Szamos, 1901. június (33. évfolyam, 44-52. szám)

1901-06-30 / 52. szám

* Pénztárvizsgálat. A városi pénztárt va­lamint az ezzel együttesen kezelt gyámpéuztárt Papp Géza h. polgármester két bizottsági tag a főszámvevő a t. főügyész és közgyám közben- jöttével f. é. junius hó 28-án d. u. megvizsgálta és úgy az értékek, mint a készpénzt teljes rend­ben találta.. * Prinaiczia. Csetkovics Miklós uj misés pap ma mondja első -szent miséjét F.-Gyarma­ton Gáspárdy Rudolf t. kanonok esperes manu- ductorsága alatt. Délben Gáspárdy Rudolf espe­res nagy ebédet adott az uj misés pap tisz­teletére. ' A iauképesito vizsgálat szóbeli része a polg. iskolai tanitónőképző intézetben f. hó 19. és ‘20-án tartatott meg Hámon József kanonok és B. Kovács Béla kir. tanácsos, tanfelügyelő elnöklete alatt; a tanügyi kormányt Ratkovszki Pál főgymn. igazgató és Jaskovics Ferencz fő- gymn. tanár képviselték, mint miniszteri bizto­sok. Vizsgálatra jelentkeztek össesen 12 en ; 10 en a nyelv és történettudományi, 2-en a mennyiség- tan — természettudományi szakcsoporton. Jelesül kópesittettek: Abeleszné— Bloch Hermin, Bak- csyné — Korbuly Irén, Demjón Ilona, Déry Má ria Everilda, Frey Emilia, Carissima, Jáger Mária, Meinel Margit, Molnár Julia Leonilla s Wosinszky Teréz Jozefin. Jól képesittetett: Domokosné — Solti Mária. Elégségesen képesittettek: Si­monná — Trusza Berta és Vaszócsik Emma. * Felvétel a papnöveldébe. A papnöven­dékek felvétele julius 2-án lesz. Felvétetnek olyan jótanuló és kifogásnak,n erkölcsi viseletű növendékek, kik a gymn. VI. VII. vagy VIII. osztályát elvégezték. A belépni szándékozó ifjak keresztlevelükkel és iskolai bizonyítványukkal ellátva jelentkezzenek a püspöki irodában. * Ünnepi szónok. A szent Istváunapi ün­nepi beszéd tartására, a budavári Mátyás temp-; lomban, a herczegprimás dr. Jordán Károly! ez. apát, szaniszlói plébánost kérte fel. * Az ev ref. főgimn. érettségit tett ifjai nak 26-án a Kossuth kerti kioszkban rendezett mulatsága, habár nagy számú közönség nem is gyűlt egybe, erkölcsileg igen szépen sikerült. A kitűnő kedv és táncz a reggeli órákig tartott. * A királyházi plébánia javadalomra e hó végéig van meghirdetve apályázat. A kik a ja vadaimat elnyerhi óhajtják, báró Perényi Zsig- mond kegyurhoz czimzett kérvényeiket a jelzett idő alatt az egyázmegyei hatósághoz nyújtsák be. * Adományok. A kir. kath. főgimnázium juniálisára adományoztak: Meszlényi Gyula püs­pök 60 K., Szabó Norbert nagyprépost 24 K., dr. Kádár Ambrus prépost-kanonok 20 K., He- helein Károly prépost-kanonok 50 K., Pemp Antal kanonok 20 K., Rényi Árpád üveggyáros Zelestye 10 K., Kovács Gergely főgimn. tanár 14 K. 40 fl., dr. Török István orvos 4 K. 80 fl. A szives adományozóknak ez utón is hálás kö­szönetét mond a kir. kath. főgimn. igazgatósága és tanári kara. * Iskolai jutalmak. A kir. kath. főgimn. jeles tanulóinak jutalmazására adományoztak: Meszlenyi Gyula püspök 4 drb 10 márkás ara­nyat, dr. Kádár Ambrus prépost kanonok, a hittanban tanúsított két legjelesebb tanuló jutal­mazására 2 drb. aranyat. Ä vallás- és közokta­tásügyi minisztérium, Lövy Miksa és özv. Rei- zer Jánosné diszkönyveket adományoztak. * Az ev ref. főgimn. érettségi