98 találat (0,239 másodperc)

Találatok

1. II. Egyházi élet • Püspöki egyházlátogatás a tatai egyházmegyében (82. oldal)
[...] általánosságban sem fogadja el míg Farkas István esperes pártolja a javaslatot [...] alezredes a Vitézi Szék részéről Vitéz Gombos István székkapitány tábor­nok Győr [...] ref Nőegylet nevében özv Fischer Sándorné a Pansz győri fiókja nevében [...]
2. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 758/1929. Árokszállásy J. művének ajánlása (92. oldal)
[...] alsok csurgósarkadi gyülekezetek egyházi értesítője Farkas Sándor segédlelkész szerkeszti és a [...] zárja be A lapot Csokonai Vitéz Mihály pres­biter szerkeszti A Diákvilág [...] Pap Géza Debrecenben elnökök Uray Sán­dorné Wekerdyné Király Ilona Majerszkyné Bunyitay [...] Sándor ceglédi Tóth Kálmán kaposvári Farkas Sándor kaposvári vt lelkészek dr [...]
3. VII. Könyvismertetés • Baksay S. egyházi munkái. ig. (5. oldal)
[...] Bertalanné szül Máté Ilona Csúzy Sán­dorné szül Máté Jolán és nagyszámú [...] Az emléktáblát leleplező ünnepi beszédet vitéz bátorkeszi Kiss Sándor honvédlelkész mondotta [...] egyházi tisztviselők fizetésügye is Farkasfalvi Farkas Géza orsz gyülési képviselő felszólalásában [...] adtak elő Gulyás Lujza és vitéz Berecz Jani pedig karácsonyi verseket [...]
4. VIII. Hivatalos rész • A belsősomogyi egyházmegye esperesétől: • 173–1934. O. R. Sz. tbn. (16. oldal)
[...] a költészet lendületével és szépségével Farkas Irma tanítónő élvezetes énekszámát Ritoókh [...] részét Kutassy Mária és Lampérth Sándorné rendezték az anyagi részről Ólé Sándorné és Pap Zol­tánné gondoskodtak A [...] a magyar bizottság titkára dr vitéz Csia Sándor máv igazgatósági főorvos [...]
5. VIII. Hivatalos rész • Püspöki hivataltól: • 3229–1936. Iskolalátogatók nevei • 3012–1936. Felhívás szavazásra lelkészi és világi tanácsbíróra (222. oldal)
[...] Bana 75 14 P Faragó Sán­dorné Csákberény 93 38 P Bakacs [...] Diósjenő 30 P özv Badóczy Sándorné Ajka 359 54 P Soós [...] Kiss Géza Ecsedy Aladár dr Farkas Pál stb lelkipásztorokat és írókat [...] Ima­heti tárgysorozatot az érdeklődőknek dr vitéz Csia Sándor a Magyar Evangéliomi [...]
6. VII. Könyvismertetés • Csurgói könyvtár (67. oldal)
[...] Bodó Jenő a csurgói Csokonai Vitéz Mihály Reálgimnázium tanára írta kiváló [...] elhúnyt Az elhunytban özv Nagy Sándorné szül Antal Berta szeretett testvérét [...] évi rendes köz­gyűlését dr ikafalvi Farkas Béla alelnök elnöklete alatt A [...]
7. VII. Könyvismertetés • Vásárhelyi J.: Számadás. Trombitás D. (17. oldal)
[...] estélyen a Szózat eléneklése után Farkas Sándor s lel­kész mondott megnyitót [...] nagy hozzáértéssel dr Gratzl Gyula vitéz Simay Alfréd Stiaszny Gyula és [...] elő művészi rátermettséggel Zongorán kisérte Farkas Sándorné Reményik Sándor Ahogy lehet c [...]
8. VIII. Hivatalos rész • Főiskola igazgatósága: • Kérelem husvéti legációk ügyében (63. oldal)
[...] a hittestvéreket a vissza­térés alkalmából Vitéz Németh Gyula presbiter 1000 pengő [...] Ezt a hiányt kívánta megszüntetni vitéz Németh Gyula egy új értékes [...] össze Bibliamagyarázatott tartott dr ikafalvi Farkas Béla a Leánykör és KIE [...] meg­üresedett díszelnöknői állásra dr Juhász Sándorné szintén jelenlegi főgondnoknét elnöknővé pedig [...]
9. VI. Könyvismertetés • Gyenis J.: A presbiterek könyve • Dr. Ecsedy A.: Mindennapi kenyér. P. J. (4. oldal)
[...] működés után távozó lelkipásztortól Elsőnek vitéz gróf Teleki Béla zalai főispán [...] pres­biter a presbitérium dr Telman Sándorné közjegyző felesége a Ref Nőegylet [...] ifj Nyáry Pál dr ikafalvi Farkas Béla lelkipásztorok és dr Magay [...]
