Szamos, 1900. február (32. évfolyam, 9-16. szám)

1900-02-15 / 13. szám

Melléklet a „Szamos“ 1900. évi 13-ik számához. A Szatmármegyei Gazdasági Egyesület hivatalos közleményei. .Rovatvezető: Poszvék Nándor, egyl. titkár. Felkérjük Egyesületünk igen tisztelt tag­jait, hogy múlt évi tagdíj hátralékaikat mielőbb beküldeni szive..kedjenek, annál is inkább, mint­hogy a tagdijak az év első negyedében előre fizetendők leven, múlt évi hátralékoké,t a pénz tár postai megbízás utján lesz kénytelen a ta goktól beszedni. Uj tagokul jelentkeztek. Gacsályi birto kossági társulat, Szilágyi ferencz gazdatiszt, Hosszufalu — rendes tagok, Fodor József gaz dálkodó Sáros Magyar-Berkesz, évidijas tag. Megvételre kerestetik 100 mm. szemes tengeri. Árajánlat minta beküldése mellett a titkári hivatalhoz kéretik. Eladó 1 db. fajtiszta, 1 éves szépen fejlő dött Plymuth Rock faj-kakas 3 írtért: Az idei lóverseny részére Szatmárnémeti szab. kir. város által mint állandó segélyt adni szokott 800 koronát a f. hó ll-iki közgyűlés megszavazta A munkás közvetítők szervezésére vonat­kozó miniszteri rendelet tárgyában Szatmár­németi szab. kir. város f. hó 12-iki közgyűlése elhatározta, hogy miután a városban a munkás kereslet és kínálat közti arány önkényt kiegyen- litődik, feliratban kéri a minisztériumot, hogy a munkás közvetítés szervezése alól a várost mentse fel. A sáros-m.-berkeszi minta paraszt gazda­ság részére a földmivelesügyi m. kir. miniszter ur 6 db. Plymuth-Rock fajtyukot küldetett, mi a község baromfi tenyésztésére j tókouy hatást fog gyakorolni, tekintve, jhogy paraszttyukjaink Piyinuthtal való keresztezése aránylag legjobban beválik. Tagdíj nyugtázás. ^ Előbbi &99 900 Ossz. alapító Múlt szám összege 34 Kerekes J. Sz. Cseke 35 Lencsés M. Vitka. 36 Birtokossági társ. Gacsaly 37 Tisza Gy. Matolcs 38 Fényes B. Sz.-Váralja 39 Tóth L. Sz.-Berek 40 Berger Kapli Sz.-Berek 41 Szabó Sándor Sz.-Berek 6 22 54 6 évre. korona 88 116 2 2 6 2 6 2 2 2 2 2 2 6 2 66 2 2 2 2 Összeg 60 28 114 202 Szerencséltessenek Megjelenésükkel, És örvendezzenek Az örvendezőkkel. 2. A kis vőfély, Azért hunyja be a szemét Szomszédasszony kakasa, Mert a mit ő kukorékol, Azt nem könyvből olvassa. Én is tudok egy szép mesét, És azt el is mesélem, Ha eljönnek a körünkbe, Miként én azt remélem. Most sietünk, mert nekünk kell A késeket kifenni. De minthogy a töltött tyúkban Sok mindennek kell lenni, Tojást kéret a menyaszony —- n.z ő tyúkja mind kotlik — En rám bizta, mert attól félt, Hogy a társam megbotlik. Sz.-Dob, 1893. Lénárd I. HÍRROVAT. Személyi hir. Gr. Hugonnai Béla főis pán hétfőn este városunkból Budapestre utazott. — Meszlónyi Gyula püspök szombaton este a gyorsvonattal haza érkezett. ; * Kinevezés. Joó Károly városunk fiát, szolnoki törvényszéki jegyzőt az igazságügy- miniszter a deózsi törvényszékhez albiróvá nevezte ki. * Eljegyzés. Fógel Juliska tanítónőt el­jegyezte Havas Autal áll. elemi iskolai tanító Zilahou. * Választás. A németi ev ref. egyház va­sárnap tartott közgyűlésén algoudnokká Félegy­házi F rencz németi polgárt választotta meg. * Előléptetés. A pénzügyminiszter Rup­recht Sándor kir. adóhivatali tisztet magasabb fizetési fokozatba léptette elő. * Anyakönyvi kinevezés. A belügyminisz­ter Szatmár-vármegyében a kovási anyakönyvi kerületbe Pap István s. jegyzőt, a törökfalusiba Szabó Ernő s. jegzőt, a szaniszlóiba Soltész Jó­zsef jegyzői Írnokot, az als i-homoródiba Katócz László s. jegyzőt anyakönyvvezető helyettesekké nevezteti. * Áthelyezés A vallás és közoktatásügyi miniszter Löfler József helybeli kir. kath. fő­gimnáziumi tanárt, saját, kérelmére — tegnap érkezett hivatalos leirata folytán — a trencséni kir. kath. főgimnáziumhoz sürgősen áthelyezte. Hogy milyen tanárt, milyen munkabíró embert, milyen barátot veszett el Löfler Józsefben a helybeli kir. kath. főgimnázium, annak taná­rai és tanulói arról a külvilágnak még sejtelme sincs. Azt csak azon egyének tudják kellőképp méltányolni és mérlegelni a kik vele hosszabb idő óta egy són és egy kenyeren munkálkodtak. És, hogy az ő áthelyezése az intézetre határo­zott veszteség * Az ezres bál rendezősége élénk tevé­kenységet fejt ki, hogy a február 21 ikéa ren­dezendő finom estélye eddigi hírnevéhez méltóan sikerüljön, A rendezőség különös figyelmet for­dít arra, hogy a szerkesztésében megjelenő „Ezres és vidéke“ mennél szellemesebb tarta­lommal legyen összeállítva. A finom estélynek ezúttal különös érdekességet fog nyújtani az eleven újság, melyet hölgyek fognak előadni. Előre is jelezhetjük, hogy városunk és vidéke közönsége oly érdeklődést tanúsított előre e bál iránt, hogy a bálnak eddigieknél is nagyobb sikert méltán jósolhatunk. — A bál rendezősége a következő meghívót b csátotta ki: 1900. szám. A Szatmári Ezredévi asztaltársaság bankot ala­pított, vagyis adja a bankot. Első dolga, hogy osztalékot ád 1000000 azaz egy millió korona erejéig, vagyis azon kezdi működését a min más bankok nem is végzik. Ez itt az Osztrák­magyar monarkiábau az első ezer korona értékű bankó, a melyet régóta hiába várunk az állam­tól. A bankrészvényeket a Vigadó pénztáránál lehet kiváltani személyenként 2, családonként, 5 koronáért az 1900. évi február hó 24 én este 8 órától tartandó közgyűlésen. Részvénye ere­jénél fogva kiki bejuthat a bank belső helyisé­geibe, a hol a kor igényeinek megfelelően kedvére sikkaszthat abból a tömérdek kincsből a mi ott csengő jó kedvben és pattogó tréfában elhelyezve van. Ebből csaphat az ember olyan finom estélyt, hogy a jövő században is meg­emlegeti. A bank már azért is különb a többi­nél, mert nem emelgeti a kamatlábakat, ellen­ben részvényesei emelgethetik a magukét. Jaskovics Ferencz főrendező. Tanódi főtanácsos Dr. Fodor Gyula igazgató. Dr. Fechtel János elnök. * Az ev. ref. főgimnázium hangverseny- nyel egybekötött (liákbálja, mint végleges el­határozást jelezhetjük, márczius hó 20-án fog megtartani, Az estély jövedelme az ifjúság fiumei utjának rendezése javára lesz fordítandó. A rendezőség abban az előre haladott helyzetben van, hogy nehány nap múlva a progarmm rósz- letleiről is be fog számolni. * A Kerületi betegségélyző pénztár köz­gyűlési tagjai a fennálló törvény és szabályok szerint 6 évenként választandók. A pénztár meg­alapításakor 1893-ban megejtett választások ideje az 1899. év végével lejárt és most újabb 6 évre a közgyűlés megalakítandó akóppen, hogy a közgyűlési tagok kétharmada a biztosí­tottakból, egyharmada pedig a munkaadókból választandó. Városunkból 60 közgyűlési tag lesz választandó és pedig 40 biztosítottak, 20 pedig a munkaadók sorából. Miután a választást az 1 fokú iparhatóság vau hivatva megejteni, azt ezennel elrendelem és annak foganatosítására f. évi február hó 18-ik napjának d. e. 10 óráját a városháza nagytanácstermébe azzal tűzöm ki, és az érdekelteket a választásra azzal hívom meg, hogy a választás az 1891. évi XIV. t. ez, végrehajtása tárgyában 13228 892. sz. a. kia­dón utasítás 24. § a értelmében, akár milyen kevés számú tag jelenlétében meg fog ejtetni. Szatmárnémeti, 1900. február hó 4. Hr. Korbay főkapitánya. * Eljegyzés. Schwarcz Móricz trdődi lakos Szatmár városának földbérlője, f. hó 13-án el­jegyezte Lázár Róza kissaszonyt, Lázár Adolf ráksai