidy István ur részére a sdyemte- nyésztés felkarolása érdekében kért szederfa csemeték készlet híján engedólyezhetők nem voltak. —.Tudomásul vétetik. 68. Olvastatott a munkásközvetitő intéz­mény támogatására felhivó miniszteri rendelet. Ülés a rendeletet tudomásul veszi s ismé­telten felkérni határozza a törvényhatósági | munkásközvetitő kinevezésére jogosított várme­gyei alispánt, hogy amennyiben még törvénj'ha tósági munkásközvetitő kinevezve nem volna, ez iránt intézkednék s az intézkedés eredmé­nyéről az Egyesületet tájékozás végett értesí­teni szíveskedjék. 69. A szőlőtelep részére 10,000 db. furmint oltó vessző ingyen engedélyezését ülés köszö­nettel veszi tudomásul. 70. Szőlőkaró szállítási igazolványok elszá­molását sürgető miniszteri rendelet, miután idő­közben az elszámolás felküldetett, tárgytalan. 71. Köszönettel veszi az ülés a földmi ve lésügyi miniszter ur által az Egyesület könyv­tára részére megküldött chernelházi Chernél István a „Magyarország madarai,“ valamint a kilátásba helyezett Brehm-s Thierleben magyarra átültetendő kiváló szakmunkákat. 72. Pedeztetési álllomásokon elhelyezett j mének kimutatásának példányai az erre reflek­táló tagok között kiosztandó. 73. Olvastatott a földművelésügyi miniszter ur rendelete, mely szerint a karczagi földműves — Hisz éppen én akarom a nagyságos urat szolgálni — hangzott a válasz. Ajkamba haraptam baklövésemre és izga­tottam lapozgattam bizonyítványai között. — Nagyon rövid bizonyítványok ! — je­gyeztem meg kis szünet után. — De annál több! — vágott vissza. Sajnos, nem az én hibám. A nagyságák már, fájdalom, rósz szemmel nézik, ha cselédjük a divat szerint öltözködik. A legutóbbi úrnőm is azért mondta fel a szolgálatomat, mert oly fel­öltőt készíttettem magamnak, mint az övé volt — ez nem lett volna baj, de az már igenis baj lett, mikor én a felöltőt kifizettem, mig a nagy­sága adós maradt az árával. — Igen — hagytam helyben állításait — de tán eljönne holnap a válaszért ? Ő szóra se méltatott, kapta bizonyítványait, sarkon fordult s indult. Az ajtóból visszakiáltott: — Ön különben is a harmadik emeleten lakik és igy nem is szolgálom. Volt szerencsém! — és becsapta maga után az ajtót. Alig szedelőzködtem fel meglepetésemből, mikor egy tömzsi, pozsgás arczu leány állott elém. Meg se várta a megszólításomat, hanem egyszerűen belefogott mondókájába. Tetszik tudni nagyon jó vagyok. Sütni, főzni, vasalni, mosni, porolni nagyszerűen tudok. De elmondom miért távoztam az előbbi helyem­ről. Az asszony nem tudott főzni, és képzelje csak a burgonyát ollóval akarta vágni, a levest habbal tálalta, a húst kanállal metélte, a salá­tát olajjal mossa és a csirkét forró viz helyett iskola tanulmányozására 72 kisgazda államkölt- sóges kirándulását ez idén ismét 497 korona költ- séggel engedélyezi. Ülés az engedélyt tudomásul veszi, a ki­rándulás szervezésével a titkárt megbízza, a 497 korona előlegezendő költséget pedig az Egylet pénztárából utalványozza. 74. Olvastatott a földm. miniszter ur ren­delete, melynek értelmében a téli gazdasági tan­folyamok szervezésével ismét az Egyesületet bízza meg. A v lasztmány utasítja a titkárt, hogy a terveket készítse elő, melyek a megfelelő idő­ben elnökileg felterjesztendők. 