vizsgálatot tett tanulói által rendezett juniálison felülfize téseikkel gyarapították a jövedelmet : Szalkay Zoltán 5 K, Bakcsy Gergely 2 K. és Schwartz Lajos 2 K. Fogadják e helyen is a rendezőség őszinte köszönetét. * Az óvári lelkészi értekezlet prog­railimja. Julius 4 én d. e. 10 órakor az érte­kezletet megnyitja Biki Károly értekezleti el­nök. — A lelkészi nyugdijintézet részlet kér­dései, előadó Kiss Bertalan e. m. főjegyző. — A kegyeleti év, előadó Mártha József tbiró. — A parokhiális könyvtár, előadó Lengyel Sándor tbiró. — A testvér egyházmegyék jegyzőköny­veiből, előadó Nagy László tbiró. — Á kátéma­gyarázathoz alkalmazott imádságokról, előadó Bartha Mór gacsáljú lelkész. — Prot. theol. fa­kultás az egyetemen, előadó Szilva István sz.- becsi lelkész. — Indítványok. — D. u. 1 órakor közebéd. — D. u. 4 órakor szavazatbontás. — D. u. 5 órakor hangverseny. Közreműködnek Dómján Erzsiké, Félegyházi Mariska, Osváth Esztike, Hermán Margit, Gulya Gy., Őry T., Veres Lajos és egy úri zenekar, a programm meg­állapítása folyamatban van. — Este 7 órakor tánczvigalom. — Az értekezleten számos elő­kelő világi férfiú s maga főtiszt, és mélt. Kiss Áron püspök ur is részt veend. * Nyilvános köszönet. Fényes Elek ur, batizi földbirtokos, az ev. ref. egyház népisko­lájának évzáró vizsgálata alkalmával a jeles előmenetelő tanulók jutalmazására kilencz ko­ronát ajándékozott. Fogadja a szives adomá­nyozó az egyház tanács nevében köszönetemet. Makai Elek, ev. ref. lelkész. * Mulatság. A szatmárnémeti iparos ifjak köre saját helyiségében otthona berendezési költ­ségeinek fedezésére f. évi julius hó 7-én nyári tánczmulatságot rendez. Kezdete 8 órakor. — Egész este léghajó feleresztés. Az üstökös csil lag megjelenése, világpostai levelezés, stb. fog­nak a közönség szórakoztatására állani. Belépő­jegyek : személy-jegy 1. K. 20 fill. Családjegy 3 kor. Jegyek előre válthatók Horváth Béla, Sternberg testvérek és Ingük József urak üz­letében. * A szatmárnémeti fodrász iparosok által folyó hó 16-án rendezett juniálison az ösz- szes kiadásokon kívül tiszta maradvány a mentő egyesület, mentő kocsi alapja javára 377 korona 30 fillér. Mindazoknak, kik jegyeiket megvál­tották s felül fizettek hálás köszönetét fejezi ki a rendezőség * Dalegyletüuk. Jaskovics Ferencz elnök­lete alatt választmányi ülést tartott hétfőn d. u. 5 órakor a városháza nagy tanácstermében. A megjelent lagok az elnök indítványára jegyző­könyvi köszönetét szavaztak Galba Lajosné őnagy- ságának s Maróthy Mariska kisasszonynak, kik a Zichy ünnepély fényes sikerének előmozdítá­sán nagyban buzgólkodtak s Bartók László ur­nák, ki a jegyelárusitásnál fejtett ki nagy bűz galmat. A bemutatott leszámolás szerint 921 K s 14 f. a tiszta jövedelem ebből a dalegyesület részére 600 kor, a jótékony egyletek közül a a nőegyletnek 140, a vörös kereszt egyletnek 40 korona jut. Tudomásul vette, hogy az egye­sület a debreczeni dalünnepélyen s az augusztus 4-én tartandó Iparos dalegylet zászlószentelési ünnepélyén testületileg részt vesz. Köszönetét mondott Meszlényi Gyula püspöknek, ki gróf Zichy Gézát oly fényes fogadtatásban részesítő vendégszerető házánál. * Pályázat. A városi kapitányi