Circulares litterae adioecesanae anno 1945. ad clerum archidioecesis strigoniensis dimissae

XV.

69 akár a budapesti helynökségen a szükséges példányokat. Minden főegyházmegyei áldozópap tar­tozik előfizetni az egyházmegyei rendeleteket tartalmazó Körlevelekre és a Directorium egy példányára. Átvehetően készen a Directorium, csak f. é. december 15. én lesz. osztályhoz min. osztálytanácsosi kinevezést, Könözsy Lajos pedig a nevelésügyi osztály­hoz min. titkári minőségben nyert beosztást. A cenzori díjakat is a Zsinati Határoza­tokban közölt összeg százszorosában álla­pítom meg. Tehát jelenleg ívenkint 50 P 3688. sz. Cenzori díj űj meg­állapítása. “5536. sz. Praeorator megszerzése és bevez. A Praeorator megjelenését meghirdető 5542/1945. sz. körrendelet (idei Circ. 48. 1.) foiytatásaképen közlöm, hogy a könyv meg­szerezhető a főegyházmegyei hivatalban és a budapesti helynökségi irodában. Alapára 6 P, melyet a mindenkori szorzószám sok­szorosít. Ez jelenleg 1000 P. — Kívánatra postán is továbbítja hivatalom a Praeora- tor-i, de ez esetben a portóköltség is meg­térítendő. Legmegfelelőbb, ha egyes kerüle­tek, vagy környékek küldönc útján vitetik el a szükséges példányszámot. A Praeorator azonnal használatba vehető, de f. é. dec. hó 24,-ével használatba vétele kötelező. Szolgálja ez a kiadvány is az Isten nagyobb dicsőségét! A Praeorator második része, a Szertar­tások könyve külön is megjelent alapára 2 P. Nr. 3678. Mors I. Farda et St. Krajcsir. Ignatius Farda, cons, aeppalis, inspector scholarum de munere speciali, die 18 Oct. a. curr., anno aetatis suae 56. sacerdotii vero 34. diuturno morbo confectus in pace quievit. In iuventute catechisanda et educanda, necnon in sede confessionali et in congre­gationibus Mariaiibus semet exemplari zelo dans semper mitis et amabilis, desiderium sui reliquit. Stephanus Krajcsir, assessor S. Sedis, par. in Nógrádmarcal a. aet. suae 64. sac. vero 38 post laboriosam boni pastoris vitam, qua in vinea Domini se fatigare nunquam omisit, die 20. Octobris a. currentis in Do­mino obdormivit. Denatorum fratrum animas piis ad aram precibus enixe commendamus. Vicarii oeconomi nominati sunt: Julius Felber parochus expulsus de Nagy- cétény in Nógrádmarcal, Paulus Pribelszkv in Pilismarót, Alexander Markos in Nagy- bajes. Administratio parochiae Bácsa commissa est curae Joannis Szentel parochi in Alsóvámos. . Ernilius Hudyrna factus est curatus in Budapest-Postáskórház, Paulo Polgár ab hoc munere relevato. Professores doctrinae religionis nominati sunt: Stephanus Eglis ad praep. pro puellis in Budapest (Circ. VII.), Emericus Mihalik ad Gymn. Stat. Budapest— „Zrínyi Miklós“, et Stephanus Boroska prof. suppi, ad praep. status pro iuvenibus Budapest—(Fery 0. út). Fridericus Kuss iterum nominatus est professor ad gymn. archiepp. in Budapest. Cooperatores missi sunt: Antonius Békés ad parochiam in Balassa­gyarmat, Josephus Donáth ad par. in Óbuda, et Franciscus Horvath, ad par. in Drégely- palánk, Ladislaus Sulyok ad Budapest- Örökimádás, et Ferdinandus Tompa ad Óbuda attamen cum applicatione in parochia Budapest-Kelenföld. Carolus Motesiczky relevatus est a mu­nere vicarii oeconomi in Nagybajcs, et missus est catecheta in Budapest. Michaeli Török protonotario ap., cano­nico, praeposito S. Georgii de campo Strigo niensi et Archidiacono Cathedral! ulterius quoque commisi munus Vicarii Generalis Substituti. Nr. 3673. Mutationes Personales. Nr. 3484. Nominatio Török M. vic. gen. subst. 2319. sz. Altárói helyi káplánság. A tokodi plébániához tartozó Tokod- Altárón helyi káplánság állíttatott fel, amely­nek élső helyi káplánja Horváth István ki­utasított szőgyéni plébános lett. I\ir.303Ö. V.K.M.-hez Blaskovich; P., Boér M. és Könözsy. L. beosztása. Blaskovics Piacid esztergomi leánygimn. igazgató a V. K. M. iskolai ügyosztályhoz miniszteri tanácsosi, Boér Miklós esztergomi teológiai tanár az iskolánkívüli népművelési A folyó évben fizetendő nyugdíjintézeti tagsági hozzájárulással a 275/1945. számú körirat (idei Circ. 16. 1.) minden kérése után is még sokan háíráiékban vannak. E hozzájárulások pedig most alig figyelmet érdemlő összegek, személyenként még a legmagasabb sem éri el az 500 P-t. Sürgetően kérem, hogy ki-ki azonnal egyenlítse ki tartozását. A késedelmeskedés­ből előállott értékeitolódást pedig lelkiisme­retében mérlegelje. 3759. sz. Nyugdíj- hozzájáru­lások befize­tésére sür­getés.

Next

/
Oldalképek
Tartalom