75. Olvastatott a földm. miniszter ur le­irata, melyben Kosa Sándor ó-pályi kisgazdáról és annak birtokviszonyairól, ki birtokának minta gazdasággá leendő átalakítására segélyt kért, vélemónyes jelentést kér az egyesülettől. A titkár úgy a szóban forgó kisgazdától, mint a mátészalkai főszolgabírótól beszerzett adatokat előterjeszti. Az ülés a jelentést tudomásul veszi és meg­bízza a titkárt, hogy érintkezésbe lépve Kósá val, annak viszonyairól személyes meggyőződést szerezzen s a mennyiben a miniszter ur inten- tiójának a gazdaság teljesen megfelel, elnökileg segélyezésre ajánltassék, amenyiben azonban a tavaly alkalmasnak találtak közül ennél alkal-1 masabb volna, segélyezésre az terjesztessék föl. j Tekintve, hogy' Fehér-Gyarmattól fogatról J Kosa gondoskodhatik, titkár egyéb úti költsé­geinek fedezésére az ülés 10 koronát utalványoz. Hatósági ügyek kapcsán olvastattak : 76. Báró Vécsey József ur szolgálatában ! 40 évet betöltött (n. m. Molnár László csegöldi, | Varga János és Simcsik Péter sárközi) cselédek szolgálati éremmel való kitüntetésére vonatkozó j átiratok. Ülés sajnálattal veszi tudomásul, hogy az érmek üunepies kiosztása alkalmával a minisz- j tér ur intentiójához képest az Egyesület magát külön is nem képviseltethette, amennyiben a kiosztás ideje az Egyesülettel csak utólagosan lett tudatva. Hasonló esetekben magát képvi­seltetni óhajtja. — Miután hasonló esetekben a kiosztás terminusának idejében történendő közlése iránt a lépések már megtétettek, ez in­tézkedést jóváhagyólag veszi tudomásul. 77. Olvastatott a vármegyei főispán ur át­irata, melyben a gazdasági tanfolyamok szerve­zésére maga részéről is felhívja az Egyesület figyelmét. Ülés a főispán ur érdeklődését örömmel vrszi tudomásul s elrendeli, hogy a tervezetek hozzá is megküldessenek. 78. Ugyancsak a főispán urnák a várme­gye keleti részéről megindult kivándorlási moz­galom meggátlása érdekében intézett átiratával foglalkozva a mozgalom társadalmi ellensúlyozá­sára ezúttal felhívja az Egyesületi tagok figyelmét, egyúttal intézkedni fog, hogy a téli gazdasági petróleummal kopasztotta. Hát kérem azért mentem el onnan és megfogadtam, hogy csak oda szegődöm, a hol magam főzhetek. — De a főzésben segítségére akarok lenni — válaszolt a feleségem. — Isten ments! — kiáltott jaj csak azt ne ! — és ment Isten hírével. Alig telt öt perez — az ajtó szárnyai ismét kinyíltak. Vézna, szikár hölgy lépett be, kinek hajlott orrát régi okuláré nyergelte meg. Hóna alatt újságokat meg könyveket szorongatott. — Bocsánat, — szólt — hogy előzetes be­jelentés nélkül bátorkodtam tiszteletemet tenni, de a nemes érzés, mely szivemet áthatja; arra buzditott, hogy lépjek az önök családi tűzhe­lyüknek szentelt hajlékába, hol az igazi, szolgai lélek igaz szivekhez szólhat. Vafi szerencsém tehát szolgálataimat tiszteletteljesen felajánlani, ama reményben, hogy jövőben kikeményitendő ingek, rántott csirkék és hámozott krumplik tanúságot tesznek hasznaveketőségemről és a házban végzett szolgálataim nélkülözhetlensógó- ről. Nevem Berki Eulália. Önkéntelenül bemutatkoztam. — Várományos Zoltán, hirlapiró vagyok — mondottam — ah, pardon, ön a cselédem akar lenni. Hát csak tessék kimenni a konyhába. Nem tudom mi történt ezután, csak arról van most határozott fogalmam, hogy Zsófi a világ legjobb cselédje, kinek igényei egy liba- czombnál nagyobbra nem terjednek. Nem is fogadok fel cselédet egyhamar. Halmos Miksa. előadások kapcsán a nép e káros mozgalom ellenében kellő felviláo-ositást nyerjen. 79. Olvastatott a vármegye rendelete a gazdasági egyesületek véleménye alapján a nagyban termelendő gyümölcsfajták irányítása érdekében, mely rendeletet ülés helyesléssel vesz tudomásul, egyben a hivatalos közlönyben egész terjedelmében közzétenni határozza. 80. Olvastatott Szatmárnémeti szab. kir. város átirata, melyben az erdőterület betelepí­tése ügyében összeállítandó bizottságba az Egylet részéről két tag kijelölését kéri. Kijelöltetnek Szőke Barna ig. vál. tag és Poszvék Nándor egyl. titkár. 