hivatalnál megüresedett lovasrendőrtiszti s esetleg fokoza­tos előléptetés folytán megüresedhető rendőr- tiszti és irnoki állásokra összesen 13 pályázati kérvény érkezett be és pedig pályáztak: Papp István, Joó Károly, Szilágyi Elemér, Horváth Sándor, Makay Sándor, Fűrész Pál, Szerafin Elemér, Bodnár Lajos, Csízek János, Gönczy Béla, Dőry László, Erdősy Vilmos és Majdik Béla. * Óvónői állás. A gencsi községi nyári gyermek menhelyhez sürgősen egy menhely ve­zetőnő kerestik. Jelentkezhetni lehet a kir. tan- felügyelőségnél. (Oki. óvónők előnyben része­sülnek.) * Nem kell nekem saláta . . . csak öntve. Ezt mondta Komlósi Marczi tegnapelőtt este az élete párjának, Dűla Katiczáuak. Miután Katicza nem öntötte meg a salátát, e miatt Marczi olyan méregbe jött, hogy egy áruló asztal bal lábával két helyen meglókelt.e az asszony fejét. A szegény asszony a mentőkhöz folyamodott, hol a fejét bekötözték. Tegnap visum repertu- mot vett és bepanaszolta az urát, hogy bűn tessék meg, a miért nem szereti az öntetlen salátát. f Daltársulat a Károlyi-liáz kerthelyi- ségében. Kitünően szervezett daltársulat tart előadásokat esténkint a Károlyi-ház kertjében. A programm minden száma magyar, s a mellett, hogy változatos és mulattató, éppen nem frivol. A társulat kiválóbb erői: Ivanoff Berta, Barna Irén es Giziké, Horváth Ilona, Kiss Dani, ma­gyar dalkomikus, czigány szólista, Szirmai An­dor és Rozsnyai Mihály a kitűnő komikus és rendező. * Három lopott lovat árult Nagy Ernő csürvási gazdálkodó, de miután a marháslevelek is hamisak voltak, hát bizony a kecskeméti rendőrség Nagyot a hűvösre tette. Az egyik ló j 4 éves pej kaueza, a másik 4 éves, egérszőrü heréit és a harmadik 4 éves, deres kancza ló. Állítólag északkeleti magyarországból lopta, iga­zolt tulajdonosa Kecskeméten átveheti a lovakat. * Ismét uépgyülés lesz ma délután fél 5 órakor az Istvántóren. Mónus, Nyisztor és Sán­dor a rendezők. Tárgysorozat: 1. Politikai és társadalmi helyzetünk. 2. Szervezkedés és a sajtó. 3. Az általános titkos választói jog. Ezek a témák az Istvántóren már többször a hide­gebb időszakban elmondattak. Alig hiszszük, hogy most valami újat hallhatunk. * Tüdőbajosokuak. A tüdöbaj keletkezé­sének okául a tüdőbaczillusok lettek megállapítva, ezeket a baczillusokat azonban minden ember belólegzi, mert megmenekedni tőlük nem lehet. Ha tehát az emberiség nagy része ezen baczil­lusokat belélegzi, tüdövészt azonban szerencsére még sem kap, tagadhatatlanul bebizonyul az hogy maga az emberi test képes a tüdövész ba- czillusait ártalmatlanná tenni. Dr. Heffmann ku­tatásai következtében tudjuk, hogy a tüdőmiri­gyek „egy egészen különös nedvet“ készítenek, a mely a betegség csiráit, mielőtt csak a tüdő ben romlásukat még megkezdenék megöli. Ott azonban hol a mirigyek, öröklött a baj, és gyen- gengeség, vagy más szervi akadályok miatt ezen nedyből nem tudnak kellő mennyiséget előállí­tani és ahol a tüdő hűtéskor vagy más befolyás által érzékennyé lett, ott a belélegzett tüdővész- biczillusok, mintegy megtelepednek és a beteg- előbb utóbb kitör. Ekkor megfogamzott a gon­dolat ezen tüdőmirigyeket valami utón módon megerősíteni, hogy a baczillusok könyebben el­lenállhassanak. A