Szamos, 1899. március (31. évfolyam, 18-26. szám)

1899-03-09 / 20. szám

Ar. Biky Károly körjegyző N.-Ar, Csiky Gusz­táv földbirtokos Penyige F. Gyarmat rendes ta gok. Kondor Sándor közs. jegyző, Kerekes Já­nos gazdálkodó, Hadady Gábor biró, Kecske­mét hy Károly ev. ref. tanitó, Onczay Bertalan r. k. tanitó, Yanyek Ferencz plébános, Varjú Benjamin gazdálkodó, Papp József folyam biz­tos Szatmár-Csekei lakosok, Thury Zsigmond ev. ref. lelkész Kis-Ar u. p. N.-Ar, Móricz An­tal földmi vés, Karács Imre földmi vés Nábrád, u. p. F.-Gyarmat, Kovács József tanitó Szat- már-hegy évdijas tagok. Helyreigazítás. A mait szám tagdíj nyug­tázásában 116. f. sz alatti Szabó Béla ur salyi lakos után Aranyos-Medgyes tévedés folytán lett írva. Útmutatás a szőlőművelésre. Rég jelzik a szaklapok és általános érdeklődéssel várjuk a földmivelósiigyi miniszter által kiadni tervezett szőlömüvelési munkát, mely a mellett, hogy a szükséges összes tudnivalókat felölelve szakem­ber tollából kerül ki, gyakorlati lesz s igy re­mélnünk lehet, hogy nagy hézagot fog pó­tolni irodalmunkban, de különösen a gyakorlati szőllészet körében még könnyen hozzáférhető is lesz. A várya-várb munka végre megjelent s a mint eddig átlapoztuk, örömmel látjuk, hogy7 a várakozásnak teljesen meg is felel. Szakmunka a szó teljes értelmében, de a mellett úgy tar­talma, mint irálya tekintetében annyira prakti­kus, hogy bátran kezébe adhatjuk a kevesebb képzettségű szőlősgazdának is. Legfeltünübb pe­dig rendkívüli olcsósága; a nagy quart alakú 297 oldal terjedelmű ábrákkal és rajzokkal bő­ven illustrált munka ára kötve 1 korona. Lel­készeknek és tanítóknak, a kik eziránt akár le­velező lapon a földművelésügyi m. kir. minisz­térium szőlészeti osztályához fordulnak ingyen küldetik meg. HÍRROVAT. Tagdíj nyugtázás. Előbbi 898 4 99 Össí évre. Előre forint Múlt szám összege 6 12 97 372 487 172 dr. Kürthy D. Verend 3 3 173 Domahidy F. Szatmár 100 100 171 b. Kováts Elemér 3 3 175 Ludeser Lörincz Csanálos 1 1 176 Király György Sz.-Berek 3 3 177 dr. Medve K. Debreczen 3 3 6 178 Jakó Endre Batiz 3 3 179 Majlatli Ferencz Erdőd 3 3 180 Rácz István M.-Szalka 1 1 181 Lénárd István Sz.-Dob 3 3 6 182 Mándy Z. (Sz.-Váralja 3 3 183 S. Grósz Á. Av.-Újváros 3 3 6 184 Fischer József Fény 1 1 185 Nagy József Halmi 1 2 186 Gvörgy Endre Bpest 3 187 Jéger Károly Színfala 3 3 188 Sebe Pál N.-Somkut 3 3 189 dr. Márk Géza N.-Somkut 3 3 190 Kölcsey Zoltán Tunyog 3 3 6 191 Boleman A. Csanálos 1 1 192 Czier Péter „ 1 1 193 Veress Albert N.-Sikárló 1 1 194 Jirouschek J. „ 3 3 195 Tarpay János Fülesd 21 3 24 196 Kanizsay Imre Vetés 1 1 2 197 Grósz Emánuel Mikola 1 1 198 Hartmann M. Kálmánd 1 1 2 199 Mellau István Csanálos 1 1 2CX) Rosenfeld J. Erkörtvólyes 1 1 201 ifj. Szerbák János K. Gócz 1 1 202 Klein Mór Tunyog 3 3 6 203 Szaitz M. Erdőszáda 3 3 204 Gulácsy L. F Darócz 3 3 205 ifj. Tempfli Pál Csanálos 1 1 206 Mi kólái Kálmán Mikola 1 1 2 207 dr. Keresztszeghy Lajos 3 3 208 Zeke Vincze Szatmár 1 1 209 Kováts József Szatmárhegy 1 1 210 dr. Böszörményi Emil 3 3 6 211 Bakó Ignátz Szatmár 1 1 212 b. Kováts B. „ 3 3 213 Lengyel E. „ 3 3 214 dr. Lengyel M. „ 3 3 215 Balogh György F.