nagybirtokos kedves lányát. * Uj doktor. Bányai Mór helybeli ügyvéd- jelölt a kolozsvári tudomány-egyetemen az utolsó jogtudományi szigorlatot letevőn, szom­baton tudorrá avattatott. * Felolvasó estély. A kath. kaszinó vasár­nap felolvasó estélyt rendez a Czeczil-egylet he­lyiségében. Énekelni fog Harasztkó Ilona és Orosz Alajos, előbbi Ékkel Lajos, utóbbi R. Nagy Ilonka zongora kisórete mellett, Felöl vasni fognak dr. Vida Sándor főgimu. tanár és Ebkel Lajos. * L gelő bérek. A város erdőségeiben és Körtvélyesen legelőre felveendő állatok legelő bérét a közgyűlés a következőleg állapította meg: az erdőségben 1 drb. ló vagy szamárért 5 korona, 1 drb két éven alóli csikóért 2 kor. 50 fillér, 1 drb. szarvasmarháért 6 kor., 1 drb. 2 éven alóli tisztért vagy tulokért 3 kor. 1 drb. juhért 1 kor., 1 drb. sertésért 1 kor. 20 fillér., 1 drb. 1 éven aluli süldőért 60 fillér. Vidékről beváltott állatok után a fentebb megállapított legelő béreken felül még 25 százalék fizetendő. Az erdőségben termett gomba szedésre 5 kor. évi díj mellett váltható engedély. A körtvélyesi legelőn egy drb. ló, ökör, bivaly, tehén vagy tinó után 8 kor., egy drb 1 éves csikó vagy borjú után 4 kor. Vidéki marha után 25 száza­lékkal több fizetendő. sitásánál, olykép, hogy e dijak l/2 vészét a cse­léd vagy gazdsági alkalmazott, másik felerészét a cselódtartó fizesse. Minthogy a cselédfizetések jobbára negyedóvenkiut eszközöltetnek, a bizto­sítási dijakat negyedévenként fogja beszedni, a gazda maga vonván le a cseléd béréből a biztosítási dij reá eső részét, s azt az őt terhelő rószszel együtt maga fogja a bizlositó társaság­nak beküldeni. A különben is csekély teher mindkettőjük közt, körülbelül érdekeltségük arányában meg lóvén osztva, alig lesz cseléd tartó gazdaság az országban, hol e biztosítási módozat, mely a biztositó társaságra nézve, — a rendes díjtételnek majdnem felére történt leszállításáról lévén szó, — kétségkívül anyagi áldozatot jelent, készséggel ne fogadnák. A nagygazdaközönség jól felfogott érdeke s hazafias kötelessége egyarínt ja vallják, hogy ezen biztosítási módot megfontolja s annak minél nagyobb mérvű elterjedésében közre működjék. Egyesületünk amerikai szolotelepén mar csak a következő oltványok és vesszők állnak! rendelkezésre : Gyökeres fás oltás Riparia alanyon 200 drb. LI. oszt. Olasz Ri/Jing á 80 frt. 50 db. 1 fehér Chasselas 120 frt ezrenként. Monticola alanyon: 75 darab Olasz Rizling 120 frt eze- renként. Sima zöld oltás Riparia alanyon. 1400 j darab Bakator, Olasz Rizling 500. Monticola alanyon 50 db. vegyes csemege Solouis alanyon 1200 db. Bakator, Ára ezeren- I ként 80 frt. > Gyökeres vessző Riparia Portalis I. oszt. 25., II. oszt. i5 frt. Riparia selecta I. oszt. j 20., II. oszt. 12 frt., York Madeira I. oszt 15., III. o. 10 frt. .Sima vessző Riparia portalis I. oszt. 10., II. oszt. 6 frt, Riparia selecta I. oszt. 5., II. oszt- 3 frt, Rupestris Monticola és Vitis So linis I oszt. 12.. II. oszt. 7 frt., York Madeira I. oszt. 5., II. oszt. 3 frt. Az összes oltványok és vesszők a legna­gyobb gonddal megválogatva fajtisztán kerül­nek eladásra. Csomagolás és vasútra adásért, amennyiben ezt az Egyesület eszközölné, a szokvány sza­bályzatban megállapított költség számittatik és pedig oltványok és gyökeres vessző után deszka rekeszekbe csomagolva ezerenként 1 frt, sima vessző után szalmába és vászonba csomagolva 60 kr. Előjegyzések az ár 25 százalékának előleges beküldése mellett az Egyesület titkári hivatalánál eszközölhetók s a nagy keresletre való tekintettel, mindenesetre kérjük a szűk-

Next

/
Oldalképek
Tartalom