következő lépést megtette az­által, hogy magát a nedvet, melyet a tüdömiri- gyek az egészséges szervezet mellett készítenek, a tüdővész (idült katarus és sorvadás) ellen gyógy­szerül használt, a „glandúlén“ néven nevezett el. Ha a glandúlén előírás szerint használtatik ak­kor a beteg étvágya emelkedik, kedélye fölvidul erőben és testszinben gyarapodik, a láz, izzadás és köhögés csilapul, mig végre teljesen elmarad — a gyógyulás foganathan van. Ezen sorvadás elleni gyógyszer kitűnő tulajdonsága miatt igen sok orvos és privát ember által lett ajánlva — a glandúlén már meglepő eredményeket mutatott fel ott ahol más szer nem használt. * Városunkban julius 2-áu országos állat­vásár, 3 án kirakodóvásár lesz. * A lépfene Mikolában megszűnt. A hiva­talos zárlat feloldatott. * Katonai utóállitás julius 5. és 20-án, felülvizsgálat julius 13-án a gubás ipartársulat árucsarnokában lesz megtartva. * A glaudúlén. Dr. Hoffmann utóda ké­miai gyáráhan Meránbau (Szászország) készíttetik és majdnem az összes gyógytírakban kaphatók 100 táblácskát tartalmazó üvegenként 5 K 50 fillérért, 50 táblácskát tartalmazó üvegenként 3 korért. Ahol nem kapható oda a gyár Török J. Budapesti (Király-utcza 12. gyógyszerész ur ál­tal a fenti árak mellett bérmentve utánvéttel küld Kívánatra a gyár ingyen és bérmentve küld kimerítő utasítást. * Egy rendkívüli nagy horderejű ta­lálmányt tár elénk a „Sanitas“ czimü „Szaba­dalom-értékesítő társulat“. Frankfurt A. M.-ben egy szétszedhető ruganyos madrácz alakjában, mely úgy hygiénikus, mint praktikus szempont­ból beható méltatást érdemel. Az uj madrácz- uál a párnázat külön van kidolgozva s nagyon egyszerű zárókószülókkel van a szintén külön kidolgozott farámára erősítve, mely a rugókat tartalmazza. Két kézmozdulattal nyitva áll a madrácz s minden részét könnyen ki lehet emelni az ágyból, hogy azokat alaposau ki tisz­títsuk vagy bárminemű javítást (mint p. o. a zsinórok szakadása, a rugók -kicserélése stb.) eszközöljük, mig eddigeló a szövetet le Kellett tépni, és az egész madráczot fel kellett nyitni. A betegápolási kiállítás alkalmával Frankfurt­ban e madráczot a legmagasabb kitüntetésre, az orvosi egyesület arany érmére méltatták; ezenkívül még egyéb kitüntetésekkel is büsz- kélkedhetik, mint p. o. a trieri egézségápolási kiállítás ezüst jállami érmével, valamint a hal- léri egózségi kiállítás arany érmével. ‘Magyar- országi főképviselőnk Beyer Marezei ur Buda­pesten, Erzsébet-körut 1. készségen nyújt bő­vebb felvilágosítást, valamint hajlandó, mint­hogy legközelebb e vidékre érkezik, egy minta- madráczot az érdeklődőknek a helyszínén be­mutatni, mely ügyben szíveskedjenek B. Beyer úrhoz fordulni. * Elveszett tárgyak. Egy hosszú boár a Deák-téren és egy női fekete gallér arany gom­bokkal a Kossuth Lajos utczán elveszett. Meg­találó a rendőrségnél jelentse, hol jutalom van letéve. * Legközelebbi országos vásárok a vidé­ken : Magyar-Laposon julius 4. és 5-én, Felső- Bányán julius 15. és 16-án, Nyir-Madán julius 17-én. Visken julius 1. és 2-án, Zsibón julius 10. és 11-ón, Kraszna-Bélteken julius 16-án, Nagy-Károlyban julius 8-áu, Tasnádon julius 5-én, Krassón julius 9-én.

Next

/
Oldalképek
Tartalom