-Ardó 3 3 216 Grósz D. N-Köles 3 3 217 Mércse M. Fülesd 1 1 218 Pallay András Vetés 1 1 219 Szováti József Vetés 1 1 220 Illyés László Sz.-Berek 1 1 Összesen 6 36 123 565 730 Kozma Zsigmond e. pénztárnok * Rendkívüli közgyűlés, mely a Kossuth- kerthez illő földek megvásárlására illetve a ki­sajátítás kérésére tűzetett ki, még gyérebben volt látogatott-, — mint az első s igy a bi­* zottsági tagok közönye miatt emelt a felszólalá­sok egyáltalán eredményre nem vezettek, minek j következtében most már 3-ad ízben kellett a ! közgyűlést kitűzni f. hó 16-nak d u. 3 órájára, i melyen tekintet nélkül a megjelent tagok szá­mára, határozat fog hozatni. Főgimnáziumaink látogatása, szieber : Ede, kassai tankerületi főigazgató, királyi ta­nácsos, a helybeli két főgimnázium meglátoga­tása czéljából hétf’m reggel városunkba érkezett. * Szatmárvármegye f. évi mírczius hó 9-én d. e. 11 órakor Nagy Károlyban rendkí­vüli közgyűlést tart, mely szokatlan számú tárgy- sorozattal 327 tárgy elintézésével fogja a bizott­sági tagokat foglalkoztatni. * Jászai M ári kinek vendégszereplése iráut közönségünk közelebb oly nagy érdeklődést tanúsított, színpadunkon ismét meg fogjelenni. F. hó 10-én az az holnap „Széchy Máriádban s 11-én szombaton „Stuart, Máriában“fog fellépni. * A németi ev. ref. egyház a lelkész vá­lasztásból felmerült inczidensek mélt atlau bán­talmazások következtében lemondott f»gond­nok, algondnok és jegyző helyébe, fögoudnok- nak Joó Ferenczet, aigondnoknak Szakáll Lász­lót, jegyzőnek Pótor Elemért választotta meg. * A szatmárnémeti ev. ref. főgimn. ifjú­sága márcz. 15-én d. e. 11 órakor a Vigadóban hazafias ünnepélyt rendez. Az ünnepély műsora a következő: !. Nemzeti hymnusz, énekli a fő­gimn. énekkara. 2. Emlékbeszéd, tartja Csópke Andor, VIII. o. tanuló. 3. Lássa magyar, elő­adja a főgimn. zenekar. 4. Felolvasás, tartja Va- day Viktor VIII. o t. 5. Porfin honfidala, énekli a főgimn. énekkar. 6. Márczius idusán — Indali Gyulától, szavalja Rudik József, VI. o. t. Szép Heléna, gavotte, Linka Comillótól, előadja a főgimn. énekkar. * A helybeli kath. kaszinó közkedvelt és általánosan népszerűvé vált felolvasó estélyeinek negyedikét tartotta az elmúlt vasárnap Az a meleg érdeklődés, melylyel városunk közönsége ezen felolvasó estélyeket kíséri, most is tapasz­talható volt. A rendezőség kiváló érdeme, hogy változatos és kitűnő programmal kedveskedik a közönségnek. Első száma volt a programúinak Vodicska Irma k. a zongorajátéka, ki Székely Imrének „La Sirene“ cziraü jeles szerzeményét adta elő ügyes technikával s teljes praecisitás- sal. Közkívánatra csinos magyar népdalokkal toldotta meg játékát, köztetszésóre s teljes meg­elégedésére a publikumnak. — Dr. Wolkenberg Alajos remek értekezésben a kath. egyletek czél- jairól olvasott fel, kiemelve és czélozva a hely­beli kath. kaszinónak a közel jövőben nagy