21 találat (0,212 másodperc)

Találatok

1. III. (76. oldal)
[...] protestánsok garázdálkodásáról értesült Bozók várban kerese menedéket hogy ott bevárván mig [...] Bozók vá­rát s azt Dobisi István esztergomi kanonok várparancsnok kezéből kiragadván [...]
2. Halottaink • Dr. Magyar István piarista (Confratres) (103. oldal)
DR MAGYAR ISTVÁN piarista 1909 1982 Kisteleken született [...] Megyek örömmel Az volt a kérése hogy Kisteleken édesanyja mellett legyen [...]
3. Eszmék és események • A Gondviselés újabb „csodája“ (Jaschkó István) (86. oldal)
[...] lennem Nem Van e valami kérése missziónk barátaitól Ha nem zaklatnám [...]
4. Második rész. Munkálatok (180. oldal)
[...] JUBILEUMI EMLÉKKÖNYV említ melyet szent István a Bold Szűz tiszteletére Budán [...] tanúskodik amellett is hogy szent István gazdagon megajándékozta a szent Gellért [...] Mária mennybevitelének ünnepe volt szent Ist­vánnak legkedvesebb napja Ezen az ünnepen [...] a kegyele­mért és remélte hogy kérése meghallgatásra talál S valóban úgy [...]
5. 2013 / 1-2. szám • HÍREK, AKTUALITÁSOK (_3. oldal)
A SZENT ISTVÁN TÁRSULAT KIADASABAN MEGJELENT ÜNNEPI KÖTET [...] adorjáni ZSOLT Két isten két kérése Rétorikai szerkezet és hátsó szándék [...] PÉTER Licinius és Carnuntum lánczky ISTVÁN Avicenna a túlvilágról Van e [...] SZÚ TÉSNAPJA TISZTEI ETÉRE SZENT ISTVÁN TÁRSULAT 1053 Budapest Veres Pálné [...]
6. II. (37. oldal)
[...] csekély podgyászt egyik külö­nös gonddal kérésé s erősen kezdé követelni a [...] sietett szentségtörö vágya kielégítésére de István atya útját állá Barátom szólitá [...] Hagyd te csak rám viszonzá István atya az én lelkem gond­ját [...] és nem kevesebb bátorság lakott István atyában Isten háza és szentségének [...]
7. Magyarföldi pálmaágak, vagyis magyr hitbajnokok ismertetése (31. oldal)
31 s letarolt virányokat kérésé föl Ezért köteleznek minket szünetlen [...] üríteniük Először a keleti missziókban István atya szász Iíonrád és több [...] tengermelléki Taurus hegy­alj jelöltetik Más István atya a moziéin tatárok által [...]
8. Eszmék és események • Szentévi magyar zarándoklatok (R.) (68. oldal)
[...] miinél tökélete­sebb teljesítése A Miiatyánk kérése Legyen meg a Te akaratod [...] köszöntötte a zarándokokat a Szent István Házban Vasárnap a Santa Maria [...] a koncelebrált szentmisét Szerdán Szent István ünnepén 33 pap részvételével a [...] keresztény történelmére az országalapító Szent Istvánra 68
9. XIII. (144. oldal)
[...] 54 Szecsányi Gyula 51 Gyiirky István 50 Schreiber Aladár 46 Csizmár [...] papjainak megjelenését ragaszkodó szeretetét Két kérése van hozzájuk az alesperesek tartsák [...] k Jegyzőkönyvi hitelesítők dr Csárszlcy István s k Perger Lajos s [...]
10. XIV. (144. oldal)
[...] Elemi és ismétlőisko lai végbizo­nyítványok kérése látogatás befejezte után a tanulók [...] Valamennyi egy­házkerületi ft főhatóságnak Szonomár István róm kath vallású tanulót ki [...] 20 án 5725 sz Szonomár István közép­iskolai tanuló ügyében
11. Index (_6. oldal)
[...] 139 elemi és ismétlőiskolai végbizonyítványok kérése tárgyában 144 Szonomár István középiskolai tanuló ügyében 144 tanítók [...]
12. (168. oldal)
[...] a tsapásf Mivel pedig a Kérése meghalgatta totf és a 5 [...] Hazánk­nak első királlyá ditsőséges fzent István is aJ Bol d g [...]
13. VI. (33. oldal)
[...] szakembereknek a fényképezést külön engedély kérése nélkül is tegyék lehetővé és [...] város Nagysáp ideiglenes ellátásával Soltész István esperes plébánost bíztam meg 5470 [...]
14. X. (39. oldal)
[...] hogy első apostoli Királyunknak Szent Istvánnak épségben meg­őrzött dicső jobbja legdrágább [...] Innen a Szent Jobb őrének kérése alapján a nemzetgyűlés elnökének és [...] ismeretesek A Szent Jobbot Szent István király kö­vetkezőnapi ünnepén már diadalmas [...]
15. Tanulmányok • Őry Miklós: Pázmány az ige szolgálatában (58. oldal)
[...] apostolfejedelemről szent János evangélistáról szent István első vértanúról és a két [...] köteleztetünk A Miatyánk három első ké­rése jut ebben a sorozatban kifejezésre [...]
16. XVII. (200. oldal)
[...] Orbán József Pus­kás Gábor Schönviczky István Takács Gyula Tódor László Lábay [...] hogy az ösztöndíjért folyamo­dók kiknek kérése teljesíthető nem volt a jövőben [...]
17. Tanulmányok • Lelóczky Gyula: Megbocsátani? Miért? (33. oldal)
[...] úgy fohászkodik a hű tanítvány István is megköveztetése alatt Uram ne [...] hogy Jézus a Miatyánk hét kérése közül egyedül a bűnbocsánatra vonatkozó [...]
18. I. (6. oldal)
[...] propa­gandát fejtsenek ki A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Straub [...] tanítói állás tölthető be engedély kérése nélkül annál ahányszor 70 tanuló [...]
19. 2010 / 1-2. szám • Kránitz Mihály: A Keresztény Egységtitkárság ötven éve - 1960-2010 (26. oldal)
[...] 1960 2010 az Ö határozott kérése áthasson bennünket Hogy ők is [...] aláírásának dokumentumai Evangélikus Sajtóosztály Szent István Társulat Budapest 2000 49 Vő [...]
20. Tárgymutató (_2. oldal)
[...] rckpárok bejelentése oC ngrüaügvben adatok kérése 37 D Kosztolányi István éra n a Bp Köáp [...]
21. XV. (69. oldal)
[...] amely­nek élső helyi káplánja Horváth István ki­utasított szőgyéni plébános lett I [...] idei Circ 16 1 minden kérése után is még sokan háíráiékban [...]