10. II. Egyházi élet • Az őrségi egyházmegye közgyűlése (186. oldal)
[...] azoknak sorában a legnagyobb veszteségün­ket vitéz nagybányai Horthy István szeretett Kor­mányzóhelyettes [...] Megörökítette a gyűlés jegyzőkönyvében néhai Farkas István tiszáninneni püspök emlékezetét elren­delte [...] az egyházasrádóci II és Pais Sándorné Iglói Margit a barabásszegi II [...] Gombos István Pethő Antal és Farkas Sándor lelkipásztorok előadásai nyomán a [...]
11. 1915-08-29 / 35. szám
[...] Őfelsége az ellenség előtt tanusitott vitéz magatartásért jeszenicei Jankovich László 7 [...] özv Széki Aladárné 1 mozsár Farkas Dezső 17 kg dr Parányi [...] kg egyéb fém dr Fürst Sándorné 375 kg és 1 mozsár [...] Molnár Elekné 1 mozsár Kovács Sándorné alsóváros 4 kg és 1 [...]
12. 1921-03-08 / 54. szám
[...] ezután Lnidgeb S zongora és Farkas József hegedü kisérete mellett Muzikális [...] él­vezetet nyújtott a népszerű fános vitéz operett gyöngyszemeit megszólaltató quartett A [...] kirepültek a földre Közülük Finia Sándorné egy szöges drótból húzott drótkerítésnek [...]
13. 1923-12-30 / 52. szám
[...] át adományozott Dr Konkholy Thege Sándorné kir közjegyző neje 10 családnak [...] közt van dr Magyar Károly Vitéz Hunkár Antal Srobl Zoltán Wittmann [...] Gro­mann Lajos jószágigazgató 9 Alsó­takácsi Farkas Géza Sopronmegyé­ből 10 Losonczy Elemér [...]
14. 1927-11-13 / 46. szám
[...] főfelü­gyelőt Mihályi Sándor Szabad­hegyi Elemér vitéz Hunkár Antal földbirtokosokat Kari József [...] tanárt Bán János Dragovits István vitéz Füredy József Maár János dr [...] győri ügyvédet Gergely Jolán Fedora Sándorné és Czakó Józsefné szaktanítónőket Szigeti [...] Nándor és Kozlovszky Iván jegyzőket Farkas Gábor és Unger Andor tanítókat [...]
15. 1930-02-09 / 6. szám
[...] Lajosné Horváth Máténé Jerfy Józsefné vitéz Karcsay Béláné Kar­lovitz Adolfné Kiss [...] Koloszár Ferencné dr Konkoly Thege Sándorné Kökössy Zoltánné Kőszeghy Jenőné Kötbaum Sándorné Kunt Jánosné Kunt Lász Ióné [...] Ferencné Pálo­vics Józsefné Pápay Gyuláné vitéz Párka Jánosné özv Pethő Józsefné [...] K Cserkész zászló avatása Szavalja Farkas László V o t 5 [...]
16. 1930-02-23 / 8. szám
[...] Németh József dr Niszler Teodóz vitéz Karcsay Béla és dr Sulyok [...] Józsefné Czafit Istvánné Dekovics Józsefné Farkas Imréné Freimann Mártonné Ferenczi Kálmán [...] Melczer Józsefné Mészáros Istvánné Molnár Sándorné Nagy Józsefné Németh Ferencné Németh [...] Németh Lajosné Pethő Ignácné Preisinger Sándorné Réfi Istvánné Sas Istvánné Sikos [...]
17. 1930-03-02 / 9. szám
[...] Korilschoner Lajosné Kellner Samuné Láng Sándorné dr Lusztig Sámuelné Major Józsefné [...] cigány Zongorakíséret­tel énekelte Horváth Antal Farkas Nándor Magyar hangulat Énekelte a [...] dr Adorján Gyula 25 P vitéz Dras­kóczy István dr Domonkos Gézáné [...] Kala­pos György Karner Rezső Mihály Sándorné Molilórisz Ákos Erdős c Lászlóné [...]
18. 1931-03-15 / 11. szám
[...] voltak Rátz Oltó 50 P vitéz Draskőczy István Karlovitz Adolf 20 [...] Ottó Géza rk Márc 10 Farkas Lajos Sándor szabósegéd és neje [...] éves tüdőgümőkór Márc 10 Fövenyesi Sándorné Péter Eszter ref 29 éves [...]
19. 1931-08-30 / 36. szám
[...] 80 P kegydíjat állapí­tanak meg Farkas József ugyan­csak ilyen irányú kérését [...] iránti kérvényét és özv Klára Sándorné kegydíj felemelése iránti kérvényét utasítják [...] gróf Külügyminiszter Walkó Lajos Belügyminiszter vitéz Keresztes­Fischer Ferenc Igazságügyminiszter Zsitvay Tibor [...]
20. 1931-10-04 / 41. szám
[...] 5 id Bognár Mihályné 1 Farkas István 4 Szente Ödönné 2 [...] P Kálváriához fuvart szolgáltattak Folytatás Vitéz Skubiics Viktor Tunner István Hor­váth [...] a lap Iváni Rollától és Farkas Alicetől A rendes rovatok is [...] tüdőlob Szept 27 Özv Kiss Sándorné Csurgai Mária ref 60 éves [...]