Circulares literae dioecesanae anno 1904 ad clerum archidioecesis strigoniensis a Claudio Francisco Cardinale Vaszary principe primate regni Hungariae et archiepiscopo dimissae

XVII.

200 Nevezetesen: Tanulmányaikat befejezték: Klein Jenő, Barabás Sándor, Berkovics Miklós, Fent Blanka, Kotsis Jolán, Lehőczky Mária, Szmodits Kázmér, Bara Gyula és Ivirtz Berta = 9. Ösztöndíjukat fel nem vették: Koscs Antal, Oberle Alajos, Vékony József és Buday Ágnes = 4. Régi ösztöndíjasok maradnak: Ber­talan József, Erdélyi Géza, Czikker Ferencz, Karsai Béla, Groszmann Mária, Györkös Jó­zsef, Laszczik Ernő, Lipeczky Ágoston, Mar­ton Jenő, Márton Emilia, Orbán József, Pus­kás Gábor, Schönviczky István, Takács Gyula, Tódor László, Lábay Gabriella, Le- hóczky János, Gyarmati Kálmán, Berta Te­réz, Reuter Mária, Gajdosy Jenő, Plósz Ad- rienna, Ekamp József és Gazsó László = 24. Eszerint régi ösztöndíjas lesz . 24 kik közül 2-nek jár á 200 koronájával . . 400 kor. — fül. 22-nek jár á 100 ko­ronájával .... 2200 „ — „ betöldendö 4 hely á 100 koronájával .... 400 „ — „ sigyazösztöndijakrakiutalt 3000 kor. — fül. kiinerittetett. Elnök megjegyzi, hogy a középponti bizottság múlt évi határozata szerint három, Budapest székesfőváros területén főiskolát látogató tanuló részére évi ösztöndijképen a jövőben 200 koronát kellene megszavazni. Az idén egy ily 200 koronás ösztöndíj meg­üresedett. Mindazáltal tekintettel arra, hogy a jövedelem nagy mértékben csökkent, in­dítványozza, hogy ezen 200 koronás ösz­töndíj helyett két 100 koronás ösztöndíj adományoztassék. A bizottság magáévá teszi az elnöki előterjesztést és ezen értelemben határoz. A fentiek kapcsán elnök jelenti, hogy Lábay Gyula zsarnóczai kántor-tanító hozzá intézett beadványában jelezvén, hogy Gab­riella leánya, az 1904/905. tanév folyamára a budapesti Ranolder-féle tanitónöképzö- intézetbe, mint magántanuló iratkozott be, kéri ösztöndíjának további folyósítását. Elnök megjegyzi, hogy mintán az alapszabályok rendelkezései értelmében ösztöndíjat csakis oly tanulók nyerhetnek, akik valamely inté­zetet nyilvánosan látogatnak, a kérelmet nem találja teljesíthetőnek annál is kevésbbé, mivel az illetőnek már óvónői oklevele van és igy alkalmazást is nyerhet. A bizottság helyeselvén az elnök ezen előterjesztését, hangsúlyozva kijelenti, hogy ösztöndíjat csak oly tanuló élvezhet, aki is­koláit nyilvánosan látogatja mindaddig, mig tanulmányai révén keresetképessé nem lesz. Az itt vázolt eset folytán 5 hely jött üresedésbe, amelyekre 63 folyamodó jelent­kezett. A beérkezett folyamodványokat beható tárgyalás alá vevén a bizottság, az ösztön­díjakat a következő tanulóknak ítélte oda: Árvay Mária (Szepes egyhm.), Blanár Irma (Eger egyhm.), Harsányi Sándor (Veszprém egyhm.), Hegedűs László (Győr egyhm.), Raduly Árpád (Erdély egyhm.) középiskolai tanulóknak. Az ösztöndíjak adományozása kapcsán, Csávolszky József c. püspök azon javaslatát terjeszti elő, hogy az ösztöndíjért folyamo­dók, kiknek kérése teljesíthető nem volt, a jövőben segélykérőknek tekintessenek. A bizottság a javaslathoz hozzájárult. Fejes János biz. tag javasolja, hogy az ösztöndíjak csakis a magasabb iskolát láto­gató tanulóknak adományoztassanak és ez esetben is csak egy évre. Elnök a javaslatot, tekintettel az alap­szabályok 8. §-ában foglalt rendelkezésre, nem tartja elfogadhatónak. Különben ez

Next

/
Oldalképek
Tartalom