Ordines Circulares ad Honorabilem Clerum almae Dioecesis Csanádiensis de anno 1932.

I.

6 71. sz. Tanítóság lelkigyakor­lata. 72. sz. Straub—Va­dász: Vezér- könyv köte­lező beszer­zése. könyvi kivonatoknak az eredeti bejegy­zésnek megfelelő nyelven, ugyanazon rovatokkal és betüszerinti hűséggel való kiállítására lelkiismeretes pontossággal ügyeljenek. * Az 1931. évi augusztus hó 24—28 közötti időben, a szegedi kir. kath. tanitó- képzőintézetben, Dr. Koszterszitz József soproni Szent Imre kollégiumi igazgató, pápai káplán vezetése alatt tartott lelki- gyakorlaton a következő tanító urak vet­tek részt: Dudás József szeged felsőtanyai, En- dorffer József nagykamarási, Ferenczy Alajos makói, Ludrovszky Ferenc ma- gyarbánhegyesi, Müller Péter szegedalsó- központi, Nagy László szegvári, Páris Dezső szegedalsóközponti, vitéz Perényi András végegyházai, Schneider Ferenc szegedi, Schwarcz Rezső kiszombori, Szegfű János szeged-lengyelkápolnai, Varga Mátyás szegedalsóközponti, Virlits Gyula magyarbánhegyesi, Zsák Antal eleki, Zsák József szatymazi állami igaz­gató, illetve tanító urak. Hajabács Ernő újszegedig Raffner Dezső szegedi községi, Inczédy Ágoston püspökielei, Meszlényi Antal földeáki, Proschka Kálmán makói, Zsilkó József makói hitfelekezeti tanító urak, összesen: 21. A tanítói lelkigyakorlatokról szóló be­számolót mindig örömmel teszem közé s épülök rajta, hogy főleg az idősebb tanító urak érdeklődése állandónak lát­szik. Azonban arra törekedni kell, hogy a fiatal tanitónemzedék s elsősorban az, mely az egyházmegyei tanítóképző inten­zivebb gondoskodását élVezte, szintén bevonassák a lelkigyakorlatozásba s ké­rem Tdő Papjaimat, hogy ebben az irányban jövőre, idejekorán élénk propa­gandát fejtsenek ki. * A Szent István Társulat kiadásában legújabban megjelent Straub Ferenc és Vadász Zoltán tollából „A természeti­gazdasági és háztartási ismeretek taní­tásának vezérkönyve.“ A szaksajtó a legnagyobb elismeréssel emlékezik meg a műről. Szerzők katolikus lélekkel, az igazi pedagógus és természetbarát sze­mével nézik a népiskola idevágó tan­anyagát, annak kezelésére megadják az eddig is nehezen nélkülözött útmutatást. Minthogy iskoláinkban a természeti ismeretek tanítása terén eddig sok hatá­rozatlanságot tapasztaltunk, ez uj vezér­könyv kötelező használatát az egyház­megye róm. kath. iskolái számára el­rendelem. (Ára: 4 P 80 f.) * A megüresedett tanítói állások betöl­tése tárgyában 1930. évi február 22-én II. számú körlevelemben 176. sz. a. kö­zöltem a nm. V. K. M. 865—0/53—1930. VIII. a. sz. rendelkezését. Ezt a rende­letet a nm V. K. M. legújabban a 865—1 153—1931. a. sz. a. kelt rendele­tében annyiban változtatta meg, hogy külön engedély nélkül való betöltéshez az alábbi létszám mellett hozzájárul: „1. A belterületi iskoláknál a) olyan községekben, amelyekben csak 1 bel­területi iskola van az egytanitós iskoláknál 30-on felüli a két „ „ 70-en a három „ „ 140-en a négy „ „ 210-en mindennapi iskolai tanulólétszám mellett. Nagyobb iskoláknál eggyel több tanítói állás tölthető be engedély kérése nélkül annál, ahányszor 70 tanuló látogatja az iskolát.“ b) pontnál 70 tanuló mellett. 2. Külterületi iskoláknál a keltő és többtanitós helyeken 70-es létszám mel­lett tanítónként. A tanitóválasztások idejét az aug. 1-től febr 1-ig terjedő hónapokra korlátozza a hivatkozott rendelet. Uj rendelkezés továbbá, hogy „az egytanerős iskoláknál a tanulók névso­rát, vallását, valamint a szülők lakhelyét is feltüntető kimutatás is fölterjesztendő “ Figyelemre méltó a rendelet utolsó bekezdése is „Előfordulhatnak esetek, mikor egyes megüresedett tanítói állások betöltése kisebb létszám mellett, vagy február hó 1. utón is nagyon megokolt. Ilyen esetekben az iskolafenntartók a jelen rendeletben foglalt korlátozás alól különösen megokolt esetben, kellően részletezett s a kir. tanfelügyelő javas­latával ellátott felterjesztésében felmen­tést kérhetnek.“ Utasítom az érdekelt iskolaszékeket, hogy az idézett rendelet értelmében jár­janak el tanítói állások megüresedésekor. * 73. sz. Az államse­gélyes nem áll. el. nép- isk. tanítói és óvónői állások betölt, tban min. rend. kiég.

Next

/
Oldalképek
Tartalom