ün­nepséggel megtartandó 25. éves jubileumára. — Fényhalmi Katicza Mindszenti Gedeonnak „A fiú sziklája“ ez. költeményét szavalta el gyö­nyörűen teljes érzéssel. Orosz Alajos a „pilla­natnyi pénzzavar“ humoros felolvasása által ál­talános derültségben tartotta a publikumot, a felolvasás után a kath. kaszinó helyiségében a szokásos táncz és zene helyett tekintettel a böj­ti időszakra tombola estély volt. A Társaskör vasárnap d. e. 11 órakor sa­ját helyiségében tartotta évi rendes közgyűlését. A mindég gonddal szerkesztett lendületes s a tár­saskör életében tevékeny részt követelt, de elhunyt tagokról való figyelmes megemlékezéssel végződő s Ferency János munkatársunk tollából kikériilö tikári jelentés után, tudomásul vette közgyűlés a pénztári számadást s pénztárnoknak s felügyelő- bizottságnak a felmentvényt megadta. Nagyobb vitára az építkezés szolgáltatott alkalmat s a nagy többség a bemutatott tervezetet elfogadta, s az építkezés már a nyár folyamán végrehajtatik. Ha e tárgy olyan nézeteltérésre szolgáltatott alkalmat, mely egyesek kilépésére vezetett, ezt csak sajnálni lehet, a többség véleményét a kisebbségnek el kell fogadni s ha ez építkezési ügy nem minden­kinek szája ize szerint intéztetett el ezért nem megtor­lásról, az egyesületből való kilépésről lehet szó, hanem megnyugvásról. A választás is elég élénk érdeklődést keltett, s a választás ered ménye: El ­nökül megválasztatott Hermán Mihály, alelnöknek: Antal Dániel, jegyzőnek Ferency János, ügyésznek Dr. Fejes István, felügyelő Barta Kálmán, könyv- és pénztárnok Hatvani Péter,. A válaszmányba be­lettek választva: Böszörményi Károly, Jandrisics János, Jákó Mihály, Dr. Dezső Kálmán, Teitelbaum Herman, Veréczy Antal, Dr. Török István, Foga- rassy Sándor, Dénes Lajos, Nyárádi László, Dr. Vajay Károly, Tabajdi Lajos. * A vallás és közoktatásügyi miniszter Bodnár Mariskát, BodnárGáspár kir. kath. kép- zőintózeti tanár és Bodnár György kir. tanf. ! tollnok nővérét a szaniszlói, most szervezett ál­lami óvoda óvónőjének nevezte ki. * A szatmári gőzmalom részvénytársaság vasárnap d. e. 10 órakor tartotta évi rendes köz­gyűlését, a közgyűlés vezetésére felkért Uray Géza elnöklete alatt. Az igazgatósása jelentését _ O O O O Ratkovszki Pál tette vita tárgyává, ki a múlt évben elkövetett sikkasztásról fölvilágosi- tast kért. A közgyűlés azonban id. Farkas An­tal. Hermán Mihály és Helmeczy József meg- nyugtató felvilágosítása után, az igazgatóság je­lentését tudomásul vette annyival is inkább, mert az elidegenített 29000 frt a társaságnak teljesen megtéríttetett. A kimutatott 15461 frt 64 kr. nyereségből részvényenként 4 frt oszta­lék fizettetik. Az igazgatóság és felügyelő bi­zottság, melyeknek a felmentvény megadatott új­ból megválasztat-ott s a megüresedett felü­gyelő bizottsági póttagságra Litteczky Endre választatott meg. * Ferenczy Imre brassói ev. ref. lelkész az iparos ifjúsági kör „Otfchoná“-ra kibocsátott részvényekből 10 drbot jegyzett. * Az ev. ref felsőbb leányiskola tanár kara által