81. Olvastatott a kir. tanfelügyelőség, va­lamint a vármegyei közigazgatási bizottság át­irata, melyek a vallás és közoktatási miniszter ur által Szaniszlón tervbe vett gazdasági ismétlő iskolával kapcsolatosan létesítendő 20 holdas minta gazdaság berendezése tárgyában az Egy­let véleményét kéri. Az ülés örömmel veszi a tervet tudomásul titkárt a tervnek a helyszínen történendő tanulmányozásával s ez alapon szakvélemény megadásával megbízza. A mintatelep felszerelésének segélyezésé­ben korlátolt anyagi erejéhez mérten szintén részt akar venni s igy a létesítendő szölőtelep beültetéséhez szükséges szőlő oltvány, illetőleg vessző gyűjteményt, valamint 70 - 75 kötetből összeállítandó gazdasági könyvtárt segély-képen felajánl. Egyben felkérni határozza a földmive- lésügvi miniszter urat, hogy gyümölcsfák, faj­baromfi s 1—2 drb gazdasági gép ingyenes át­engedésével a berendezést a községnek tárczája részéről is megkönnyíteni méltóztalnék. Táisegyleti ügyek kapcsán. 82. Az OMGE. május hó 6-án tartott IV. nagygyűlésének jegyzőkönyvét ülés tudomásul veszi. 83. Ugyanannak a szeszipar jövő fejlődése érdekében megküldött memorándumához ülés örömmel hozzájárul. 84. Tudomásul vétettek a következő meg­hívók : Az Erdélyi G. E. gazdaértekezletre — Zemplénmegyei G. E. borkóstolóra és permetező versenyére — Biharmegyei G. E. ugyancsak J permetező versenyére. 85. A Biharmegyei G. E. sertés vesztegzár tárgyában intézett feliratát a földm. miniszter urnái ülés feliratilag támogatni határozza. 86. A zalamegyei Gazdasági Egyesületnek az olaszborok kitiltása érdekében a földm. mi­niszter úrhoz intézett feliratát annál inkább tá­mogatni határozza az ülés, minthogy ennek szükségét a vámtarifa tárgyában kidolgozott'véle- ményében is erősen hangsúlyozta Egyesületünk. 87. Szövetkezeti ügyek kapcsán titkár | felolvassa a hiripi gazdák panaszát, mely sze­rint a „Hangya“ által megalakított fogyasztási szövetkezet sikertelen eredménye a községbeli­I eknek jelentékeny hiába való költséget okozott s e sikertelenség e községben a szövetkezetek iránti kedvet lehangolta. Ülés a körülményt sajnálattal veszi tudo- j másul, minthogy Hirip községet az Egyesület : mozgalmai iránt a leginkább érdeklődő közsé­gek közé sorolja, s hol az egészséges szövetke­zésnek tere van s reményű, hogy e sikertelen­ség a községet nem fogja egy újabb mozgalom- j tói visszariasztani. 88. Titkár bejelenti továbbá, hogy az északkeleti vármegyei Szövetkezetek Szövetsége junias hó 27 én fogja közgyűlését tartani, a Szövetség igazgatóságában annak alapszabályai értelmében az Egyesületnek is joga vau magát egy taggal képviseltetni, ennélfogva a tag ki­jelölését kéri. Ülés a Szövetség végleges megalakulását örömmel tudomásul veszi s annak igazgatósá­gába az Egyesület részéről Poszvék Nándor e. titkárt jelöli ki, egyben elhatározza, hogy eddig az Egylet által felkarolt összes szövetke­zeti ügyek intézését a Szövetség utján óhajtja eszközölni. Annál inkább örvend annak, hogy a szövetkezetek ügyét hivatalos szervezet kezébe látja letéve, mert ebben látja biztosítékát annak, hogy a nép a szövetkezetek körül előfordulható visszaélése- vagy káros hihák ellen meg legyen óvva. — Ebből a szempontból szükségesnek tartja, hogy a hatóságok figyelme felhivassék, hogy a Szövetség működésének megkezdése után a vármegye területén szövetkezetek ala­kítása körül a Szövetség hozzájárulása igénybe vétessék. 88. Titkár előterjeszti a lóverseny bizott­ság megállapodását, mely szerint a vármegyétől remélt 1000 korona meg nem nyerése folytán

Next

/
Oldalképek
Tartalom