rendezett jötókonyczélu hangerseny tiszta jövedelme a felülfizetésebkel együtt 263 frt 32 kr. Felülfizettek : Kovács Zsigmondné 1 frt, dr. Török István 1 frt, Szatmáry Károly 1 frt, Bőd Sándor 2 frt, Bikcsy Gergely 1 frt, Koós György 1 frt, Poszvék Irén 1 frtot. Fo­gadják a nemesszivü adakozók a jótékouyczól érdekében a tanárkar hálás köszönetét. * A m. kir honvéd főreáliskolában és honvéd Ludovica Akadémiában az 1899/900-ik tanév kezdetén 50—50 részint teljesen díjmen­tes részint fóldijmentes és fizetéses hely feg betöltetni. Felvételi feltételek 1. a pályázók állam- polgársága, 2, a pályázó testi alkalmassága a katonai nevelésre, 3. A megkívánt előismeretek (Honvéd főreáliskolánál valamely középiskola, 4. osztályának eredményes látogatása, a honvéd Ludovika akadémiánál, valamely középiskola tel­jes elvégzése) 4. Kifogástalan erkölcsi magavi­selet. 5. Az életkor igazolása, előbbinél 14 —16; utóbbinál 17— 20. év A kellölegbélyegzett kérvé­nyek a legközelebbi honvéd kerületi parancs­noksághoz nyújtandók be, május hó 15-ig. * A torna- és vivő egyesület f. hó 20 án d. u. 5 órakor a városháza kis tanácstermében tartja évi rendes közgyűlését, melyen tekintet nélkül a megjelentek számára, a napi rendre tű­zött tárgyak elfognak intóztetni. * Gyászllir. Sepsy Károly adorjáni és egrii földbirtokos ki a Battyány-utczai Litteczky Pál- fóle ház megvásárlásával e város polgárai közzé is sorakozott hosszas szenvedés után f. hó 4-én elhunyt. A temetés hétfőn d. u. Adorjánba nagy részvét mellett ment végbe, melyen az imát Bencsik István esperes az egyházi beszédeket pedig Szabó József Ar.-megyesi és Papp József adorjáni lelkészek tartották. 6 A f.-gyarmati beregszászi és m.-szálkái vasút ügyét már volt alkalmunk eléggé ismer­tetni, most csak a „Bereg“ laptársunk — Beregszász vidékében kifejtett — álláspont­ját ismertetjük, mely engedményes társnak épen ngy fel volt kérve, mint törvényhatóságunk. A „Bereg“ azonban egész helyes álláspontra he­lyezkedik, azt mondja nevezetesen vezórczikkó- ben, hogy Bereg vármegyének s Beregszásznak egyáltalán nem áll érdekében, hogy a fenti va- utat támogatásban részesítse, mart nagyon ter­mészetesnek találja, hogy ha a vasút kiépíttetik a népes nagy forgalmú s központiságánál fogva előnyös fekvésű Szatmár városnak tesz szolgála­tot az uj vasat és nem Beregszásznak. A két álláspont közzül melyik a reálisabb, azt meg­magyarázza a Bereg legközelebbi száma, melyet a vasút elleneseinek elolvasásra ajánlunk. * A németi gazdasági egyesület az elhunyt s érdemes elnöke Keresztes Síndor helyett Joó Ferenczet választotta meg. * A tűzoltó parancsnokság Schönfeld Mayer és Kolb Vilmos ellen a Domahidy-féle tűzesetből kifolyólag panaszt tett a rendőrkapi­tányságnál. Ez utóbbi hatóság a tárgyalás fo­lyamán kivett tanúvallomásokból a tűzoltóság elleni izgatás jelenségeit látta fenforogni s en­nélfogva az ügynek elbírálására magát hivatot- nak nem tartván, azt további eljárás végett a kir. ügyészséghez tette át.

Next

/
Oldalképek
Tartalom